KIO 908/20 POSTANOWIENIE dnia 25 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt KIO 908/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 25 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:   Marzena Teresa Ordysińska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  w  dniu  25  maja  2020  r. 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu 

kwietnia  2020  r.  przez  wykonawcę  M.  G.,  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod 

firmą  lnvest  Horeca  Bistro  M.  G.  w  Nowym  Sączu  w postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego -  Gminę Piaseczno 

p o s t a n a w i a: 

Umarza postępowanie odwoławcze.  

Nakazuje zwrot  z  rachunku Urzędu Zamówień  Publicznych na  rzecz  wykonawcy  M. 

G.

, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą lnvest Horeca Bistro M. G. w Nowym 

Sączu  kwoty  7  500,00  zł  (słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  uiszczonej 

tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  198b  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

– 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  – 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący

……………………… 


Sygn. akt: KIO 908/20 

U z a s a d n i e n i e 

I. Gmina Piaseczno (dalej

: Zamawiający), prowadzi postępowanie, na podstawie przepisów 

ustawy  z 

dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz. U.  z 2019 r.,  poz. 

1843;  d

alej:  Prawo  zamówień  publicznych),  którego  przedmiotem  jest  dostawa  i  montaż 

wyposażenia dla nowej części Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki” 

(nr sprawy 21/2020) 

Postępowanie  zostało  ogłoszone  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  poz.  516449, 

2020 r.   

W  dniu  27  kwietnia  2020 

r.  przez  wykonawcę  M.  G.,  prowadzącego  działalność 

gospodarczą  pod  firmą  lnvest  Horeca  Bistro  M.  G.  w  Nowym  Sączu  (dalej:  Odwołujący) 

zostało wniesione odwołanie. 

odwołaniu  Odwołujący  zarzucał  Zamawiającemu  zarzucam,  że  czynność  wyboru 

oferty najkorzystniejszej została dokonana z naruszeniem art. 91 ust 1 w  związku z art. 89 

ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych poprzez ocenę i brak odrzucenia oferty niezgodnej 

z  treścią  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  w  zakresie  ilości  pozycji 

30 kosztorysu,  ewentualnie  -  w 

przypadku  uznania,  iż  zachodzą  przesłanki  poprawienia  tej 

niezgodności,  -  zarzucał  naruszenie  art.  87  ust.  2  pkt  3  Prawa  zamówień  publicznych 

poprzez  zaniechanie  poprawienia  niezgodności  wraz  z  konsekwencjami  rachunkowymi 

wprowadzonych zmian. 

Odwołujący wnosił o nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia  czynności  wyboru  jako  najkorzystniejszej  w  ramach  zadania  nr  1  oferty 

złożonej  przez  Swisspol  Ltd  spółka  z ograniczoną  odpowiedzialnością  oraz  dokonania 

ponownego badania i oceny ofert w zakresie 

tej części postępowania, 

-  odrzucenia 

oferty  złożonej  przez  Swisspol  Ltd  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością, 

ewentualnie,  w  przypadku  uznania,  iż  niezgodność  z  treścią  oferty  jest  możliwa  do 

poprawienia  na  mocy  art.  87  ust,  2  pkt  3  prawa  zamówień  publicznych  nakazanie 

zamawiającemu poprawienia na tej podstawie: 

a) 

opisu  pozycji  30  kosztorysu  złożonego  przez  Swisspol  Ltd  spółka 

ograniczoną odpowiedzialnością przez zmianę: 

ilości z „1" na „2" 

wartości netto z „990,00" na „1980,00" 

wartości VAT z „227,70" na „455,40" 

wartości brutto z „1 217,70" na „2 435,40"; 


b) 

sumy wartości kosztorysu przez zmianę: 

sumy wartości netto z „186 573,00" na „187 563,00" 

wartości VAT z „42 911,79" na „43 139,49" 

wartości brutto z „229 484,79" na „230 702,49"; 

c) 

formularza ofertowego Swisspol Ltd spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

przez  wprowadzenie  tych  samych  zmian  w  wartości  netto,  wartości  podatku  VAT  oraz 

wartości brutto. 

Do postępowania odwoławczego nie zgłosił przystąpienia żaden wykonawca. 

W dniu 19 maja 2020 r. 

Zamawiający uwzględnił zarzuty przedstawione w odwołaniu 

całości. Oryginał odpowiedzi na odwołanie wpłynął do Izby w dniu 25 maja 2020 r. 

II. 

Izba  uznała,  że  postępowanie  odwoławcze  należy  umorzyć,  bowiem  Zamawiający 

uwzględnił w całości zarzuty podniesione w odwołaniu, a żaden wykonawca nie przystąpił do 

postępowania odwoławczego. 

Zgodnie z art. 186 ust. 2 

Prawa zamówień publicznych,  w przypadku uwzględnienia 

przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć 

postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym.  W  takim  przypadku  zamawiający  wykonuje, 

powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie 

żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Ponadto,  w  związku  z  art.  186  ust.  6  pkt  2b  Prawa  zamówień  publicznych,  Izba 

postanowiła o zwrocie Odwołującemu uiszczonego wpisu od odwołania.  

Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji. 

Przewodniczący:      …………………………… 


wiper-pixel