KIO 902/20 POSTANOWIENIE dnia 29 czerwca 2020 r.

Data: 21 sierpnia 2020

sygn. akt: KIO 902/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: Daniel Konicz 

wobec  cofnięcia  w  dniu  25  czerwca  2020  r.,  przed  otwarciem  rozprawy, 

odwołania wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  27 kwietnia  2020  r.  przez 

Odwołującego  –  wykonawcę  Centrum  Informatyki  ZETO  S.A.  z siedzibą  w  Białymstoku, 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  –  Uniwersytet  Medyczny 

Białymstoku, 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

2.  Nakaz

uje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego  kwoty  13.500,00  zł  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  00/100), 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie do treści art. 198a i art. 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 j.t.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Białymstoku. 

Przewodn

iczący: …………………………………….. 


sygn. akt: KIO 902/20 

Uzasadnienie 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (dalej: „Zamawiający”) prowadzi, na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., 

poz.  1843  j.t.  ze  zm.),  z

wanej  dalej  „Pzp”,  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pn.:  „Dostawa  i  instalacja  wolnostojącej 

serwerowni kontenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu 

i infrastrukturą techniczną oraz 

opracowaniem  dokumentacji  projektowe  oraz  dostawa,  instalacja  i  uruchomienie  serwerów 

obliczeniowych z systemem archiwizacji danych, urządzeń komunikacyjnych w wolnostojącej 

serwerowni kontenerowej”, zwane dalej „Postępowaniem”. 

Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  (dalej  „Ogłoszenie”)  zostało  opublikowane  w  Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej 15 kwietnia 2020 r., nr 2020/S 074-175907. 

15 kwietnia 

2020 r. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej specyfikację 

istotnych  warunków  zamówienia  (dalej  „SIWZ”),  której  postanowienia  zaskarżone  zostały 

odwołaniem  wniesionym  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  (dalej:  „Izba”  lub  „KIO”) 

kwietnia br. przez wykonawcę Centrum Informatyki ZETO S.A. z siedzibą w Białymstoku 

(dalej „Odwołujący”). 

N

astępnie, 25 czerwca 2020 r., Odwołujący cofnął odwołanie. 

Mając  na  uwadze  powyższe  Izba,  na  podstawie  art.  187  ust.  8  Pzp, 

umorzy

ła postępowanie  odwoławcze  i  nakazała  zwrot  Odwołującemu  90%  kwoty 

uiszczonego wpisu (pkt 1 i 2 sentencji postanowienia).  

Przewodniczący: …………………………………….. 


wiper-pixel