KIO 897/20 POSTANOWIENIE dnia 21 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 897/20 

POSTANOWIENIE 

   z dnia 21 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Ewa Kisiel 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  21  maja  2020  r. 

odwołania  wniesionego do  Prezesa Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu 27 kwietnia 2020  r. 

przez  wykonawcę  Enigma  Systemy  Ochrony  Informacji  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w  Warszawie  przy  ul.  Jutrzenki  116  prowadzonym  przez 

zamawiającego  Centrum 

Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu przy ul. Samorządowej 1 

postanawia: 

umarza postępowania odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  Enigma  Systemy  Ochrony  Informacji 

Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116 kwoty 13 500 z

ł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy 

pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  j.t.)  na  niniejsze  postanowienie  

w  terminie 

7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Radomiu. 

Przewodniczący:      ……………………..… 


Sygn. akt: KIO 897/20 

U z a s a d n i e n i e 

Centrum 

Informatyki 

Resortu 

F

inansów  z  siedzibą  w  Radomiu  przy  

ul.  Samorządowej  1  (dalej:  „Zamawiający”)  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  j.t.),  zwanej  dalej  „ustawą”  lub 

„Pzp”, którego przedmiotem jest: „Dostawa urządzeń HSM wraz z wdrożeniem sprzętu oraz 

usługą  wsparcia  technicznego”,  numer  referencyjny:  PN/7/20/VAD,  zwane  dalej: 

„Postępowaniem”. 

W

artość  zamówienia  przekracza  kwoty,  określone  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  dniu  17  kwietnia  2020  r.  w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 076-179328. 

W dniu w dniu  27 kwietnia 2020 r.  wykonawca  Enigma Systemy Ochrony Informacji 

Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Jutrzenki  116  (dalej:  „Odwołujący”)  wniósł  do 

Pr

ezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  od  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia (dalej „siwz”). 

W dniu 20 maja 2020 r. do Izby 

wpłynęło pismo ze strony Odwołującego zawierające 

oświadczenie o cofnięciu odwołania.  

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Zgodnie  z  art.  187  ust. 8  ustawy  Pzp, 

odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu 

zamknięcia rozprawy; w  takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Zgodnie 

zaś z art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka 

w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie

Odwołujący  złożył  skuteczne  oświadczenie  o  cofnięciu  wniesionego  przez  siebie 

odwołania, co nastąpiło przed otwarciem rozprawy. Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba 


Odwoławcza,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8,  art.  192  ust.  1  zdanie  2  Pzp, 

postanowiła, w drodze postanowienia, umorzyć postępowania odwoławcze w sprawie. 

Stosownie  do  art.  187  ust.  8  zd.  2  Pzp, 

jeżeli  cofnięcie  odwołania  nastąpiło  przed 

otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. Analogiczne brzmienie posiada 

przepis 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15 marca 2010 r. w 

sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). 

Ponieważ  Odwołujący  cofnął  odwołanie  przed  otwarciem  rozprawy,  Izba  na 

podstawie art. 187 ust. 8 zdanie 2 Pzp oraz 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a powołanego rozporządzenia 

postanowiła  o  dokonaniu  zwrotu  Odwołującym  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień 

Publicznych 

łącznej kwoty 13 500 zł, stanowiących 90% uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący:      ……………………..…… 


wiper-pixel