KIO 904/20 WYROK dnia 4 czerwca 2020 r.

Data: 21 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 904/20 

WYROK 

z dnia 4 czerwca 2020 r. 

Krajowa  Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Jolanta Markowska 

Protokolant:   

Adam Skowroński 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 czerwca 2020 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  27  kwietnia  2020  r.  przez  wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie - Konsorcjum:  ANTEA POLSKA S.A., BUREAU 

VERITAS  POLSKA  sp.  z  o.o.,  BUREAU  VERITAS  ITALI  A  S.P.A., 

ul.  Dulęby  5,  40-833 

Katowice 

w postępowaniu prowadzonym przez  zamawiającego:  Polskie LNG S.A., ul. Ku 

Morzu 1, 72-

602 Świnoujście

przy  udziale 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  -  Konsorcjum:  ECM 

Group  Polska  S.A.,TRIUNE  ENERGY  SERVICES  PVT  LTD.,  ul.  Rondo  ONZ  1,  00-124 

Warszawa 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

odwołującego,  

przy udziale wykonawcy Wiertconsulting Sp. z o.o., ul. Trzebiatowska 29a, 60-

432 Poznań 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, 

orzeka: 

uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  Zamawiającemu:  unieważnienie  zaproszenia 

wykonawcy  Wiertconsulting  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Poznaniu  do  udziału  w  dialogu 

technicznym oraz wykluczenie ww. wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 i art. 

24  ust.  1  pkt  16  i    17  ustawy  Pzp; 

umarza  postępowanie  w  zakresie  zarzutów 

dotyczących Konsorcjum w składzie: SGS Polska Sp. z o.o., ELBIS Sp. z o.o., P.U.I. EKO 

INWEST S.A. z siedzibą lidera w Warszawie; w pozostałym zakresie oddala odwołanie; 

kosztami postępowania obciąża zamawiającego: Polskie LNG S.A., ul. Ku Morzu 1, 

602 Świnoujście, i: 


zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców wspólnie 

ubiegających  się  o  zamówienie  -  Konsorcjum:  ANTEA  POLSKA  S.A.,  BUREAU 

VERITAS POLSKA sp. z o.o., BUREAU VERITAS ITALI A S.P.A., ul. Dulęby 5, 40-

833 Katowice 

tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych 

zero  groszy)  od 

zamawiającego:  Polskie  LNG  S.A.,  ul.  Ku  Morzu  1,  72-602 

Świnoujście  na  rzecz  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  - 

Konsorcjum:  ANTEA  POLSKA  S.A.,  BUREAU  VERITAS  POLSKA  sp.  z  o.o., 

BUREAU VERITAS ITALI A S.P.A., ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice stanowiącą koszty 

poniesione z tytułu wpisu i wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Praw

o zamówień publicznych 

(tj.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Szczecinie.  

Przewodniczący: 

………………………… 


Sygn. akt: KIO 904/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający:  Polskie  LNG  S.A.  z  siedzibą  w  Świnoujściu  prowadzi  postępowanie  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  dialogu  konkurencyjnego  pn.  „Świadczenie 

usług  inżyniera  kontraktu  na  potrzeby  realizacji  programu  rozbudowy  Terminalu  LNG  im. 

Prezydenta  Lecha  Kaczyńskiego  w  Świnoujściu".  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 017-038072  

w dniu 24 stycznia 2020 r. 

Zamawiający, działając na podstawie art. 60d ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo  zamówień  publicznych  (tj.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  zwanej  dalej  „Pzp”,  

w dniu 17 kwietnia 2020 r. 

poinformował wykonawców o wynikach oceny spełniania warunków 

udziału w przedmiotowym postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków. 

Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o zamówienie: ANTEA POLSKA S.A., BUREAU 

VERITAS  POLSKA  Sp.  z  o.o.  BUREAU  VERITAS  ITALIA  S.P.A. 

z  siedzibą  lidera  

w Katowicach wn

ieśli odwołanie wobec: 

oceny 

spełniania warunków udziału w postępowaniu i przyznaniu ocen spełniania tych 

warunków, 

zaniechania  wykluczenia  wykonawcy  WIERTCONSULTING 

sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w Poznaniu 

z postępowania z uwagi na niespełnienie warunku udziału w postępowaniu, 

zaniechania  wykluczenia  wykonawcy WIERTCONSULTING  sp.  z  o.o. 

z postępowania  

z uwagi na wprowadzenie w błąd Zamawiającego w zakresie potwierdzenia warunków udziału 

w postępowaniu i w kryteriach selekcji, 

zaniechania  wezwania  wykonawcy  WIERTCONSULTING  sp.  z  o.o. 

do  złożenia 

wyjaśnień w zakresie przekazanych oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia 

warunków  udziału  w  postępowaniu  i  kryteriów  selekcji,  co  skutkowało  brakiem  wykluczenia 

tego wykonawcy z postępowania z powodu wprowadzenia w błąd Zamawiającego, 

zaniechania 

rzetelnego  uzasadnienia  wysokości  punktacji  przy  ocenie  wniosków 

złożonych  przez  wykonawców  w  ramach  kryteriów  selekcji  określonych  w  ogłoszeniu,  co 

uniemożliwia Odwołującemu pełne skorzystanie ze środków ochrony prawnej, 

wskazania, 

że Zamawiający zaprosi do dialogu wykonawcę WIERTCONSULTING sp. z 

o.o., a zaniechania 

wskazania, że Zamawiający zaprosi do dialogu Odwołującego, 

zaniechania 

dokonania przez Zamawiającego wezwania konsorcjum SGS do złożenia 

wym

aganego pełnomocnictwa, 

wskazania

,  że  Zamawiający  zaprosi  do  dialogu  konsorcjum  SGS  i  zaniechania 

wskazania, że Zamawiający zaprosi do dialogu Odwołującego. 

Zamawiający, działając na podstawie art. 60d ust. 1 Pzp, poinformował Odwołującego 


w  dniu  17  kwietn

ia  2020  r.,  że  na  podstawie  zasad  opisanych  w  Sekcji  II.2.9)  ogłoszenia  

o zamówieniu zaprosi do dialogu czterech wykonawców, którzy wykazali spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, na podstawie rankingu powstałego w oparciu o trzy kryteria selekcji: 

ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (176 pkt), 

Konsorcjum SGS w składzie: SGS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ELBIS 

Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu, P.U.I. EKO INWEST S.A. z siedzibą w Szczecinie (172 pkt), 

Konsorcju

m  Multiconsult  w  składzie:  Multiconsult  Polska  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w Warszawie, SOFREGAZ SAS z siedzibą w Puteaux (149,5 pkt), 

WIERTCONSULTING Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (135 pkt), 

zaś Odwołującego (122 pkt) nie zaprosi do dialogu (na podstawie art. 60d ust. 3 zd. 2 Pzp 

wykonawcę niezaproszonego do dialogu traktuje się jak wykluczonego z postępowania). 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej 

„Pzp”: 

a) 

art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp,  poprzez  zaniechanie  wykluczenia 

WIERTCONSULTING  z  postępowania  z  uwagi  na  niespełnienie  warunku  udziału  

w postępowaniu opisanego w sekcji III.1.3 pkt 3 a; 

b) 

art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp,  poprzez  zaniechanie  wykluczenia 

WIERTCONSULTING  z  postępowania  z  uwagi  na  niespełnienie  warunku  udziału  

w postępowaniu opisanego w sekcji III. 1.3 pkt 3 i), 

c) 

art. 7 ust. 1 w zw. z art 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp, poprzez zaniechanie wykluczenia 

WIERTCONSULTING z postępowania, w sytuacji gdy wprowadził on w błąd Zamawiającego 

przy wykazaniu spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu oraz w kryteriach selekcji 

opisanych w sekcji II.2.9): 

1)  w  Załączniku  nr  5  do  wniosku  „Potencjał  kadrowy”  na  potwierdzenie  warunku 

opisanego w sekcji III. 1.3) pkt 3 lit. a) ogłoszenia, wskazując doświadczenie pana J.K. 

2)  w  Załączniku  nr  5  do  wniosku:  „Potencjał  kadrowy”  na  potwierdzenie  warunku 

opisanego w sekcji III.1.3) pkt 3 lit. 

i) ogłoszenia, wskazując doświadczenie pana J.K. 

d) 

art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  26  ust.  4  Pzp,  poprzez  zaniechanie  wezwania 

WIERTCONSULTING do złożenia wyjaśnień dot. oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji, 

e) 

art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  60d  ust.  1  i  3  Pzp, 

poprzez  zaniechanie  sporządzenia  i 

udostępnienia Odwołującemu uzasadnienia faktycznego punktacji przyznanej poszczególnym 

wykonawcom 

w ramach kryteriów selekcji, co utrudnia Odwołującemu możliwość skorzystania 

z przysługujących mu środków ochrony prawnej, 

f) 

art. 60d ust. 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez wskazanie, że Zamawiający zaprosi 

WIERTCONSULTING do udziału w dialogu, w sytuacji gdy wykonawca ten powinien zostać 


wykluczony z post

ępowania jednocześnie z dwóch powodów (tj. z powodu braku spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu i wprowadzenia w błąd Zamawiającego), 

g) 

art. 60d ust. 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez wskazanie, że Zamawiający zaprosi 

konsorcjum  SGS  do  udziału  w  dialogu,  w  sytuacji  gdy  konsorcjum  SGS  powinno  zostać 

wezwane  do  złożenia  wymaganego  pełnomocnictwa,  a  w  razie  braku  skutecznego 

uzupełnienia pełnomocnictwa wniosek konsorcjum SGS o dopuszczenie do udziału w dialogu 

powinien zostać potraktowany jako niezłożony, 

h) 

art. 7 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 3a Pzp, poprzez zaniechanie wezwania konsorcjum 

SGS do złożenia wymaganego pełnomocnictwa, 

i) 

w  konsekwencji  -  naruszenie  art.  60d  ust.  3  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  Pzp,  poprzez 

zaniechanie wskazania przez Zamawiającego, że zaprosi do dialogu Odwołującego, 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

a) 

dokonania 

ponownego  badania  i  oceny  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  

w postępowaniu, w tym: 

powtórzenia  oceny  spełniania warunków  udziału  w  postępowaniu i  przyznania ocen 

spełniania tych warunków, 

powtórzenia  przyznania  punktów  w  kryteriach  selekcji  wskazanych  w  sekcji  II.2.9 

o

głoszenia, 

wezwania wykonawcy 

WIERTCONSULTING do złożenia wyjaśnień co do oświadczeń 

i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów 

selekcji, 

wykluczenia wykonawcy 

WIERTCONSULTING z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt 12, 16 i 17 Pzp, 

wezwania  K

onsorcjum  SGS  do  złożenia  wymaganego  pełnomocnictwa,  a  w  razie 

braku  skutecznego 

uzupełnienia  pełnomocnictwa  uznania,  że  wniosek  Konsorcjum  SGS  o 

dopuszczenie do udziału w dialogu nie został złożony, 

w  razie  gdyby  zarzuty  dotyczące  zaniechania  wykluczenia  wykonawcy 

WIERTCONSULTING  z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12,  16  i  17  Pzp  nie 

zostały  uwzględnione  -  sporządzenia  i  udostępnienia  Odwołującemu  uzasadnienia 

faktycznego dla punktacji przyznanej wykonawcom 

w ramach kryteriów selekcji, 

b)  zaproszenia Odwołującego do dialogu. 

Odwołujący  wyjaśnił,  że  jest  zainteresowany  udzieleniem  mu  przedmiotowego 

zamówienia, złożył wniosek o dopuszczenie do postępowania i wykazał spełnianie warunków 

udziału  w  postępowaniu,  a  na  potrzeby  kryteriów  selekcji  przedstawił  Zamawiającemu 

oświadczenia i dokumenty pozwalające przyznać punkty kwalifikujące go do zaproszenia do 

dialogu.  Gdyby  Zamawiający  postąpił  zgodnie  z  przepisami  ustawy  Pzp,  to  zaprosiłby 

Odwołującego  do  dialogu.  Poprzez  dokonanie  i  zaniechanie  powyższych  czynności  przez 


Zamawiającego, Odwołujący utracił szansę na uzyskanie zamówienia oraz osiągnięcie zysku 

w wyniku jego realizacji (lucrum cessans).  

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący przedstawił następującą argumentację: 

Brak spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia p. J.K 

Zamawiający w warunku udziału w postępowaniu wymagał (sekcja III. 1.3. pkt 3) „3. 

dysponują  lub  będą  dysponować  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia,  które  będą 

uczestniczyć  w  wykonaniu  zamówienia,  posiadającymi  niezbędne  do  jego  wykonania 

kwalifikacje 

zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie, tj.:  

a) co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji inżyniera rezydenta (resident) - kierownik zespołu 

inżyniera kontraktu, posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku 

kierowniczym, w tym co najmniej 3 lat 

doświadczenia na stanowisku: inżyniera kontraktu, lub 

inżyniera rezydenta, lub dyrektora kontraktu, lub zastępcy inżyniera kontraktu, zdobytego przy 

realizacji  co  najmniej 

2  zadań  (budowy  lub  rozbudowy  dla  inwestycji  przemysłowych  i 

budowlanych o wartości powyżej 100 000 000 PLN brutto każde) realizowanych wg FIDIC (lub 

innego  równoważnego  uznanego  standardu  warunków  kontraktu,  międzynarodowego  lub 

europejskiego),  gdzie  na  każdym  zadaniu  ww.  funkcja  była  pełniona  przez  co  najmniej  12 

miesięcy, chyba że zadanie zrealizowane było w okresie krótszym niż 12 miesięcy, wówczas 

ww. funkcja winna być pełniona przez co najmniej połowę okresu trwania zadania;" 

Odwołujący  wskazał,  że  p.  J.K.  posiada  rozbudowane  CV  na  Linkedln.  Biorąc  pod 

uwagę  Zadanie  2  opisane  w  Wykazie:  „Potencjał  Kadrowy"  złożonym  przez  wykonawcę 

WIERTCONSULTING, 

zdaniem Odwołującego, w ramach pracy dla Arctic Paper, p. J.K. mógł 

pełnić  rolę  Project  manager  &  project  Coordinator  tylko  od  09.2008  -  09.2009,  co  po 

zsumowaniu z czasem trwania zadeklarowanym dla Zadania 1 daje 

okres krótszy niż 3 lata 

wymagane przez Zamawiającego w ww. warunku udziału w postępowaniu. 

Powyższe ma także przełożenie na spełnianie warunków opisanych w sekcji III.1.3) pkt 

3 lit. i) ogłoszenia oraz na przyznanie dodatkowych punktów zgodnie z sekcją II.2.9 ogłoszenia.  

Wykonawca  WIERTCONSULTING  także  nie  wykazał  spełniania  warunku  udziału  w 

postępowaniu opisanego w sekcji III.1.3) pkt 3 lit.a ogłoszenia, tj. że dysponuje co najmniej 

jedną osobą do pełnienia funkcji inżyniera rezydenta (resident -Kierownik zespołu Inżyniera 

Kontraktu), oświadczając Zamawiającemu, że wskazane zadania „(budowy lub rozbudowy dla 

inwestycji  przemysłowych  i  budowlanych  o  wartości  powyżej  100  mln  zł  brutto  każde)  były 

realizowane wg FIDIC (lub innego 

równoważnego uznanego standardu warunków kontraktu, 

międzynarodowego lub europejskiego), gdzie na każdym zadaniu ww. funkcja była pełniona 

przez co najmniej 

12 miesięcy, chyba że zadanie zrealizowane było w okresie krótszym niż 12 

miesięcy, wówczas ww. funkcja winna być pełniona przez co najmniej połowę okresu trwania 

zadania;” 

W celu wykazania 

spełnienie warunków udziału, WIERTCONSULTING w Załączniku 


nr 5 do Wniosku: „Potencjał kadrowy”, wskazał dwa zadania. 

Kompleksowa obsługa nadzoru inwestorskiego zadanie pn: „Budowa Parmy Wiatrowej 

Postoli

n”  wykonana  na  rzecz:  EOLSCA  Postolin  Sp.  z  o.o.  w  Bydgoszczy  o  wartości 

zł brutto, 

Budowa bloku gazowo-parowego 2x11 MWe dla Arctic Paper Kostrzyn S.A. wykonana 

na rzecz: Arctic Paper Kost

rzyn S.A. o wartości ponad 110.000.000 zł brutto. 

Odwołujący  podniósł,  że  według  powszechnie  dostępnej  wiedzy  ww.  referencyjne 

Zadanie  1  nie  było  wykonywane  na  warunkach  FIDIC,  co  wynika  z  dokumentacji 

przetargowych zamieszczonych do tej pory na stronie EOLICi. 

Powyższe stoi także w sprzeczności z wymogami sekcji III.1.3) pkt 3 lit. i) ogłoszenia. 

Zdaniem Odwołującego,  należy  zwrócić  uwagę na  treść  załącznika nr  5  do  wniosku 

i  wyjaśnienia  udzielone  Zamawiającemu  przez  wykonawcę  WIERTCONSULTING,  iż  

w załączniku nr 5 „Potencjał kadrowy” zaszła oczywista omyłka pisarska polegająca na tym,  

że  jest  „Inspektor  Kontraktu”,  a  powinno  być  „Inżynier  Kontraktu”.  Wykonawca  wyjaśnił,  

że „wskazany Inżynier Kontraktu w Kontraktach 1 i 2 pełnił funkcję kierowniczą, która polegała 

na  kierowaniu  pracą  zespołu  osób  wymaganych w  kontrakcie  jednocześnie  pełniąc funkcję 

specjalisty ds. FIDIC na ww. zadaniach”. 

Odwołujący  wskazał,  że  wg  jego  wiedzy  ww.  osoba  nie  pełniła  funkcji  Inżyniera 

Kontraktu na ww. kontraktach, 

co potwierdzają dane zamieszczone na profilu LinkedlN, 

W konsekwencji wykazane doświadczenie nie spełnia wymogów warunków udziału w 

postępowaniu, jak i kryteriów kwalifikacji oraz stoi w sprzeczności z wymaganiami sekcji III.1.3) 

pkt 3 lit. i) o

głoszenia. 

W

edług  wiedzy  Odwołującego  bazującej  na  informacji  zamieszczonej  na  stronie 

EOUCA POSTOLIN, w

ykonawcą nadzoru w tej inwestycji był Wiertconsulting Sp. z o.o., zatem 

tego  doświadczenia  nie  sposób  przypisać  osobie  p.  J.K.  W  okresie  wskazanym  jako  czas 

pełnienia  funkcji  oraz  okres  realizacji  zadania,  tj.:    od  06.2014  -  07  2015  p.  J.  K.  był 

pracownikiem SGS, a od 07.2015 - 12.2015 p. 

J.K. był pracownikiem AECOM. Osoba ta nie 

mogła zatem w tym czasie realizować tego zadania, co także potwierdza wskazywana już treść 

CV z p

ortalu LinkedlN, w którym ww. osoba nie wymienia takiej inwestycji jak FW Postolin. 

Powyższe stoi także w sprzeczności z wymogami sekcji III.1.3) pkt 3 lit. i) ogłoszenia. 

Wprowadzenie w błąd Zamawiającego 

Jak  wskazano  w  pkt  1.1) 

odwołania  p.  J.K.,  przy  wykazaniu  warunku  udziału  

w  postępowaniu,  wykonawca  WIERTCONSULTING  jednocześnie  wprowadził  w  błąd 

Z

amawiającego, co zgodnie z sekcją II.2.9) ogłoszenia przekłada się na możliwość uzyskania 

punktów w ramach kryteriów selekcji. Zatem wprowadzenie w błąd w kryteriach selekcji ma 

wpływ  na  wynik  postępowania,  gdyż  Zamawiający  miał  obowiązek  wykluczyć  wykonawcę  

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp. 


Jak  wskazano  w  pkt  I.2) 

odwołania  p.  J.K.,  przy  wykazaniu  warunku  udziału  

w  postępowaniu,  wykonawca  WIERTCONSULTING  jednocześnie  wprowadził  w  błąd 

Z

amawiającego, co zgodnie z sekcją II.2.9) ogłoszenia przekłada się na możliwość uzyskania 

punktów w ramach kryteriów selekcji. Zatem wprowadzenie w błąd w kryteriach selekcji ma 

wpływ  na  wynik  postępowania,  gdyż  Zamawiający  miał  obowiązek  wykluczyć  wykonawcę  

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp. 

Jak  wykazano  powyżej,  skoro  FW  Postolin  nie  była  realizowana  wg.  FIDIC,  to 

Wiertconsulting  wprow

adził  w  błąd  Zamawiającego,  co  do  spełnienia  warunku  opisanego  

w sekcji III.1.3) pkt 3 lit. a) i i) o

głoszenia. 

Jak  wskazano  w  pkt  1.3) 

odwołania  p.  J.K.  przy  wykazaniu  warunku  udziału  

w  postępowaniu,  wykonawca  WIERTCONSULTING  jednocześnie  wprowadził  w  błąd 

Z

amawiającego, co zgodnie z sekcją II.2.9) ogłoszenia przekłada się na możliwość uzyskania 

punktów w ramach kryteriów selekcji. Zatem wprowadzenie w błąd w kryteriach selekcji ma 

wpływ  na  wynik  postępowania,  gdyż  Zamawiający  miał  obowiązek  wykluczyć  wykonawcę  

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp. 

Jak wykazano powyżej p. J.K był inspektorem nadzoru a nie inżynierem kontraktu, jak 

wymagano  w  sekcji  III.1.3  Część  nr:  pkt  3.  Kolejną  informacją  wprowadzająca  w  błąd  są 

wyjaśnienia  tego  wykonawcy  w  powyższym  zakresie.  Zdaniem  Odwołującego  jest  to 

oświadczenie wprowadzające w błąd Zamawiającego co do spełnienia wymagań opisanych w 

sekcji III. 1.3) pkt 3 lit. a) i i) o

głoszenia oraz dla przyznania dodatkowych punktów zgodnie z 

sekcją II.2.9. 

Jak wskazano w pkt I.4) 

odwołania p. J.K. przy wykazaniu spełnienia warunku udziału  

w  postępowaniu,  wykonawca  WIERTCONSULTING  jednocześnie  wprowadził  w  błąd 

Z

amawiającego, co zgodnie z sekcją II.2.9) ogłoszenia przekłada się na możliwość uzyskania 

punktów w ramach kryteriów selekcji. Zatem wprowadzenie w błąd w kryteriach selekcji, ma 

wpływ  na  wynik  postępowania,  gdyż  Zamawiający  miał  obowiązek  wykluczyć  wykonawcę  

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp. 

Podsumowując,  według  wiedzy  Odwołującego,  p.  J.K.  nie  pełnił  funkcji  Inżyniera 

Kontraktu 

ani Inżyniera Rezydenta, ani Dyrektora Kontraktu, lub Zastępcy Inżyniera Kontraktu, 

zdobytego przy inwestycji realizowanej w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC pn. Budowa 

bloku  gazowo-parowego  2x11  MWe  realizowanej  dla  Arctic  Paper  Kosztrzyn  S.A.  w  latach 

2010.  Tym  samym  zmaterializowała  się  przesłanka  wykluczenia  wykonawcy 

WIERTCONSULTING z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp, z uwagi na 

złożenie oświadczeń  wprowadzających w błąd  Zamawiającego na potwierdzenie spełnienia 

warunków  opisanych  w  sekcji  III.1.3)  pkt  3  lit.  a)  i  i)  ogłoszenia  oraz  w  celu  uzyskania 

dodatkowych punktów w kryteriach selekcji opisanych w sekcji II.2.9 ogłoszenia. 

Wprowadzenie w błąd Zamawiającego – p. J.K. posiadający 10 - letnie doświadczenie 


dla potrzeb kryteriów selekcji (naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp). 

W  odniesieniu  do  p  J.K.  WIERTCONSULTING 

zadeklarował,  że  posiada  on  10  lat 

doświadczenia w ramach realizacji 2 zadań. Na podstawie tej deklaracji Zamawiający naliczył 

w

ykonawcy  7 punktów  w  ramach kryterium  oceny:  Postolin;  06.2014-12.2015  Arctic  Paper: 

Ww

.  zadania  nie  sumują  się  jednak  do  wymaganych  10  lat  doświadczenia 

zadeklarowanego przez WIERTCONSULTING. 

Nie  znając  dat  dziennych  i  licząc  pełne  miesiące,  korzystnie  dla  wykonawcy  (który 

powinien tu jednak precyzyjnie określić daty, skoro na ich podstawie są przyznawane punkty 

w kryter

ium selekcji, co może mieć wpływ na wynik postępowania), to ww. zadania wskazują 

na  64  miesiące,  więc  tylko  nieco  ponad  5  lat,  zatem  nie  10.  Oświadczenie  zatem  miało 

wprowadzać  w  błąd  Zamawiającego  w  celu  uzyskania  nienależnych  punktów  w  kryterium 

selekcji. W

ykonawca WIERTCONSULTING powinien być zatem wykluczony z postępowania 

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, z uwagi na złożenie informacji wprowadzających w błąd 

Zamawiającego co do spełnienia wymagań opisanych w sekcji III.1.3) pkt 3 lit. a) i i) ogłoszenia 

oraz dla przyznania dodatkowych punktów zgodnie z sekcją II.2.9. 

Jak  wskazano  w  pkt  1.1) 

odwołania,  p.  J.K.  nie  był  Kierownikiem  Zespołu  Inżyniera 

Kontraktu,  a  t

ym  samym  zmaterializowała  się  przesłanka  wykluczenia  wykonawcy 

WIERTCONSULTING z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp. 

W  odniesieniu  do  p.  J.K., WIERTCONSULTING 

zadeklarował,  że  posiada  on  10  lat 

doświadczenia w ramach realizacji 2 zadań, gdzie wymienił dwa wyżej wykonane zadania. Na 

podstawie deklaracji Zamawiający naliczył wykonawcy 7 punktów w ramach kryterium oceny: 

Postolin:  06.2014-12.2015  Arctic  Paper:  05.2006-01.2010.  Ww. 

zadania  nie  sumują  się  do 

wymaganych 10 lat doświadczenia.  

Z uwagi na ww. 

deklarację wykonawcy zostały przyznane punkty w kryterium selekcji, 

z

atem,  miało  to  wpływ  na  wynik  postępowania,  gdyż  wykonawca  WIERTCONSULTING 

powinien być wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp z uwagi na złożenie informacji 

wprowadzających  w  błąd  Zamawiającego  co  do  spełnienia  wymagań  opisanych  w  sekcji 

III.1.3) pkt 3 lit. a) i i) o

głoszenia oraz przyznania dodatkowych punktów zgodnie z sekcją II.2.9. 

Naruszenie przez Zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp. 

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  nie  podlega 

wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  lub  obiektywne  i  niedyskryminacyjne 

kryteria,  zwane  dalej 

'kryteriami  selekcji",  lub który  zataił  te  informacje  lub  nie  jest  w  stanie 

przedstawić wymaganych dokumentów". 

Dla  zastosowania  art.  24  ust.  1  pkt  16  Pzp  muszą  zostać  kumulatywnie  spełnione 


następujące  przesłanki:  1.  przedstawienie  przez  wykonawcę  informacji  niezgodnej  z 

rzeczywistością, która wprowadziła zamawiającego w błąd; 2. błąd polegał na przyjęciu przez 

zamawiającego,  że  wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu;  3.  przedstawienie  informacji  jest 

wynikiem zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa. 

Zawarta w ww. 

przepisie przesłanka wprowadzenia zamawiającego w błąd polega na 

przedstawieniu  przez  wykonawcę  nieprawdziwych  informacji,  czyli  zaistnienia  sprzeczności 

pomiędzy  treścią  dokumentu  złożonego  przez  wykonawcę,  a  rzeczywistością.  Stan  ten 

z

aistnieje,  gdy  przedstawione  zostaną  informacje  obiektywnie  nieprawdziwe,  niezgodne  z 

rzeczywistym  stanem  rzeczy,  który  ma  znaczenie  dla  danego  postępowania.  Na  skutek 

podania takich informacji Zamawiający zostaje wprowadzony  w błąd, czyli nabiera mylnego 

wyobrażenia o stanie faktycznym lub też skutkuje to po jego stronie brakiem jakiegokolwiek 

wyobrażenia o nim. Istotne znaczenie ma charakter informacji, gdyż zaznaczyć należy, że w 

art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp ustawodawca wskazał wprost, że norma ta dotyczy wprowadzenia 

zamawiającego w błąd wyłącznie przy wykazywaniu braku podstaw do wykluczenia, spełnianiu 

warunków  lub  kryteriów  selekcji,  a  zatem  informacji  w  zakresie  sytuacji  podmiotowej 

wykonawcy, których ocena decyduje o udziale wykonawcy w postępowaniu. 

zakresie wprowadzenie w błąd Zamawiającego w obszarze kryteriów selekcji, należy 

zauważyć iż zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 listopada 2017 r. (sygn. 

akt KIO 2292/17) przesłanki, których zaistnienie warunkuje zastosowanie art. 24 ust. 1 pkt 17 

Pzp to: 

a) 

przedstawienie 

przez  wykonawcę  informacji,  które  wprowadzają  zamawiającego  w 

błąd; 

b) 

okoliczność, że informacje te mogą mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane w 

postępowaniu przez zamawiającego; 

c) 

okoliczność, że informacje te zostały przedstawione przez wykonawcę w wyniku jego 

lekkomyślności lub niedbalstwa. 

Zatem, 

biorąc pod uwagę, że działanie WIERTCONSULTING było co najmniej rażącym 

niedbalstwem 

z pewnością spełniła się przesłanka wynikająca z art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp tj, 

niedbalstwo  po  stronie  WIERTCONSULTING.  Zdaniem  Odwołującego,  brak  należytej 

weryfikacji  przez  WIERTCONSULTING  informacji  dotyczących  doświadczenia  personelu 

wskazanego  na  potr

zeby  kryterium  selekcji  należy  potraktować,  jako  działanie  co  najmniej 

lekkomyślne.  WIERTCONSULTING  winno  było  zakładać,  że  brak  zweryfikowania  tego 

doświadczenia może doprowadzić do podania informacji wprowadzających w błąd i godziło 

się z taką możliwością, 

Z tych względów zmaterializowały się przesłanki wykluczenia WIERTCONSULTING z 

p

ostępowania  na  podstawie  art.  24  ust,  1  pkt  16  i  17  Pzp.  Nie  dokonując  tej  czynności, 

Zamawiający naruszył wskazane przepisy ustawy Pzp. 


J

ak podkreśla się w doktrynie, podania przez wykonawcę nieprawdziwych informacji  

w  ofercie  nie  można  uznać  za  „błąd"  podlegający  uzupełnieniu  w  trybie  art.  26  ust.  3  Pzp. 

Jednolita i zachowująca aktualność w nowym stanie prawnym w tym zakresie linia orzecznicza 

Krajowej Izby Odwoławczej nie pozostawia wątpliwości co do tego, iż możliwość uzupełnienia 

dokumentów w tym trybie w przypadku złożenia nieprawdziwych informacji jest wyłączona.  

Naruszenie  art.  7  ust.  1  i  2  w  zw.  z  art.  26  ust.  4  Pzp,  poprzez  zaniechanie  wezwania 

wykonawcy  WIERTCONSUL

TING  do  złożenia  wyjaśnień  oświadczeń  i  dokumentów  na 

potwierdzenie kryteriów selekcji.  

Obowiązek  starannego  i  bezstronnego  zbadania  wszystkich  istotnych  okoliczności  

w postępowaniu jest wywodzony z art. 7 ust. 1 i 2 Pzp. Postępowanie musi on prowadzić przy 

zachowaniu  największej  możliwej  staranności  w  celu  rozwiania  wszelkich  ewentualnych 

wątpliwości.  Przy  ustalaniu  stanu  faktycznego  Zamawiający  musi  wykorzystać  z  urzędu 

wszystkie  możliwości,  od  których  zależy  stosowanie  prawa  Unii  w  konkretnym  przypadku. 

Zamawiający ma obowiązek z własnej inicjatywy prowadzić działania wyjaśniające, zawsze z 

profesjonalną starannością, sumiennością i bezstronnością. 

Zaniechanie 

rzetelnego  uzasadnienia  wysokości  punktacji  przy  ocenie  wniosków  

w ramach kryteriów selekcji określonych w ogłoszeniu. 

Zamawiający  nie  dokonał  sumiennej  oceny  wniosku  WIERTCONSULTING,  zatem 

powstaje uzasadniona wątpliwość co do oceny pozostałych wniosków w kryteriach selekcji. 

Odwołujący nie jest w stanie odkodować, na podstawie jakich informacji Zamawiający przyznał 

poszczególnym wykonawcom punkty w kryterium selekcji. 

Naruszenie art. 60d ust. 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp oraz art. 7 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 3 

Pzp, poprzez wsk

azanie, że Zamawiający zaprosi Konsorcjum SGS do udziału w dialogu, w 

sytuacji  gdy  K

onsorcjum  SGS  powinno  zostać  wezwane  do  złożenia  wymaganego 

pełnomocnictwa, a w razie braku jego uzupełnienia wniosek Konsorcjum SGS o dopuszczenie 

do udziału w dialogu powinien zostać potraktowany jako niezłożony, oraz poprzez zaniechanie 

wezwania K

onsorcjum SGS do złożenia wymaganego pełnomocnictwa w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie - Konsorcjum: ECM Group Polska 

S.A.,TRIUNE  ENERGY  SERVICES  PVT  LTD. 

Z  siedzibą  lidera  w  Warszawie  zgłosili 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego. 

Wykonawca Wiertconsulting Sp. z o.o. 

z siedzibą w Poznaniu zgłosił przystąpienie do 

postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego,  uznając  stawiane  przez 

Odwołującego  zarzuty  wobec  wniosku  Przystępującego  za  oczywiście  bezpodstawne,  

a czynności podjęte przez Zamawiającego - za prawidłowe i zgodne z przepisami Pzp. 


Przystępujący  oświadczył,  że  wykazał  spełnienie  wszystkich  warunków  udziału  

w postępowaniu, a jego wniosek, na podstawie kryteriów selekcji, został zakwalifikowany na 

tzw.  „krótką  listę”.  Przystępujący  uzyskał  135  punktów  w  rankingu  i  zajął  4  miejsce, 

i  w 

konsekwencji  został  zaproszony  do  dialogu  konkurencyjnego.  Odwołujący  został 

zakwalifikowany  na  5  miejscu  w  rankingu  w

ykonawców  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia w oparciu o kryteria selekcji, a następnie wykluczony z udziału w postępowaniu. 

W  razie  uwzględnienia  odwołania,  Odwołujący  zostałby  zakwalifikowany  do  dialogu 

konkurencyjnego, a 

w konsekwencji mógłby uzyskać zamówienie kosztem Przystępującego.  

Przystępujący wskazał, że odwołanie jest bezzasadne w całości, a zarzuty opierają się 

w  zasadniczej  mierze  na  domysłach  Odwołującego  wynikających  z  niezweryfikowanego 

źródła, którym jest profil Linkedin p. J.K.. 

Przystępujący podniósł, że z uwagi na stan epidemii nie może przedstawić dowodów 

na  potwierdzenie  prawidłowości  złożonego  wniosku  i  prawidłowości  dokonanych  przez 

Zamawiającego czynności, ponieważ cześć z instytucji/podmiotów, na rzecz których p. J.K. 

świadczył usługi Inżyniera Kontraktu prowadzi działalność w znacznie ograniczonym zakresie. 

Dodatkowo,  p.  J.K. 

w  stosunku  do  którego  doświadczenia  zawodowego  skierowana  jest 

zasadnicza  cześć  zarzutów  odwołania,  przebywa  aktualnie  we  Francji,  w  związku  z  czym 

kontakt z nim i dostęp do jego referencji  jest tymczasowo utrudniony. 

W piśmie procesowym  z dnia 2 czerwca 2020 r. Przystępujący wyjaśnił, że zgodnie 

z sekcją III.1.3) pkt 3 lit.a ogłoszenia Zamawiający oczekiwał, że wykonawcy ubiegający się o 

zamówienie będą dysponować co najmniej 1 osobą, która spełnia następujące warunki: 

ma 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym, 

ma 3 lata doświadczenia na jednym z następujących stanowisk: inżyniera kontraktu 

lub inżyniera rezydenta lub dyrektora kontraktu lub zastępcy inżyniera kontraktu, 

z 3 lat doświadczenia zawodowego, o którym mowa w pkt 2, co najmniej 2 zadania 

dotyczyły  budowy  lub  rozbudowy  dla  inwestycji  przemysłowych  i  budowlanych  o  wartości 

powyżej 100 000 000 PLN brutto realizowane wg FIDIC (lub innego równoważnego uznanego 

standardu warunków kontraktu, międzynarodowego lub europejskiego), 

na każdym z 2 zadań, o których mowa w pkt 3, funkcja była pełniona przez co najmniej 

12 miesięcy. 

Zdaniem  Przystępującego,  wbrew  twierdzeniu  Odwołującego,  Zamawiający  nie 

wymagał, aby osoba, o której mowa w sekcji III.1.3) pkt 3 lit. a realizowała 2 zadania, które 

dadzą  łącznie  3  lata  doświadczenia  lecz  wymagał  co  najmniej  2  zadań  o  łącznym  czasie 

realizacji  - 

24  miesiące.  Pozostałe  12  miesięcy  wymagane  do  3  lat  doświadczenia  osoba 

spełniająca warunek sekcji III.1.3) pkt 3 lit.a mogła zdobyć np. po 6 miesięcy na dwóch innych 

zadaniach. 

Pan  J.K.

,  zgodnie  z  oświadczeniem  Przystępującego,  dysponuje  doświadczeniem 


nabytym: 

w  okresie  18  mies.  1  tydzień  i  3  dni  na  stanowisku  Inspektor  Kontraktu  (Inżynier 

Kontraktu) na kontrakcie „Kompleksowa obsługa nadzoru inwestorskiego zadania pn. Budowa 

Farmy Wiatrowej Postolin” realizowanego na rzecz EOLICA Postolin Sp. z o.o. w Bydgoszczy, 

wg. standardu „FIDIC lub równoważny” w okresie 05.06.2014 r. – 31.12.2015 r., 

w  okresie  18  mies.  1  tydzień  3  dni  na  stanowisku  Inspektor  Kontraktu  (Inżynier 

Kontraktu)  na  kontrakcie  „Budowa  Bloku  gazowo-parowego  2x11  MWe  dla  Arctic  Paper 

Kostrzyn S.A. realizowanego na rzecz 

Arctic Paper Kostrzyn S.A. w Kostrzynie nad Odrą wg. 

standardu „FIDIC lub równoważny” w okresie 05.06.2014 r. – 31.12.2015 r., 

w okresie 27 mies. 4 tygodnie 2 dni na stanowisku Inżynier Kontraktu na kontrakcie 

„Program  Inwestycyjny  Elektrowni  Pomorzany”  realizowanego  na  rzecz  PGE  Górnictwo 

i  Energetyka  Konwencjonalna  S.A.  w  Bełchatowie  wg.  standardu  „FIDIC  lub  równoważny”  

w okresie 01.12.2017 r. 

– 31.03.2020 r. 

Przystępujący przedłożył wraz z pismem: 

umowę z dnia 05.05.2014r. 

protokół rady budowy z dnia 09.10.2014r., 

- schemat organizacyjny do umowy z dnia 05.05.2014r., 

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 07.02.2017 r., 

- umowa z dnia 01.02.2017 r., 

- schemat organizacyjny z dnia 03.11.2017 r., 

- plan komunikacji, 

protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 31.01.2020 r. 

Powyższe  dokumenty  potwierdzają  w  ocenie  Przystępującego,  że  p.  J.K.  posiada  15  lat 

doświadczenia  zawodowego  na  stanowisku  kierowniczym,  z  czego  3  lata  na  stanowisku 

wymaganym  przez  Zamawiającego.  Przystępujący  wyjaśnił  także,  że  p.  J.K.  poza 

zatrudnieniem  w  SGS  oraz  AECOM 

realizował  w  tym  samym  czasie  również  na  rzecz 

WIERTCONSULTING  zlecenie,  na  mocy  którego  pełnił  funkcję  Inżyniera  Kontraktu 

(Inspektora Kontraktu) dla zadania „Budowa Farmy Wiatrowej Postolin”. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  dotyczącego  równoważności  FIDIC  w  zakresie  EOLICA 

POSTOLIN  Przystępujący  wyjaśnił,  że  Zamawiający  nie  wskazał,  co  rozumie  pod 

sformułowaniem „warunki kontraktowe równoważne” dla warunków kontraktowych FIDIC, nie 

wyjaśnił, kto i w jakim trybie ma dokonać równoważności warunków kontraktowych FIDIC oraz 

nie podał, czy warunki te muszą być nazwane. Ponadto, dla realizacji przedmiotu zamówienia 

nie ma znaczenia, czy będzie on wykonywany w oparciu o ramowe warunki realizacji umowy 

FIDIC.  Istota  w  tym  wypadku  dotyczy  interpretacji  sformułowania  „warunki  kontraktowe 

równoważne do FIDIC”, a nie samego FIDIC, jako takiego. Wykonawcy powinni wykazać, ze 

wykonali  usługi  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełnienia  warunku  wiedzy  i 


doświadczenia.  O  tym,  jaki  jest  niezbędny  zakres  do  wykazania  spełnienia  tego  warunku 

decyduje 

Zamawiający. Skoro Zamawiający uznał, że nie tylko usługi wykonane na podstawie 

FIDIC, ale również warunków równoważnych do FIDIC są wystarczające do stwierdzenia, że 

wykonawca  spełnia  warunek  udziału  w  postępowaniu  w  odniesieniu  do  przedmiotu 

zamówienia. W ocenie Przystępującego, wymóg polega na tym, aby osoba, która przedstawiła 

doświadczenie  zdobyte  jako  Inżynier  Kontraktu,  Inżynier  Rezydent,  Dyrektor  Kontraktu  lub 

Zastępca  Inżyniera  Kontraktu,  realizowała  referencyjne  zamówienie  w  oparciu  o  warunki 

kontraktowe  FIDIC  lub  równoważne.  Zarówno  doświadczenie  zdobyte  w  trakcie  realizacji 

inwestycji  w  oparciu  o  warunki  kontraktowe  FIDIC  jak  i  Międzynarodowego  przetargu 

konkurencyjnego 

–  International  Competitive  Bidding  (ICB)  lub  Krajowego  Przetargu 

Nieograniczonego 

–  National  Competitive  Bidding  (NCB)  lub  inne  podobne,  umożliwi 

Zamawiającemu ocenę doświadczenia wykonawców, ponieważ warunki te są w istocie oparte 

o  warunki  kontraktowe  FIDIC.  Ponadto,  w  Polsce  wielokrotnie  były  realizowane  kontrakty, 

których  przedmiotem  były  roboty,  na  warunkach  zbliżonych  do  warunków  kontraktowych 

FIDIC, wobec czego wykonawcy posiadają w tym zakresie stosowne doświadczenie i dlatego 

niezasadnym jest tworzenie zamkniętego katalogu akceptowanych warunków kontraktu, nie 

wyłączając umów o pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, Inspektora Kontraktu. Przystępujący 

wskazał,  że  doświadczenie  osoby,  o  którym  mowa  w  III.1.3)  pkt  3  lit.  a  jest  zbliżone  do 

doświadczenia i odpowiedzialności inspektora nadzoru (określonych w art. 25 ustawy z dnia 7 

lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1202  z  późn.  zm.).  Ponadto,  funkcja 

inżynier  kontraktu  nie  jest  ustawowo  uregulowana.  Odwołujący  nie  wykazał,  aby 

doświadczenie  p.  J.K.  na  kontrakcie  Budowa  Farmy  Wiatrowej  Postolin  jako  Inżyniera 

Kontraktu  (Inspektora  Kontraktu) różniło się od doświadczenia  w  pełnieniu funkcji  Inżyniera 

Kontraktu w ramach kontraktu FIDIC (lub równoważnego).  

Przystępujący wyjaśnił, że w dniu 30.03.2020 r. Zamawiający wezwał go do złożenia 

wyjaśnień  oraz  uzupełnienia  informacji  dla  osoby  wskazanej  do  pełnienia  funkcji  inżyniera 

rezydenta (resident). Przystępujący złożył wyjaśnienia pismem z dnia 04.04.2020 r., które nie 

wzbudziły jakichkolwiek wątpliwości Zamawiającego. 

Przystępujący podniósł, że Odwołujący w dniu 05.05.2020 r. został zaproszony przez 

Zamawiającego do  dialogu konkurencyjnego,  w  związku z  czym  nie doszło do  zaniechania 

zaproszenia Odwołującego do dialogu. 

Zamawiający, pismem z dnia 21 maja 2020 r. złożył odpowiedź na odwołanie, wnosząc 

o  oddalenie  odwołania.  Zamawiający  podniósł,  że  prawidłowo  dokonał  oceny  wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zdaniem Zamawiającego, zarzuty są postawione 

w  sposób  sprzeczny,  tj.  z  jednej  strony  żądanie  wykluczenia  wykonawcy 

WIERTCONSULTING  a  z  drugie 

–  zarzut  zaniechania  wezwania  ww.  wykonawcy  do 


wyjaśnień. Zamawiający wyjaśnił, że weryfikując doświadczenie wykonawców na podstawie 

sekcji  III.1.3)  pkt  3  ogłoszenia,  jak  również  w  ramach  przyznawania  punktów  w  kryterium 

selekcji  KS3,  zgodnie  z  sekcją  II.2.9)  ogłoszenia,  opierał  się  na  oświadczeniach  złożonych 

przez wykonawców w wykazie „Potencjał kadrowy”, w taki sam sposób. Zamawiający nie może 

oceniać  spełniania  warunków  udziału  czy  też  kryteriów  selekcji  na  podstawie  informacji 

zawartych  na  stronach  internetowych,  w  serwisach  typu  Linkedin  czy  innych  portalach 

społecznościowych, gdyż nie są to wiarygodne źródła informacji. 

Na  podstawie  wykazu  „Potencjał  kadrowy”  Zamawiający  nie  miał  wątpliwości  co  do 

doświadczenia p. J.K., a w zakresie, w jakim wątpliwości posiadał (kwestia pełnienia funkcji), 

wezwał wykonawcę do wyjaśnień, pismem z dnia 30 marca 2020 r. Zamawiający wyjaśnił, że 

dokonując  oceny  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  i  kryteriach  selekcji  przyjął 

następującą metodologię: 

a) 

Zamawiający  bazował  na  oświadczeniu  wykonawcy  zawartym  w  wykazie 

„Potencjał kadrowy” (załącznik nr 5 do wniosku), 

W przypadku WIERTCONSULTING Zamawiający w oparciu o złożone oświadczenie 

stwierdził, że p. J.K. posiada 15 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym, 

za co uzyskał 10 pkt w ramach kryterium selekcji KS3 (ogólne doświadczenie zawodowe), co 

jasno wynika z załącznika nr 1 do informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, oraz 10 lat doświadczenia na wskazanych stanowiskach, za co uzyskał 7 pkt 

w ramach kryterium selekcji KS3 (szczególne doświadczenie zawodowe), co jasno wynika z 

treści załącznika nr 1 do informacji o wynikach oceny. 

WIERTCONSULTING wskazał dla p. J.K. co najmniej dwa zadania dotyczące budowy 

lub rozbudowy inwestycji przemysłowych i budowlanych o wartości powyżej 100 mln zł brutto 

każde,  realizowane  wg  FIDIC  (lub  innego  równoważnego  uznanego  standardu  warunków 

kontraktu, międzynarodowego lub europejskiego), gdzie na każdym zadaniu ww. wskazana 

funkcja  była  pełniona  przez  co  najmniej  12  miesięcy.  Zamawiający  podkreślił,  że  z  treści 

ogłoszenia o zamówieniu nie wynika, że wskazane dwa zadania miały potwierdzać (pokrywać) 

oświadczony przez wykonawcę w wykazie okres „szczególnego doświadczenia zawodowego” 

na  opisanych  stanowiskach.  Ponadto,  z  treści  wykazu  bezsprzecznie  wynika,  że  każde  ze 

wskazanych zadań trwało powyżej 12 miesięcy i przez okres co najmniej 12 miesięcy p. J.K. 

pełnił  funkcję  inżyniera  kontraktu  (zgodnie  z  wyjaśnieniami  WIERTCONSULTING  z  dnia  9 

kwietnia 2020 r.). 

Zamawiający  wyjaśnił,  że  polegał  również  na  oświadczeniu  wykonawcy 

WIERTCONSULTING  w  zakresie  standardu  realizacji  zadania,  tj.  FIDIC,  które  zostały 

przywołane jako przykładowe doświadczenie p. J.K. Zamawiający nie powziął w tym zakresie 

żadnych  wątpliwości.  Zamawiający  dokonał  oceny  doświadczenia  osoby  wskazanej  na 

stanowisko ds. FIDIC analogicznie jak to zostało opisane dla osoby wyznaczonej do pełnienia 


funkcji inżyniera rezydenta. 

b) 

W  zakresie  doświadczenia  zdobytego  w  konkretnych  projektach/kontraktach  – 

wykonawca  był  zobowiązany  do  wskazania  przykładów  realizowanych  prac  w 

liczbie  minimalnej,  tj.  co  najmniej  2  zadań  (sekcja III.1.3)  pkt  3  lit.a  ogłoszenia  / 

kontrakty (sekcja III.1.3) pkt 3 lit. i ogłoszenia.  

Osoba  wskazana  do  pełnienia  funkcji  inżyniera  rezydenta  nie  musiała  wykazać 

minimalnego 3 letniego „szczególnego doświadczenia zawodowego” w ramach wskazanych 

dwóch  zadań.  WIERTCONSULTING  w  odniesieniu  do  p.  J.K.  oświadczył,  że  ww.  osoba 

zdobyła 10 lat doświadczenia. Co najmniej dwa zadania, trwające przez okres co najmniej 12 

miesięcy  nie  musiały  potwierdzać  10  letniego  szczególnego  doświadczenia  zawodowego. 

Wymóg  dwóch  wskazanych  zadań  miał  służyć  wykazaniu  ciągłości  i  stabilności  pełnienia 

wskazanej funk

cji na określonym zadaniu przez osobę dedykowaną na stanowisko inżyniera 

rezydenta. W ocenie Zamawiającego, nie ma podstaw do interpretacji warunku przyjętej przez 

Odwołującego. 

W  odniesieniu  do  zarzutu  niepełnego  uzasadnienia  przyznanej  punktacji  w  ramach 

kryteriów  selekcji.  Zamawiający  sporządził  i  przekazał  wykonawcom  załącznik  nr  1  do 

informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Odwołujący nie 

wyjaśnił,  na  czym  polegały  jego  wątpliwości  w  zakresie  przyznania  punktów,  wobec  czego 

zarzut należy uznać za bezpodstawny. 

Zamawiający nie zgodził się z zarzutem nieprawidłowej oceny treści pełnomocnictwa 

złożonego  przez  Konsorcjum  SGS,  które  jest  prawidłowe  i  nie  wymaga  uzupełnienia. 

Kwestionowane  pełnomocnictwo  zostało  udzielone  przez  wszystkich  trzech  członków 

Konsorcjum SGS w dniu 6 marca 2020 r. na rzecz firmy SGS Polska sp. z o.o., a nie na rzecz 

osoby fizycznej tj. członka zarządu p. J.S.. Oczywistym jest, że organów osób prawnych nie 

można utożsamiać z osobami fizycznymi. Na dzień składania wniosku w skład zarządu SGS 

Polska sp. z o.o. wchodził p. G.U. (członek zarządu) i to on działając jako zarząd tej Spółki, 

zgodnie z zasadami reprezentacji, złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  uwzględniając  dokumentację  postępowania,  dokumenty 

zgromadzone  w  aktach  sprawy  i  wyjaśnienia  złożone  na  rozprawie  przez  strony 

i uczestnik

ów postępowania odwoławczego, ustaliła i zważyła, co następuje. 

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie. 

Izba  stwierdziła,  że  Odwołujący  wykazał  posiadanie  legitymacji  uprawniającej  do 

wniesienia odwołania, stosownie do art. 179 ust. 1 Pzp.  


Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie - Konsorcjum: ECM Group Polska 

S.A.,TRIUNE  ENERGY  SERVICES  PVT 

LTD.  Z  siedzibą  lidera  w  Warszawie  skutecznie 

zgłosili przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego, a wykonawca 

Wiertconsulting  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Poznaniu  skutecznie  zgłosił  przystąpienie  do 

postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego,    stosownie  do  wymogów  art.  185 

ust. 2 i 3 Pzp. 

Przedmiotem  zamówienia  jest  pełnienie  funkcji  Inżyniera  Kontraktu  dla  Programu 

Rozbudowy  Terminalu  LNG  im.  Prezydenta  Lecha  Kaczyńskiego  w  Świnoujściu,  które 

obejmować  będzie  sprawowanie  nadzoru  inwestorskiego  oraz  świadczenie  usług 

polegających  na  zarządzaniu,  kontroli,  nadzorze  i  rozliczeniu  zadań  inwestycyjnych, 

realizowanych przez wykonawców rozbudowy w formule „zaprojektuj i wybuduj”.  

W  ramach  Programu  Rozbudowy  Terminalu  LNG  im. 

Prezydenta  Lecha  Kaczyńskiego  w 

Świnoujściu realizowane mają zostać: 

budowa trzeciego zbiornika do magazynowania procesowego LNG; 

budowa nowego nabrzeża wraz ze stanowiskiem do rozładunku i załadunku LNG 

na statki; 

budowa systemu załadunku LNG na cysterny kolejowe; 

rozbudowa istniejącego systemu regazyfikacyjnego. 

W/w  zadania  będą  dofinansowane  z  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura 

Środowisko 2014-2020, Priorytet: Vii, Działanie: 7.1 w ramach  projektu pn.: „Rozszerzenie 

funkcjonalności Terminalu LNG w Świnoujściu”.  

Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla w/w zadań inwestycyjnych obejmować będzie 

sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz świadczenie usług polegających na zarządzaniu, 

kontroli, nadzorze i rozliczeniu zadań inwestycyjnych, realizowanych przez Wykonawców  w 

formule  „zaprojektuj  i  wybuduj”  zgodnie  z  kontraktem  lub  kontraktami  opartymi  o  zasady 

Warunków Kontraktowych FIDIC – „książka żółta” - „Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz 

Projektowania  i  Budowy  dla  urządzeń  elektrycznych  i  mechanicznych  oraz  robót 

inżynieryjnych  i  budowlanych  projektowanych  przez  Wykonawcę”  (wydanie  4.  angielsko-

polskie niezmienione 2008 z erratą) oraz zgodnie z przepisami polskiego prawa. 

Zadania będą realizowane przez Wykonawców wybranych przez Zamawiającego w formule 

„zaprojektuj i wybuduj” („pod klucz”). 

Obowiązki  IK  obejmować  będą  zarządzanie  realizacją  inwestycji  w  następujących 

obszarach: 


Zarządzanie  i  administracja  kontraktem  /  kontraktami  z  Wykonawcami  EPC  (ang. 

„Engineering, Procurement, Construction”). 

Nadzór nad realizacją zamówień i dostaw/ wykonawstwa / uruchomień i rozruchów oraz    

procesu usuwania wad (w zależności od potrzeb) - w  tym sprawowanie funkcji Nadzoru 

inwestorskiego w rozumieniu Ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 

Nadzór procesu przygotowania dokumentacji projektowej, w tym Projektu  Budowlanego, 

dokumentacji wykonawczej oraz powykonawczej. 

Integracja rozwiązań projektowych (przedkładanych przez Wykonawców EPC) dla całego 

Programu  Rozbudowy,  celem  zapewnienia  spójności  poszczególnych  projektów 

składowych  na  etapie  projektowania  i  realizacji  zadań  inwestycyjnych,  umożliwiającą 

właściwą i efektywną eksploatację Terminalu LNG po rozbudowie. 

W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający postanowił, że zaprosi do dialogu nie więcej 

niż czterech Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

Jeżeli liczba  wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie 

większa niż 4, Zamawiający zaprosi do dialogu wykonawców wpisanych na tzw. „krótką listę”, 

wyłonionych na podstawie rankingu, który powstanie w oparciu o poniższe trzy kryteria selekcji 

(„KS”): 

KS1  - 

Liczba  zamówień  spełniających  warunek  opisany  w  Sekcji  III.1.3)  pkt  1  ppkt  1) 

ogłoszenia– Zamawiający przyzna 2 punkty za każde takie zamówienie. 

KS2  - 

Liczba  zamówień  spełniających  warunek  opisany  w  Sekcji  III.1.3)  pkt  1  ppkt  2) 

ogłoszenia– Zamawiający przyzna 1 punkt za każde takie zamówienie. 

KS3 - 

Liczba lat doświadczenia zawodowego każdej z osób spełniających warunek opisany w 

Sekcji III.1.3) pkt3 lit. „a” – „i ”ogłoszenia III.1.3) pkt 3. Zamawiający przyzna: 

1 punkt za każdy rok wymaganego ogólnego doświadczenia zawodowego ponad wymagany 

w lit. „a” – „i” minimalny, wyrażony w latach okres doświadczenia zawodowego każdej z osób. 

Zamawiający przyzna punkty za okres do 15 lat ogólnego doświadczenia zawodowego każdej 

z osób określonej w warunku udziału. 

1  punkt  za  każdy  rok  wymaganego  szczególnego  doświadczenia  zawodowego  ponad 

wymagany w lit. „a”  – „i” minimalny, wyrażony  w latach, okres doświadczenia zawodowego 

każdej z osób, tj. doświadczenia zdobytego na danych stanowiskach wskazanych w lit. „a”, 

„b”, „c”, „e”, „f”, „g”, „h”, zespołach  wskazanych w lit. „d” oraz podczas realizacji kontraktów 

opisanych  w  lit.  „i”.  Zamawiający  przyzna  punkty  za  okres  do  15  lat  szczególnego 

doświadczenia zawodowego każdej z osób określonej w warunku udziału. 

W  przedmiotowym  postępowaniu  wpłynęło  do  Zamawiającego  5  wniosków  

o  dopuszczenie 

do  udziału  w  postępowaniu.  W  dniu  17  kwietnia  2020  r.  Zamawiający 

poinformował wykonawców na podstawie art. 60d ust. 1 Pzp, że w oparciu o zasady opisane 


w  Sekcji  II

.2.9)  ogłoszenia o zamówieniu,  zaprosi  do  dialogu  czterech  wykonawców, którzy 

wykazali  spe

łnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  na  podstawie  rankingu  powstałego  

w oparciu o trzy kryteria selekcji

, w tym wykonawcę ILF Consulting Engineers Polska Sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie, Konsorcjum SGS w składzie: SGS Polska Sp. z o.o., ELBIS Sp. 

z  o.o.

,  P.U.I.  EKO  INWEST  S.A.  z  siedzibą  Lidera  w  Warszawie,  Konsorcjum  Multiconsult  

w składzie: Multiconsult Polska Sp. z o.o., SOFREGAZ SAS z siedzibą Lidera w Warszawie, 

wykonawcę WIERTCONSULTING Sp. z o.o. z siedzibą  w Poznaniu. Odwołujący nie został 

zaproszony do dialogu (zgodnie z art. 60d ust. 3 zd. 2 Pzp, 

wykonawcę niezaproszonego do 

dialogu traktuje się jak wykluczonego z postępowania). W dniu 5 maja 2020 r. (po wniesieniu 

odwołania,  w  toku  procedury  odwoławczej)  Zamawiający  zmienił  swoją  decyzję  z  dnia  

17  kwietnia  2020  r.  i  postanowił  zaprosić  do  dialogu  wszystkich  wykonawców,  w  tym 

Odwołującego. 

Odwołujący cofnął na rozprawie zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 60d ust. 

2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez zaproszenie Konsorcjum SGS do udziału w dialogu,  

w  sytuacji  gdy  Konsorcjum  SGS 

powinno  zostać  wezwane  do  złożenia  wymaganego 

pełnomocnictwa,  a  w  razie  braku  skutecznego  uzupełnienia  pełnomocnictwa,  wniosek 

K

onsorcjum  SGS  o  dopuszczenie  do  udziału  w  dialogu  powinien  zostać  potraktowany  jako 

niezłożony, oraz zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 3a Pzp, poprzez zaniechanie 

wezwania konsorcjum SGS do złożenia wymaganego pełnomocnictwa w terminie wskazanym 

przez  Zamawiającego.  W  powyższym  zakresie  postępowanie  odwoławcze  podlegało 

umorzeniu. 

Potwierdził się zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp, poprzez 

zaniechanie  wykluczenia 

wykonawcy  WIERTCONSULTING  z  postępowania  z  uwagi  na 

niespełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

Warunek 

udziału w postępowaniu opisany w sekcji III.1.3 pkt 3 a) ogłoszenia polegał 

na    dysponowaniu 

osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia,  które  będą  uczestniczyć  

w  wykonaniu  zamówienia,  posiadającymi  niezbędne  do  jego  wykonania  kwalifikacje 

zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie, tj. co najmniej 1 osobą do pełnienia 

funkcji inżyniera rezydenta (resident) - kierownik zespołu inżyniera kontraktu), posiadającą co 

najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym, w tym co najmniej 3 

lat doświadczenia na stanowisku: inżyniera kontraktu, lub inżyniera rezydenta, lub dyrektora 

kontraktu,  tub  zastępcy  inżyniera  kontraktu,  zdobytego  przy  realizacji  co  najmniej  2  zadań 

(budowy lub rozbudowy dla inwestycji przemysłowych i budowlanych o wartości powyżej 100 

000  000  PLN  brutto każde)  realizowanych  wg  FIDIC  (lub  innego równoważnego  uznanego 

standardu  warunków  kontraktu,  międzynarodowego  lub  europejskiego),  gdzie  na  każdym 


zadaniu  ww.  funkcja  była  pełniona  przez  co  najmniej  12  miesięcy,  chyba  że  zadanie 

zrealizowane  było  w  okresie  krótszym  niż  12  miesięcy,  wówczas  ww.  funkcja  winna  być 

pełniona przez co najmniej połowę okresu trwania zadania. 

Warunek 

udziału w postępowaniu opisany w sekcji III. 1.3 pkt 3 i) ogłoszenia polegał 

na  dysponowaniu 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć  w 

wykonaniu zamówienia, posiadającymi niezbędne do jego wykonania kwalifikacje zawodowe, 

uprawnienia,  doświadczenie  i  wykształcenie,  tj.  co  najmniej  1  osobą  do  pełnienia  funkcji 

będących  w  zakresie  inżyniera  kontraktu,  posiadającą  co  najmniej  5  lat  doświadczenia 

zawodowego, w tym co najmniej 3 lata podczas realizacji co najmniej 2 kontraktów w branży 

budownictwa  przemysłowego,  realizowanych  w  oparciu  o  zasady  FIDIC,  a  podczas  co 

najmniej 1 z tych realizacji zajmowała stanowisko kierownicze; Zamawiający dopuścił, aby 1 

zamówienie potwierdziło spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego w sekcji III. 

1.3 pkt 1 ppkt 1 i ppkt 2. 

Zamawiający dopuścił, aby warunek opisany w sekcji III. 1.3 pkt 3 lit. „i” spełniała 1 z osób 

spełniających 1 z warunków opisanych w sekcji lii 1.3 pkt 3 lit. „a”-„h”. Zamawiający dopuścił, 

aby warunek opisany w sekcji III.1.3 pkt 3 lit. f oraz g 

spełniała 1 osoba. 

Zamawiający dopuścił, aby każdy z warunków opisanych w sekcji III. 1.3 pkt 3 lit „a- „e" oraz 

„h”  spełniany  był  wyłącznie  przez  1  osobę,  tj.  nie  dopuścił  takiego  sposobu  spełnienia 

warunków, że 1 osoba spełni więcej niż 1 z wymienionych warunków. 

Treść  powyższych  warunków  wraz  ze  sposobem  sformułowania  wzoru  wykazu 

„Potencjał  Kadrowy”  wskazuje  jednoznacznie,  że  doświadczenie  zawodowe  tzw. 

specjalistyczne 

na  określonym  stanowisku  należało  wykazać,  poprzez  oświadczenie 

wykonawcy co do ilości lat oraz ilości zadań, z tym że w ramach tego doświadczenia musiały 

być wykazane co najmniej dwa zadania spełniające dodatkowe wymagania określone przez 

Zamawiającego w  treści warunku. Jeśli zatem w formularzu w odniesieniu do warunku z sekcji 

III.1.3  pkt  3  lit.a  wykonawca WIERTCONSULTING  wskazał,  że  3  lata  doświadczenia  dana 

osoba  nabyła  w  ramach  wyłącznie  dwóch  zadań,  to  oznacza,  że  łączny  okres  realizacji 

wskazanych tych 

dwóch  zadań musiał wynosić co najmniej 3 lata (przy czym każde zadanie 

min. 12 miesięcy).  

W celu wykazania spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisanych w sekcji 

III.1.3)  pkt 

3  lit  a)  i  i)  ogłoszenia  wykonawca  WIERTCONSULTING  w  Załączniku  nr  5  do 

Wniosku: „Potencjał kadrowy”, wskazał p. J.K. oraz dwa zadania: 

Kompleksowa obsługa nadzoru inwestorskiego zadanie pn.: „Budowa Farmy Wiatrowej 

Postoli

n”, podmiot, na rzecz którego inwestycja była wykonana: EOLSCA Postolin Sp. 

z o.o., w

artość inwestycji 199,722.582.00 zł brutto, standard realizacji (FIDIC lub inny 

równoważny  uznany  standard  warunków  kontraktu,  międzynarodowego  lub 


europejskiego):  FIDIC,  p

ełniona funkcja:  Inspektor  Kontraktu,  czas  pełnionej  funkcji; 

05.06.2014 r. 

– 31.12.2015 r., okres trwania zadania 05 06.2014r.-31.12.2015 r.; 

2.  Budowo bloku gazowo-parowego 2x11 MWe dla Arctic Paper Kostrzyn S.A., podmiot, 

na  rzecz  k

tórego  inwestycja  była  wykonana:  Arctic  Paper  Kostrzyn  S.A.,  wartość 

inwestycji:  ponad  110.000.000  z

ł  brutto,  standard  realizacji  (FIDIC  lub  inny 

równoważny  uznany  standard  warunków  kontraktu,  międzynarodowego  lub 

europejskiego):  FIDIC,  p

ełniona funkcja:  Inspektor  Kontraktu,  czas  pełnionej  funkcji: 

05.2006- 01.2010, okres trwania zadania: 05.2006-01.2010. 

Tę  samą  osobę  i  te  same  zadania  wykonawca  WIERTCONSULTING  wskazał  na 

potwierdzenie  spełniania  warunku  opisanego  w  sekcji  III.1.3  pkt  3  lit.  i)  ogłoszenia  w 

odniesieniu do osoby do pełnienia funkcji Specjalista ds. FIDIC. 

piśmie z dnia 30 marca 2020 r. Zamawiający wezwał Przystępującego do złożenia 

wyjaśnień  i  ewentualnie  uzupełnienia  wykazu,  wskazując,  że  wykonawca  złożył  wraz  z 

wnioskiem  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  załącznik  5  dotyczący  potencjału 

kadrowego, w którym:  

a)  w  odniesieniu  do  osoby  do  pełnienia  funkcji  inżyniera  rezydenta  (resident)  –  kierownika 

zespołu inżyniera kontraktu, wskazał, że osoba zdobywała doświadczenie na stanowiskach 

Inżyniera  Kontraktu,  Inżyniera  Rezydenta,  Dyrektora  Kontraktu  oraz  Zastępcy  Inżyniera 

Kontraktu, a jednocześnie jako zadania mające potwierdzać spełnienie warunku wskazał, że 

wskazana osoba pełniła w Zadaniach nr 1 i 2 funkcję „Inspektora Kontraktu”, która to funkcja 

nie  została  przewidziana  w  treści  warunku  udziału,  jako  funkcja  potwierdzająca  jego 

spełnienie;  

b) w odniesieniu do osoby do pełnienia funkcji Specjalista ds. FIDIC, Wykonawca oświadczył, 

że  osoba  zdobywała  doświadczenie  podczas  realizacji  5  kontraktów  na  których  zajmowała 

stanowisko kierownicze, a jednocześnie jako zadania mające spełniać warunek wskazał, że 

wskazana osoba pełniła w Kontraktach nr 1 i 2 funkcję „Inspektora Kontraktu”, która to funkcja 

nie wskazuje, aby miała charakter stanowiska kierowniczego.  

Mając na uwadze powyższe niespójności, niejasności lub braki wskazanych powyżej 

oświadczeń, Zamawiający wezwał:  

do złożenia jednoznacznych i wyczerpujących wyjaśnień oraz uzupełnienie informacji dla 

osoby  wskazanej  do  pełnienia  funkcji  inżyniera  rezydenta  (resident)  –  kierownika  zespołu 

inżyniera kontraktu, poprzez podanie co najmniej 2 zadań budowy lub rozbudowy inwestycji 

przemysłowych  i  budowlanych  o  wartości  powyżej  100  000  000  PLN  brutto  każde 

realizowanych wg FIDIC (lub innego równoważnego uznanego standardu warunków kontraktu, 

międzynarodowego lub europejskiego) gdzie na każdym zadaniu ww. funkcja była pełniona 

przez co najmniej 12 miesięcy [chyba że zadanie zrealizowane było w okresie krótszym niż 12 

miesięcy, wówczas ww. funkcja winna być pełniona przez co najmniej połowę okresu trwania 


zadania],  składających  się  na  doświadczenie  tej  osoby,  w  których  osoba  ta  zajmowała 

stanowisko:  

• Inżyniera Kontraktu, lub  

• Inżyniera Rezydenta, lub  

• Dyrektora Kontraktu, lub  

• Zastępcy Inżyniera Kontraktu,  

Zadania  podać  należy  w  taki  sposób,  aby  oświadczenie  zawierało  wszystkie  informacje 

wymagane wzorem Załącznika nr 5 do wniosku.  

do  złożenia  wyjaśnień  poprzez  udzielenie  wyczerpującej  i  jednoznacznej  odpowiedzi  na 

pytanie, czy stanowisko „Inspektora Kontraktu”, jakie zajmowała osoba wskazana do pełnienia 

funkcji  specjalisty  ds.  FIDIC,  w  podanych jako jej  doświadczenie Kontraktach  nr  1  i  2,  było 

stanowiskiem kierowniczym, tj. polegało na kierowaniu pracą zespołu osób i jeżeli tak, to jak 

liczny był to zespół?  

Alternatywnie  do  wezwania  z  pkt  1  i  2  powyżej,  Zamawiający  wezwał  Przystępującego  do 

przedstawienia nowych osób spełniających warunki dla:  

a)  osoby  do  pełnienia funkcji  inżyniera  rezydenta  (resident)  –  kierownika  zespołu  inżyniera 

kontraktu;  

b) osoby do pełnienia funkcji specjalisty ds. FIDIC;  

zgodnie z treścią Sekcji III.1.3 pkt 3 Ogłoszenia, odpowiednio lit. „a” i „i”, wg wzoru określonego 

przez Załącznik nr 5 do wniosku.  

piśmie z dnia 9 kwietnia 2020 r. Przystępujący wyjaśnił, że „Pan J.K. wskazany w 

załączniku  nr  5  do  oferty,  zarówno  do  pełnienia  funkcji  inżyniera  rezydenta  (resident)  – 

kierownika zespołu inżyniera kontraktu, jak również do pełnienia funkcji Specjalisty ds. FIDIC 

w powołanych przez Wykonawcę Zadaniach nr 1 i 2 pełnił funkcję inżyniera kontraktu. Pełniona 

przez Pana J.K. 

funkcja Inżyniera Kontraktu obejmowała kierowanie pracą zespołu Inżyniera 

Kontraktu, a jednocześnie pełnił funkcję Specjalisty ds. FFIDIC”. Przystępujący wyjaśnił, że w 

załączniku  nr  5  do  wniosku  „Potencjał  Kadrowy”  zaszła  oczywista  omyłka  pisarska,  a 

mianowicie:  jest  „Inspekt  Kontraktu”  a  powinno  być  „Inżynier  Kontraktu”,  a  ponadto,  że 

wskazany Inżynier Kontraktu w kontraktach nr 1 i 2 pełnił funkcję kierowniczą, która polegała 

na kierowaniu pracą zespołu osób wymaganych w kontrakcie, jednocześnie pełniąc funkcję 

specjalisty ds. FIDIC na ww. zadaniach. 

Jak  wykazał  Odwołujący,  czemu  Przystępujący  i  Zamawiający  nie  zaprzeczyli  na 

rozprawie, Zadania nr 1 i 2 opisane 

w Wykazie: „Potencjał Kadrowy" nie były wykonywane na 

warunkach kontraktowych FIDIC. Potwierdza powyższe dokumentacja przetargowa powołana 

przez  Odwołującego.  Jak  wynika  z  dokumentacji  postępowania,  Przystępujący  dwukrotnie 

złożył  Zamawiającemu  w  załączniku  nr  5  do  wniosku  jednoznaczną,  że  ww.  zadania  były 

realizowane wg warunków kontraktowych FIDIC, co faktycznie nie miało miejsca. W danym 


stanie  faktycznym  wskazana  przez  Przystępującego  osoba  (p.  J.K.)  nie  pełniła  na  ww. 

zadaniach  funkcji  Inżyniera  Kontraktu  lecz  funkcję  Inspektora  Nadzoru,  co  wynika  ze 

stanowiska  Przystępującego  prezentowanego  w  piśmie  procesowym  i  na  rozprawie. 

Przystępujący  wyjaśniał  bowiem  na  rozprawie,  że  ww.  zadania  były  realizowane  według 

zasad,  które  są  zbliżone  do  warunków  FIDIC,  a  zakres  pełnionej  przez  p.  J.K.  funkcji 

inspektora nadzoru de facto pokrywa się z zakresem zadań inżyniera kontraktu.  

Izba  nie  podzieliła  argumentacji  Przystępującego,  że  skoro  wykazane  zadania  były 

realizowane na zasadach zbliżonych do FIDIC, to mógł on użyć tego określenia potwierdzając 

spełnienie warunku. W ocenie Izby, warunek jest jednoznaczny w swoim opisie w tym zakresie 

–  należało  zatem  wykazać  zadania  realizowane  według  warunków  FIDIC  lub  innego 

równoważnego  uznanego  standardu  warunków  kontraktu,  międzynarodowego  lub 

europejskiego. 

Przystępujący  wskazał  w  wykazie  jednoznacznie  warunki  FIDIC,  a  nie 

jakiekolwiek  zbliżone  do  FIDIC.  W  konsekwencji,  skoro  wykonawca  nie  powoływał  się  w 

załączniku nr 5 do wniosku (oraz w ramach złożonych wyjaśnień i uzupełnionego załącznika 

nr  5  do  wniosku)  na  warunki  kontraktowe 

równoważne  do  FIDIC,  to  nie  może  swojego 

oświadczenia w tym zakresie zmienić na obecnym etapie postępowania.   

Odnosząc  się  do  zarzutu  dotyczącego  wykazania  okresu  doświadczenia  Izba 

stwierdziła,  że  Przystępujący  WIERTCONSULTING  nie  wykazał  również  doświadczenia 

zawodowego  tzw.  specjalistycznego  w  wymaganym  okresie  na  stanowiskach  wskazanych 

przez Zamawiającego w treści omawianych warunków udziału. Przedstawiony w załączniku nr 

5 do wniosku p. J.K. 

nie pełnił funkcji Inżyniera Kontraktu na ww. zadaniach ani specjalisty ds. 

FIDIC, skoro zadania nie były realizowane według zasad FIDIC.  

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  należało  stwierdzić,  że  ustalony  stan  faktyczny  

w niniejszej sprawie 

stoi w sprzeczności z wymaganiami warunków udziału w postępowaniu 

opisanych w sekcji III.1.3) pkt 3 lit. a) oraz i) o

głoszenia o zamówieniu i dowodzi niewykazania 

spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  co  jest  podstawą  wykluczenia  wykonawcy  

w oparciu o przepis art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp. 

Brak wykazania spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu przekłada się w konsekwencji na niezasadność przyznania Przystępującemu 

dodatkowych punktów w ramach kryteriów kwalifikacji, zgodnie z sekcją II.2.9 ogłoszenia. 

W  okolicznościach  niniejszej  sprawy  fakt  braku  spełnienia  warunków  udziału  

w  postępowaniu  przez  Przystępującego  WIERTCONSULTING  ściśle  wiąże  się  z  zarzutem 

złożenia  nieprawdziwych  informacji  i  wprowadzeniem  w  błąd  Zamawiającego  co  do 

okoliczności  istotnych  z  punktu  widzenia  wykazania  spełniania  warunków  udziału  

w postępowaniu oraz kryteriów kwalifikacji.  Wykonawca  WIERTCONSULTING  wprowadził 

bowiem w 

błąd Zamawiającego przy wykazaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, 

co  zgodnie  z  sekcją  II.2.9)  ogłoszenia  przekładało  się  na  możliwość  uzyskania  punktów  

w  ramach  kryteriów  selekcji,  co  ma  w  konsekwencji  istotny  wpływ  na  wynik  prowadzonego 


postępowania.  W  ocenie  Izby,  Zamawiający  ma  obowiązek  wykluczyć  wykonawcę  

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp. 

Ustalony  stan  faktyczny  potwierdza,  że  wbrew  oświadczeniu  wykonawcy  złożonemu 

Zamawiającemu,  wskazane  przez  Przystępującego  zadania  nr  1  i  2  w  wykazie  „Potencjał 

Kadrowy” nie były realizowane wg FIDIC. Ponadto, p. J.K. we wskazanych zadaniach pełnił 

funkcję inspektora nadzoru, a nie inżyniera kontraktu, jak wymagano w sekcji III.1.3) pkt 3 lit. 

ogłoszenia  oraz  specjalisty  ds.  FIDIC  (sekcja  III.1.3  pkt  3  lit.  i  ogłoszenia).  Informacja 

wprowadzająca w błąd Zamawiającego w powyższym zakresie została sformułowana przez 

Przystępującego  zarówno  na  etapie  składania  pierwotnego  wniosku  o  dopuszczenie  do 

udziału w postepowaniu, jak i następnie w wyjaśnieniach złożonych przez tego wykonawcę co 

do spełnienia wymagań opisanych w sekcji III. 1.3) pkt 3 lit. a) i i) ogłoszenia oraz przyznania 

dodatkowych  p

unktów,  zgodnie  z  sekcją  II.2.9.  Potwierdzeniem  wprowadzenia  w  błąd 

Zamawiającego  jest fakt,  że do momentu  rozprawy  Zamawiający  był  przekonany  o tym,  że 

wskazane przez Przystępującego zadania nr 1 i 2 były realizowane na warunkach FIDIC, co 

potwierdza 

choćby  treść  odpowiedzi  Zamawiającego  na  odwołanie.  Tym  samym 

zmaterializowała  się  przesłanka  do  wykluczenia  wykonawcy  WIERTCONSULTING  z 

postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp, z uwagi na złożenie oświadczeń 

wprowadzających w błąd na potwierdzenie spełnienia warunków opisanych w sekcji III.1.3) pkt 

3 lit. a) i i) o

głoszenia i w celu uzyskania dodatkowych punktów w kryteriach selekcji opisanych 

w sekcji II.2.9 o

głoszenia. 

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  nie  podlega 

wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  lub  obiektywne  i  niedyskryminacyjne 

kryteria,  zwane  dalej 

„kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 

przedstawić  wymaganych  dokumentów.  Zawarta  w  przepisie  przesłanka  wprowadzenia 

zamawiającego  w  błąd  polega  na  przedstawieniu  przez  wykonawcę  nieprawdziwych 

informacji,  czyli  zaistnienia  sprzec

zności  pomiędzy  treścią  dokumentu  złożonego  przez 

wykonawcę,  a  rzeczywistością.  Stan  ten  zaistnieje,  gdy  przedstawione  zostaną  informacje 

obiektywnie nieprawdziwe, niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, który ma znaczenie dla 

danego  postępowania.  Na  skutek  podania  takich  informacji  Zamawiający  zostaje 

wprowadzony w błąd, czyli nabiera mylnego wyobrażenia o stanie faktycznym lub też skutkuje 

to po jego stronie brakiem jakiegokolwiek wyobrażenia o nim.  

W danym stanie faktycznym spełnione zostały wszystkie przesłanki określone w art. 24 

ust. 1 pkt 16 Pzp, tj.: 

nastąpiło  przedstawienie  przez  Przystępującego  informacji  niezgodnych  z 

rzeczywistością, która wprowadziła Zamawiającego w błąd co do spełniania warunków udziału 


i kryteriów selekcji;  

2.  błąd  polegał  na  przyjęciu  przez  Zamawiającego,  że  ww.  wykonawca  nie  podlega 

wykluczeniu;  

3.  przedstawienie 

powyższych  informacji  jest  wynikiem  zamierzonego  działania  lub 

rażącego niedbalstwa. 

Podkreślić  należy,  że  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego wymagana jest należyta staranność, określana przy uwzględnieniu zawodowego 

charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, co uzasadnia zwiększone oczekiwanie w 

zakresie 

umiejętności,  wiedzy,  skrupulatności  i  rzetelności,  zapobiegliwości  i  zdolności 

przewidywania. Obejmuje na 

także znajomość obowiązującego prawa oraz następstw z niego 

wynikających w zakresie prowadzonej działalności

Ponadto, z

godnie z art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, zamawiający ma obowiązek wykluczyć 

wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez  zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia.  Przesłanka  wykluczenia 

wykonawcy wyrażona w art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp – wymaga dla jej zaistnienia przedstawienia 

(w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa)  informacji  „wprowadzających  w  błąd" 

zamawiającego, które to informacje mogą mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

zamawiającego. Z powyższego wynika, że po stronie zamawiającego nie musi powstać mylne 

wyobrażenie  o  faktach,  na  skutek  przedstawionych  przez  wykonawcę  informacji, 

wystarczającym jest, iż takie wyobrażenie mogło powstać. Istotna jest zatem treść informacji i 

to, jaki skutek mogły one wywołać w świadomości zamawiającego, niezależnie od okoliczności 

czy wprowadzenie 

w błąd rzeczywiście nastąpiło. 

Izba w pełni podziela pogląd wyrażony przez Sąd Okręgowy w Krakowie XII w wyroku 

z dnia 08.03.2017 r. (sygn. akt XII Ga 1019/16)

, iż „Na podstawie art. 14 Zam PublU do oceny 

czynności wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego,  a  zgodnie  z  art.  355  §  1  KC  dłużnik  obowiązany  jest  do  staranności  ogólnie 

wymaganej  w  stosunkac

h  danego  rodzaju  (należyta  staranność).  Przypisanie  określonej 

osobie niedbalstwa jest uzasadnione tylko wtedy, gdy osoba ta zachowała się w określonym 

miejscu i czasie w sposób odbiegający od właściwego dla niej miernika należytej staranności 

(por.  uzasad

nienie  wyroku  Sądu  Najwyższego  z  dnia  10  marca  2004  r.  sygn.  akt  IV  CK 

151/03).  Przy  czym  wzorzec  należytej  staranności  ma  charakter  obiektywny  i  abstrakcyjny, 

jest ustalany niezależnie od osobistych przymiotów i cech konkretnej osoby, a jednocześnie 

na  po

ziomie  obowiązków  dających  się  wyegzekwować  w  świetle  ogólnego  doświadczenia 

życiowego oraz konkretnych okoliczności (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 23 

października  2003  r,  sygn.  akt  V  CK  311/02).  Dodatkowo  w  stosunku  do  profesjonalistów 

miern

ik  ten  ulega  podwyższeniu,  gdyż  art.  355  §  2  KC  precyzuje,  że  należyta  staranność 


dłużnika  w  zakresie  prowadzonej  przez  niego  działalności  gospodarczej  określa  się  przy 

uwzględnieniu  zawodowego  charakteru  tej  działalności.  Za  takiego  profesjonalistę  należy 

również  uznać,  co  do  zasady,  wykonawcę  ubiegającego  się  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego. Należyta staranność profesjonalisty nakłada na wykonawcę, który składa ofertę, 

dokumenty i oświadczenia we własnym imieniu, aby upewnił się, czy deklarowany w nich stan 

rzeczy  odpowiada  rzeczywistości  (tak  Krajowa Izba  Odwoławcza  w  wyroku  z  dnia  17  maja 

2016 r. w sprawie do sygn. akt KIO 673/16, Legalis 1482148)'

Mając  powyższe  na  uwadze  działanie  WIERTCONSULTING  polegające  na 

dwukrotnym złożeniu Zamawiającemu informacji niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy 

co  do  doświadczenia  p.  J.K.  (we  wniosku  i    w  wyjaśnieniach)  można  zakwalifikować  co 

najmniej 

jako  rażące  niedbalstwo.  W  ocenie  Izby,  nie  ulega  bowiem  wątpliwości,  że 

przedstawione przez  Przystępującego  dane  były  niezgodne  z  rzeczywistością  w kontekście 

wymagań 

określonych 

ramach 

warunków 

udziału 

postępowaniu,  

Przystępujący  co  najmniej  nie  dołożył  należytej  staranności  wymaganej  dla  uczestnika 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przy składaniu powyższych informacji. 

Podanie 

przez wykonawcę nieprawdziwych informacji w ofercie nie może być uznane 

za „błąd" podlegający uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 Pzp dokumentów wymaganych na 

potwierdzenie  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Ustawa  Pzp  nie  przewiduje 

żadnej możliwości sanowania nieprawdziwej informacji.  

Reasumując powyższe, w ocenie Izby, potwierdził się zarzut naruszenia art 7 ust. 1 

w  zw.  z  art  24  ust.  1  pkt  16  i  17  Pzp,  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy 

WIERTCONSULTING z postępowania, w sytuacji gdy wprowadził on w błąd zamawiającego, 

przy wykazaniu spełnienia ww warunków udziału w postępowaniu oraz w kryteriach selekcji 

opisanych w sekcji II.2.9): 

w Załączniku nr 5 do Wniosku: „Potencjał kadrowy” na potwierdzenie warunku opisanego w 

sekcji III. 1.3) pkt 3 lit. a) ogłoszenia, na potwierdzenie że dysponuje co najmniej 1 osobą do 

pełnienia  funkcji  inżyniera  rezydenta  (resident)  -  kierownik  zespołu  inżyniera  kontraktu), 

posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym, w tym 

co najmniej 3 lat doświadczenia na stanowisku: inżyniera kontraktu, lub inżyniera rezydenta, 

lub dyrektora kontraktu, lub zastępcy inżyniera kontraktu, zdobytego przy realizacji co najmniej 

2  zadań  (budowy  lub  rozbudowy  dla  inwestycji  przemysłowych  i  budowlanych  o  wartości 

powyżej 100 000 000 PLN brutto każde) realizowanych wg FIDIC (lub innego równoważnego 

uznanego  standardu  warunków  kontraktu,  międzynarodowego  lub  europejskiego),  gdzie  na 

każdym zadaniu ww. funkcja była pełniona przez co najmniej 12 miesięcy, chyba że zadanie 

zrealizowane  było  w  okresie  krótszym  niż  12  miesięcy,  wówczas  ww.  funkcja  winna  być 

pełniona przez co najmniej połowę okresu trwania zadania, wskazując doświadczenie pana 

J.K., 


w Załączniku nr 5 do Wniosku: „Potencjał kadrowy” na potwierdzenie warunku opisanego w 

sekcji III.1.3) pkt 3 lit. i) ogłoszenia, na potwierdzenie że dysponuje co najmniej 1 osobą do 

pełnienia  funkcji  będących  w  zakresie  inżyniera  kontraktu,  posiadającą  co  najmniej  5  lat 

doświadczenia  zawodowego,  w  tym  co  najmniej  3  lata  podczas  realizacji  co  najmniej  2 

kontraktów w branży budownictwa przemysłowego, realizowanych w oparciu o zasady FIDIC, 

a  podczas  co  najmniej  1  z  tych  realizacji  z

ajmowała  stanowisko  kierownicze,  wskazując 

doświadczenie pana J.K..  

Potwierdził się wobec powyższego także zarzut naruszenia art. 60d ust. 2 i 3 w zw. z 

art.  7  ust.  1  Pzp,  poprzez  zaproszenie  do  dialogu  konkurencyjnego  wykonawcy 

WIERTCONSULTING

, który podlegał wykluczeniu z postępowania z powodu braku spełnienia 

warunku  udziału  w  postępowaniu  i  wprowadzenia  w  błąd  Zamawiającego,  oraz  

w  konsekwencji  niezaproszenie  Odwołującego,  który  został  potraktowany  jako  wykluczony  

z postępowania. 

Nie potwierdził się zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 4 Pzp, poprzez 

zaniechanie wezwania wykonawcy WIERTCONSULTING do złożenia wyjaśnień dotyczących 

oświadczeń  i  dokumentów  na  potwierdzenie  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu 

i  kryteriów  selekcji.  Informacje  zawarte  w  oświadczeniu  złożonym  przez  ww.  wykonawcę  

w  formularzu  „Potencjał  kadrowy”,  w  szczególności  w  zakresie  wymogu  dotyczącego 

doświadczenia w realizacji zadań według warunków kontraktowych FIDIC lub równoważnych 

uznanych standardów międzynarodowych lub europejskich, jest jednoznaczna. Wykonawca 

podał w formularzu, że wskazane dwa zadania były realizowane według warunków FIDIC. To 

samo oświadczenie zostało dodatkowo powtórzone przez ww. wykonawcę  w wyjaśnieniach 

złożonych  na  wezwanie  Zamawiającego.  Powyższe  oświadczenie  nie  budziło  zatem 

wątpliwości.  Zamawiający  nie  miał  na  tym  etapie  wiedzy,  że  wskazane  zadania  nie  były 

realizowane  w  oparciu  o  zasady  (warunki  kontraktowe)  FIDIC.  O

dwołujący  nie  wykazał,  

że Zamawiający złamał obowiązek starannego i bezstronnego zbadania wszystkich istotnych 

okoliczności rozpatrywanego przypadku, wywodzony z art. 7 ust. 1 i 2 Pzp.  

Wg dokonanej przez Izbę oceny, nie zasługuje na uwzględnienie zarzut naruszenia 

art. 7 ust. 1 w zw. z art. 60d ust. 1 i 3 Pzp, 

poprzez zaniechanie sporządzenia i udostępnienia 

Odwołującemu uzasadnienia faktycznego punktacji przyznanej poszczególnym wykonawcom 

w  ramach  kryteriów  selekcji,  co  utrudnia  Odwołującemu  możliwość  skorzystania  

z przysługujących mu środków ochrony prawnej.  

Zgodnie  z  art.  60d  ust.  1  Pzp,  o 

wynikach  oceny  spełniania  warunków  udziału  

w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków zamawiający niezwłocznie 

informuje  wykonawców,  którzy  złożyli  wnioski  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu. 


Zgodnie z ust. 3, j

eżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

jest  większa  niż  określona  w  ogłoszeniu,  zamawiający  zaprasza  do  dialogu  wykonawców 

wyłonionych na podstawie kryteriów selekcji. Wykonawcę niezaproszonego do dialogu traktuje 

się jak wykluczonego z postępowania. 

Odwołujący podniósł w uzasadnieniu, że „Zamawiający nie dokonał sumiennej oceny 

wniosku wykonawcy WIERTCONSULTING,  zatem  powstaje  uzasadniona wątpliwość co do 

oceny  pozostałych  wniosków  w  kryteriach  selekcji.”  Odwołujący  nie  wskazał  żadnych 

konkretnych  niejasności,  braków  lub  nieścisłości  w  przekazanej  wykonawcom  informacji, 

poprzestając jedynie na twierdzeniach bardzo ogólnikowych, co czyni zarzut bezpodstawnym. 

Podkreślić należy, że przepis art. 60d ust. 1 Pzp nie określa sposobu sporządzenia informacji 

o  wynikach  oceny  a

ni  stopnia  szczegółowości  tej  informacji.  W  ocenie  Izby,  informacja 

sporządzona przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, przesłana wykonawcom 

w dniu 17 kwietnia 2020 r., spełnia wymogi art. 60d ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 Pzp. Odwołujący 

nie  wykazał  wpływu  sposobu  przedstawienia  przez  Zamawiającego  informacji  o  wynikach 

spełniania warunków  udziału w  postępowaniu i kryteriów  selekcji  na  pozycję Odwołującego  

w przedmiotowym postępowaniu. 

Biorąc  pod  uwagę  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania,  Izba  orzekła,  jak  

w sentencji, na podstawie art. 192 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 1 Pzp

, zważywszy, że stwierdzone 

naruszenie przepisów mogło mieć istotny wpływ na wynik postępowania. 

O kosztach 

postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Pzp oraz § 3 pkt 1, 2 i § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 

2010  roku  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 

Przewodniczący: 

………………………… 


wiper-pixel