KIO 905/20 WYROK dnia 3 lipca 2020 r.

Data: 21 sierpnia 2020

WYROK

z dnia 3 lipca 2020 r.

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Monika Kawa-Ogorzałek 

Protokolant:            

Piotr Cegłowski 

po rozpoznaniu na rozprawie w 

dniu 2 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 kwietnia 2020 r. przez wykonawców wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Konsorcjum:  Przedsiębiorstwo  Usług 

Komunalnych  "FART-BIS"  Sp.  z  o.o., 

Przedsiębiorstwo  Robót  Inżynieryjnych  "FART" 

Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Skarżysko-

Kamienna,

przy  udziale  wykonawcy  MS-

EKO  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie,  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. 

orzeka: 

uwzględnia odwołanie i stwierdza naruszenie przez Zamawiającego przepisu art. 24 ust. 

1  pkt  12  i  17  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  na  zaniechaniu  wykluczenia  wyko-

nawcy MS-

EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz naruszenie art. 91 ust. 1 ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  niezasadne  przyznanie  punktów  w  II  Kryterium 

oceny ofert 

– Aspekt środowiskowy; 

kosztami postępowania obciąża Zamawiającego i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15.000  zł  00  gr 

(słownie: piętnastu tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną Odwołującego tytułem 

wpisu od odwołania, 

zasądza  od  Zamawiającego  kwotę  18  600  00  gr  (słownie:  osiemnastu  tysięcy 

sześćset złotych zero groszy), stanowiącą uzasadnione koszty poniesione z tytułu 

wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Kielcach. 

Przewodniczący:      ……………………….… 


UZASADNIENIE

Zamawiający – Gmina Skarżysko-Kamienna prowadzi na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.; 

dalej:  „Pzp”)  postępowanie  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pn.  „Odbieranie  i 

zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  z  terenu  Gminy  Skarżysko-Kamienna  od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej pod numerem 2020/S 042-099482. 

W  dniu  27  kwietnia  2020r.  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Fart -BIS sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 

oraz  Przedsiębiorstwo  Robót  Inżynieryjnych  „Fart”  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Kielcach  (dalej: 

„Odwołujący”) wnieśli do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec zaniechania 

wykluczenia wykonawcy MS-

EKO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Przystępujący”), 

przyznania temu wykonawcy maksymalnej ilości punktów w kryterium – Aspekt środowiskowy 

oraz wyborze oferty ww. wykonawcy jako najkorzystniejszej. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

art.  24  ust.  1  pkt  17)  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  z  postępowania 

Przystępującego pomimo, że w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 

on w treści JEDZ-a jak i pisma z dnia 13.03.2020 r. informacje wprowadzające w 

błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

Zamawiającego w toku postępowania oraz 

art.  24  ust.  1  pkt  16  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  z  postępowania 

Przystępującego  pomimo,  że  w  wyniku  co  najmniej  rażącego  niedbalstwa 

wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu w treści JEDZ-a oraz pisma 

z dnia 13.03.2020 r. informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu; 

art. 24 ust. 8 i ust. 9 Pzp poprzez zastosowanie w odniesieniu do Przystępującego 

procedury samooczyszczenia w związku z podaniem przez niego nieprawdziwych 

informacji dotyczących spełnienia warunku udziału w postępowaniu; 

art. 26 ust. 3 Pzp poprzez wezwanie Przystępującego do uzupełnienia dokumentów 

potwierdzających  spełnienie  warunku  w  zakresie  potencjału  ekonomicznego  w 

sytuacji,  w  której  możliwość  uzupełnienia  dokumentów  w  przypadku  złożenia 

nieprawdziwych  informacji  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  jest 

wyłączona; 


5.  art.  7  ust.  1  i  Art.  24  ust.  1  pkt  12)  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  z 

postepowania  MS-EKO 

sp.  z  o.o.  pomimo  niewykazania  spełnienia  warunku 

udziału w postępowaniu w zakresie posiadania polisy OC; 

6.  art. 186 ust. 2 oraz art. 91 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 3 Pzp poprzez przyznanie MS-

EKO  sp.  z  o.o.  max  ilości  punktów  w  kryterium  środowiskowym  pomimo,  że  nie 

złożył  on  wraz  z  ofertą  dokumentów  warunkujących  przyznanie  punktów  w  tym 

kryterium. 

Odwołujący w oparciu o tak przedstawione zarzuty wniósł o uwzględnienie odwołania i 

nakazanie Zamawiającemu: 

Unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 

Powtórzenia czynności badania i oceny ofert; 

Wykluczenia z postępowania Przystępującego; 

Przyznania Przystępującemu 0 pkt w kryterium środowiskowym (zarzut podnoszony na 

wypadek nieuwzględnienia żądania wykluczenia Wykonawcy z postępowania); 

Uzasadnienie 

Uzasadniając zarzuty odwołania Odwołujący wskazał, że stosownie do pkt 8.2 ppkt 2 

załącznika nr 1 do SIWZ, w ramach warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji 

ekonomicznej,  Zamawiający  wymagał  posiadania  przez  wykonawców  ubezpieczenia  od 

odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem 

zamówienia  na  sumę  gwarancyjną  nie  niższą  niż  2.000.000,00  zł.  Jak  wynika  z  pkt  9.1.1 

załącznika  nr  1  do  SIWZ,  w  celu  wstępnego  potwierdzenia,  że  wykonawca  spełnia  ww. 

warunek udziału w postępowaniu, Zamawiający zażądał złożenia wraz z ofertą, na formularzu 

JEDZ-

a, aktualnego na dzień składania ofert, oświadczenia o posiadaniu ubezpieczenia od 

odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem 

zamówienia  na  sumę  gwarancyjną  nie  niższa  niż  2.000.000,00  zł.  Natomiast  jak  wynika  z 

JEDZ-

a  Przystępującego,  wykonawca  ten  oświadczył,  że  na  dzień  składania  ofert  tj. 

12.03.2020 r. ww. warunek spełnia. Kolejno, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w 

trybie art. 26 ust. 1 Pzp - pismem z dnia 13.03.2020 r. - 

przedłożył polisę OC na kwotę 2 mln 

zł z której treści wynikało, że obejmuje ona okres ubezpieczenia od dnia 13.03.2020 do dnia 

12.03.2021  r.  W  konsekwencji  dniu  17.03.2020  r.  Zamawiający  dokonał  wyboru  oferty 

Wykonawcy jako najkorzystniejszej. Na skutek uwzględnienia w całości odwołania (odwołanie 

z dnia 27.03.2020 r.) złożonego przez Odwołującego na ww. czynność Zamawiający wezwał 

Przystępującego  w  trybie  art.  26  ust.  4  Pzp  do  udzielenia  wyjaśnień  w  zakresie  spełnienia 

przedmiotowego warunku. W uzasadnieniu tego wezwania Zamawiający wskazał m.in. „(…) 

wykonawca MS-

EKO sp. z o.o. przedłożył dokument potwierdzający spełnienie ww. warunku 

tj. posiadaną polisę odpowiedzialności cywilnej. Przedłożona polisa nie potwierdza spełnienia 


przedmiotowego  warunku.  Okres  odpowiedzialności  polisy  (od  dnia  13.03.2020  do  dnia 

12.03.2021 r.) nie obejmuje bowiem dnia składania ofert tj. 12.03.2020 r.”. W odpowiedzi na 

powyższe  wezwanie,  w  treści  pisma  z  dnia  08.04.2020  r.,  Przystępujący  potwierdził,  że  na 

dzień  składania  ofert  tj.  12.03.2020  r.  nie  posiadał  wymaganego  ubezpieczenia  od 

odpowiedzialności  cywilnej  na  kwotę  2.000.000,00  zł.  Z  uwagi  na  powyższe,  Zamawiający 

pismem  z  dnia  09.04.2020  r.  wezwał  Przystępującego  w  trybie  art.  26  ust.  3  Pzp  do 

uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunku  posiadania  ubezpieczenia 

odpowiedzialności  cywilnej.  W  treści  wezwania  Zamawiający  ponownie  wskazał:  

„Przedłożona  polisa  nie  potwierdza  spełnienia  przedmiotowego  warunku.  Okres 

odpowiedzialności  polisy  (od  dnia  13.03.2020  do  dnia  12.03.2021  r.)  nie  obejmuje  dnia 

składania ofert tj. 12.03.2020 r.”.  

W  odpowiedzi  na  powyższe  wezwanie  Przystępujący  pismem  z  dnia  10.04.2020  r. 

przedłożył aneks nr 1 z dnia 08.04.2020 r. do polisy odpowiedzialności cywilnej typ 1306 nr 

7008507 z dnia 13.03.2020 r. Stosownie do treści aneksu pierwotny okres ubezpieczenia „od 

dnia  13.03.2020  do  dnia  12.03.2021  r.”  zmieniony  został  na  „od  dnia  12.03.2020  do  dnia 

12.03.2021 r.” 

Pon

adto, w opinii Odwołującego zasadny jest zarzut naruszenia przez Zamawiającego 

art. 24 ust. 1 pkt 16) i 17) Pzp. Podkreślił, że wskazane powyżej okoliczności potwierdzają, że 

Przystępujący  przedstawił  w  treści  JEDZ-a  nieprawdziwą  informację  dotyczącą  spełnienia 

warunku  udziału  w  postępowaniu  tj.  posiadania  na  dzień  składania  ofert  ubezpieczenia 

odpowiedzialności  cywilnej  na  kwotę  2.000.000  zł.  Okoliczność  tę  potwierdził  zresztą 

Wykonawca w treści swojego pisma wyjaśniającego z dnia 08.04.2020 r. wyjaśniając, że poza 

przedłożoną  uprzednio  polisą,  nie  posiadał  innej,  ważnej  na  dzień  12.03.2020  r.,  która 

potwierdzałaby  spełnienie  warunku.  Należy  zauważyć,  że  pomimo  faktycznego  braku 

posiadania na dzień 12.03.2020 r. polisy OC na kwotę 2 mln zł Przystępujący oświadczył w 

treści JEDZ-a, że taką polisę posiada. Spełnione są zatem ujęte w art. 24 ust. 1 pkt 16) i 17) \ 

Pzp przesłanki dotyczące „wprowadzenia w błąd”. Odwołujący wyjaśnił, że w odniesieniu do 

przesłanki  dotyczącej  „lekkomyślności  lub  niedbalstwa”  Przystępujący  posiadał  wiedzę,  że 

polisa OC typ 1306 nr 7008507 obejmuje swoim zakresem wyłącznie okres po upływie terminu 

składania ofert. Należy choćby wskazać na okoliczność, w której polisa ta wystawiona została 

w  dniu  13.03.2020  r.  a  zatem  po  terminie  składania  ofert  i  dopiero  wtedy  mogła  zostać 

przekazana  Wykonawcy.  Składając  ofertę  w  dniu  12.03.2020  r.  w  tym  wypełniając 

oświadczenie  JEDZ-a  wykonawca  nie  dysponował  zatem  żadną  polisą  na  kwotę  2  mln  zł. 

Niewątpliwie  zatem  zachowanie  wykonawcy  cechowała  lekkomyślność  lub  niedbalstwo. 

Oświadczając  w  treści  JEDZ-a,  że  posiada  polisę  OC  na  dzień  12.03.2020  r.  wykonawca 

winien był choćby zweryfikować, czy taką polisę posiada, czego nie uczynił. 


Według Odwołującego, zasadne jest również twierdzenie, że wskazane wyżej działanie 

Przystępującego cechowało rażące niedbalstwo, a nawet zamierzone działanie. Jak wynika z 

treści złożonych przez niego wyjaśnień był on w pełni świadomy, że posiada jedynie polisę na 

kwotę 1 mln zł z okresem ubezpieczenia do dnia 22.03.2020 r. Z kolei, w dniu składania oferty 

oraz  oświadczenia  JEDZ-a  nie  dysponował  on  nową  polisą  OC  na  kwotę  2  mln  zł,  a  co 

najwyżej  złożonym  do  ubezpieczyciela  wnioskiem  (pismo  z  dnia  10.03.2020  r.).  Jak  zatem 

mógł on, pomimo braku na dzień 12.03.2020 r. dokumentu polisy na kwotę 2 mln zł składać 

oświadczenie  o  jej  posiadaniu?  Co  najmniej  rażącym  niedbalstwem  Wykonawcy  było 

niezweryfikowanie  przez  niego  czy  złożony  przez  niego  dwa  dni  wcześniej  wniosek  o 

ubezpieczenie  został  pozytywnie  rozpoznany,  a  umowa  ubezpieczenia  została  zawarta. 

Odwołujący  dodał,  że  na  dokumencie  polisy  znajduje  się  oświadczenie  Prezesa  Zarządu 

Przystępującego, tj. Pana M. S. o otrzymaniu dokumentu polisy i zapoznaniu się z jej treścią 

w dniu 13.03.2020 r. Wykonawca był zatem w pełni świadomy treści polisy, jej warunków, w 

tym istnienia jej dopiero od dnia 13.03.2020 r. Całkowicie bezpodstawne jest zatem założenie, 

że składając w dniu 12.03.2020 r. nieprawdziwe oświadczenie co do spełnienia warunku Pan 

M. S. nie był świadomy braku posiadania wymaganej polisy. Okoliczności wskazują raczej na 

działanie ww. osoby w okolicznościach rażącego niedbalstwa, a nawet zamiaru wprowadzenia 

w  błąd.  Potwierdzeniem  rażącego  niedbalstwa,  czy  nawet  zamierzonego  działania 

Wykonawcy jest ponadto okoliczność, w której przedkładając na wezwanie Zamawiającego w 

trybie art. 26 ust. 1 Pzp dokument polisy z którego wprost wynikało, że nie obejmuje choćby 

dnia składania ofert Wykonawca ten nie przyznał się do wprowadzenia Zamawiającego w błąd. 

Wyjaśnienie  nieprawdziwej  informacji  ze  strony  Wykonawcy  pojawiło  się  dopiero  na  skutek 

odwołania wniesionego przez Odwołującego. Okoliczność, w której nieprawdziwe informacje 

co  do  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  pojawiły  się  w  wyniku  zamierzonego 

działania lub  rażącego  niedbalstwa Wykonawcy  jest  wystarczająca  do jego wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16) Pzp. Z kolei w odniesieniu do przesłanki wykluczenia z art. 24 

ust. 1 pkt 17) Pzp oczywistym jest, że wystąpienie ujętej w niej przesłanki dotyczącej „istotnego 

wpływu  na  decyzje  zamawiającego”.  W  oparciu  o  nieprawdziwą  informację  podaną  przez 

Wykonawcę  w  treści  JEDZ-a  Zamawiający  dokonał  wszakże  w  dniu  17.03.2020  r.  wyboru 

oferty tego wykonawcy jako najkorzystniejszej. 

Odwołujący zauważył, iż zarówno w skierowanym do Przystępującego w piśmie z dnia 

06.04.2020  r.  jak  i  w  piśmie  z  dnia  09.04.2020  r.  Zamawiający  nie  wzywał  Wykonawcy  do 

skorzystania  przez  niego  z  procedury  samooczyszczenia.  Na  wypadek  jednak  uznania,  że 

odpowiedzi Wykonawcy na ww. pisma zawierały równocześnie wyjaśnienia złożone w trybie 

art.  24  ust.  8  i  ust.  9  Pzp,  które  uwzględnione  zostały  przez  Zamawiającego,  Odwołujący 

formułuje niniejszy zarzut. 


Wskazał,  iż  procedura  samooczyszczenia  nie  może  znaleźć  zastosowania  w  stosunku  do 

okoliczności dotyczącej podania przez Wykonawcę w treści JEDZ-a nieprawdziwej informacji 

dotyczącej  spełnienia warunku posiadania policy  OC  na kwotę  mln.  2 mln zł.  Jak  wynika z 

przedstawionego  stanu  faktycznego  Wykonawca  nie  przyznał  się  do  okoliczności  podania 

nieprawdy p

rzed uświadomieniem sobie tego faktu przez Zamawiającego. Należy ponownie 

wskazać, że gdyby nie odwołanie złożone przez Odwołującego fakt podania przez Wykonawcę 

nieprawdziwej informacji nie zostałby ujawniony. Odwołujący podkreślił, że nawet składając w 

t

rybie art. 26 ust. 1 Pzp polisę OC (pismo Wykonawcy z dnia 13.03.2020 r.) Wykonawca nie 

przyznał się do podania w treści JEDZ-a nieprawdziwej informacji. Przynajmniej w tym dniu tj. 

13.03.2020  r.,  przedkładając  polisę  wystawioną  w  dniu  13.03.2020  r.,  z  okresem 

obowiązywania  od  tego  samego  dnia,  a  zatem  po  upływie  terminu  składania  ofert,  miał  on 

pełną świadomość, że ta polisa, wbrew złożonemu wnioskowi o ubezpieczenie, nie była ważna 

od  dnia  składania  ofert.  Wykonawca  do  samego  końca  ukrywał  przed  Zamawiającym  fakt 

podania w treści JEDZ-a nieprawdziwej informacji. W tych okolicznościach skorzystanie przez 

Wykonawcę  z  procedury  samooczyszczenia  winno  być  wykluczone.  Niezależnie  od 

powyższego Odwołujący podniósł, iż Przystępujący nie przedstawił żadnych dowodów, które 

byłyby odpowiednie dla zapobiegania dalszemu nieprawidłowemu postepowaniu Wykonawcy, 

a  w  szczególności  składania  oferty  i  oświadczenia  o  spełnieniu  warunków  udziału  w 

postępowaniu pomimo braku weryfikacji przez osobę składającą ofertę faktu spełnienia tych 

warunków;  składania  w  trybie  art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp  dokumentów  potwierdzających 

spełnienie  warunków  pomimo  świadomości,  że  dokument  ten  nie  potwierdza  spełnienia 

warunku.  Ponadto,  zdaniem  Odwołującego  Wykonawca  nie  przedstawił  wyczerpującego 

w

yjaśnienia stanu faktycznego. Wbrew twierdzeniom Przystępującego polisa OC nie została 

wystawiona z błędem, a o fakcie obowiązywania jej od dnia 13.03.2020 r. pełną świadomość 

miał Wykonawca, co potwierdził swoim podpisem na jej treści. Brak jest ponadto dowodów na 

wystawienie polisy z błędem, a z pewnością nie świadczy o tym okoliczność zawarcia aneksu 

do  niej  zmieniającego  okres  ubezpieczenia.  Brak  jest  również  dowodów  na  podnoszoną 

okoliczność jakoby ubezpieczyciel zatwierdził ją już w dniu 10.03.2020 r. Okoliczność ta jest 

ponadto  bezprzedmiotowa.  Brak  jest  choćby  dowodów,  które  potwierdzałyby,  że  wniosek 

brokera o ubezpieczenie z okresem ubezpieczenia od dnia 12.03.2020 r. faktycznie wpłynął 

do ubezpieczyciela w dniu 10.03.2020 r. 

Odwołujący  podkreślił  ponadto,  że  niedopuszczalne  jest  wezwanie  wykonawcy  do 

uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunku  udziału  w  postepowaniu  w 

przypadku złożenia przez niego nieprawdziwych informacji, co znajduje potwierdzenie m. in. 

w  wyroku  Izby  z  dnia  07.0

3.2019  r.  sygn.  akt  KIO  271/19.  W  konsekwencji  Zamawiający 

naruszył  art.  26  ust.  3  Pzp  wzywając  Przystępujący  do  uzupełnienia  przedmiotowych 

dokumentów. Dokumenty przedłożone przez Wykonawcę w trybie art. 26 ust. 1 Pzp jedynie 


formalnie  potwierdzały  spełnienie  warunków  udziału  w  postepowaniu,  a  jak  się  okazało  nie 

mogły stanowić równoczesnego potwierdzenia spełnienia warunków na dzień składania ofert. 

W  treści  JEDZ-a  Wykonawca  złożył  nieprawdziwą  informację  o  spełnieniu  warunku 

dotyczącego  posiadania  policy  OC.  W  tych  okolicznościach,  uzupełnienie  dokumentów  w 

trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie mogło służyć do usunięcia tej nieprawdziwej informacji jak 

również  do  przedłożenia  po  raz  kolejny  dokumentów,  które  by  potwierdzały,  że  jednak 

Wykonawca posiadała wymaganą polisę na dzień składania ofert. 

Niezależnie  od  przedstawionych  powyżej  zarzutów  Odwołujący  podniósł,  iż 

przedłożenie  przez  Przystępującego  aneksu  do  polisy  OC  zmieniającego  z  datą  wsteczną 

okres ubezpieczenia tj. z dnia 13.03 na dzień 12.03 nie może być uznane za potwierdzające 

spełnienia  warunków  udziału  w  postepowaniu.  Akceptacja  ww.  działania  Zamawiającego 

oznaczałaby  naruszenie  art.  7  ust.  1  Pzp  tj.  zasady  równego  traktowania  wykonawców. 

Stosownie do warunków przetargu wykonawca nie posiadający na dzień składania ofert policy 

OC w wysokości 2 mln zł nie mógł wziąć udziału w postępowaniu. Akceptacja sytuacji, w której 

pomimo  braku  posiadania  na  dzień  składania  ofert  polisy  OC,  Zamawiający  dopuszcza  do 

przetargu wykonawcę tylko dzięki przedstawieniu przez niego w oparciu o art. 806 § 2 kodeksu 

cywilnego  polisy  obejmującej  ubezpieczeniem  okres  sprzed  zawarcia  umowy,  stanowiłaby 

rażące naruszenie zasady równego traktowania. Sytuacja taka byłaby ponadto sprzeczna z 

celem  i  istotą  formułowania  warunków  udziału  w  postępowaniu  i  dokonywania  oceny  ich 

spełnienia. Należy dodać, że warunek posiadania polisy OC jest warunkiem potwierdzającym, 

że na dzień składania ofert wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej, 

potwierdzonej dokonaną przez ubezpieczyciela na dzień składania ofert weryfikacją sytuacji 

ekonomicznej  wykonawcy,  Wystawiając  w  dniu  08.04.2020  r.  polisę  OC  obejmującą 

ubezpieczeniem  dzień  12.03.2020  r.  Ubezpieczyciel  nie  dokonuje  oceny  sytuacji 

ekonomicznej Wykonawcy aktualnej na d

zień 12.03.2020 r., co potwierdza, że w przypadku 

polisy  OC  uzupełnionej  przez  Wykonawcę  nie  dochodzi  do  zrealizowania  celu,  dla  którego 

formułowane są w postępowaniu warunki udziału w postępowaniu. 

Kolejno Odwołujący wskazał, że stosownie do pkt 8.2 ppkt 3 lit. a załącznika nr 1 do 

SIWZ,  w  ramach  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  zdolności  technicznej, 

Zamawiający wymagał dysponowania przez Wykonawcę min. 7 pojazdami przeznaczonymi 

do odbioru odpadów komunalnych (śmieciarki) nie starszymi niż wyprodukowane w 2005 r., 

spełniającymi co najmniej wymagania Dyrektywy 98/69/EC — norma Euro 4. Równocześnie 

pojazdy wykazywane w ramach tego warunku podlegały ocenie w środowiskowym kryterium 

oceny  ofert  o  wadze  28%.Stosownie  do  treści  SIWZ,  jeżeli  pojazdy  wskazane  dla  oceny 

spełnienia  tego  warunku  spełniały  wymagania  normy  EURO  5  to  wykonawca  otrzymywał 

punkty w ww. kryterium. 


W  treści  odwołania  z  dnia  27.03.2020  r.  na  pierwotną  czynność  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej  Odwołujący  sformułował  zarzut  naruszenia  art.  91  ust.  1  Pzp  poprzez 

przyznanie  Przystępującemu  maksymalnej  ilości  punktów  w  kryterium  środowiskowym 

pomimo, że nie wykazał on w treści oferty dysponowania minimum 7 pojazdami spełniającymi 

normę EURO 5. Odwołujący wskazywał, że Przystępujący nie dysponuje ww. pojazdami, a 

przedstawione  zobowiązanie  innego  podmiotu  do  udostępnienia  pojazdów  jest  wadliwe. 

Odwołujący podnosił, że wezwanie w tym przypadku Przystępującego w trybie z art. 26 ust. 3 

Pzp  do  uzupełnienia  pisemnego  zobowiązania  nie  uniemożliwi  przyznania  punktów  w 

kryterium środowiskowym. W konsekwencji Odwołujący domagał się powtórzenia czynności 

badania i oceny ofert i przyznania Wykonawcy 0 pkt w kryterium środowiskowym. Jak wynika 

natomiast  z  decyzji  Zamawiającego  z  dnia  06.04.2020  r.  ww.  odwołanie  zostało  w  całości 

uwzględnione, co stosownie do art. 186 ust. 2 Pzp zobowiązywało Zamawiającego do odmowy 

przyznania  Wykonawcy  punktów  w  kryterium  środowiskowym.  Uwzględniając  powyższe, 

należy  stwierdzić,  że  Zamawiający  z  naruszeniem  art.  186  ust.  2  Pzp  przyznał 

Przystępującemu  punkty  w  kryterium  środowiskowym.  Niezależnie  do  tej  okoliczności 

Odwołujący podnosi, iż Zamawiający z naruszeniem art. 91 ust. 1, art. 26 ust. 3 Pzp przyznał 

Wykonawcy punkty w ww. kryterium w oparciu o uzupełnione pisemne zobowiązanie innego 

podmiotu,  które  ponadto  potwierdziło,  że  to  pojazdy  wykazywane  dla  oceny  spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu będą służyły do wykonania zamówienia. 

W odpowiedzi na odwołanie Zamawiający wniósł o jego oddalenie w całości. 

Wskaza

ł, że po uwzględnieniu w całości odwołania podjął czynności tj. na podstawie 

art. 26 ust. 4 Pzp wystąpił do Przystępującego o złożenie wyjaśnień w zakresie dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  na  sumę  gwarancyjną  nie 

niższą niż 2 000 000 zł. 

Wykonawca  w  wyznaczonym  terminie  złożył  wyjaśnienia,  z  których  wynika,  iż  firma 

posiadała polisę:  OC  w  Compensa TU  VIG  S.A.  w  postępowaniu  w  dniu  10 marca 2020  r. 

broker ubezpieczeniowy działający m imieniu Przystępującego wystąpił do ubezpieczyciela o 

nową polisę na kwotę 2 mln zł ze wskazaniem daty jej obowiązywania od dnia 12 marca 2020r. 

Wniosek  został  zatwierdzony  przez  ubezpieczyciela  w  tym  samym  dniu  tj.  10.03.2020  r., 

jednak  polisa została wystawiona z  błędem,  tj.  z  datą obowiązywania od  13  marca  2020  r. 

Wykonawca po otrzymaniu informacji o wniesieniu odwołania zwrócił się do ubezpieczyciela o 

wyjaśnienie powyższej nieprawidłowości r wystawienie polisy zgodnie ze złożonym wnioskiem. 

Ubezpieczyciel  przygotował  stosowny  aneks,  który  Przystępujący  załączył  do  swoich 

wyjaśnień.  Aneks  ten  potwierdza,  że  Przystępujący  na  dzień  składania  ofert  spełniał 

wymagany  przez  Zamawiającego  warunek  posiadania  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności 


cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną nie niższą niż 2 000 000 zł. Aneks ten obowiązuje od 12.03.2020 r. Zamawiający 

wyjaśnił, że przyjął wyjaśnienia w tym zakresie. 

Zamawiający  nie  zgodził  się  z  twierdzeniem  Odwołującego,  że  „w  odpowiedzi  na 

powyższe wezwanie, w treści pisma z dnia 08.04.2020 r., MS-EKO sp. z o.o. potwierdziła, że 

na dzień składania ofert tj. 12.03.2020 r. nie posiadała wymaganego ubezpieczenia  od  od 

odpowiedzialności  cywilnej  na  kwotę  2.000.000.00  zł.”.  Podkreślił,  że  nigdzie  w  treści 

wyjaśnień  takiego  potwierdzenia  nie  ma,  wręcz  przeciwnie  Wykonawca  podnosi,  iż,  cyt.: 

„Biorąc pod uwagę spełnienie, warunków udziału w postępowaniu w dniu 10 marca 2020 r. 

broker ubezpieczeniowy działający w imieniu MS-EKO Sp. z o.o. wstąpił do ubezpieczyciela 

omową polisę na kwotę 2 mln zł ze wskazaniem daty jej obowiązywania od dnia 12 marca 

2020 r. (tj. od terminu wyznaczonego na składanie ofert)”. 

Po przyjęciu  wyjaśnień,  Zamawiający  wezwał  Przystępującego na  podstawie art.  26 

ust.  3  Pzp  m.  in.  do  uzupełnienia  dokumentu  potwierdzającego,  że  wykonawca  jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2 mln zł, gdyż art. 26 ust. 3 

Pzp  wskazuje,  iż  w  przypadkach  tam  podanych  „zamawiający  wzywa”,  a  tym  samym 

Zamawiający nie mógł odstąpić od tej czynności. Wykonawca w odpowiedzi przedłożył aneks 

Nr 1 do polisy typ 1306 nr 7008507.  

Biorąc powyższe pod. uwagę Zamawiający nie miał powodów uznać, iż Wykonawca 

winien zostać wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp. Uznał, 

bowiem, iż Wykonawca w swoich wyjaśnieniach wyczerpująco wyjaśnił stan faktyczny.  

Odnosząc  się  do  zarzutu  dotyczącego  naruszenia  art.  24  ust  8  i  9  Pzp wskazał,  że  

Zamawiający  po  zapoznaniu  się  ze  złożonymi  przez  Wykonawcę  wyjaśnieniami  uznał,  iż  z 

terminu obowiązywania polisy wynikało, iż oświadczenie JEDZ było prawdziwe i Przystępujący 

spełniał warunek udziału w zakresie polisy OC. Tym samym nie ma podstaw do wykluczenia 

wykonawcy  ż  postępowania.  Ponadto  wyjaśnił,  że  w  związku  z  toczącym  się  odwołaniem 

wystąpił  do  brokera  z  pismem  dot.  podania  informacji,  czy  wniosek  z  dnia  10.03.2020  r. 

dotyczący  oferty  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  złożony  w  imieniu 

Przystępującego został zatwierdzony przez ubezpieczyciela w dniu 10.03.2020 r., jak również 

z prośbą o wyjaśnienie przyczyny podania w polisie okresu ubezpieczenia: od 13.03.2020 do 

12.03.2021.  Z  uzyskanej  odpowiedzi  wynikało,  że  wniosek  z  dnia  10.03.2020  r.  został 

zatwierdzony w tym samym dniu tj. 10.03.2020 r. Przyczyną błędu była omyłka pisarska.  

Kolejno Zamawiający wskazał, że w konsekwencji ww. argumentów nie naruszył także 

przepisu art. 7 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp. 

Odnosząc się do zarzutów dotyczących naruszenia art. 186 ust. 2 oraz: art. 91 ust. 1 

w  zw.  z  art.  26  ust.  3  Pzp wyjaśnił,  że w  związku z  nieprawidłowościami  złożonego wraz  z 


ofertą  przez  Przystępującego  zobowiązania  podmiotu  trzeciego  skorzystał  z  możliwości 

wyjaśnienia.  Wykonawca  poprzez  złożenie  wyjaśnień  udowodnił  kwestię  polegania  na 

zasobach  innych  podmiotów  w  przedmiocie  m.in.  dysponowania  odpowiednim  potencjałem 

technicznym, co należało do zakresu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu. 

Tym samym punktacja została przyznana prawidłowo. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  tym  w  szczególności  treść 

ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  postanowienia  SIWZ,  jak  również  oświadczenia  i 

stanowiska stron złożone w trakcie rozprawy, ustaliła i zważyła, co następuje: 

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek 

ustawo

wych skutkujących odrzuceniem odwołania, wynikających z art. 189 ust. 2 Pzp. 

Izba  ustaliła,  że  Odwołujący  spełnia  określone  w  art.  179  ust.  1  Pzp  przesłanki 

korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, a naruszenie 

przez  Z

amawiającego  przepisów  Pzp  może  spowodować  poniesienie  przez  niego  szkody, 

polegającej na nieuzyskaniu zamówienia. 

Izba dopuściła do udziału w postępowaniu wykonawcę MS-EKO Sp. z o. o. z siedzibą 

w Warszawie zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie 

Zamawiającego. 

Na podstawie ww. dokumentów Izba ustaliła, że stan faktyczny sprawy nie jest sporny 

i  został  przedstawiony  w  pisemnych  stanowiskach  stron  i  uczestnika  postępowania 

odwoławczego adekwatnie do treści przywołanych powyżej dokumentów. 

Mając  powyższe  na  uwadze  skład  orzekający  stwierdził,  że  odwołanie  podlegało 

uwzględnieniu. 

Skład orzekający uznał, że nie potwierdził się zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 

Pzp.  Izba  wskazuje,  że  przepis  art.  24  ust.  1  pkt  16  Pzp  zawiera  w  swojej  treści  kilka 

elementów, których spełnienie jest wymagane do stwierdzenia jego naruszenia. Po pierwsze 

należy  wykazać,  iż  wykonawca  miał  wprowadzić  Zamawiającego  w  błąd;  po  drugie 

wprowadzenie  Zamawiającego  w  błąd  było  wynikiem  podania  nieprawdziwych  informacji 

związanych  z  przesłankami  wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania,  spełniania  warunków 

udziału  w  postępowaniu  lub  w  wyniku  zatajenia  określonych  informacji;  po  trzecie  należy 

wykazać,  że  działanie  wykonawcy  było  wynikiem  zamierzonego  działania  lub  rażącego 

niedbalstwa.  Podstawa  wykluczenia  określona  w  art.  24  ust.  1  pkt  16  Pzp  może  być 


zastosowana  wtedy,  gdy  wykonawca  zamierza  wprowadzić  Zamawiającego  w  błąd,  a  więc 

jego działanie cechuje wina umyślna, zarówno w zamiarze bezpośrednim, jak i ewentualnym. 

Zamiar  bezpośredni  występuje  wtedy,  gdy  wykonawca chce  wprowadzić  Zamawiającego  w 

błąd,  natomiast  zamiar  ewentualny  wtedy,  gdy  nie  chce,  ale  przewidując  możliwość 

wprowadzenia  w  błąd,  godzi  się  na  to.  Poza  tym  ta  podstawa  wykluczenia  może  być 

zastosowana także wtedy, gdy działanie wykonawcy charakteryzuje rażące niedbalstwo.  

W  opinii  składu  w  trakcie  postępowania  Odwołujący  nie  zdołał  wykazać,  że 

Przystępujący  celowo  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd,  a  jego  zachowanie  cechowało 

rażące niedbalstwo.  

Skład  orzekający  uznał  jednak,  że  w  okolicznościach  niniejszej  sprawy  ziściła  się 

przesłanka    wykluczenia  z  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp.  Zgodnie  z  powyższym  przepisem  z 

postępowania  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  wykonawcę,  który  w  wyniku 

l

ekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 

Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego 

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia.  Z  przepisu  wynika,  że  podstawą  wykluczenia 

wykonawcy jest 

wprowadzenie Zamawiającego w błąd, przy czym nie musi być ono wynikiem 

działania  umyślnego,  ale  wystarczające  jest  dopuszczenie  się  przez  wykonawcę 

lekkomyślności  lub  niedbalstwa.  Wskazać  należy,  że  na  podstawie  art.  14  Pzp  do  oceny 

czynności wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego (k.c.), a zgodnie z art. 355 § 1 k.c. dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie 

wymaganej  w  stosunkach  danego  rodzaju  (należyta  staranność).  Przypisanie  określonej 

osobie niedb

alstwa jest uzasadnione tylko wtedy, gdy osoba ta zachowała się w określonym 

miejscu i czasie w sposób odbiegający od właściwego dla niej miernika należytej staranności 

(por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 10 marca 2004 r., sygn. akt IV CK 151/03). 

Przy czym wzorzec należytej staranności ma charakter obiektywny i abstrakcyjny, jest ustalany 

niezależnie od osobistych przymiotów i cech konkretnej osoby, a jednocześnie na poziomie 

obowiązków dających się wyegzekwować w świetle ogólnego doświadczenia życiowego oraz 

konkretnych  okoliczności  (por.  uzasadnienie  wyroku  Sądu  Najwyższego  z  23  października 

2003 r., sygn. akt V CK 311/02). Ponadto w stosunku do profesjonalistów miernik ten ulega 

podwyższeniu, gdyż art. 355 § 2 k.c. precyzuje, że należytą staranność dłużnika w zakresie 

prowadzonej  przez  niego  działalności  gospodarczej  określa  się  przy  uwzględnieniu 

zawodowego charakteru tej działalności. Za takiego profesjonalistę należy również uznać, co 

do  zasady,  wykonawcę  ubiegającego  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Należyta 

staranność  profesjonalisty  nakłada  na  wykonawcę,  który  składa  ofertę,  dokumenty  i 

oświadczenia  we  własnym  imieniu,  aby  upewnił  się,  czy  deklarowany  w  nich  stan  rzeczy 

odpowiada  rzeczywistości.  Dodatkowo  ustawodawca  wymaga,  aby  wprowadzenie  w  błąd 

Zamawiającego mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w 


postępowaniu o udzielenie zamówienia, co oznacza, że wprowadzenie w błąd musi dotyczyć 

takich czynności Zamawiającego, które wpływają na sytuację wykonawcy w postępowaniu, tj. 

na jego wykluczenie z postępowania, odrzucenie jego oferty bądź na jego szanse w uzyskaniu 

zamówienia  (pozycję  w  rankingu  ofert).  Wszystkie  ww.  przesłanki  muszą  być  spełnione 

łącznie, aby możliwe było wykluczenie wykonawcy na podstawie ww. przepisu.  

W  analizowanym  stanie  faktycznym  Izba  uznała,  że  Przystępujący  dopuścił  się 

niedbalstwa, bowiem składając w dniu 10 marca 2020r. ofertę potwierdził w dokumencie JEDZ, 

że  spełnia  warunki  udziału  w  postępowania,  a  więc  m.in.  warunek  dotyczący  sytuacji 

ekonomicznej  lub  finansowej  polegający  na  posiadaniu  m.in.  ubezpieczenia  od 

odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2 mln zł, nie sprawdzając i nie upewniając 

się że taka polisa faktycznie została przez ubezpieczyciela wystawiona. Ponadto podpisując 

wystawioną już polisę nie upewnił się, że polisa została wystawiona na prawidłowy okres jej 

obowiązywania, tj. obejmowała co najmniej dzień 12 marca 2020r., tj. dzień w którym upływał 

termin składania ofert. Jak natomiast wskazano powyżej od profesjonalisty wymaga się  aby 

składając ofertę, dokumenty i oświadczenia we własnym imieniu upewnił się, czy deklarowany 

w nich stan rzeczy odpowiada rzeczywistości. Takiej staranności po stronie Przystępującego 

zabrakło. Powyższe natomiast spowodowało, że swoim działaniem Przystępujący wprowadził 

Zamawiającego w błąd. Zamawiający uznał bowiem, że wykonawca nie podlega wykluczeniu 

z postępowania.  

W  konsekwencji  skład  orzekający  stwierdził,  że  nie  sposób  przyjąć  -  z  uwagi  na 

ujawnienie się nieprawdziwości informacji – że Przystępujący mógł wykazać w trybie art. 26 

ust. 3 Pzp, że spełnia warunek udziału, gdyż godziłoby to w podstawowe zasady wynikające 

z  art.  7  ust.  1  Pzp,  który  nakazuje  Zamawiającemu  przygotowanie  i  przeprowadzenie 

postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie 

wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności  i  przejrzystości.  Izba  podziela 

stanowisko  konsekwentnie  pr

ezentowane  w  orzecznictwie,  że  nieprawdziwej  informacji 

mającej wpływ na wynik postępowania nie można zastępować informacją prawdziwą w trybie 

art. 26 ust. 3 Pzp.  

Zauważyć  należy,  że  Przystępujący  w  piśmie  procesowym  z  dnia  8  kwietnia  2020r. 

wprost  wskaza

ł,  że:  „na  dzień  przygotowywania  oferty  tj.  10.03.2020r.  Spółka  MS-EKO 

posiadała polisę OC w Compensa TU VIG S.A. na kwotę 1,0 mln zł, ważną do dnia 22 marca 

2020 roku. Biorąc pod uwagę spełnienie warunków udziału w postępowaniu w dniu 10 marca 

2020  roku  b

roker  ubezpieczeniowy  działający  w  imieniu  MS-EKO  sp.  z  o.o.  wystąpił  do 

ubezpieczyciela o nową polisę na kwotę 2 mln zł ze wskazaniem daty jej obowiązywania od 

dnia 12 marca 2020 roku (tj. od daty terminu wyznaczonego na składanie ofert) (…). Wniosek 


zost

ał  zatwierdzony  przez  ubezpieczyciela  w  tym  samym  dniu  tj.  10.03.2020r.  Jednakże 

niniejsza polisa została wystawiona z błędem, tj. z datą obowiązywania od 13 marca 2020r.”. 

Z  powyższego  pisma  wprost  wynika,  że  na  dzień  składania  ofert  Przystępujący  nie 

pos

iadał żadnej polisy OC na kwotę 2 mln zł, która byłaby ważna w dniu składania ofert. Tym 

samym stwierdzić należy, że Przystępujący w piśmie tym przyznał, że składając oświadczenie 

w JEDZ odnośnie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wprowadził Zamawiającego 

w błąd. W konsekwencji więc już na tym etapie postępowania Zamawiający winien był odstąpić 

od  wzywania  wykonawcy  w  trybie  art.  26  ust.  3  Pzp  i  wykluczyć  go  z  postępowania  na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp.  

Skład  orzekający  podzielił  również  stanowisko  Odwołującego  dotyczące  naruszenia 

przez Zamawiającego art. 7 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia 

z  postępowania  Przystępującego  pomimo  niewykazania  spełnienia  warunku  udziału  w 

postępowaniu  w  zakresie  posiadania  polisy  OC.  Zgodnie  z  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp  z 

postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania 

warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert 

wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.  

Bezspornym  w  przedmiotowej  sprawie  i  znajdującym  potwierdzenie  w  dokumentacji 

postępowania był fakt, że Przystępujący do oferty załączył oświadczenie wstępne o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu, a następnie na wezwanie Zamawiającego z art. 26 ust. 1 

Pzp, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 

8.2 ppkt 2 załącznika nr 1 do SIWZ złożył polisę typ 1306 nr 7008507 podpisaną w dniu 13 

marca  2020r.,  w której w  punkcie 4 jako  okres ubezpieczenia  wpisano: „Od  dnia 13 marca 

2020 do dnia 12 marca 2021”, która nie spełniała wymagań wskazanych w SIWZ. Ponadto 

bezsporna była okoliczność, iż w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 3 Pzp, Przystępujący 

złożył aneks nr 1 do polisy typ 1306 nr 7008507 w której zmieniony został okres ubezpieczenia 

od dnia 12 marca 2020r.   

Uwzględniając powyższe, w pierwszej kolejności należy wskazać, iż zgodnie z art. 25a 

ust. 1 pkt 1 Pzp do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca 

dołącza  aktualne  na  dzień  składania  ofert  lub  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 

postępowaniu  oświadczenie  w  zakresie  wskazanym  przez  zamawiającego  w  ogłoszeniu  o 

zamówieniu  lub  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Informacje  zawarte  w 

oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu.  Z  powyższego  przepisu  wynika  wprost,  że 

wykonawca  wraz  z  ofertą  składa  oświadczenie  o  spełnieniu  warunków  udziału  w 

postępowaniu,  które  ma  być  aktualne  na  dzień  składania  ofert,  a  zatem  warunki  udziału  w 

postępowaniu muszą być spełnione na dzień składania ofert. Podkreślić należy, że warunki 


udziału w postępowaniu muszą być spełnione już w dacie składania ofert, co oznacza, że już 

tym  momencie  wykonawca  musi  posiadać  potencjał  niezbędny  do  realizacji  zamówienia 

(ekonomiczny,  finansowy,  techniczny,  zawodowy,  kompetencje  czy  też  uprawnienia 

wymagane  przez  Zamawiającego  i  wskazane  w  SIWZ).  Składane  oświadczenia  lub 

dokumenty, które mają potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu, składane 

na wezwanie z art. 26 ust. 1 lub 2 Pzp powinny być aktualne na dzień ich złożenia, ale muszą 

także  potwierdzać  spełnianie  warunków  udziału  na  dzień  składania  ofert.  Wskazuje  na  to 

brzmieni

e  ww.  przepisów,  które  nakładają  na  Zamawiającego  obowiązek  (ust.  1)  lub 

uprawnienie (ust. 2) do wezwania wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym terminie „aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwie

rdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1”. Oświadczenia lub dokumenty 

składane  na  wezwanie  powinny  potwierdzać  brak  podstaw  do  wykluczenia  na  moment  ich 

złożenia  (w  czasie  teraźniejszym,  w  odniesieniu  do  aktualnego  stanu  faktycznego),  tym 

s

amym  potwierdzając  także,  że  aktualne  pozostają okoliczności  wskazane  w  oświadczeniu 

wstępnym. 

Izba podziela stanowisko wyrażone w wyroku z dnia 30 kwietnia 2019 r., sygn. akt KIO 

685/19,  gdzie  zwrócono  uwagę,  iż  „w  obecnie  obowiązującym  stanie  prawnym  intencją 

ustawodawcy europejskiego, jak i krajowego, jest ocena sytuacji podmiotowej wykonawców 

na  podstawie  możliwie  najbardziej  aktualnych  informacji,  ponadto  zamawiający  posiada 

uprawnienie do weryfikowania posiadania odpowiedniej zdolności podmiotowej wykonawcy, 

na każdym etapie postępowania. Zarówno ustawodawca unijny, jak i ustawodawca krajowy 

odszedł  od  zasady,  że  składane  dowody  mają  potwierdzać  stan  odpowiedniej  zdolności 

podmiotowej jedynie na moment przystąpienia do postępowania - moment złożenia oferty lub 

wniosku. Obecnie posiadanie przez wykonawcę właściwej sytuacji podmiotowej weryfikuje się 

na  początku  postępowania,  poprzez  oświadczenie  wstępne,  zaś  żąda  się  dowodów  ją 

potwierdzających,  aktualnych  na  dzień  złożenia,  nadto  na  każdym  etapie  postępowania 

zamawiający ma prawo wymagać zaktualizowanych dokumentów i oświadczeń”. 

Dalej należy wskazać, że choć przepis art. 26 ust. 3 Pzp, w przeciwieństwie do art. 25a 

ust. 1 oraz art. 26 ust. 1 i 2 Pzp, nie odnosi się do kwestii na jaki moment aktualne mają być 

oświadczenia lub  dokumenty  składane  w  efekcie wezwania,  to podzielić  należy  stanowisko 

prezentowane zarówno w orzecznictwie, jak i doktrynie, a także w opinii UZP „Dokumenty na 

potwierdzenie  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  braku  podstaw  do 

wykluczenia. Aktualność dokumentów w świetle nowelizacji ustawy Pzp”, że zasadnym jest, 

aby aktualność uzupełnianych na wezwanie z art. 26 ust. 3 Pzp oświadczeń lub dokumentów 

była powiązana z aktualnością, o której mowa odpowiednio na gruncie art. 25a ust. 1 oraz art. 

26 ust. 1 i 2 Pzp, w zależności od tego, jakich oświadczeń lub dokumentów dotyczy wezwanie. 


Uwzględniając  powyższe,  stwierdzić  należy,  że  kluczowe  dla  rozstrzygnięcia 

przedmiotowej sprawy jest to, że warunki udziału w postępowaniu muszą być spełnione już na 

dzień  składania  ofert  i  stan  ten  musi  trwać  przez  cały  okres  postępowania  o  udzielenia 

zamówienia  publicznego.  Oświadczenia  i  dokumenty  składane  w  celu  potwierdzenia 

spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  na  wezwanie  Zamawiającego  muszą  być 

aktualne  na  dzień  ich  złożenia,  a  zatem  mogą  być  datowane  na  dzień  późniejszy  niż  data 

złożenia oferty. Ocena aktualności danego oświadczenia lub dokumentu zależeć będzie od 

jego  rodzaju  i  treści  i  winna  być  dokonywana  w  zależności  od  okoliczności  konkretnego 

przypadku,  z  uwzględnieniem  obowiązujących  przepisów,  w  tym  Rozporządzenia  Ministra 

Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze 

zm.). 

Powyższe nie zmienia jednak faktu, że treść oświadczeń lub dokumentów składanych 

na  potwierdzenie  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  nie  może  podważać 

prawdziwości złożonego w tym zakresie oświadczenia wstępnego. Wszystkie oświadczenia i 

dokumenty, niezależnie od tego czy są one składane na wezwanie z art. 26 ust. 2 Pzp czy na 

wezwanie z art. 26 ust. 3 Pzp, muszą potwierdzać okoliczności  wynikające z oświadczenia 

wstępnego, które wykonawca złożył wraz z ofertą. Tymczasem treść złożonej na wezwanie w 

trybie art. 26 ust. 1 Pzp przez Przystępującego polisy w której wskazano okres ubezpieczenia 

od dnia 13 marca 2020r., przeczy złożonemu w dokumencie JEDZ oświadczeniu, że na dzień 

składania ofert tj. 12 marca 2020r. Przystępujący spełniał warunek udziału w postępowaniu 

dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. posiadał polisę OC na kwotę 2 mln zł.  

Zauważyć  należy,  że  Przystępujący  na  wezwanie  Zamawiającego  wystosowane  w 

trybie art. 26 ust. 3 Pzp, złożył aneks nr 1 z dnia 8 kwietnia 2020r., w którym zmieniono datę 

obowiązywania okresu ubezpieczenia. W konsekwencji pomimo, że na moment uzupełniania 

dokumentów  Przystępujący  był  w  stanie  powołać  się  posiadanie  polisy  OC  z  datą 

obowiązującą  w  dniu  upływu  terminu  składania  ofert,  to  jednocześnie  sam  potwierdził,  w 

piśmie z dnia 8 kwietnia 2020r. że w dacie składania oświadczenia wstępnego, tj. dzień 10 

marca 2020r. posiadał jedynie polisę OC w Compensa TU VIG S.A. na kwotę 1 mln zł, ważną 

do dnia 22 marca 2020r. 

Powyższe w ocenie Izby podważa prawdziwość oświadczenia wstępnego złożonego 

przez Przystępującego wraz z ofertą w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

odnoszących  się  do  sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej.  Złożona  przez  Przystępującego 

polisa OC nie potwi

erdzała, że w dacie składania ofert Przystępujący faktycznie legitymował 

się wymaganym w niniejszym postępowaniu ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.  

W tym stanie rzeczy Izba stwierdziła, iż Przystępujący nie wykazał, że warunki udziału 

w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej były przez niego spełnione 


przez cały okres trwania postępowania, wobec podważenia prawdziwości złożonego wraz z 

ofertą  oświadczenia  wstępnego.  Tym  samym  Zamawiający  winien  był  wykluczyć 

Przystępującego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp.  

Skład orzekający za bezzasadne uznał natomiast zarzuty dotyczące naruszenia przez 

Zamawiającego  art.  24  ust.  8  i  9  Pzp.  Jak  bowiem  wynika  z  wyjaśnień  Zamawiającego  w 

niniejszym postępowaniu procedura self-cleaningu nie była przeprowadzana w stosunku do 

Przystępującego,  z  uwagi  na  fakt,  że  Zamawiający  nie  stwierdził  przesłanki  wykluczenia  z 

postępowania o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 16 lub 17 Pzp.  

Odnosząc się kolejno do zarzutu dotyczącego naruszenia art. 186 ust. 2 oraz art. 91 

ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 3 Pzp poprzez przyznanie MS-

EKO sp. z o.o. max ilości punktów w 

kryterium środowiskowym pomimo, że nie złożył on wraz z ofertą dokumentów warunkujących 

przyznanie punktów w tym kryterium, to Izba zarzut ten również uznała za zasadny. 

Na wstępie wskazać jednak należy, że jak wskazano w wyroku Izby z dnia 4 kwietnia 

2018 r., sygn. akt KIO 544/18, który to Izba pogląd w całości podziela: „W przypadku dokonania 

czynności  niezgodnie  z  żądaniami  uwzględnionego  odwołania,  wykonawcom  przysługuje 

prawo korzystania ze środków ochrony prawnej (w przeciwieństwie do sytuacji, gdy czynności 

zamawiającego  są  zgodne  ze  zgłoszonymi  żądaniami  -  wówczas  odwołanie  podlega 

odrzuceniu  na  podstawie  art.  189  ust.  2  pkt  5  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)). W takim przypadku kwestia 

prawidłowości  tych  czynności  może  podlegać  ocenie  Izby,  ale  pod  kątem  ich  zgodności  z 

przepisami  prawa  określającymi  obowiązki  zamawiającego  odnoszące  się  do  danych 

czynności  (z  materialnoprawnymi  normami  zawartymi  w  ustawie),  nie  zaś  z  art.  186  ust.  2 

Prawa zamówień publicznych”. W konsekwencji Odwołujący, który twierdzi, że Zamawiający 

nie  wykonał  żądań  uwzględnionego  odwołania,  ma  prawo  zaskarżyć  ponowną  czynność 

Zamawiającego,  która  tych  żądań  nie  realizuje,  ale  musi  podnieść  zarzuty  merytoryczne 

dotyczące tej czynności, czyli w niniejszym stanie faktycznym zarzutu dotyczącego naruszenia 

art. 91 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 3 Pzp.

Przechodząc  do  rozpoznania  powyższego  zarzutu,  to  wskazać  należy,  ze  z  ustaleń 

dokonanych  przez  Izbę  wynika,  że  Przystępujący  w  celu  wykazania  spełnienie  warunku 

udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej zawartego w punkcie 8.2 ppkt 3 

lit.  a  załącznika  nr  1  do  SIWZ,  musiał  wykazać  się    dysponowaniem  min.  7  pojazdami 

przeznaczonymi  do  odbioru  odpadów  komunalnych  (śmieciarki)  nie  starszymi  niż 

wyprodukowanymi w 2005 r., spełniającymi co najmniej wymagania Dyrektywy 98/69/EC — 

norma  Eu

ro  4.  Zamawiający  wskazał  ponadto,  że  pojazdy  spełniające  wyższe  normy  niż 

określono powyżej, będą dodatkowo punktowane jako poza cenowe kryterium oceny ofert. Z 


oferty  Przystępującego  wynika  ponadto,  że  polega  on  na  zasobach  podmiotu  trzeciego  tj. 

EKO-MAX 

Recykling sp. o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Zauważyć należy, że stosownie do treści SIWZ (pkt 9.1.12.F lit. c) oraz art. 22a ust. 2 

i 3 Pzp warunkiem polegania na zasobach innego podmiotu było wykazanie Zamawiającemu, 

że  realizując  zamówienie  wykonawca  będzie  dysponował  udostępnionymi  zasobami.  Na tę 

okoliczność  Zamawiający  żądał  przedłożenia  wraz  z  ofertą  pisemnego  zobowiązania 

sporządzonego według treści załącznika nr 5 do SIWZ.  

Na  skutek  wniesionego  przez  Odwołującego  odwołania  z  dnia  27  marca  2020  r. 

k

westionującego prawidłowość złożonego przez Przystępującego zobowiązania oraz realność 

udostępnionych zasobów Zamawiający wezwał Przystępującego w trybie art. 26 ust. 3 Pzp do 

wyjaśnień  w  zakresie  realności  udostępnionych  pojazdów.  Po  otrzymaniu  wyjaśnień  w  tym 

zakresie  Zamawiający  uznał,  że  Przystępujący  spełnił  warunek  dotyczący  udziału  w 

postępowaniu w zakresie zdolności technicznej a ponadto przyznał temu wykonawcy punkty 

w kryterium środowiskowym.  

Uwzględniając powyższe ustalenia, skład orzekający stwierdził, że o ile uznanie przez 

Zamawiającego – po złożeniu przez Przystępującego wyjaśnień – że Przystępujący wykazał  

spełnienie  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej,  o  tyle  już 

przyznanie punktów w kryterium środowiskowym było czynnością nieprawidłową. 

Podkreślić należy, że warunkiem przyznania punktów w tym kryterium środowiskowym, 

w  sytuacji  braku  samodzielnego  dysponowania  pojazdami,  było  przedstawienie  pisemnego 

zobowiązania do udostępnienia tych zasobów. Niedopuszczalne jest jednak na podstawie art. 

26 ust. 3 Pzp, art. 87 ust. 2 Pzp uzupełnienie bądź poprawienie zobowiązania czy też innych 

dokumentów w oparciu o które następuje ocena oferty w przedmiotowym kryterium. Brak więc 

złożenia wraz  z ofertą prawidłowego zobowiązania podmiotu trzeciego, a w konsekwencji brak 

wykazania w jej treści dysponowania minimum 7 pojazdami spełniającymi wymagania normy 

EURO  5,  uniemożliwiał  Zamawiającemu  –  pomimo  uzupełnienia  tego  dokumentu  w 

odniesieniu  do  warunku udziału  w  postępowaniu  -  przyznania  Przystępującemu  punktów  w 

kryterium środowiskowym. 

Zgodnie z przepisem art. 192 ust. 3 pkt 3 Pzp, uwzględniając odwołanie, Izba może 

jeżeli  umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego  została  zawarta  w  okolicznościach 

dopuszczonych  w  ustawie 

–  stwierdzić  naruszenie  przepisów  ustawy.  W  analizowanym 

postępowaniu Zamawiający 28 maja 2020 r. zawarł już z Przystępującym umowę w sprawie 

zamówienia  publicznego.  Stało  się  to  w  okolicznościach  dopuszczonych  w  art.  183  Pzp. 

Zamawiający zawarł bowiem umowę w sprawie zamówienia po uchyleniu przez Izbę zakazu 

zawarcia umowy postanowieniem z dnia 4 maja 2020 r., sygn. akt KIO/W 28/20. Ponieważ w 

tej  sprawie  umowa  w  sprawie  zamówienia  została  zawarta  i  stało  się  w  sposób  zgodny  z 


ustawą,  Izba  uwzględniając  odwołanie  stwierdziła  naruszenie  przez  Zamawiającego 

przepisów wskazanych w sentencji wyroku.  

Wobec powyższego, na podstawie art. 192 ust. 1 Pzp oraz art. 192 ust. 3 pkt 3 Pzp, 

orzeczono jak w pkt 1 sentencji. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do  wyniku  postępowania  -  na 

podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp oraz w oparciu o przepisy § 5 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 3 pkt 1 i 

pkt  2  lit.  b  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący: …………………………………………… 


wiper-pixel