KIO 899/20 POSTANOWIENIE dnia 11 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt KIO 899/20  

POSTANOWIENIE 

z dnia 11 maja 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:  Ernest Klauziński  

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 

bez udziału stron w dniu w dniu 11 maja 2020 r. 

odwołania  wniesionego do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu 27 kwietnia 2020  r. 

przez Odwołującego: Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym 

przez Zamawiającego: PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze.  

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy 

Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie kwoty 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 

złotych zero groszy), uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  u

stawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:………….……………………… 


Sygn. akt: KIO 899/20  

U z a s a d n i e n i e 

PKP  Intercity  S.A. 

z  siedzibą  w  Warszawie  (dalej  Zamawiający)  prowadzi  postępowanie  w 

trybie  przetargu  nieograniczonego 

pn.  „Wykonanie  w  systemie  „zaprojektuj  i  buduj”  myjni 

automatycznej  wraz  z  urządzeniami  i  towarzyszącą  infrastrukturą  we  Wrocławiu”  (nr 

postępowania 19/WNP-002598/INF). Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 

27  lutego  2020  r.  w 

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod  numerem  2020/S  041-

.  Postępowanie  jest  prowadzone  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych zwanej dalej w skrócie Pzp.  

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  wniesione  przez  wykonawcę  Budimex  S.A.  z 

siedzibą w Warszawie (dalej Odwołujący), pismem które wpłynęło do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej w dniu 8 maja 2020 r., przed otwarciem posiedzenia Izby, złożył oświadczenie 

uwzględnieniu w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, zgodnie z art. 186 ust. 2 

Pzp. 

Do  postępowania  odwoławczego  w  wymaganym  terminie  nie  przystąpił  żaden 

wykonawca.  

W  związku  z  powyższymi  faktami,  Izba  uznała,  że  zachodzą  podstawy  do  umorzenia 

postępowania  odwoławczego.  Zgodnie  z  art.  186  ust.  2  Pzp,  w  przypadku  uwzględnienia 

przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba może umorzyć 

postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestników 

postępowania odwoławczego, którzy  przystąpili  do  postępowania odwoławczego po  stronie 

wykonawcy,  pod  warunkiem,  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego 

nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W sytuacji umorzenia postępowania, w związku 

z  uwzględnieniem  całości  zarzutów,  ustawodawca  nałożył  na  zamawiającego  obowiązek 

wykonania,  powtórzenia  lub  unieważnienia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. W tym stanie rzeczy Izba umorzyła 

postępowanie  odwoławcze,  o  czym  orzekła  postanowieniem  na  podstawie  art.  192  ust.  1 

zdanie drugie Pzp. O kosztach orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp.  

Zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  wniesionego  odwołania  przed  rozpoczęciem 

posiedzenia  Izby,  a  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  nie 

przystąpił  żaden  wykonawca.  Zachodziły  zatem  podstawy  do  orzeczenia  zwrotu 

odwołującemu kwoty uiszczonego wpisu, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1a rozporządzenia Prezesa 

Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  oraz  sposobu  pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania  (t.j.  Dz.U.  z  2018  r.  poz.  972),  który  stanowi,  że  w  przypadku  umorzenia 


postępowania odwoławczego przez Izbę, jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który 

przystąpił  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  w  całości 

zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu,  a  zamawiający  uwzględnił  zarzuty  przedstawione  

w  od

wołaniu  w  całości  przed  otwarciem  rozprawy  –  Izba  orzeka  o  dokonaniu  zwrotu 

odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze  zm.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 

7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:………………………………………… 


wiper-pixel