KIO 903/20 WYROK dnia 3 czerwca 2020 r.

Data: 20 sierpnia 2020

sygn. akt: KIO 903/20 

WYROK 

z dnia 3 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Emil Kuriata 

Członkowie:   

Piotr Kozłowski 

Jan Kuzawiński 

Protokolant:   

Rafał Komoń 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  3  czerwca  2020  r.,  w  Warszawie, 

odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  27  kwietnia  2020  r.  przez 

wykonawcę  -  Polbud-Pomorze  sp.  z  o.o.,  Łącko  18;  88-170  Pakość,  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez 

zamawiającego  Skarb  Państwa  -  Generalna  Dyrekcja  Dróg 

K

rajowych  i  Autostrad  Oddział  w  Szczecinie,  ul.  Bohaterów  Warszawy  33;  70-340 

Szczecin, 

przy  udziale  wykonawcy  Hansa-Invest  sp.  z  o.o.,  ul.  Dmowskiego  6a;  62-500  Konin, 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego, 

orzeka: 

1. Oddala 

odwołanie

2. K

osztami postępowania obciąża odwołującego - Polbud-Pomorze sp. z o.o., Łącko 18; 

170 Pakość i: 

2.1.  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  10  000  zł  00  gr 

(słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  odwołującego  - 

Polbud-

Pomorze  sp.  z  o.o.,  Łącko  18;  88-170  Pakość,  tytułem  wpisu  od 

odwołania, 

zasądza od odwołującego - Polbud-Pomorze sp. z o.o., Łącko 18; 88-170 Pakość 

na  rzecz 

zamawiającego Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  

i  Autostrad  Oddział  w  Szczecinie,  ul.  Bohaterów  Warszawy  33;  70-340 

Szczecin 

kwotę  3  964  zł  96  gr  (słownie:  trzy  tysiące  dziewięćset  sześćdziesiąt 

cztery 

złote,  dziewięćdziesiąt  sześć  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania 

odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika (3 600,00 zł) oraz 

usługi hotelowej (364,96 zł). 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Szczecinie. 

Przewodniczący: 

………………………… 

Członkowie:   

………………………… 

………………………… 


sygn. akt: KIO 903/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Skarb  Państwa  -  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad 

prowadzący  postępowanie:  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  Oddział  

w  Szczecinie 

prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego 

przedmiotem  jest 

„Wykonanie  robót  zabezpieczających  na  odcinku  6+400  do  14+300  dla 

Kontraktu  pn.:  Budowa  obwodnicy  Koszalina  i  Sianowa  na  S6  wraz  z  odcinkiem  S11  od 

węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód”

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  

z dnia 5 lutego 2020 r., pod nr 508580. 

Dnia  22  kwietnia  2020 

roku,  zamawiający  poinformował  wykonawców  o  wyniku 

prowadzonego postępowania. 

Dnia  27  kwietnia  2020  roku  wykonawca  Polbud-Pomorze  sp.  z  o.o. 

(dalej „Odwołujący”) 

wniósł  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  od  niezgodnych  z  przepisami 

ustawy  czynności  i  zaniechań  zamawiającego  w  postępowaniu,  polegających  na

wyborze 

najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy  Hansa-lnvest  sp.  z  o.o.,  jak  i  wobec  zaniechania 

odrzucenia  oferty  wykonawcy  Hansa-lnvest  sp.  z  o.o.,  ewentualnie  zaniechania  jego 

wykluczenia. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

1)  art.  7  ust.  1  oraz  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp, 

poprzez  zaniechanie  czynności 

odrzucenia oferty wykonawcy Hansa-lnvest sp. z o.o. 

z uwagi na fakt, że wykonawcy 

Hansa-lnvest  sp.  z  o.o. 

zaniechał  obowiązku  uwzględnienia  i  skalkulowania  w  cenie 

ryzyka  konieczności  samowypływu  wód  artezyjskich  i  tym  samym  oferta  nie  została 

sporządzona zgodnie z s.i.w.z., 

2)  art. 7 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 90 ust. 3  ustawy Pzp, poprzez zaniechanie 

czynności  odrzucenia  oferty  wykonawcy  Hansa-lnvest  sp.  z  o.o.  z  uwagi  na  fakt,  

że oferta ta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, a także 

pomimo,  iż  wykonawcy  Hansa-lnvest  sp.  z  o.o.  nie  złożył  w  zakreślonym  terminie 

wyjaśnień  z  dowodami  potwierdzającymi,  że  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny,  

w  zakresie  w  jakim  w  skonkretyzowany  sposób  wyraźnie  domagał  się  tego 

zamawiający, 

3)  art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie wykluczenia wykonawcy Hansa-

lnvest  sp.  z  o.o.  z  p

ostępowania  z  uwagi  na  to,  że  ten  nie  wykazał  warunku  udziału  

w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 7.2, ppkt 3b IDW - Kierownik robót drogowych. 

W  związku  z  powyższym  odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania,  nakazanie 

z

amawiającemu  odrzucenia  oferty  wykonawcy  Hansa-lnvest  sp.  z  o.o.,  unieważnienie 


skarżonej czynności zamawiającego wyboru oferty wykonawcy Hansa-lnvest sp. z o.o., jako 

najkorzystniejszej  i  nakazanie  powtórzenia  czynności  wyboru  ofert,  ewentualnie 

uwzględnienie odwołania, nakazanie zamawiającemu wykluczenia wykonawcy Hansa-lnvest 

sp.  z  o.o.,  unieważnienie  skarżonej  czynności  zamawiającego  wyboru  oferty  wykonawcy 

Hansa-lnvest  sp.  z  o.o.,  jako  najkorzystniejszej  i  nakazanie  pow

tórzenia  czynności  wyboru 

ofert, 

zasądzenie  od  zamawiającego  na  rzecz  odwołującego  kosztów  postępowania 

odwoławczego według norm przewidzianych przepisami prawa. 

Odwołujący  wskazał,  że  ma  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  zgodnie  z  art.  179  ust.  1 

ustawy  Pzp.  Oferta  o

dwołującego jest zgodna z  s.i.w.z., nie podlega odrzuceniu i aktualnie 

znajduje  się  na  pozycji  nr  2  w  klasyfikacji  ofert.  Uwzględnienie  odwołania  spowoduje 

odrzucenie  oferty  wykonawcy  Hansa-lnvest  sp.  z  o.o.,  dokonanie  ponownego  badania  

i  oceny  ofert  przez  z

mawiającego.  Zatem  oferta  odwołującego  może  potencjalnie  zostać 

wybrana przez z

amawiającego jako najkorzystniejsza. 

Odwołujący wskazał, iż cena całkowita oferty złożonej przez Hansa-lnvest sp. z o.o. jest 

niższa  o  32,64%  od  wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  

i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

W związku z powyższym zamawiający na podstawie art. 90 ust. 1a w zw. z art. art. 90 ust. 

1  pkt  1-  5  ustawy  Pzp

,  wezwał  Hansa-lnvest  sp.  z  o.o.  do  udzielenia  wyjaśnień  pismem  

z dnia 3 marca 

2020 r. Zamawiający zwrócił Hansa-lnvest sp. z o.o. uwagę, że (m.in.): 

powinien wykazać, jakie indywidualne możliwości i okoliczności, dostępne i właściwe 

tylko dla w

ykonawcy, przy realizacji tego zamówienia, umożliwiły obniżenie ceny oferty, 

w  celu  wykazania  realności  ceny,  powinien  wskazać  istnienie  po  jego  stronie 

szczególnych  okoliczności  umożliwiających  obniżenie  ceny  i  ujawnić  założenia  przyjęte  na 

etapie jej kalkulacji, 

wyjaśnienia nie mogą być ogólnikowe i powinny zawierać dowody, nie mogą opierać 

się na samych oświadczeniach wykonawcy. 

Zamawiający  w  dalszej  części  pisma  poinstruował  Hansa-lnvest  sp.  z  o.o.,  

że  „wyjaśnienia  i  przyjęte  do  wyceny  założenia”  (domniemanie  również  dowody)  powinny 

dotyczyć w szczególności (czyli nie tylko) kwestii poz. 11 Formularza Cenowego Oferty oraz 

poz. 13 Formularza Cenowego Oferty. 

Odnośnie  do  poz.  11  zamawiający  wskazał,  że  oferowana  cena  60.000,00  zł  netto  za 

komplet wydaje się rażąco niska i budzi wątpliwości, poprosił o wyjaśnienie, w tym złożenie 

dowodów, w szczególności (ale nie tylko): 

1) czy w

ykonawca uwzględnił wykonanie chodnika z kruszywa łamanego 0-31,5 mm? 

2) czy w

ykonawca uwzględnił oznakowanie pionowe 8 szt? 

3) czy w

ykonawca uwzględnił betonowe drogowe bariery jednostronne U-14B 150 m? 


Odnośnie  do  poz.  13  zamawiający  wskazał,  że  oferowana  cena  65,00  zł  netto  za  metr 

sześcienny  wydaje  się  rażąco  niska  i  budzi  wątpliwości  oraz  poprosił  o  wyjaśnienie,  w  tym 

złożenie dowodów, w szczególności (ale nie tylko): 

1)  czy wykonaw

ca uwzględnił całkowitą wymianę gruntów o zakładanej grubości 4-6 m 

przez bagrowanie z koniecznością jej późniejszego zagęszczenia dynamicznego? 

2)  czy  w

ykonawca  uwzględnił  i  skalkulował  ryzyko  konieczności  ewentualnego 

zlikwidowania  samowypływów  wód  artezyjskich  w  przypadku  pojawienia  się  takiej  sytuacji 

podczas wykonywania robót? 

3)  czy 

w

ykonawca 

uwzględnił 

koszty 

napraw/remontu 

dróg 

dojazdowych 

wykorzystanych  do  transportu  materiałów,  w  celu  przywrócenia  ich  do  stanu  sprzed 

rozpoczęcia robót? 

4)  czy  wyko

nawca  ujął  koszty  utylizacji  powstałego  urobku  zgodnie  z  ustawą  

o odpadach? 

Wykonawca Hansa-lnvest sp. z o.o., pismem z dnia 10 marca 2020 roku, 

odpowiedział na 

wezwanie zamawiającego, jednakże zdaniem odwołującego wykonawca ten: 

nie  odniósł  się  w  żaden  sposób  do  katalogu  czynników,  które  zamawiający  będzie 

brał pod uwagę, wynikających m.in. z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 55 ust. 1 dyrektywy 

2004/18/WE  i  dodatkowych  wskazanych  przez  z

amawiającego  na  stronach  1  i  2  pisma  

z dnia 3 marca 2020 r., 

2)  w odniesieniu 

do zagadnień poruszonych przez zamawiającego odnośnie do pozycji 

11,  w

ykonawca  nie  odpowiedział,  czy  jego  kalkulacja  uwzględnia  wykonanie  chodnika  

z  kruszywa  łamanego  0-31,5,  oznakowanie  pionowe  8  szt.,  betonowe  bariery  jednostronne 

U-14B 150 m, 

w odniesieniu do zagadnień poruszonych przez zamawiającego odnośnie do pozycji 

13,  w

ykonawca  nie  odpowiedział  czy  a)  uwzględnił  całkowitą  wymianę  gruntów  przez 

bagrowanie  z  koniecznością  jej  późniejszego  zagęszczania  dynamicznego,  b)  uwzględnił  

i  skalkulował  ryzyko  konieczności  ewentualnego  zlikwidowania  samowypływu  wód 

artezyjskich w przypadku pojawienia się takiej sytuacji podczas wykonywania robót. 

Zdaniem  odwołującego,  wykonawca  pominął  istotne  aspekty  zapytania  zamawiającego  

i nie udzielił na nie wyjaśnień - w tym dotyczące przewidywanego ryzyka, które wykonawca 

powinien skalkulować. Wykonawca Hansa-lnvest sp. z o.o. nie wykazał zatem, że realizacja 

zamówienia  nie  napotka  przeszkód,  które  w  przypadku  ich  skalkulowania  w  cenie,  można 

byłoby  uniknąć.  Dodatkowo  odwołujący  stwierdził,  że  poza  ww.  uchybieniami,  wykonawca 

nie wykazał, aby miał zapewnione zaoferowane mu ceny na pełen okres związania go ofertą: 

żadna z ofert nie przewiduje aktualnie wymaganego okresu związania ofertą, 

część ofert w ogóle tego terminu nie podaje (por. oferta AGROBUD sp. z o.o., oferta 

PTUH RAD CAR R. S.) 

co oznacza, że oferent (podwykonawca) przed wysłaniem przyjęcia 


oferty  przez  oblata  (wykonawca)  może  z  tej  oferty  się  wycofać  zgodnie  z  art.  662  

§ 1 Kodeksu cywilnego, co stanowi naruszenie obowiązku wykazania, że wykonawca będzie 

w stanie zrealizować zamówienie po tych cenach. 

Z

daniem  odwołującego,  z  wyżej  wymienionych  powodów  oferta  wykonawc  Hansa-lnvest 

sp. z o.o. 

powinna zostać obligatoryjnie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 

90 ust. 3 ustawy Pzp.  

W  ocenie  odwołującego,  powyższego  stwierdzenia  nie  uchylają  dalsze  wyjaśnienia 

wykonawcy  z  dnia  2  kwietnia  2020  roku,  udzielone  w  odpowiedzi  na  ponowne  wezwanie 

zamawiającego  z  dnia  27  marca  2020  roku.  Zdaniem  odwołującego,  ponowne  wezwanie 

w

ykonawcy było w niniejszym przypadku niedopuszczalne. Wykonawca bowiem nie odniósł 

się  w  żaden  sposób  do  skonkretyzowanych  pytań  zamawiającego  dotyczących 

uwzględnienia  w  cenie  ofertowej  całkowitej  wymiany  gruntów  przez  bagrowanie  

z  koniecznością  jej  późniejszego  zagęszczania  dynamicznego  oraz  uwzględnienia  

i  skalkulowania  ryzyka  konieczności  ewentualnego  zlikwidowania  samowypływu  wód 

artezyjskich.  W  takiej  sytuacji  „skierowanie  powtórnego  wezwania  do  złożenia  wyjaśnień 

możliwe jest tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach i może dotyczyć  wykonawcy, 

który rzetelnie złożył pierwsze wyjaśnienia, np. gdy w świetle złożonych wcześniej wyjaśnień 

pojawiły  się  u  zamawiającego  nowe  wątpliwości.  (...)  ponowienie  wezwania  nie  może 

stanowić  "ratowania"  oferty,  wówczas  gdy  wykonawca  składa  wyjaśnienia  zbyt  ogólne, 

ni

ekonkretne, nierzeczowe, niepoparte faktami, wykonawca ma bowiem obowiązek dołożyć 

wszelkich starań, aby na pierwsze wezwanie zamawiającego rzetelnie wyjaśnić okoliczności, 

które  uzasadniają  wysokość  ceny  jego  oferty.  Zamawiający  nie  może  wzywać  jednak 

wyk

onawcy  kilkakrotnie  do  uszczegółowienia  i  skonkretyzowania  ogólnikowych  twierdzeń 

podanych  wcześniej,  prowadziłoby  to  bowiem  do  naruszenia  zasady  uczciwej  konkurencji  

i  równego  traktowania  wykonawców,  poprzez  sugerowanie  wykonawcy,  jakie  wyjaśnienia 

powin

ien ostatecznie złożyć” (wyrok KIO z dnia 28 lipca 2017 r. KIO 1431/17). 

Ponadto 

odwołujący wskazał, że fakt nie odniesienia się przez wykonawcę do wyjaśnień 

w zakresie obowiązku uwzględnienia i skalkulowania ryzyka konieczności samowypływu wód 

artezyjskic

h  może  stanowić  samodzielną  podstawę  odrzucenia  oferty  na  podstawie  art.  89 

ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp.  Jak  bowiem  wynika  ze  s

pecyfikacji  i  uszczegółowienia  zakresu 

stanowiącej  część  s.i.w.z.,  takie  ryzyko  istnieje.  Z  tego  powodu,  wykonawca  powinien 

obliczyć  cenę  zgodnie  z  treścią  s.i.w.z.  Brak  jakichkolwiek  wyjaśnień  wykonawcy  w  tym 

zakresie  (tj.  całkowite  przemilczenie  tej  kwestii)  świadczy  o  nieskalkulowaniu 

przedmiotowego ryzyka, 

a tym samym o sporządzeniu oferty niezgodnie z s.i.w.z. 

Zamawiający  złożył  pisemną  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  wniósł  o  oddalenie 

odwołania. 


Do  postępowania  odwoławczego  –  po  stronie  zamawiającego  skuteczne  przystąpienie 

zgłosił  wykonawca  Hansa-lnvest  sp.  z  o.o.,  który  w  swoim  piśmie  wniósł  o  oddalenie 

odwołania. 

Izba ustali

ła i zważyła, co następuje. 

Izba stwierdziła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których stanowi 

przepis art. 189 ust. 2 ustawy - 

Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

z  zastoso

waniem  przepisów  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wymaganych  przy 

procedurze,  której  wartość  szacunkowa  zamówienia  nie  przekracza  kwot  określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  odwołujący  posiada  interes  w  uzyskaniu 

przedmiotowego  zamówienia,  kwalifikowanego  możliwością  poniesienia  szkody  w  wyniku 

naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów  ustawy,  o  których  mowa  w  art.  179  ust.  1 

ustawy - 

Prawo zamówień publicznych, co uprawniało go do złożenia odwołania. 

Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia  i  stanowiska 

stron,  oraz  uczestnika  postępowania  odwoławczego,  złożone  w  pismach 

procesowych, jak też podczas rozprawy Izba stwierdziła, iż odwołanie nie zasługuje na 

uwzględnienie. 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej zarzuty odwołującego są bezzasadne. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  podzielając  w  pełni  stanowisko  zamawiającego  oraz 

przy

stępującego  Hansa-lnvest  sp.  z  o.o.,  biorąc  pod  uwagę  całokształt  okoliczności 

występujących  w  przedmiotowym  postępowaniu,  mając  jednocześnie  na  względzie  zakres 

orzekania nie wykraczający poza zarzuty postawione w odwołaniu stwierdziła, co następuje. 

Izba 

stwierdziła,  że  nie  potwierdziły  się  zarzuty  nr  1  i  2  dotyczące  naruszenia  przez 

zamawiającego art. 7 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1, art. 89 ust. 

1  pkt  4  oraz  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp, 

albowiem  treść  oferty  przystępującego,  

a w szczególności wyjaśnienia składane zamawiającemu przy pismach z dnia 10 marca oraz 

2  kwietnia  2020  roku  potwierdzają  okoliczność,  iż  przystępujący  uwzględnił  i  skalkulował  

w swojej ofercie 

koszty związane z koniecznością przyjęcia ryzyka usunięcia samowypływu 

wód  artezyjskich.  Argumentacja  podnoszona  przez  odwołującego  w  treści  odwołania  była 

argumentacją  bardzo  ogólną,  której  zakres  odnosił  się  jedynie  do  przytoczenia  odpowiedzi 

przystępującego oraz powołania się na orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej. 


Konkretyzacja 

uzasadnienia faktycznego zarzutów odwołania miała miejsce dopiero przy 

piśmie  procesowym  odwołującego  z  dnia  2  czerwca  2020  roku,  którą  to  Izba  uznała  za 

spóźnioną,  tym  bardziej,  że  odwołujący  miał  dostęp  do  akt  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  i  już  na  etapie  konstruowania  zarzutów  odwołania  mógł  powołać  się  

w  szczególności  na  okoliczności  związane  z  wyceną  określonych  prac.  Ponadto  zarzut 

odwołania nie wskazuje na to, aby zarzucane braki w wyjaśnieniach dotyczyły tak istotnego 

zakresu przedmiotu zamówienia, aby można było uznać, że nie zostały uwzględnione istotne 

części składowe ceny oferty, co jest konieczne, aby została spełniona przesłanka odrzucenia 

oferty  z  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp.  Konkretyzacja  zarzutu  zawartego  w 

odwołaniu 

nastąpiła dopiero na rozprawie w treści złożonego pisma. 

Izba  nie  stwierdziła  również,  iż  oferta  przystępującego  podlegała  odrzuceniu,  jako 

zawierająca rażąco niską cenę (RNC), czy też w związku z rzekomym brakiem nie złożenia 

przez przystępującego wyjaśnień w tym zakresie. Wskazać bowiem należy, iż zamawiający 

w  wezwaniu  z  dnia  3  marca  2020  roku,  wskazał  przystępującemu,  jaki  zakres  jego  oferty 

cenowej  budzi  jego  (zamawiającego)  wątpliwości.  Przystępujący  składając  wyjaśnienia  

z  dnia  10  marca  2

020  roku  odniósł  się  do  zakresu  żądanych  wyjaśnień,  nie  precyzując 

jednocześnie  jednego  z  elementów,  kształtując  swoje  wyjaśnienia  w  taki  sposób,  

że zawierały one najważniejsze (zdaniem przystępującego) pozycje cen wraz z wyliczeniem 

kosztów  sprzętu,  robocizny,  kosztów  pośrednich  i  zysku,  załączając  jednocześnie  oferty, 

jakie otrzymał od współpracujących firm. 

Zamawiający  stwierdził,  że  zakres  udzielonych  wyjaśnień  nie  w  pełni  charakteryzuje 

zakres  żądanych  wątpliwości,  dlatego  też  pismem  z  dnia  27  marca  2020  roku,  ponownie 

zwrócił  się  do  przystępującego  o  złożenie  bardziej  szczegółowych  wyjaśnień,  jednakże 

zwróć  należy  uwagę,  iż  zakres  żądania  zamawiającego  nie  wykraczał  poza  już  wcześniej 

składane  wyjaśnienia.  Zamawiający  w  swoim  wezwaniu  wymienił  10  elementów,  które  

w ocenie zamawiającego mogą mieć wpływ na prawidłową ocenę oferty pod kątem badania 

czy zawiera ona RNC.  

W  ramach  udzielonych  przez  przystępującego  wyjaśnień  z  dnia  2  kwietnia  2020  roku, 

wykonawca  ten  w  sposób  bezpośredni,  konkretnie  do  każdego  z  zadanych  pytań  udzielił 

wyczerpującej  odpowiedzi  potwierdzając  jej  rzetelność  ofertami  cenowymi  firm 

współpracującymi  z  przystępującym  oraz  przedstawił  szczegółowy  kosztorys  dla  każdej  

z pozycji (11 i 13). 

Z  tak  złożonymi  wyjaśnieniami  nie  sposób  polemizować,  albowiem  zawierają  one 

wszystkie niezbędne informacje potwierdzające rzetelność kalkulacji ceny w złożonej ofercie. 

Izba stoi na stanowisku, iż treść przepisu art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, nie wyklucza możliwości 

wielokrotnego wzywania wykonawcy do 

wyjaśnienia ceny oferty w zakresie RNC. Przepis ten 

stanowi  bowiem,  iż  jeżeli  zaoferowana  cena  lub  koszt,  lub  ich  istotne  części  składowe, 


wydają  się  rażąco  niskie  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i  budzą  wątpliwości 

zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  

z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 

zamawiający  zwraca  się  o  udzielenie  wyjaśnień,  w  tym  złożenie  dowodów,  dotyczących 

wyliczenia  ceny  lub  kosztu. 

Trzeba  mieć  jednak  na  względzie,  jakim  zakresem  mają  być 

objęte  wyjaśnienia.  Dla  przykładu,  skoro  w  przedmiotowym  postępowaniu,  zamawiający 

wnosił o wyjaśnienie, cyt. „Zamawiający prosi o wyjaśnienie, w tym złożenie dowodów, czy 

Wykonawca  w  swojej  ofercie  uwzględnił  wszystkie  wymagania  zamawiającego 

przedstawione w s.i.w.z., w szczególności wykonanie chodnika z kruszywa łamanego 0-31,5, 

oznakowanie  pionowe  8  szt.,  betonowe  bariery  drogowe  jednostronne  U-

14B  150  m?”,  

to  otrzymując  odpowiedź  wykonawcy  zawierającą  szczegółowe  wyliczenie  materiałów, 

sprzętu,  robocizny,  kosztów  pośrednich,  zysku,  wraz  z  dowodami,  miał  prawo  uznać,  

że  przystępujący  uwzględnił  w  swojej  ofercie  wszystkie  wymagania  zamawiającego 

przedstawione w s.i.w.z. 

W ocenie Izby, zamawiający miał również prawo ponownie zwrócić 

się  do  przystępującego  o  złożenie  dodatkowych  wyjaśnień  (w  tym  samym  zakresie)  skoro 

uznał,  że  forma  udzielonej  odpowiedzi  nie  w  pełni  czyni  zadość  żądaniu  zamawiającego. 

Dlatego  też  w  wezwaniu  z  dnia  27  marca  2020  r.,  zamawiający  doprecyzował  swoje 

wątpliwości, na co przystępujący odpowiedział w sposób prawidłowy. 

Zdaniem  Izby,  czynność  zamawiającego  dotycząca kolejnego  wezwania  w  trybie  art.  90 

ust.  1  oraz  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp,  stała  w  zgodzie  z  obowiązującymi  przepisami.  Tym 

samym Izba 

nie stwierdziła, aby takie działanie zamawiającego naruszało zasady wynikające 

z przepisu art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. 

Izba  oddaliła  również  odwołanie  w  zakresie  zarzutu  nr  3  dotyczącego  naruszenia  przez 

zamawiającego  przepisu  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp,  albowiem  odwołujący  poza 

przytoczeniem 

wskazanego  zarzutu  (jego  podstawy  prawnej)  nie  przywołał  żadnych 

okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających zasadność stawianego zarzutu. 

Dowody złożone przez odwołującego na etapie rozprawy Izba sklasyfikował i przyjęła jako 

materiał  poglądowy,  a  nie  jako  dowody  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  Pzp  czy  kodeksu 

cywilnego  albowiem  przestawiają  one  jedynie  w  ogólny  sposób  w  jaki  może  dochodzić  do 

samowypływu wód artezyjskich oraz wygląd urządzenia/maszyny tj. wiertnicy. 

Izba nie uwzględniła również wniosku pełnomocnika przystępującego wykonawcy Hansa-

lnvest  sp.  z  o.o. 

o  zasądzenie  kosztów  zastępstwa  albowiem  w  myśl  obowiązujących 

przepisów brak jest podstawy prawnej do zasądzenia takich kosztów od odwołującego. 

Bi

orąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji. 


O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10 

ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 

1  pkt  2,  §  3  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  

i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  2018,  poz.  972)

,  uwzględniając  koszty  poniesione  przez 

zamawiającego związane z wynagrodzeniem pełnomocnika oraz usługa hotelową. 

Przewodniczący

………………………… 

Członkowie:   

………………………… 

………………………… 


wiper-pixel