KIO 909/20 Sygn. akt: KIO 909/20 WYROK dnia 30 czerwca 2020 r.

Data: 20 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 909/20 

WYROK 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodnicząca:      Renata Tubisz 

Protokolant:            

Rafał Komoń 

Po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 

czerwca

r. w sprawie odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  27  kwietnia  2020  r.  przez 

odwołującego  P.  Sz.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  DROMAX  P.  Sz. 

Knybawa 

ul.  Nadwiślańska  7,  83-110  Tczew  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego 

Urząd Miejski w Tczewie Biuro Zamówień Publicznych Pl. Piłsudskiego 

1,  83-110  Tczew  reprezentowany  przez 

Zakład  Usług  Komunalnych  w  Tczewie

  ul. 

Czatkowska 2e, 83-110 Tczew

przy udziale:  

A.  S. R.

, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „ATR” S. R. ul. Mikołaja Reja 

16,  83-110  Tczew 

zgłaszającego przystąpienie  do  postępowania odwoławczego 

po stronie  zamawiającego, 

B.  P. M.

, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Inżynieryjne 

ALFA  P.  M. 

ul.  Głogowa  9,  80-297  Banino  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie odwołującego

orzeka 

Uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  zamawiającemu  unieważnienie  czynności  wyboru 

jako  najkorzystniejszej  oferty  przystępującego  po  stronie  zamawiającego  oraz 

wykluczenie z postępowania przystępującego po stronie zamawiającego  


Kosztami  postępowania  obciąża  Urząd  Miejski  w  Tczewie  Biuro  Zamówień 

Publicznych Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew reprezentowany przez Zakład Usług 

Komunalnych  w  Tczewie  ul.  Czatkowska  2e,  83-110  Tczew  i  zalicza  w  poczet 

kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7.500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy 

pięćset  złotych  zero  groszy),  uiszczoną  przez  P.  Sz.  prowadzący  działalność 

gospodarczą  pod  firmą  DROMAX  P.  Sz.  Knybawa  ul.  Nadwiślańska  7,  83-110 

Tczew 

tytułem wpisu od odwołania 

zasądza od Urząd Miejski w Tczewie Biuro Zamówień Publicznych Pl. Piłsudskiego 

1, 83-110 Tczew 

kwotę 7.500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero 

groszy) na rzecz P. Sz. 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DROMAX 

P.  Sz. 

Knybawa  ul.  Nadwiślańska  7,  83-110  Tczew  stanowiącą  koszty 

postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(j.t.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Gdańsku.  

Przewodniczący:      …………..………………………… 


Uzasadnienie 

Odwołanie dotyczy zamówienia na usługi, których przedmiotem jest postępowanie o udzielenie 

zamówienia  publicznego  na  pełnienie  kompleksowego  nadzoru  inwestorskiego 

wielobranżowego nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Wykonanie przebudowy ulic dla 

zadania:  „Rewitalizacja  -  poprawa  bezpieczeństwa  -  wykonanie  systemu  monitoringu  i 

oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowanie terenu zadworcowego 

na osiedlu Zatorze” w Tczewie - etap 1 

Numer 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: 516195-N-2020 z dnia 

Odwołujący wniósł odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu  nieograniczonego  - 

od czynności Zamawiającego z dnia 20 kwietnia 2020 roku w 

części  dotyczącej  wyboru  oferty  Przystępującego  po  stronie  Zamawiającego  jako 

najkorzystniejszej. 

Odwołujący  na  podstawie  art  180  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1834  z  późn.  zm.-  ustawa  pzp)  zaskarżył  czynność, 

Zamawiającego  z  dnia  20  kwietnia  2020  r.,  wyboru  oferty  Przystępującego  po  stronie 

Zamawiającego / Wykonawca wybrany jako najkorzystniejszej. 

Zarzut  Odwołującego  dotyczy  naruszenia  przepisów  mających  istotny  wpływ  na  wynik 

postępowania to jest art. 24 ust 1 pkt 12 ustawy pzp oraz art 7 ustawy pzp, przez wybór oferty 

Wykonawcy  wybranego,  jako  najkorzystniejszej  wskutek  błędnego  uznania  przez 

Zamawiającego, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Odwołujący żąda uwzględnienia odwołania i: 

a)  nakazania 

unieważnienia zaskarżonej czynności  Zamawiającego  polegającej  na  wyborze 

oferty Wykonawcy wybranego, jako najkorzystniejszej, 

b) nakazania 

Zamawiającemu wykluczenia Wykonawcy wybranego na podstawie art 24 ust. 1 

pkt  12  ustawy  pzp  lub  ewentualnie  wezwania  Wykonawcy  wybranego  do  uzupełnienia 

dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy pzp, 

c) rozpoznania 

sprawy na rozprawie, także w razie nieobecności Odwołującego. 

Odwołanie  wniesiono  w  terminie  przewidzianym  w  art.  182  ust  1  pkt  2  ustawy  pzp.  Kopia 

odwołania została przekazana Zamawiającemu z zachowaniem terminu, o którym mowa w art 

180 ust 5 ustawy pzp. 


Uzasadnienie interesu prawnego we wniesieniu odwołania zawiera:  

Jakkolwiek oferta Odwołującego została sklasyfikowana na trzecim miejscu to nie zmienia to 

faktu, iż posiada on interes prawny we wniesieniu przedmiotowego odwołania. Przedmiotowe 

postępowanie prowadzone było w postępowaniu tzw. „krajowym" w procedurze „odwróconej". 

Oznacza, iż badaniu podlegała jedynie najkorzystniejsza ze złożonych ofert, w której najpierw 

dokonywana  jest  merytoryczna  ocena  ofert,  następnie  Zamawiający  wzywa  do  złożenia 

dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  tylko 

Wykonawcę którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Nie można zatem wykluczyć, 

iż zarówno pierwszy jak i drugi w kolejności Wykonawca, których oferty nie zostały ostatecznie 

zweryfikowane na  podstawie dokumentów  potwierdzających spełnianie warunków  udziału  w 

postępowaniu potwierdzą ostatecznie spełnianie warunków, a wtedy Odwołujący ma szanse 

na uzyskanie zamówienia. W tej procedurze Wykonawca będzie miał potencjalnie możliwość 

uzyskania zamówienia, jeżeli jego oferta będzie ważna i sam nie będzie podlegał wykluczeniu 

z  postępowania,  przez  dokonanie  czynności  ponownej  oceny  ofert.  Takie  stanowisko 

potwierdza aktualne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej. Dla przykładu jedynie można 

wskazać na wyroku wydane pod sygnaturami: KIO 2006/17 z dnia 10.10.2017 roku, oraz KIO 

2652/17 z dnia 05.01-2018 roku. 

Naruszenie  p

rzepisów  ustawy  pzp  przez  Zamawiającego  miało  istotny  wpływ  na  wynik  tej 

sprawy.  Brak  uwzględnienia  odwołania  może  narazić  Odwołującego  na  szkodę  w  wyniku 

naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  tej  ustawy,  m.in.  Odwołujący  może  zostać 

pozbawiony możliwości podpisania i realizacji umowy a tym samym ponieść szkodę związaną 

choćby z brakiem uzyskania tego zamówienia. 

Odwołujący następująco uzasadnił odwołanie.   

W  odpowiedzi  na  wezwanie  Zamawiającego,  dokonane  w  trybie  art  26  ust.  2  ustawy  pzp, 

Wykonawca  wyb

rany  złożył,  w  wyznaczonym  terminie,  dokumenty  mające  potwierdzać 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Następnie Zamawiający dokonał wyboru oferty 

Wykonawcy, o czym poinformował Odwołującego pismem z dnia 20 kwietnia 2020 roku. 

Czynność  Zamawiającego  polegająca  na  wyborze  oferty  Wykonawcy  wybranego,  jako 

najkorzystniejszej, jest wadliwa z następujących powodów: 

a} Wykonawca wybrany nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Ad a) 

Wśród dokumentów złożonych Zamawiającemu Wykonawca wybrany przedłożył m.in.: 


Poświadczenie (dokumenty złożone przez Wykonawcę wybranego stanowią załącznik nr 1 

do odwołania) wystawione przez Przedsiębiorstwo Montażowo-Budowlane Drog-Bud s.c. 

W.  R.,  I.  Z. 

(dalej  Przedsiębiorstwo).  Poświadczenie to ma potwierdzać,  że Wykonawca 

wybrany  wykonał  na  rzecz  Przedsiębiorstwa  100  %  zamówienia  uzyskanego  przez 

Przedsiębiorstwo od GDDKiA oddział w Bydgoszczy. Potwierdza to fakt pełnej zgodności 

zakresu  (100%)  usługi  wskazanej  w  poświadczeniu  wystawionym  przez  GDDKiA  dla 

Przed

siębiorstwa z poświadczeniem wystawionym przez Przedsiębiorstwo dla Wykonawcy 

wybranego.  Tymczasem  zgodnie  z  dokumentacją  postępowania,  w  wyniku  którego 

Przedsiębiorstwo  zrealizowało  usługę,  i  zawartą  umową,  obowiązkiem  wykonawcy 

realizującego było zgłoszenie podwykonawcy w przypadku woli skorzystania z takich usług. 

Wg  wiedzy  odwołującego  Przedsiębiorstwo  nie  zgłosiło  woli  korzystania  z  usług 

podwykonawcy  na  etapie  realizacji  umowy.  Dokument  potwierdzający  stanowisko 

odwołującego  zostanie  dołączony  do  odwołania  po  otrzymaniu  pisemnej  odpowiedzi  z 

GDDKiA oddział w Bydgoszczy. Tym samym nie sposób uznać, że Wykonawca wybrany 

realizował przedmiotowe usługi i nabył doświadczenie wymagane przez Zamawiającego w 

niniejszym  postępowaniu.  Ponadto  nadzór  inwestorski  nad  zadaniem  „Przebudowa 

skrzyżowania w m. Warlubie" nie dotyczył Koordynatora robót - inspektora nadzoru robót 

drogowych (dotyczył wyłącznie robót branżowych]. Dowód- opis przedmiotu zamówienia - 

pkt 3 Obowiązki Wykonawcy ppkt. W stanowi załącznik nr 2 do odwołania). W związku z 

powyższym  Przedsiębiorstwo  nie  nadzorowało  robót  drogowych,  które  są  kluczowe  w 

doświadczeniu Wykonawcy przy nadzorowaniu inwestycji drogowych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą. Dodatkowo poświadczenie wystawione przez GDDKiA dla Przedsiębiorstwa 

w mówi, w pkt. 4 Branża sanitarna, o zabezpieczeniu istniejących sieci wodociągowych i 

zabezpieczeniu  istniejącej  sieci  kanalizacji  sanitarnej,  więc  nie  jest  to  z  całą  pewnością 

budowa  lub  przebudowa  gdyż  w  innych  branżach  GDDKiA  posługuje  się  takimi  właśnie 

zwrotami  wynikającymi  z  prawa  budowlanego  (np.  branża  teletechniczna  lub 

energetyczna). W związku z powyższym Odwołujący wskazuje, że nadzór inwestorski nie 

był  wykonany  zgodnie  z  wymogami  SIWZ  pkt  5.1.2  podpunkt  3  lit  A  (załącznik  nr  6  do 

odwołania). 

Poświadczenie  wystawione  na  rzecz  Przedsiębiorstwa  przez  Urząd  Miasta  Malborka. 

Mając na względzie, że dokumentacja postępowania i umowa (załącznik nr 3 do odwołania) 

zawierają zbieżne postanowienia (z wymienionymi powyżej) w zakresie podwykonawstwa, 

również  w  tym  przypadku  odwołujący  wskazuje  na  brak  faktu  zgłoszenia  przez 

Przedsiębiorstwo  Wykonawcy  wybranego  jako  podwykonawcy  i  w  konsekwencji, 

posiadanie  przez  Wykonawcę  wybranego  doświadczenia,  na  które  powołuje  się  w 

niniejszym  postępowaniu.  Dokument  potwierdzający  stanowisko  odwołującego  zostanie 


dołączony do odwołania po otrzymaniu pisemnej odpowiedzi z Urzędu Miasta Malborka. 

Dodatkowo wskazuję, że przedmiotowa inwestycja nie dotyczyła budowy/przebudowy sieci 

teletechnicznej. 

dokumentacji 

tec

hnicznej 

dostępnej 

pod 

adresem: 

http://www.bip,malbork,pł/a,22119,przebudowa-uł-siowackiego.html 

wynika, 

iż 

wykonywane  było  (będzie)  tylko  zabezpieczenie  sieci  teletechnicznych  przebiegających 

pod  przebudowanymi  zjazdami  w  postaci  rur  ochronnych  HDPE  160  mm  (dwudzielne)  - 

pkt.  4.3.  Urząd  Miasta  Malborka  na  prowadzonym  zadaniu  od  Wykonawcy  nadzoru 

inwestorskiego  nie  wymagał  nadzoru  nad  branżą  telekomunikacyjną  (załącznik  nr  7  do 

odwołania). W związku z powyższym Odwołujący wskazuje, że nadzór inwestorski nie był 

wykonany  zgodnie  z  wymogami  SI

WZ  pkt  5.1.2  podpunkt  3  lit  A  (załącznik  nr  6  do 

odwołania) - po prostu nie był prowadzony przez Wykonawcę wybranego. Brak również w 

dokumentacji  przetargowej  na  przebudowę  ul.  Słowackiego  jakiejkolwiek  oddzielnej 

dokumentacji przebudowy sieci teletechnicznej. 

Poświadczenie  wystawione  przez  Zakład  Usług  Komunalnych  w  Tczewie.  Odwołujący 

wskazuje, że w zakres inwestycji wskazanej przez Wykonawcę wybranego nie wchodziły 

żadne roboty związane z budową / przebudową kanalizacji sanitarnej - co wynika z pkt 3 

Opis  przedmiotu  zamówienia  na  nadzór  (załącznik  nr  5  do  odwołania).  W  związku  z 

powyższym  Odwołujący  wskazuje,  że  nadzór  inwestorski  nie  był  wykonany  zgodnie  z 

wymogami  SI

WZ  pkt  5.1.2  podpunkt  3  lit  A  (załącznik  nr  6  do  odwołania).  Dokument 

potwierdzający stanowisko odwołującego zostanie dołączony do odwołania po otrzymaniu 

pisemnej odpowiedzi z Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie. 

Poświadczenie wystawione przez Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego 

z siedzibą w Wejherowie. Odwołujący wskazuje, że w zakres inwestycji wskazanej przez 

Wykonawcę  wybranego  nie  wchodziły  żadne  roboty  związane  z  budową  i  przebudową 

kanaliza

cji  sanitarnej  oraz  żadne  roboty  związane  z  budową  /  przebudową  sieci 

wodociągowej  -  co  wynika  z  projektu  rozbudowy  drogi  powiatowej  nr  1479G  ul. 

Przemysłowa na  odcinku od  ul. Granicznej  do  ul. Wierzbowej  w Wejherowie dostępnym 

pod  adresem:  pod  adresem:  http://bip.zarzaddrogowv.oi/index.DhD7id-109.0.0.0.0.890 

oraz z przedmiaru branży sanitarnej (załącznik nr 4 do odwołania). W związku z powyższym 

Odwołujący wskazuje, że nadzór inwestorski nie był wykonany zgodnie z wymogami SIWZ 

pkt  5.1.2  podpunkt  3  lit  A  (

załącznik  nr  6  do  odwołania).  Dokument  potwierdzający 

stanowisko  odwołującego  zostanie  dołączony  do  odwołania  po  otrzymaniu  pisemnej 

odpowiedzi z Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w 

Wejherowie. 

Jak bezspornie wynika z 

powyższej argumentacji, Wykonawca wybrany nie wykazał spełniania 

warunku zdolności technicznej lub zawodowej. 


Do odwołania załączono: 

Dowód 1 - dokumenty złożone przez Wykonawcę wybranego, 

Dowód 2 opis przedmiotu zamówienia - „Pełnienie nadzoru Inwestorskiego nad Rozbudową 

skrzyżowania  drogi  krajowej  nr  91  z  drogami  wojewódzkimi  nr  214  i  217  w  miejscowości 

Warlubie- 

poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK - Program Likwidacji 

Miejsc Niebezpiecznych'’ 

Dowód 3a - dokumentacja postępowania - sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji 

zadania p.n. "Przebudowa ul. Słowackiego w Malborku" 

Dowód 3b - wzór umowy - sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania p.n. 

"Przebudowa ul. Słowackiego w Malborku" 

Dowód  4  -  przedmiar  branży  sanitarnej  -  „Rozbudowa  drogi  powiatowej  nr  1479G  ul 

Przemysłowa na odcinku od ul. Granicznej do ul. Wierzbowej w Wejherowie" 

Dowód 5 - siwz - budowa Wiślanej Trasy Rowerowej w granicach miasta Tczewa - etap II, w 

ramach  zadania  „Realizacja  Pomorskich  Tras  Rowerowych  o  znaczeniu  międzynarodowym 

R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 na terenie miasta Tczewa (Partnerstwo Miasta Tczewa}'’ 

Dowód  6  -  siwz  -  pełnienie  kompleksowego  nadzoru  inwestorskiego  wielobranżowego  nad 

realizacją  zadania  inwestycyjnego  p.n.:  „Wykonanie  przebudowy  ulic  dla  zadania: 

„Rewitalizacja - poprawa bezpieczeństwa - wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz 

z  poprawą  infrastruktury  drogowej,  zagospodarowanie  terenu  zadworcowego  na  osiedlu 

Zatorze" w Tczewie - etap I 

Dowód  7  -  siwz  -  sprawowanie  nadzoru  inwestorskiego  przy  realizacji  zadania  p.n. 

"Przebudowa ul Słowackiego w Malborku". 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła co następuje 

Zawisły spór dotyczy spełnienia warunku udziału w postępowaniu o treści specyfikacji 

istotnych 

warunków zamówienia (SIWZ): 

5. Warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej 

otrzymały następującą treść: 


5.1.2.3. a) 

Wymóg wykonania co najmniej jednej usługi pełnienia kompleksowego, 

wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania polegającego na budowie 

i/lub przebudowie drogi/ulicy wraz z budow

ą/przebudową niezbędnej infrastruktury 

technicznej obejmującej minimum: sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, 

sieć wodociągowej, sieć teletechnicznej  oraz oświetlenie drogowe/uliczne, o łącznej wartości 

wszystkich rob

ót budowlanych brutto, nie mniejszej niż 3.000.000,00 złotych. 

Czyli wykonawca 

składający ofertę na nadzór budowlany (w przedmiotowym postępowaniu 

prowadzonym w trybie art.24 a.a. ust.1 ustawy Pzp.) powinien 

na wezwanie zamawiającego 

złożyć wykaz na potwierdzenie posiadania doświadczenia kompleksowego, wielobranżowego 

nadzoru inwestorskiego na budowie lub przebudowie:  

1.  drogi lub ulicy  

obejmującej infrastrukturę techniczną minimum w zakresie:  

2.  sieci kanalizacji deszczowej,  

3.  sieci kanalizacji sanitarnej,  

sieci wodociągowej,  

sieć teletechnicznej,  

oświetlenia drogowego lub ulicznego 

składając wykaz usług wykonanych wraz z dowodami określającymi czy usługi zostały 

należycie wykonane (pkt 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 6.4.1) a) i b) SIWZ). 

Wykonawca wybrany złożył na wezwanie zamawiającego wykaz wraz z poświadczeniami 

należytego wykonania ze wskazaniem nie jednego, jak wymagał zamawiający, tylko czterech 

doświadczeń z poświadczeniami należytego ich wykonania. 

Odwołujący zakwestionował wszystkie doświadczenia wskazując na nie spełnienie wymagań 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Izba dokonując oceny poszczególnych doświadczeń posiadanych przez wykonawcę 

wybranego

, uwzględniając zgromadzony materiał dowodowy w sprawie, ustaliła i zważyła jak 

poniżej. 

Poświadczenie wystawione przez Zarząd Dróg dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego 

siedzibą  w  Wejherowie  84-200  Wejherowo  ul.  Pucka  11.  Dotyczy  sprawowania 

nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 

1479 ul. Przemysłowa na odcinku od ul. Granicznej do ul. Wierzbowej w Wejherowie.  

Izba  uwzględniła  dokumenty  złożone  przez  wykonawcę  wybranego  na  wezwanie 


zamawiającego  oraz  przez  odwołującego  na  rozprawie.  Doświadczenie  wykonawcy 

wybranego 

nie  spełnia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  ponieważ  brak  w  nich 

doświadczenia  w  zakresie  nadzoru  inwestorskiego  nad  budową/przebudową  sieci 

kanalizacji  sanitarnej  oraz  sieci  wodociągowej  przy  okazji  pełnionego  nadzoru  nad 

przebudową  ul.  Przemysłowej  (pismo  z  dnia  29.04.2020r.  ZD-SPiRDP-7ś-

422/W/19/2019 

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w 

Wejherowie). 

W piśmie tym Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego 

stwierdza,  że  roboty  budowlane  związane  z  zaistniałymi  kolizjami  sieci  kanalizacji 

sanitarnej  

oraz sieci wodociągowej  nie są przebudową zgodnie z art.3 pkt 7 i 7a ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

Izba podziela powyższe stanowisko Zarządu 

Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego. Powyższa ocena charakteru robót 

budowlanych, 

a  co  przenosi  się  wprost  na  charakter  sprawowanego  nadzoru 

inwestorskiego, 

wynika  już  z  treści  samego  Poświadczenia  Zarządu  Drogowego  dla 

Powiatu  Puckiego  i  Wejherowskiego 

z  dnia  08.04.2020  r.,  w  którym  jest  mowa  o 

przebudowie  kolizji  sieci  wodociągowej  oraz  sieci  kanalizacji  sanitarnej.  Bowiem 

usuwanie kolizji si

eci infrastruktury z samej natury tych robót nie są one przebudową, 

ponieważ co do zasady nie ulegają w tym przypadku zmiany parametrów użytkowych 

czy też technicznych obiektu budowlanego, w tym przypadku budowli.   Tak więc użycie 

w poświadczeniu formuły „przebudowa kolizji sieci” może być myląca. Niemniej w tym 

przypadku  wystawca 

Poświadczenia  z  dnia  08.04.2020r.  dokonał  autorytatywnie 

doprecyzowania  charakteru  robót  pismem  z  dnia  29.04.2020roku.  Podsumowując 

pełniony  przedmiotowy  zakres  nadzoru  inwestorskiego  nie  spełnia  wymagań 

specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

Poświadczenie wystawione przez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy ul. Fordońska 6, 85-

085  Bydgoszcz  dla  pełnienia  nadzoru  inwestorskiego  nad  Rozbudową  skrzyżowania 

drogi krajowej nr 91 z drogam

i wojewódzkimi nr 214 i 217 w miejscowości Warlubie – 

poprawa  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  w  ramach  PBDK  –  Program  Likwidacji 

Miejsc Niebezpiecznych. 

Z poświadczenia wynika brak doświadczenia w zakresie sieci 

wodociągowych  i  sieci  kanalizacji  sanitarnej,  ponieważ  zabezpieczenie  istniejących 

sieci nie stanowi przebudowy, zgodnie z art.3 pkt 7 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane. 

W tym przypadku sytuacja jest bardziej prostsza do rozstrzygnięcia, 

ponieważ  wystawca  doświadczenia  posługuje  się  jednoznaczny  określeniem 

„zabezpieczenie  istniejących  sieci  wodociągowych  i  sieci  kanalizacji  sanitarnej,  bez 

posługiwania  się  mylącym  zwrotem  „przebudowa  sieci  w  celu  uniknięcia  kolizji”.  

Podsumowując  pełniony  przedmiotowy  zakres  nadzoru  inwestorskiego  nie  spełnia 

wymagań specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 


Poświadczenie  Urząd  Miasta  Malbork  Plac  Słowiański  5,  82-200  Malbork  dla 

sprawowania  nadzoru  inwestorskiego  przy  realizacji  zadania  p.n.  Przebudowa  ul. 

Słowackiego  w  Malborku.  Z  referencji  inwestora  (Urząd  Miasta  Malborka)  z  dnia 

10.04.2020r.  wynika,  że  Sławomir  Rytlewski  zam.83-110  Tczew  ul.  Reja  16  był 

koordynatorem  zespołu  Nadzoru  oraz  inspektorem  branży  drogowej.  Z 

przedstawionych 

na 

rozprawie 

przez 

odwołującego 

pism 

inwestora 

IZP.271.8.PS.2019.23 

dotyczących nadzoru nad przebudową sieci telekomunikacyjnej 

ul.  Słowackiego  w  Malborku    wynika,  że  przedmiotowy  nadzór  pełnił  L.  B.  Serwis 

Telkom Gościszewo 63 b; 82-400 Sztum. Poświadczenie wystawione przez Inwestora 

odpowiada  rzeczywistemu  stanow

i  rzeczy,  ponieważ  bycie  Koordynatorem  nie 

potwierdza, że wykonawca sprawował nadzór inwestorski w wymaganym zakresie, a 

jedynie w branży drogowej.  Powoływanie się na funkcję koordynatora nie potwierdza 

wymogu 

pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Podsumowując pełniony 

przedmiotowy  zakres  nadzoru  inwestorskiego  nie  spełnia  wymagań  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

Poświadczenie Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie , 83-110 Tczew ul. Czatkowska 

2 e dla sprawowania nadzoru inwestorskiego 

wielobranżowego nad realizacją zadania 

inwestycyjnego pn. Budowa 

Wiślanej Trasy Rowerowej w granicach Miasta Tczewa – 

etap  II,  w  ramach  zadania  Rewitalizacja  Pomorskich  Tras  Rowerowych  o  znaczeniu 

międzynarodowym  R10  i  Wiślana  Trasa  Rowerowa  R  9  na  terenie  Miasta  Tczewa 

(Partnerstwo  Miasta  Tczewa). 

Zamawiający  w  związku  z  zakwestionowaniem 

doświadczenia  przez  odwołującego  na  rozprawie  przedstawił  mapy  wskazujące  na 

kolizję  projektowanego  kolektora  deszczowego  z  istniejącą  studnią  sieci  kanalizacji 

sanitarnej (Kolizja projektowanego kolektora deszczowego DN 400 na odc.s24-s35 z 

istniejącą  studnią  DN  1200  sieci  kanalizacji  sanitarnej  DN  200).  Według  notatki 

sporządzonej odręcznie na mapie w dniu 12.07.2019r. usunięcie kolizji może nastąpić 

przez prze

sunięcie studni poza projektowany kanał deszczowy. Notatkę sporządzono 

przez mgr inż. A. K.  i mgr inż. A. N. projektant branży sanitarnej. Przedstawiono również 

pismo 

Zakładu  Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp.  z  o.o.  w  Tczewie  DT/w201/2020  z 

30.04.2020r. 

potwie

rdzające 

odsunięcie 

studni  kanalizacji 

sanitarnej 

od 

projektowanego kanału deszczowego, nazywając te robotę budowlaną „przebudową” 

(„należy  przebudować  istniejącą  studnię    kanalizacji  sanitarnej  na  istniejącym 

kolektorze  odsuwając  ja  od  projektowanego  kanału  deszczowego,  zaś  włączenia 

istniejącego  kolektora  sanitarnego  w  studnie  przebudować  dostosowując  do  nowej 

lokalizacji studni. Po realizacji w/w prac sprawdzono przebieg 

nowych odcinków sieci 

kanalizacyjnej  oraz  zgodność  wykonania  z  wcześniejszymi  ustaleniami”).  Z  kolei 


odwołujący  na  rozprawie  przedstawił  Decyzje  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru 

Budowlanego w Tczewie (z dnia 30 marca 2018 r PNB 

– 7114/18/18/AP i z dnia 6 marca 

2020r. PNB 

– 7114/15/20/PG), których wynika, że w ramach przedmiotowej inwestycji 

udzielono  pozwolenia  na  użytkowanie  kolejnych  odcinków  ścieżki  rowerowej  „przed 

wykonaniem  wszystkich  rob

ót  budowlanych  realizowanych  na  podstawie  decyzji  o 

pozwoleniu  na 

budowę  znak  WB.6740.1.180.2016  z  dnia  24  lutego  2017r.wydanej 

przez  Starostę  Tczewskiego”.  Pominąwszy  spór  co  do  tego,  czy  w  niniejszym 

przypadku  usunięcie  kolizji  sieci  można  nazwać  przebudową  czy  nie  to  definitywnie 

kwestię rozstrzyga okoliczność, że wszystkie roboty budowlane w związku ze ścieżką 

rowerową  nie  zostały  zakończone.  Tym  samym  nie  można  stwierdzić  wykonania  w 

przedmiotowej  inwestycji  („Wiślana  Trasa  Rowerowa  w  mieście  Tczewie”)  nadzoru 

inwestorskiego,  skoro  inwestycja  zgodnie  z  wydanym  pozwol

eniem  na  budowę  nie 

została  zakończona  i  nie  została  przekazana  do  użytkowania.  W  tym  stanie  rzeczy 

nadzór  inwestorski    nad  realizacją  inwestycji  nie  został  zakończony.  Podsumowując 

przedstawiony  przedmiotowy  zakres  nadzoru  inwestorskiego  nie  spełnia  wymagań 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Podsumowując żaden z 4 (czterech) nadzorów przedstawionych przez wykonawcę wybranego 

nie spełnia warunku udziału w postępowaniu (przywołany powyżej pkt 5.1.2.3. a)SIWZ). Izba 

dokonując oceny  przedstawionych zarzutów  i  żądań nie znajduje podstaw  do  zastosowania 

art.26 ust.3 ustawy Pzp. wobec wykonawcy wybranego. 

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji wyroku, na podstawie art.192 ust.2 ustawy 

pzp,  ponieważ  stwierdzone  naruszenia przepisu art.24  ust.1 pkt  12  i  art.7 ust.1 ustawy  pzp 

mają  wpływ  na  wynik  postępowania,  przez  wybór  jako  najkorzystniejszej  oferty 

przystępującego po stronie zamawiającego.  

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy pzp stosownie 

do wyniku sprawy 

oraz zgodnie z § 3 pkt 1 i 2 oraz § 5 ust.2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (j.t. 

Dz

. U. 2018r. poz.972) zaliczając uiszczony wpis przez odwołującego w kwocie 7.500,00 zł. w 

koszty postępowania odwoławczego i zasądzając od zamawiającego  na rzecz odwołującego 

kwotę 7.500 zł 00 gr jako koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu  wpisu od 

odwołania. 


Przewodniczący: ………………………. wiper-pixel