KIO 896/20 WYROK dnia 19 czerwca 2020 r.

Data: 9 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 896/20 

WYROK 

z dnia 19 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Ryszard Tetzlaff 

Członkowie:              Robert Skrzeszewski 

Bartosz Stankiewicz 

Protokolant:             

Rafał Komoń         

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  18  czerwca  2020  r.  w  Warszawie 

odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  27  kwietnia  2020  r.  przez 

wykonawc

ów  Konsorcjum  Firm:  1)  Partner  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  (Lider);  2)  Chemeko  - 

System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów; 3) Eneris Ekologiczne Centrum 

Utylizacji  Sp.  z  o.o.:  z  adresem  dla  siedziby  lidera  konsorcjum:  ul.  Płytowa  1,  03-046 

Warszawa 

w postępowaniu prowadzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania 

w m.st Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa 

przy  udziale  wykonawcy  J.  Z. 

prowadzącej  działalność  gospodarczą  pod  firmą: 

Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Handlowo-Usługowe  LEKARO  J.  Z.,  Wola  Ducka  70A, 

05-408  Glinianka 

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie zamawiającego 

orzeka: 

oddala odwołanie  

2. k

osztami postępowania obciąża Konsorcjum Firm: 1) Partner Sp. z o.o. Sp. k. (Lider); 

2)  Chemeko  - 

System  Sp.  z  o.o.  Zakład  Zagospodarowania  Odpadów;  3)  Eneris 

Ekologiczne  Centrum  Utylizacji  Sp.  z  o.o.:  z adresem  dla  siedziby  lidera  konsorcjum: 

ul. Płytowa 1, 03-046 Warszawa i:   


zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawców                

Konsorcjum Firm: 1) Partner Sp. z o.o. Sp. k. (Lider); 2) Chemeko - System Sp. 

z  o.o.  Zakład  Zagospodarowania  Odpadów;  3)  Eneris  Ekologiczne  Centrum 

Utylizacji Sp.  z o.o.: z adresem dla siedziby lidera ko

nsorcjum: ul. Płytowa 1, 

03-046 Warszawa 

tytułem wpisu od odwołania. 

2.2. zasądza od wykonawców Konsorcjum Firm: 1) Partner Sp. z o.o. Sp. k. (Lider); 2) 

Chemeko  - 

System  Sp.  z  o.o.  Zakład  Zagospodarowania  Odpadów;  3)  Eneris 

Ekologiczne  Centrum  Utylizacji  Sp.  z  o.o.:  z  adresem  dla  siedziby  lidera 

konsorcjum:  ul.  Płytowa  1,  03-046  Warszawa  na  rzecz  Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43, 

01-161 Warszawa 

kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero 

groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu 

wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  27  września  2019  r.  poz.  1843

z  późn.  zm.)

na  niniejszy  wyrok  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący: 

……………………………… 

Członkowie:   

……………………………… 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 896/20 

U z a s a d n i e n i e 

Postępowanie  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  prowadzone  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  z  możliwością  składnia  ofert  częściowych  na:  „Zagospodarowanie 

odpadów  komunalnych  pochodzących  z  terenu Miasta  Stołecznego  Warszawy”,  nr  sprawy: 

DZA.ZOZ.27.9/2020.LK;  zostało  wszczęte  ogłoszeniem  w  ogłoszeniem  opublikowanym                          

w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  27.02.2020  pod  nr  2020/S  041-097551, 

przez 

Miejskie  Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  w  m.st  Warszawie  Sp.  z  o.o.,  ul.  Obozowa 

43, 01-161 Warszawa zwane dalej: 

„Zamawiającym”.                      

W  dniu  15.04.2020  r. 

(poprzez  swoją  platformę  zakupową)  Zamawiający 

poinformował w zakresie zadania 2 i 8 o odrzuceniu oferty - Konsorcjum Firm: 1) Partner Sp. 

z o.o. Sp. k. (Lider); 2) Chemeko - 

System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów; 3) 

Eneris Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o.: z adresem dla siedziby lidera konsorcjum: 

ul.  Płytowa 1,  03-046 Warszawa  zwanego dalej:  „Konsorcjum  Partner”  albo  „Odwołującym” 

na  podstawie  art.  89  ust.1  pkt  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  27  września  2019  r.  poz.  1843)  zwanej  dalej:  „Pzp”.  Nadto, 

poinformował o unieważnieniu postepowania w zakresie zadania 8 na podstawie art. 93 ust.1 

pkt 1 Pzp. 

/poniżej  treść  ogólnej  informacji  o  odrzuceniu  oferty  z  uwagi  na  zastrzeżenie 

tajemnicy przedsiębiorstwa – pełna treść została przesłana Konsorcjum Partner/ 

Zgodnie  z  postanowieniami  Specyfikacji  Istotnych  Waru

nków  Zamówienia  zwana 

dalej: 

„SIWZ” Wykonawca zobowiązany był do posiadania punktu/punktów przeładunkowych 

zapewniających  możliwość  przyjęcia  wszystkich  rodzajów  odpadów  objętych  przedmiotem 

zamówienia, spełniających wymogi określone w art. 23 ust. 10 pkt 2) i 3) ustawy o odpadach. 

Jednocześnie  Zamawiający  wskazał  w  SIWZ,  że  wymagany  punkt  przeładunkowy  musi 

znajdować  się  w  granicach  administracyjnych  województwa  mazowieckiego.  Treść  oferty 

złożonej w zakresie Zadania 2 i 8 przez Konsorcjum jest niezgodna z postanowieniami SIWZ 

w  powyższym  zakresie,  dlatego  Zamawiający  postanowił  jak  na  wstępie  i  odrzucił  ofertę 

Konsorcjum złożoną w zakresie Zadania 2 i 8. 


W  dniu  27.04.2020  r. 

(wpływ  bezpośredni  do  Prezesa  KIO)  Konsorcjum  Partner 

wniosło  odwołanie  na  czynność  Zamawiającego  z  15.04.2020  r.  odrzucenia  swojej  oferty                  

w  Zadaniu  2  oraz  8  i  czynność  unieważnienia  Zadania  8.  Kopie  odwołania  Zamawiający 

otrzymał w tym samym dniu (e-mailem). Zamawiającemu zarzucił, w zakresie: 

Części 2 postępowania (zadania 2) i Części 8 postępowania (zadanie 8) naruszenie art. 89 

ust.  1  pkt  2  Pzp  w  zw.  z  art.  38  ust.  4  Pzp  i  art.  7  ust.  1  Pzp,  poprzez  odrzucenie  ofert 

Odwołującego,  których  treści  w  pełni  odpowiadają  treści  SIWZ  a  dodatkowo  podjęcie 

wskazanej czynn

ości w oparciu o niewyrażone w SIWZ wymogi/mierniki, ustanowione przez 

Zamawiającego  w  sposób  arbitralny  na  etapie  badania  i  oceny  ofert  a  zastosowane 

wyłącznie względem Odwołującego. 

Części 2 postępowania (zadania 2) i Części 8 postępowania (zadanie 8) naruszenie art. 89 

ust.  1  pkt  2  Pzp  w  zw.  z  art.  25  ust.  2  oraz  art.  41  b  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2012r.                            

o odpadach (zwana również dalej u.o.) poprzez niezasadne odrzucenie ofert Odwołującego, 

co nastąpiło na skutek przyjęcia, iż prowadzącym stację przeładunkową odpadów może być 

tylko podmiot posiadający zezwolenie na zbieranie odpadów, co nie wynika z przywołanych 

przepisów  ustawy  o  odpadach,  a  nadto  Zamawiający  wymóg  posiadania  zezwoleń  na 

zbieranie (o ile powstanie konieczność ich posiadania) będzie weryfikował dopiero na etapie 

realizacji umowy - zgodnie z zapisami SIWZ. 

Części 2 postępowania (zadania 2) i Części 8 postępowania (zadanie 8) naruszenie art. 23 

ust.  6  Pzp  poprzez  wprowadzenie  na  etapie  badania  i  oceny  ofert  dodatkowych, 

niewynikających  z  SIWZ  warunków  realizacji  zamówienia  w  przypadku  wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie,  poprzez  przyjęcie,  że  zezwolenie  na  zbieranie 

odpadów winien posiadać ten członek tzw. konsorcjum, który prowadzi punkt przeładunkowy 

odpadów. 

Części  8  postępowania  (zadania  8)  naruszenie  art.  93  ust.  1  pkt  1)  Pzp  poprzez 

bezpodstawne,  a  co  najmni

ej  przedwczesne,  unieważnienie  postępowania.  Przepis  art.  93 

ust.  1  pkt  1)  Pzp 

stanowi  podstawę unieważnienia postępowania,  jeżeli  nie złożono żadnej 

oferty  niepodlegającej  odrzuceniu.  Niezgodne  z  przepisami  Pzp  odrzucenie  ofert 

Odwołującego  (yide  pkt  1)  nie  stanowi  okoliczności  faktycznej  aktualizującej  przesłankę 

wyr

ażoną w art. 93 ust. 1 pkt 1) Pzp. 

Odwołujący żądał nakazania Zamawiającemu: 

w zakresie Części 2 postępowania (zadania 2): 

unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego, 

ponowienie czynności badania i oceny ofert, a w jej wyniku wybranie oferty Odwołującego 

jako najkorzystniejszej 

w zakresie Części 8 postępowania (zadania 8): 


unieważnienia czynności unieważnienia postępowania w Części 8 (zadania 8), 

unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego, 

ponowienie czynności badania i oceny ofert, a w jej wyniku wybranie oferty Odwołującego 

jako najkorzystniejszej 

Odwołujący posiadał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz może ponieść 

szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  wskazanych  w  odwołaniu  przepisów 

ustawy. 

Odwołujący ubiegał się o uzyskanie zamówienia w Części 2 i 8 postępowania, a jego 

oferty  przedstawiają  najkorzystniejszy  bilans  korzyści  transakcyjno-kontraktowych 

mierzonych ustanowionymi przez Zamawiającego kryteriami oceny ofert i jako takie powinny 

zostać  wybrane  jako  oferty  najkorzystniejsze.  W  postępowaniu  Zamawiający  przewidział 

wykorzystanie  jednego  kryterium  - 

cena  brutto  i  przypisał  mu  wagę  100%.  Uwzględniając 

sporządzone  i  udostępnione  przez  Zamawiającego,  w  trybie  art.  86  ust.  5  Pzp,  informacje                 

z otwarcia ofert, jak również podjęte przez Zamawiającego czynności (wezwanie w trybie art. 

26 ust. 1 Pzp 

Odwołującego do złożenia oświadczeń lub dokumentów o których mowa w art. 

25  ust.  1  Pzp 

w  zw.  z  pkt.  7.3.2.  i  w  pkt.  7.3.3.  SIWZ)  oferty  Odwołującego,  posiadając 

atrybuty 

o  których  mowa  w  art.  2  pkt  5  Pzp,  powinny  zostać  uznane  za  najkorzystniejsze                  

w  Części  2  i  8.  Wyłącznymi  przyczynami  nieuznania  ofert  Odwołującego,  za 

najkorzystnie

jsze,  są  naruszające  przepisy  Pzp  czynności  Zamawiającego,  kwestionowane 

niniejszym odwołaniem. 

W wyniku naruszenia 

przez Zamawiającego przepisów Pzp poprzez odrzucenie ofert 

Odwołującego,  Odwołujący  może  ponieść  szkodę,  przejawiającą  się  co  najmniej                                    

w nieuzasadnionym poniesieniu kosz

tów wynikających z udziału w postępowaniu (w którym 

jego  oferty  zostały  w  sposób  niezgodny  z  przepisami  Pzp  odrzucone)  oraz  nieuzyskaniu 

świadczeń  wzajemnych  (wynagrodzenia)  wynikających  z  realizacji  zamówienia  w  części  2                           

i  8. 

Z  posiadaniem  przez  Odwołującego,  interesu  we  wyniesieniu  odwołania,  nie  koliduje 

unieważnienie  postępowania  w  części  8,  które  opiera  się  na  błędnym  uznaniu,  że  oferta 

Odwołującego  podlega  odrzuceniu.  Upadek  ww.  okoliczności,  na  skutek  podjęcia  przez 

Zamawiającego  czynności  nakazanej  przez  KIO,  tj.  unieważnienia  czynności  odrzucenia 

o

ferty Odwołującego w części 8,  umożliwi udzielenie Odwołującemu zamówienia w ramach 

postępowania.  Wiadomość  o  okolicznościach  stanowiących  podstawę  do  wniesienia 

odwołania Odwołujący powziął dnia 15.04.2020 r., kiedy to Zamawiający za pośrednictwem 

Platformy 

https://mpowarszawa.ezamawiaiacv.pl/servlet/HomeServlet

służącej 

do 

komunikacji  elektronicznej  pomiędzy  Zamawiającym  a  wykonawcami  przesłał  pisma                           

z 15.04.2020 r. 

Zważając na powyższe termin na wniesienie odwołania wynikający z art. 182 


ust. 1 

pkt 1 P.z.p. został zachowany. Odwołujący przesłał kopię odwołania Zamawiającemu 

dnia 27.04.

2020 r., tj. z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 180 ust. 5 Pzp. 

/przedstawiona  treść  odwołania  z  uwagi  na  tajemnice  przedsiębiorstwa  ma  zakres  taki                   

w  jakim  została  przekazana  pierwotnie  kopia  odwołania  Przystępującemu  przez 

Zamawiającego  a  następnie  poszerzony  na  posiedzeniu  przez  Zamawiającego  w  wyniku 

postanowienia Izby wydanego do protokołu zobowiązującego do udostepnienia/ 

Podsumowanie. 

Zważając  na  powyższe  czynność  Zamawiającego,  polegająca  na 

odrzuceniu  ofert  Odwołującego,  z  powołaniem  na  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp,  jako  oparta  na 

błędnych  ustaleniach  prawnych  oraz  wprowadzeniu  w  procesie  wykładni  zapisów  SIWZ 

dodatkowych, niewyrażonych wymogów, narusza ww. przepis, jak również art. 38 ust. 4 Pzp 

oraz art. 7 ust. 1 Pzp  

W  zakresie  niezgodnego  z  Pzp  unieważnienia  postępowania  (stanowisko  w  zakresie 

odwołania na czynność podjętą przez Zamawiającego w części 8 postępowania). Powołany 

przez Zamawiającego jako podstawa prawna ww. czynności, przepis art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, 

sta

nowi  podstawę  do  unieważnienia  postępowania,  m.in.  w  sytuacji  w  której  nie  złożono 

żadnej  oferty  niepodlegającej  odrzuceniu.  Niezaktualizowanie  się  ww.  okoliczności 

uniemo

żliwia  skuteczne  unieważnienie  postępowania,  i  samo  przez  się,  stanowi  odrębne 

naruszenie przepisów Pzp. 

Zważając na powyższe wskazał, że naruszenie przez Zamawiającego przepisów Pzp 

w  zakresie odrzucenia oferty Odwołującego (art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp), obarcza wadliwością 

czynność  unieważnienia  postępowania  (wyrok  KIO  z  22.11.2019  r.,  KIO  2259/19,  KIO 

2264/19; wyrok KIO z 05.11.

2019 r., KIO 2102/19, KIO 2136/19). Mając na względzie zakres 

niniejszego  odwołania,  ze  względu  na  wadliwość  odrzucenia  oferty  Odwołującego, 

unieważnienie  postępowania,  nastąpiło  z  naruszeniem  art.  93  ust.  1  pkt  1  Pzp. 

Uwzględniając  powyższe:  Odwołujący  wnosił  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości                           

i nakazanie Zamawiającemu: 

w zakresie Części 2 Postępowania (zadania 2): 

unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego, 

ponowienie czynności badania i oceny ofert, a w jej wyniku wybranie oferty Odwołującego 

jako najkorzystniejszej 

w zakresie Części 8 Postępowania (zadania 8): 

unieważnienia czynności unieważnienia Postępowania w Części 8 (zadania 8), 

unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego, ponowienie czynności badania 

i oceny ofert, a w jej wyniku wybranie oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. 


Zamawiający w dniu 04.05.2020 r. wezwał (poprzez swoją platformę zakupową) wraz 

kopią odwołania,  w  trybie art.  185  ust.1 Pzp,  uczestników  postępowania  przetargowego do 

wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. 

W  dniu  05.05.2020  r. 

(wpływ  bezpośredni  do  Prezesa  KIO)  J.  Z.  prowadząca 

działalność  gospodarczą  pod  firmą:  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 

LEKARO  J.  Z.,  Wola  Ducka  70A,  05-408  Glinianka  zwana  dalej: 

„Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe  LEKARO  J.  Z.”  albo  „LEKARO”  albo  „Przystępującym” 

zgłosiło  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  wnosząc  

o oddalenie 

odwołania w całości. Kopia zgłoszenia została przekazana Zamawiającemu oraz 

Odwołującemu.  

Izba 

potwierdziła  skuteczność  zgłoszonego  przystąpienia,  oddalając  wniosek 

Odwołującego  (pismo  z  19.05.2020  r.)  o  uznanie  mającego  miejsce  w  postępowaniu 

zgłoszonego  przystąpienia  za  nieskutecznego,  jako  dokonanego  względem  niewłaściwego 

postępowania  odwoławczego,  a  w  konsekwencji  uznanie,  że  Przystępującemu  nie 

przysługuje  status  uczestnika  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt:  KIO  896/20,                                

a  w  rezultacie  uprawnienia  procesowe,  w  tym  do  prezentowania  stanowisk,  w  tym 

pisemnych. W tym zakresie Izba wzięła pod uwagę okoliczności mające miejsce w sprawie, 

na które powołał się Zamawiający w swoich wyjaśnieniach z 01.06.2020 r. przedstawionych 

na wezwanie Izby z 13.05.2020 r. przywołując pisma do Izby z 04.05.2020 r., że: „Mając na 

uwadze,  iż  odwołujący  się  Wykonawca  w  dniu  27.04.2020  r.  przesłał  Zamawiającemu 

dwukrotnie  tę  samą  kopię  odwołania,  a  Zamawiający  dopiero  w  dniu  30.04.2020  r.,  po 

otrzymaniu  z  Krajowej  Izby  Odwoławczej  pisma  znak  UZP/BO/MS/6349/7001/20  dot.  KIO 

895/20 oraz pisma znak UZP/BO/EK/6350/7003/20 dot. KIO 896/20, powziął informacje,  że 

odwołujący  się  Wykonawca  złożył  dwa  odwołania  w  przedmiotowym  postępowaniu 

przetargowym

,  informacja  o  wniesieniu  odwołania  wraz  z  kopią  wniesionego  odwołania 

została  przekazana  (w  części)  Wykonawcy  w  dniu  29  kwietnia  2020  r.  pismem  znak: 

DZA.ZOZ.27.9.2020.87.LK oraz pismem znak: DZA.ZOZ.27.9.2020.86.LK poprzez platformę 

zakupową,  na  której  prowadzone  jest  postępowanie  oraz  wraz  z  drugą  otrzymaną  kopią 

odwołania w dniu 04 maja 2020 r. pismem znak: DZA.ZOZ.27.9.2020.89.LK i pismem znak: 

DZA.ZOZ.27.9.2020.90.LK  poprzez  platformę  zakupową,  na  której  prowadzone  jest 

postępowanie.”. W konsekwencji uznając, że wezwanie z 29.04.2020 r. dotyczyło odwołania 

o sygn. akt: KIO 895/20, a wezwanie z 04.05.2020 r. dotyczyło odwołania o sygn. akt: KIO 

896/20.  Jednocześnie,  Izba  przychyliła  się  do  stanowiska  Przedsiębiorstwa  Produkcyjno-

Handlowo-

Usługowego LEKARO J. Z. wyrażonego w piśmie z 25.05. 2020 r., że: „wszelkie 

ewentualne  zaniedbania  Zamawiającego,  polegające  m.in.  na  ewentualnym  wprowadzeniu 


LEKARO  w  błąd  co  do  tego,  iż  oba  odwołania  Konsorcjum  Partner  są  identyczne, 

przekazaniu LEKARO pismem z dnia 30 kwietnia 2020 r. oraz pismem z dnia 4 maja 2020 r. 

identycznych wycinków odwołania Konsorcjum Partner, nie może obciążać LEKARO”

Do otwarcia posiedzenia Zamawiający wobec wniesienia odwołanie do Prezesa KIO 

nie wniósł na piśmie, w trybie art. 186 ust. 1 Pzp, odpowiedzi na odwołanie.  

Skład  orzekający  Krajowej  Izby  Odwoławczej  po  zapoznaniu  się  z  przedstawionymi 

poniżej  dowodami,  po  wysłuchaniu  oświadczeń,  jak  i  stanowisk  stron  oraz 

Przystępującego  złożonych  ustnie  do  protokołu w  toku  rozprawy,  ustalił  i  zważył,  co 

następuje. 

Skład  orzekający  Izby  ustalił,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek 

skutkujących  odrzuceniem  odwołania  na  podstawie  art.  189  ust.  2  Pzp,  a  Wykonawca 

wnoszący odwołanie posiadał interes w rozumieniu art. 179 ust. 1 Pzp, uprawniający do jego 

złożenia.  Odwołujący,  którego  oferta  została  odrzucona  w  zadaniu  2  i  8,  w  wypadku 

potwierdzenia zarzutów ma szanse na uzyskanie zamówienia w tych zadaniach.  

Izba uznała skuteczność zgłoszonego przystąpienia po stronie Zamawiającego:

J. Z. 

prowadzącej  działalność  gospodarczą  pod  firmą:  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe  LEKARO  J.  Z.,  Wola  Ducka  70A,  05-408  Glinianka,  oddając  wniosek 

Odwołującego  -  pismo  z  19.05.2020  r.  W  tym  zakresie  przedstawiając  uzasadnienie  we 

wcześniejszej  części  powyżej,  analogiczne  do  przedstawionego  w  postanowieniu  KIO  z 

09.06.2020 r. w sprawie o sygn. akt: KIO 895/20.    

Według ustaleń Izby dokonanych na podstawie przesłanej dokumentacji na płytce CD 

Zamawiający  przekazał  kopię  odwołania  KIO  896/20  Przystępującemu,  w  następującym 

zakresie

: pierwszą stronę tytułową odwołania, drugą stronę, fragment z pierwszym zarzutem, 

zał. nr 1 /pełnomocnictwo/, 2 /odpis KRS: a) Partner Sp. z o. o. sp. k., b) Partner Sp. z o. o., 

c) Chemeko - System S

p. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów; d) Eneris Ekologiczne 

Centrum Utylizacji Sp. z o.o./, 3 /

Potwierdzenie  uiszczenia  opłaty  tytułem  wniesienia 

odwołania/,  9  /oświadczenie  P.P.H.U.  Lekaro  J.  Z.  z  04.03.2020  r.,/,      10  /ogłoszenie  o 

udzieleniu  zamówienia  opublikowane  w  Dz.  Urz.  UE  dnia  30  kwietnia    2019  r.,  nr  201194-

2019-PL/,  13  /

SIWZ  sporządzone  na  potrzeby  postępowania  pn.  „Zagospodarowanie 

odpadów  komunalnych  pochodzących  z  Punktów  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów 

Komunalnych 

(PSZOK) 

zlokalizowanych 

na 

terenie 

m. 

st. 

War

szawy” 

nr 

DZA.ZOZ.27.13.2020.KB/,  14  /

SIWZ  sporządzone  na  potrzeby  postępowania  pn. 


„Zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  pochodzących  z  Punktów  Selektywnej  Zbiórki 

Odpadów  Komunalnych  (PSZOK)  zlokalizowanych  na  terenie  m.  st.  Warszawy”  nr 

DZA.ZOZ.27.43.2019.KB/.  

Wynika więc z tego, że nie przekazano załącznika: 4/

p

otwierdzenie przesłania kopii 

odwołania oraz załączników na adres Zamawiającego/, 5-7 /5. Opinia prawna w przedmiocie 

definicji  pojęcia  „prowadzącego  stację  przeładunkową”  z  art.  23  ust.  10  ustawy  z  dnia  14 

grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701)” sporządzona na zlecenie Związku 

Pracodawców  Gospodarki  Odpadami  przez  prawników  Dr  K.  Z.  &  Partners  Kancelaria 

Prawna sp. k. w Poznaniu, 6. 

Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię Prawną S., D., Z. 

i Wspólnicy sp. k., 7. Opinia dr Piotra M.   z 24.04.2020 r./, 8 /Umowa z dnia 27 lutego 2020 

r.  zawarta  pomiędzy  Partner  sp.  z  o.o.  sp.  k.  a  CHEMEKO  SYSTEM  sp.  z  o.o.  ZZO/,  11 

komunikat  Ministra  Środowiska  z  dnia  12  lutego  2015  r.  w  sprawie  funkcjonowania  stacji 

przeładunkowych  zmieszanych  odpadów  komunalnych  w  kontekście  przepisów 

znowelizowanych  ust

awą  z  dnia  28  listopada  2014  r./  i  12  /Zestawienie  tabelaryczne 

ukazujące  sposób  stawiania  wymagań  przez  Zamawiającego    w  ww.  postępowaniach,  w 

zakresie 

„prowadzenia  stacji  przeładunkowej”  oraz  „posiadania  zezwoleń  na  zbieranie 

odpadów/. 

Jednocześnie, Izba podnosi, że Odwołujący zastrzegł tajemnicę przedsiębiorstwa na 

wcześniejszym etapie w ramach postępowania o udzielenie zamówienia, więc nie powielał, 

jak  stwierdził  na  posiedzeniu,  tego  w  swoim  odwołaniu.  Zamawiający  dokumenty 

zastrz

eżone  Konsorcjum  Partner  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  odtajnił 

czynnościami  z  26.03.2020  r.  oraz  15.04.2020  r.  Niniejsze  czynności  Zamawiającego  były 

przedmiotem  odwołań  KIO  743/20  oraz  KIO  895/20,  które  zostały  wycofane  przez 

Konsorcjum 

Par

tner, 

co 

skutkowało 

umorzeniem 

postępowań 

odwoławczych 

postanowieniami KIO z 03.06.2020 r. oraz 09.06.2020 r.  

Nadto,  Konsorcjum  Partner  uzyskało  postanowienie  o  zabezpieczeniu  Sądu 

Okręgowego  w  Warszawie,  XVI  Wydział  Gospodarczy  z  25.04.2020  r.  oraz  postanowienie               

o  zabezpieczeniu  Sądu  Okręgowego  w  Warszawie,  XVI  Wydział  Gospodarczy  z  21.05.              

2020  r.  względem  wskazanych  w  nich  pism  oraz  dokumentów  złożonych  w  toku 

postępowania  o  udzieleniu  zamówienia,  a  objętych  w/w  czynnościami  odtajniającymi 

Zamawiającego.  Jednocześnie,  Konsorcjum  Partner  stwierdziło  na  posiedzeniu,  że 

czynności  odtajnienia  nie  uprawomocniły  się,  albowiem  wycofał  oba  odwołania  z  racji 

trwającego  postępowania  przed  SO  w  Warszawie  w  zakresie  zasadności  odtajnienia 

d

okumentów  przez  Zamawiającego.  Ostatecznie  złożył  na  posiedzeniu  odpis  pozwu                        


o zaniechanie  z 09.06.2020 r.  skierowany do SO w Warszawie 

wraz z załącznikami, celem 

wykazania, że podjął wszelkie niezbędne kroki celem utrzymania tajemnicy przedsiębiorstwa 

Jednocześnie,  dodatkowo  Konsorcjum  Partner  pismem  z  03.06.2020  r.  względem 

odwołania  o  sygn.  akt:  KIO  896/20  działając  na  podstawie  art.  11  ust.  2  ustawy  z  dnia  16 

kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwe  konkurencji  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1010),  dalej: 

u.z.n.k. zastrzegło jako tajemnicę przedsiębiorstwa informacje dotyczące:  

modelu  organizacyjnego  realizacji  zamówienia  przez  Konsorcjum,  w  tym  jego  zgodności                 

z prawem i wymogami Zamawiającego,  

2.  organizacji  logistycz

nej  realizacji  zamówienia  w  szczególności  przyjmowania,  transportu                    

i zagospodarowania odpadów komunalnych,  

miejsc przyjmowania odpadów i miejsc do których będą one przekazywane, a także miejsc 

ich zagospodarowania,  

stacji  przeładunkowych  w  których  nastąpi  przyjęcie  odpadów,  w  szczególności  ich 

adresów,  

instalacji w których nastąpi zagospodarowanie odpadów, w szczególności ich adresów,  

podmiotów  uprawnionych  do  dysponowania,  sensu  largo,  stacjami  przeładunkowymi,                   

w  tym  poszczególnymi  z  nich,  jak  również  instalacjami,  w  tym  również  poszczególnymi                       

z nich,  

sposobu zorganizowania współpracy  członków  Konsorcjum miedzy  sobą (wewnątrz),  jak 

również z podmiotami trzecimi (na zewnątrz),  

rozkładu  obowiązków  pomiędzy  członkami  Konsorcjum  oraz  spełnianej  przez 

poszczególnych  członków  konsorcjum  roli  w  zakresie  prowadzenia  stacji  przeładunkowych 

oraz instalacji komunalnych, jak również transportu odpadów,  

zakresu,  warunków  i  sposobu  ukształtowania  współpracy  pomiędzy  członkami 

Konsorcjum, w tym wyłącznie pomiędzy niektórymi członkami Konsorcjum,  

zakresu,  warunków  i  sposobu  ukształtowania  współpracy  członków  oraz  Konsorcjum                           

z podmiotami trzecimi,   

11. zakresu 

zadań realizowanych przez poszczególnych członków Konsorcjum  lub podmioty 

trzecie,   

uprawnień przysługujących członkom Konsorcjum lub Konsorcjum per se,  

zakresu  uprawnień  wynikających  z  decyzji/zezwoleń/pozwoleń  lub  innych  aktów 

reglamentacyjny

ch, i przysługujących Konsorcjum lub jego członkom,  

warunków  realizacji  uprawnień  wynikających  z  decyzji/zezwoleń/pozwoleń  lub  innych 

aktów reglamentacyjnych, i przysługujących Konsorcjum lub jego członkom,  

których nośnikiem jest ww. odwołanie, jak również załączone do niego dokumenty (załączniki 

do odwołania):  


opinia prawna sporządzona przez Kancelarię Prawną S., D., Z.   i Wspólnicy sp. k.,  

2. opinia dr P. M. z dnia 24 kwietnia 2020 r.,  

3. umowa 

z dnia 27 lutego 2020 r. zawarta pomiędzy Partner sp. z o.o. sp. k. a CHEMEKO 

SYSTEM sp. z o.o. ZZO,  

a  także  elementy  kopii  dokumentacji  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego/dokumentacja  postępowania  w  postaci  elektronicznej,  a  także  pisma  składane  

w  sprawie  oraz  pisma  przekazywane  przez  Izbę  w  związku  z  wniesionym  odwołaniem. 

Następnie,  przedstawiając  uzasadnienie  zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa 

analogiczne  jak  przedstawione  w  toku  post

ępowania  o  udzielnie  zamówienia  publicznego). 

W  t

ym  samym  dniu  złożył  analogiczne  pisma  w  zakresie  odwołań  o  sygn.  akt:  KIO  743/20                       

i KIO 895/20.  

W  toku  posiedzenia

,  wobec  wniosku  Przystępującego  z  pisma  08.05.2020  r., 

podtrzymanego  w  piśmie  z  25.05.2020  r.  oraz  na  posiedzeniu,  Izba  zobowiązała 

Zamawiającego  do  przekazania Przystępującemu kopię  odwołania KIO 896/20  w  szerszym 

zakresie,  niż  uczynił  to  pierwotnie,  tzn.  udostępnić  zarzuty  i  żądania  zawarte  w  tym 

odwołaniu, aby Przystępujący wiedział, czego dotyczy spór, tj. str. 1, 2, 3 i fragment str. 4 do 

uzasadnienia wskazując, że sam Odwołujący na posiedzeniu przyznał, że zarzuty i żądania 

zawarte  w  odwołaniu  nie  mogą  być  zastrzeżone  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa.  Nadto, 

takie stanowisko wynika również z orzecznictwa za wyrokiem KIO z 13.10.2014 r., sygn. akt: 

KIO  1975/14.  Zgodnie 

z  którym:  „(…)  zastrzeżenie  całej  treści  odwołania  jako  tajemnicy 

przedsiębiorstwa  odwołującego  jest  nadmierne  i  nie  odpowiada  prawu.  Odwołujący  może 

chronić  elementy  swojej  oferty  zastrzeżonej  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa,  jednak  nie 

mają  waloru  tajemnicy  przedsiębiorstwa  zarzuty  i  żądania  odwołania,  w  zakresie  podanym 

przez  zamawiającego  w  informacji  o  odrzuceniu  oferty  odwołującego  przesłanej  wszystkim 

wykonawcom. Tym bardziej nieuprawnione było zastrzeżenie okoliczności wskazujących na 

wykazanie przez odwołującego przesłanek wymaganych art. 179 ust. 1 Pzp. Kryteria oceny 

ofert  oraz  ceny  ofert  poszczególnych  wykonawców  są  informacjami  dostępnymi  publicznie, 

odpowiednio 

w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, protokołu postępowania o 

udzielenie zamówienia oraz informacji podawanych na otwarciu ofert. Nie stanowią również 

tajemnicy przedsiębiorstwa odwołującego okoliczności, z których wynika zachowanie terminu 

ustawowego na wniesienie odwołania.

Izba uznała zatem, że treść odwołania w powołanym 

zakresie  nie  stanowi  tajemnicy  przedsiębiorstwa  odwołującego  (…)”.  Następnie  od 

podsumowania do końca wraz ze spisem załączników. Należy również udostępnić załącznik 

nr  4, 11 i 12

. Jeżeli chodzi o zał. 5-7 i zał. nr 8, w ocenie Izby, ich udostępnienie nie może 

mieć miejsca. 


Izba zobowiązując Zamawiającego, ale również nie wyłączając jawności rozprawy /co 

dodatkowo umożliwiło Przystępującemu przedstawienie swojego stanowiska i odniesienie się 

do  argumenta

cji  stron  podczas  rozprawy,  z  zastrzeżeniem  przedstawiania  na  rozprawie 

stanowisk 

w  sposób  ogólny,  aby  nie  naruszyć  tajemnicy  przedsiębiorstwa  Konsorcjum 

Partner/ 

działała  kierując  się  art.  9  ust.  2  i  3  dyrektywy  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady 

(UE)  2016/943  z  dnia  8  czerwca  2016  r.  w  sprawie  ochrony  niejawnego  know-how                             

i  niejawnych  informacji  handlowych  (tajemnic  przedsiębiorstwa)  przed  ich  bezprawnym 

pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem  

/http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0943&from=PL/:  

„ 2. Państwa członkowskie zapewniają również, aby właściwe organy sądowe - na należycie 

uzasadniony  wniosek  strony  - 

mogły  zastosować  środki  szczególne  niezbędne  do 

zachowania  poufności  wszelkich  tajemnic  przedsiębiorstwa  lub  domniemanych  tajemnic 

przedsiębiorstwa  wykorzystywanych  lub  wzmiankowanych  w  trakcie  postępowania 

sądowego dotyczącego bezprawnego pozyskania, wykorzystywania lub ujawnienia tajemnicy 

przedsiębiorstwa.  Państwa  członkowskie  mogą  również  umożliwić  właściwym  organom 

sądowym stosowanie takich środków z urzędu. 

Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, obejmują co najmniej możliwość: 

a) 

ograniczenia  dostępu  do  wszelkich  dokumentów  zawierających  tajemnice 

przedsiębiorstwa  lub  domniemane  tajemnice  przedsiębiorstwa  przedkładanych przez  strony 

lub osoby trzecie, w całości lub w części, do ograniczonej liczbie osób; 

b)  ograniczenia  dostępu  do  rozpraw  i  posiedzeń,  podczas  których  mogą  zostać  ujawnione 

tajemnice przedsiębiorstwa lub domniemane tajemnice przedsiębiorstwa, oraz do protokołów 

lub zapisów z takich rozpraw i posiedzeń, do ograniczonej liczby osób; 

c)  udostępnienia wszelkim  osobom  innym  niż  osoby należące  do  ograniczonej  liczby osób,                

o  której  mowa  w  lit.  a)  i  b),  każdego  orzeczenia  sądu  w  wersji  nieopatrzonej  klauzulą 

poufności,  z  której  usunięto  lub  w  której  przeredagowano fragmenty  zawierające  tajemnice 

przedsiębiorstwa. 

Liczba osób, o której mowa w lit. a) i b) akapitu drugiego, nie może być większa, niż jest to 

konie

czne  dla  zapewnienia  zgodności  z  prawem  stron  postępowania  sądowego  do 

skutecznego środka prawnego oraz rzetelnego procesu, i obejmuje co najmniej jedną osobę 

fizyczną z każdej ze stron oraz prawników lub innych przedstawicieli tych stron postępowania 

sądowego. 

3.  Przy  podejmowaniu 

decyzji  dotyczącej  środków,  o  których  mowa  w  ust.  2,  oraz  przy 

ocenie  ich  proporcjonalności  właściwe  organy  sądowe  uwzględniają  potrzebę  zapewnienia 

prawa  do  skutecznego  środka prawnego  i  rzetelnego  procesu,  uprawnione  interesy  stron  i,   

w  stosownych  przypadkach,  osób  trzecich  oraz  wszelkie  potencjalne  szkody  dla 


którejkolwiek  ze  stron  i,  w  stosownych  przypadkach,  dla  osób  trzecich,  wynikające                    

z przyjęcia lub odrzucenia takich środków.”

Jednocześnie,  wskazując,  że  przed  otwarciem  posiedzenia  wpłynęły  następujące 

pisma w zakresie sprawy KIO 896/20:   

1)  pismo  Przystępującego  z  08.05.2020  r.  zawierające  wniosek  o  zobowiązanie 

Zamawiającego  do  przekazania  całości  wniesionego  odwołania  –  dotyczył  tak  sprawy  KIO 

895/20, jak i KIO 896/20; 

2) pismo Przystępującego z 14.05.2020 r. zawierające wniosek o zawieszenie postępowania

o sygn. akt:

KIO 895/20, jak i KIO 896/20 

wobec wniesienia własnego odwołania o sygn. akt: 

KIO  1006/20   (ostatecznie  wniosek  o  zawieszenie  zost

ał wycofany na posiedzeniu z uwagi 

na łączne rozpoznanie spraw o sygn. akt: KIO 895/20, KIO 896/20 oraz KIO 1006/20, przy 

czym  odwołanie  o  sygn.  akt:  KIO  895/20  oraz  KIO  1006/20  zostały  wycofane  i  wydano 

postanowienia o umorzeniu); 

3) pismo Odwołującego z 19.05.2020 r. stanowiące odpowiedź na pisma Przystępującego na 

zgłoszone przystąpienie oraz na pismo z 14.05.2020 r.; 

4)  pismo  Przystępującego  z  25.05.2020  r.  odnoszące  się  do  pisma  Odwołującego                          

i  podtrzymujące  zgłoszone  wcześniej  wnioski  oraz  wskazujące  że  będzie  wnosił  także                           

o odroczenie rozprawy. 

Dalsze pisma w sprawie: 

1)  wezwanie  KIO  z  13.05.2020  r.  na  podstawie  postanowienia  KIO  z  12.05.2020  r. 

skierowane  do  Zamawiającego  oraz  Odwołującego  w  zakresie  udzielenia  szczegółowej                       

i wyczerpującej informacji dotyczyło tak KIO 895/20, jak i KIO 896/20 – wysłane w kontekście 

pisma Przystępującego z 08.05.2020 r.; 

odpowiedź  Zamawiającego  z  01.06.2020  r.  wraz  z  załącznikami  w  formie  elektronicznej                 

(m.in.  wyciągi  z  postanowień  o  zabezpieczeniu  Sądu  Okręgowego  w  Warszawie,  XVI 

Wydział  Gospodarczy  z  25.04.2020  r.  oraz  o  zabezpieczeniu  Sądu  Okręgowego                              

w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy z 21.05.2020 r.); 

odpowiedź  Odwołującego  z  03.06.2020  r.  zawierającej  także  oświadczenie  o  wycofaniu 

odwołania  o  sygn.  akt:  KIO  895/20,  zastrzegające  także  tajemnice  przedsiębiorstwa                        

w zakresie swojej treści;                         

4)  trzy 

pisma  Odwołującego  z  03.06.2020  r.  zastrzegające  tajemnice  przedsiębiorstwa                       

w zakresie odwołania o sygn. akt: KIO 743/20 (wycofane), KIO 895/20 (wycofane) oraz KIO 

Nadto,  Izba 

podzieliła  i  zastosowała  w  przedmiotowej  sprawie  stanowisko,  co  do 

sposobu  sfomułowania  uzasadnienia  w  sprawach  dotyczących  informacji  będących 


tajemnicą  przedsiębiorstwa,  wyrażone  w  wyroku  KIO  z  13.10.2014  r.,  sygn.  akt:  KIO 

,  że:  „Formułując  uzasadnienie  Izba  stanęła  przed  dylematem  dotyczącym 

sformułowania  uzasadnienia  wynikającym  z  zastrzeżenia  jako  tajemnicy  przedsiębiorstwa 

merytorycznej  treści  odwołania,  kluczowych  dla  rozstrzygnięcia  zarzutów  dokumentów                    

i oświadczeń oraz wyłączenia jawności rozprawy. Mając wzgląd na okoliczności sprawy, Izba 

rozważyła  sformułowanie  uzasadnienia  orzeczenia  w  sposób  szczegółowy  z  podaniem 

wprost  ustaleń  faktycznych  wynikających  z  zastrzeżonej  treści  oferty  i  wyjaśnień 

odwołującego.  Konsekwencją  takiego  działania  byłoby  zastrzeżenie  uzasadnienia,  co 

najmniej  w  części  zawierającej  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa 

odwołującego,  a  zatem  w  okolicznościach  sporu  praktycznie  w  całości.  Uzasadnienie  takie 

otrzymałyby wyłącznie strony, z pominięciem przystępującego, mimo posiadania przez niego 

statusu uczestnika postępowania. Drugą możliwością było sporządzenie uzasadnienia, które 

otrzymałyby  zarówno  strony,  jak  i  przystępujący.  Takie  uzasadnienie  musiałoby  być 

sformułowane  w  sposób  bardziej  ogólny  przede  wszystkim  w  warstwie  ustaleń  faktycznych  

w  celu  poszanowania  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  odwołującego. 

Izba w składzie rozpoznającym badane odwołanie opowiada się za drugą możliwością. 

Przesądzające znaczenie ma bowiem to, że orzeczenie Izby dotyczy sytuacji prawnej 

wszystkich  podmiotów  uczestniczących  w  postępowaniu  odwoławczym  -  zamawiającego, 

którego  czynność    podlega  ocenie,  odwołującego,  który  czynność  tę  kwestionuje  oraz 

przystępującego, którego oferta skutkiem uwzględnienia odwołania nie mogłaby być uznania 

za  najkorzystniejszą.  Skoro  zatem  wyrok  dotyczy  praw  wszystkich  uczestników 

postępowania  odwoławczego,  to  również  uzasadnienie  powinno  być  dla  nich  jednakowe. 

Istotne  jest  bowiem,  aby  w  razie  wniesienia  skargi,  żaden  z  uczestników  sporu,                              

w  szczególności  przystępujący,  nie  został  całkowicie  pozbawiony  możliwości  oceny 

rozstrzygnięcia zapadłego w postępowaniu odwoławczym oraz obrony swoich praw w czasie 

postępowania przed Sądem Okręgowym. 

Takie  sformułowanie  uzasadnienia  pozwala  na  zachowanie  większej  spójności                      

z  ustnymi  motywami  rozstrzygnięcia  podawanymi  na  jawnym  posiedzeniu,  na  którym 

następuje ogłoszenie orzeczenia. 

Kierując  się  tymi  racjami  Izba  sformułowała  uzasadnienie,  którego  treść  jest  taka 

sama  dl

a  wszystkich  podmiotów  uczestniczących  w  postępowaniu  odwoławczym,  jednak                  

z poszanowaniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa odwołującego.” 

Skład  orzekający  Izby  dopuścił  w  niniejszej  sprawie  dowody  z:  dokumentacji 

postępowania  o  zamówienie  publiczne  nadesłanej  przez  Zamawiającego  na  płytce  CD                 

W  tym  także  pismo  Zamawiającego  z  17.06.2020  r.,  jak  i  uzupełnienie  dokumentacji 


przesłane  pismem  z  18.06.2020  r.  wraz  z  dołączoną  płytką  CD  (zawiera  pismo 

Zamawiającego  z  10.06.2020  r.  skierowane  do  Odwołującego  w  zakresie  dalszych 

wątpliwości co do umowy współpracy i umowy konsorcjum – obie z 27.02.2020 r.).  

Podobnie,  Izba  zaliczyła  na  poczet  materiału  dowodowego  również  złożone  wraz                 

z odwołaniem przez Odwołującego: 

oświadczenie P.P.H.U. Lekaro J. Z. z dnia 4 marca 2020 r., 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dz. Urz. UE dnia 30 kwietnia 2019 

r., nr 201194-2019-PL, 

komunikat Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie funkcjonowania stacji 

przeładunkowych  zmieszanych  odpadów  komunalnych  w  kontekście  przepisów 

znowelizowanych ustawą z dnia 28 listopada 2014 r., 

4.  z

estawienie  tabelaryczne  ukazujące  sposób  stawiania  wymagań  przez  Zamawiającego                

ww.  postępowaniach,  w  zakresie  „prowadzenia  stacji  przeładunkowej”  oraz  „posiadania 

zezwoleń na zbieranie odpadów, 

SIWZ  sporządzone  na  potrzeby  postępowania  pn.  „Zagospodarowanie  odpadów 

komunalnych  pochodzących  z  Punktów  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych 

(PSZOK) zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy” nr DZA.ZOZ.27.13.2020.KB, 

SIWZ  sporządzone  na  potrzeby  postępowania  pn.  „Zagospodarowanie  odpadów 

komunalnych  pochodzących  z  Punktów  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych 

(PSZOK) zlokalizo

wanych na terenie m. st. Warszawy” nr DZA.ZOZ.27.43.2019.KB. 

Izba 

nie  dopuściła  jako  dowodu  w  sprawie  złożonych  wraz  z  odwołaniem  przez 

Odwołującego – stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa: 

1.  Opinii  prawnej 

w  przedmiocie  definicji  pojęcia  „prowadzącego  stację  przeładunkową”                  

z art. 23 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701)” 

sporządzonej na zlecenie Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami przez prawników Dr 

K. Z. & Partners Kancelaria Prawna sp. k. w Poznaniu, 

2.  Opinii prawnej 

sporządzonej przez Kancelarię Prawną S., D., Z.  i Wspólnicy sp. k., 

3.  Opinii dr P. M. z dnia 24 kwietnia 2020 r., 

4.  Umowy z dnia 27 lutego 2020 r. zawartej 

pomiędzy Partner sp. z o.o. sp. k. a CHEMEKO 

SYSTEM sp. z o.o. ZZO, 

Niniejsze 

opinie  oraz  umowa  współpracy  zostały  zastrzeżone  jako  tajemnica 

przedsiębiorstwa  w  toku  postępowania  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  oraz  w  piśmie 

Odwołującego z 03.06.2020 r. Izba nie włączyła ich na poczet materiału dowodowego z racji 

braku  możliwości  odniesienia  się  do  nich  przez  Przystępującego,  z  uwagi  na  zastrzeżenie 

tajemnicy przedsiębiorstwa.  


Dodatkowo, abstrahując od podanej powyżej kluczowej okoliczności, Izba przypomina 

za 

judykaturą, że mają one także w dużej mierze charakter opinii prywatnych, które jednakże 

nie  mogą  stanowić  dowodu  w  sprawie  wskazując,  iż  na  podstawie  art.  278  k.p.c  opinią 

biegłego  jest  wyłącznie  opinia  sporządzona  przez  osobę  wyznaczoną  przez  sąd 

(uzasadnienie wyroku SN z 10.12.1998 r., I CKN 922/97). Według judykatury, nie może być 

traktowana jako dowód w postępowaniu opinia biegłego (w tym również biegłego sądowego) 

sporządzona na polecenie strony i złożona do akt sądowych (za wyrokiem SO we Wrocławiu 

z  22.01.2009  r.,  sygn.  akt:  X  Ga  22/08).  W  konsekw

encji  stwierdzając,  że  niniejsze  opinie 

prywatne,  w  takich  okolicznościach  sprawy,  stanowią  stanowisko  strony,  stanowią  one 

jedynie dowód tego, że osoba lub osoby, które ją podpisały wyraziły zawarty w niej pogląd, 

nie  korzystają  one  natomiast  z  domniemania  zgodności  z  prawdą  zawartych  w  niej 

twierdzeń.  Stanowisko  doktryny  jasno  pokazuje,  że  ekspertyza  prywatna  nie  może  być 

podstawą  wniosków  sądu  pozostających  w  opozycji  do  stanowiska  strony  przeciwnej.                     

W orzecznictwie SN wyrażono także stanowisko, że gdyby ekspertyzę prywatną przyjęto za 

podstawę  orzeczenia,  stanowiłoby  to  istotne  uchybienie  procesowe,  które  mogłoby  być 

nawet podstawą skutecznego zarzutu apelacyjnego (tak SN w wyroku z 29.09.1956 r., III CR 

121/56, OSN 1958, nr 1, poz. 16). 

Podobnie,  Izba 

nie  dopuściła jako  dowodu w  sprawie złożonych  na  rozprawie  przez 

Odwołującego: 

  informacji  o  wyborze  oferty  z  13.05.2020  r.  dokonanej  przez  Zakład  Gospodarki 

Komunalnej 

Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie; 

  opinii  prawnej  z  29.04.2020  r.  w  przedmiocie  pojęcia  „prowadzącego  stacje 
przeładunkowa”. 

W tym zakresie uznając, względem pierwszego dokumentu, że brak załączenia opisu 

przedmiotu zamówienia, jak również postanowień SIWZ dyskwalifikuje niniejszy dowód oraz 

jego  adekwatność  w  zakresie  przedmiotu  sporu,  nie  pozwalając  w  sposób  miarodajny 

dokonać jego analizy. 

Odnośnie,  zaś  złożonej  opinii,  Izba  ponawia  dodatkową  argumentację  dotyczącą 

charakteru składanych opinii prywatnych przedstawioną wcześniej powyżej.    

Izba  zaliczyła  w  poczet  materiału  dowodowego  złożone  na  rozprawie  przez 

Odwołującego: 

1)  odpis  pozwu  o  zaniechanie  z  09.06.2020  r.  skierowany  do  SO  w  Warszawie  wraz                         

z załącznikami w tym kopie umowy konsorcjum z 27.02.2020 r.  


Przy  rozpoznawaniu  przedmiotowej  sprawy  skład  orzekający  Izby  wziął  pod  uwagę 

także  złożone  pisma  procesowe  w  sprawie,  w  tym  odpowiedź  na  odwołanie  złożoną  na 

posiedzeniu  przez  Zamawiającego  (stanowiącą  tajemnice  przedsiębiorstwa),  stanowiska                   

i oświadczenia stron oraz Przystępującego złożone ustnie do protokołu.  

Odnosząc  się  do  podniesionych  w  treści  odwołania  zarzutów  stwierdzić  należy,  że 

odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.  

Odwołujący sformułował w odwołaniu następujące zarzuty naruszenia:  

1) art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w zw. z art. 38 ust. 4 Pzp i art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez odrzucenie 

ofert  Odwołującego,  których  treści  w  pełni  odpowiadają  treści  SIWZ  a  dodatkowo  podjęcie 

wskazanej czynności w oparciu o niewyrażone w SIWZ wymogi/mierniki, ustanowione przez 

Zamawiającego  w  sposób  arbitralny  na  etapie  badania  i  oceny  ofert  a  zastosowane 

wyłącznie względem Odwołującego. 

2) art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w zw. z art. 25 ust. 2 oraz art. 41 b ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.                            

o  odpadach 

poprzez  niezasadne  odrzucenie  ofert  Odwołującego,  co  nastąpiło  na  skutek 

przyjęcia,  iż  prowadzącym  stację  przeładunkową  odpadów  może  być  tylko  podmiot 

posiadający  zezwolenie  na  zbieranie  odpadów,  co  nie  wynika  z  przywołanych  przepisów 

ustawy  o  odpadach,  a  nadto  Zamawiający  wymóg  posiadania  zezwoleń  na  zbieranie  (o  ile 

powstanie  konieczność  ich  posiadania)  będzie  weryfikował  dopiero  na  etapie  realizacji 

umowy - zgodnie z zapisami SIWZ. 

3)  art.  23  ust.  6  Pzp  poprzez  wprowadzenie  na  etapie  badania  i  oceny  ofert  dodatkowych, 

niewynikających  z  SIWZ  warunków  realizacji  zamówienia  w  przypadku  wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie,  poprzez  przyjęcie,  że  zezwolenie  na  zbieranie 

odpadów winien posiadać ten członek tzw. konsorcjum, który prowadzi punkt przeładunkowy 

odpadów. 

4)  art.  93  ust.  1  pkt  1)  Pzp  poprzez  bezpodstawne,  a  co  najmniej  przedwczesne, 

unieważnienie  postępowania.  Przepis  art.  93  ust.  1  pkt  1)  Pzp  stanowi  podstawę 

unieważnienia  postępowania,  jeżeli  nie  złożono  żadnej  oferty  niepodlegającej  odrzuceniu. 

Niezgodne  z  przepisami  Pzp 

odrzucenie  ofert  Odwołującego  (vide  pkt  1)  nie  stanowi 

okoliczności faktycznej aktualizującej przesłankę wyrażoną w art. 93 ust. 1 pkt 1) Pzp. 

Izba dokonała następujących ustaleń odnośnie do przedmiotowego odwołania: 

W pierwszej kolejności Izba przywołuje stan faktyczny wynikający z treści odwołania 

oraz 

złożonej  na  posiedzeniu  odpowiedzi  na  odwołanie  Zamawiającego.  Skład  orzekający 

Izby stwierdził, że nie było sporu co do zaistniałego stanu faktycznego, ale dopuszczalności 

określonych  działań  ze  strony  Zamawiającego  w  kontekście  sformułowanych  wymogów                   


w  postępowaniu  oraz  wszystkich  okoliczności  zaistniałych  w  postępowaniu.  Ich  ocena  był 

odmienna między stronami.  

Izba z uwagi na przyjętą formułę uzasadnienia przedstawiała dodatkowe okoliczności 

sprawy które zaistniały w sposób wskazany poniżej.   

W dniu 03.03.2020 r. Zamawiający wezwał Odwołującego w trybie art. 26 ust. 1 Pzp 

do  złożenia  wymaganych  oświadczeń  i  dokumentów.  W  odpowiedzi  w  piśmie  z  dniu 

12.03.2020  r.  Odwołujący  zastrzegł  tajemnice  przedsiębiorstwa  złożonego  jako  załącznik 

oświadczenia  z  13.03.2020  r.  potwierdzającego  miejsce  zagospodarowania  odpadów 

objętych  przedmiotem  zamówienia  –  dotyczyło  zadania  2  i  8.  Zamawiający  wobec 

otrzymanego  oświadczenia  wezwał  Odwołującego  do  wyjaśnień  w  trybie  art.  26  ust.  4  Pzp 

pismem  z  24.03.2020  r. W odpowiedzi  Odwołujący  przedstawił  wyjaśnienia z  25.03.2020 r. 

oraz  nowe  oświadczenia  z  25.03.2020  r.  potwierdzające  miejsce  zagospodarowania 

odpadów  objętych przedmiotem  zamówienia.  Zamawiający  pismem  z  26.03.2020 r.  odtajnił 

oświadczenie z 13.03.2020 r. Od tej czynności Odwołujący wniósł odwołanie o sygn. akt: KIO 

743/20,  które  wycofał  01.06.2020  r.,  co  skutkowało  umorzeniem  postępowania 

odwoławczego – postanowieniem KIO z 03.06.2020 r. 

W dniu 26.03.2020 r. Zamawiający wezwał w trybie art. 26 ust. 3 Pzp do uzupełnienia 

w  zakresie  oświadczenia  potwierdzającego  miejsce  zagospodarowania  odpadów  objętych 

przedmiot

em  zamówienia.  Pismem  z  30.03.2020  r.  Odwołujący  udzielił  odpowiedzi  wraz 

załącznikami i przedstawił m.in. nowe oświadczenia z 30.03.2020 r. potwierdzające miejsce 

zagospodarowania  odpadów  objętych  przedmiotem  zamówienia,  decyzje  administracyjne 

oraz umowę współpracy z 27.02.2020 r. Pismem z 06.04.2020 r. Odwołujący uzupełnił swoją 

wcześniejszą  swoją  odpowiedź  o  opinie  prawną  prawników  Dr  K.  Z.  &  Partners  Kancelaria 

Prawna sp. k. w Poznaniu. Pismem z 08.04.2020 r. (data pisma z 06.04.2020 r.) Odw

ołujący 

ponownie 

uzupełnił swoją wcześniejszą swoją odpowiedź o opinie Kancelarii Prawnej S., D., 

Z. 

i  Wspólnicy  sp.  k.

Zamawiający  pismem  z  15.04.2020  r.  odtajnił  pismo  z  30.03.2020  r, 

pisma  z  06.04.2020  r.,  oświadczenie  z  30.03.2020  r.,  decyzje  administracyjne  oraz 

otrzymane  opinie  prane  za  wyjątkiem  niewielkiego  fragmentu  drugiej  z  nich.  Podtrzymał 

tajemnice przedsiębiorstwa  względem  umowy  współpracy  z  27.02.2020 r. Od tej  czynności 

Odwołujący  wniósł  odwołanie o sygn.  akt:  KIO  895/20, które  wycofał  03.06.2020 r.,  po tym 

jak  w  skutek  postępowania  wyjaśniającego  potwierdziło  się,  że  przesłał  dwa  razy  tą  samą 

kopie 

odwołania, tzn. nie przekazał kopii odwołania o sygn. akt: KIO 895/20, co skutkowało 

umorzeniem postępowania odwoławczego – postanowieniem KIO z 09.06.2020 r. 


Jednocześnie, Zamawiający w dniu 15.04.2020 r. odrzucił także ofertę Odwołującego 

w  zadaniu  2  i  8 

dokonując  oceny  merytorycznej  złożonych  w  sposób  wskazany  powyżej 

oświadczeń i dokumentów, a zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa, co skutkowało 

unieważnieniem  zadania  8.  Poinformował  także  w  zakresie  zadania  2  Przystępującego                   

o odrzuceniu oferty Odwołującego, zaś w zakresie zadania 8 o unieważnieniu postępowania 

w tym zadaniu.   

W  pkt  5  Cz.  II  SIWZ 

–  Opis  Przedmiotu  Zamówienia  Zamawiający  określił 

maksymalne  planowane  ilości  odpadów  komunalnych  do  zagospodarowania  dla 

poszczególnych zadań, w tym zadania 2 (91 300 Mg) i 8 (78 400 Mg), a  w pkt 24 minimalna 

ilość  odpadów  komunalnych  do  zagospodarowania  dla  poszczególnych  zadań,  w  tym 

zadania 2 (64 000 Mg) i 8 (55 000 Mg).  

Nadto,  zgodnie  z  pkt  16  Cz.  II  SIWZ  - 

Opis  Przedmiotu  Zamówienia:  „Wykonawca 

zobowiązany  jest  do  posiadania  punktu/punktów  przeładunkowych  zapewniających 

możliwość  przyjęcia  wszystkich  rodzajów  odpadów  objętych  przedmiotem  zamówienia, 

spełniających wymogi określone w art. 23 ust. 10 pkt 2) i 3) ustawy o odpadach. Wymagany 

punkt  przeładunkowy  musi  znajdować  się  w  granicach  administracyjnych  województwa 

mazowieckie

go.  Odpady  będą  dostarczane  do  punktu  przeładunkowego  wyznaczonego 

przez Wykonawcę w przypadku:  

a) gdy instalacje wskazane 

w  oświadczeniu  potwierdzającym  miejsce  zagospodarowania 

odpadów  objętych  przedmiotem  zamówienia  będą  znajdowały  się  poza  granicami 

a

dministracyjnymi województwa mazowieckiego,  

b)  wystąpienia  awarii  instalacji  wskazanych  w  oświadczeniu  lub  innej  przyczyny 

uniemożliwiającej przyjmowanie odpadów, 

c) zmiany instalacji o której mowa w pkt 18”

Zmianę  instalacje  reguluje  pkt  18

Cz.  II  SIWZ  - 

Opis  Przedmiotu  Zamówienia:  „Po 

zawarciu  umowy  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  instalacji  do  przetwarzania 

wskazanej  przez  Wykonawcę  w  dołączonym  do  oferty  oświadczeniu  potwierdzającym 

miejsce  zagospodarowania  odpadów,  pod  warunkiem  akceptacji  nowej  instalacji  przez 

Zamawiającego  i  na  warunkach  z  nim  uzgodnionych.  Przekazanie  odpadów  do  nowej 

instalacji nie może powodować zwiększenia kosztów dla Zamawiającego. W takim przypadku 

odpady będą dostarczane do punktu przeładunkowego, o którym mowa w pkt 16 przez okres 

30  dni  od  dnia  akceptacji  instalacji  (dotyczy  tylko  instalacji  w  obrębie  województwa 

mazowieckiego).  Wskazany  okres  może  ulec  zmianie  o  czym  Zamawiający  poinformuje 

Wykonawcę pisemnie.”. 


Przy czym, w pkt 4.12. SIWZ 

– Cz. I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców stwierdził, że: 

Zamawiający  wprowadza  zastrzeżenie  wskazujące  na  obowiązek  osobistego  wykonania 

przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia  w  zakresie  posiadania  i  prowadzenia 

przez Wykonawcę punktu przeładunkowego, o którym mowa w § 2 ust 8. Umowy”

Wymagał także w ramach - Wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, 

że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: (pkt 7.3.2 

SIWZ 

– Cz. I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców) złożenia - Oświadczenia potwierdzającego 

miejsce zagospodarowania odpadów wg. wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ. (pkt 

7.3.2.1. SIWZ 

– Cz. I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców). 

Nadto,  w istotnych postanowieniach umowy  - Cz. V SIWZ 

(§ 1 ust. 3) stwierdził, że: 

„Wykonawca, przez cały okres realizacji Umowy, zobowiązany jest do posiadania uprawnień, 

niezbędnych  do  realizacji  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa. 

Wykonawca  na  wezwanie  Zamawiającego  i  w  terminie  przez  niego  wskazanym, 

zobowiązany  jest  do  przedstawienia  dokumentów  potwierdzających  posiadanie  uprawnień 

niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”

Dodatkowo  Zamawiający  udzielił  odpowiedzi  na  pytania  –  pismem  z  20.02.2020  r., 

gdzie stwierdził: „Pytanie 3: 

Pkt  16  OPZ  „Wymagany  punkt  przeładunkowy  musi  znajdować  się  w  granicach 

administracyjnych  województwa  mazowieckiego.  Odpady  będą  dostarczane  do  punktu 

przeładunkowego wyznaczonego przez Wykonawcę w przypadku: 

a)  gdy  instalacje  wskazane  w  oświadczeniu  potwierdzającym  miejsce  zagospodarowania 

odpadów  objętych  przedmiotem  zamówienia  będą  znajdowały  się  poza  granicami 

administracyjnymi województwa mazowieckiego, 

b)  wystąpienia  awarii  instalacji  wskazanych  w  oświadczeniu  lub  innej  przyczyny 

uniemożliwiającej przyjmowanie odpadów, 

c) zmiany instalacji, o której mowa w pkt 18.” 

Dlaczego  Zamawiający  nie  dopuszcza  korzystanie  z  punktu  przeładunkowego                      

w  przypadku,  gdy  instalacje  wskazane  w  oświadczeniu  potwierdzającym  miejsce 

zagospodarowania  opadów  objętych  przedmiotem  zamówienia  będą  znajdowały  się                        

w  granicach  administracyjnych  województwa  mazowieckiego?  Czy  operatorzy  świadczący 

usługę odbioru odpadów będą musieli transportować odpady do wskazanych instalacji? 

Odpowiedź 3: 

Zamawiający  wyjaśnia,  iż  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  korzystania                            

z punktu/punktów przeładunkowych w określonych sytuacjach wymienionych w pkt 16 OPZ 

lit.  a)  do  c).  Jednocześnie  Zamawiający  nie  wyklucza  możliwości  korzystania                                  


z  punktu/punktów  przeładunkowych w  przypadku,  gdy  instalacje wskazane w  oświadczeniu 

potwierdzającym  miejsce  zagospodarowania  opadów  objętych  przedmiotem  zamówienia 

będą znajdowały się w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego. Ustalenia 

w  tym  zakresie  (ilości  i  rodzaje  odpadów,  które  będą  dostarczane  do  poszczególnych 

instalacji i/lub punktów przeładunkowych), zgodnie z treścią pkt 17 OPZ zostaną uzgodnione 

w trybie roboczym przez koordynatorów realizacji umowy. Postępowanie prowadzone przez 

Zamawiającego  dotyczy  zagospodarowania  odpadów  pochodzących  z  terenu  Miasta 

stołecznego Warszawy i nie obejmuje swoim przedmiotem odbioru odpadów, zatem pytanie 

Wykonawcy  „Czy  operatorzy  świadczący  usługę  odbioru  odpadów  będą  musieli 

tran

sportować odpady do wskazanych instalacji?” jest bezprzedmiotowe. (…) 

Pytanie 5: 

§  2  ust.  6  Istotne  postanowienia  umowy:  „Po  zawarciu  umowy  Zamawiający  dopuszcza 

możliwość  zmiany  instalacji  do  przetwarzania  wskazanej  przez  Wykonawcę  w  dołączonym 

do  oferty 

oświadczeniu  potwierdzającym  miejsce  zagospodarowania  odpadów,  pod 

warunkiem  akceptacji  nowej  instalacji  przez  Zamawiającego  i  na  warunkach  z  nim 

uzgodnionych. Przekazanie odpadów do nowej instalacji nie może powodować zwiększenia 

kosztów  dla  Zamawiającego.  W  takim  przypadku  odpady  będą  dostarczane  do  punktu 

przeładunkowego, o którym mowa w pkt 16 przez okres 30 dni od dnia akceptacji instalacji 

(dotyczy tylko instalacji w obrębie województwa mazowieckiego). Wskazany okres może ulec 

zmianie  o  czym  Zamawiający  poinformuje  Wykonawcę  pisemnie.”  Prosimy  o  informację, 

dlaczego odpady będą dostarczane do punktu przeładunkowego jedynie przez okres 30 dni 

od  dnia  akceptacji  nowej  instalacji  przez  Zamawiającego?  Dlaczego  zmiana  instalacji  do 

przetwarzania dotyczy wyłącznie instalacji w granicach województwa mazowieckiego? 

Odpowiedź 5: 

Zamawiający wyjaśnia, iż wskazany okres 30 dni odnosi się do przypadku, gdy nowa 

instalacja do przetwarzania wskazana przez Wykonawcę będzie znajdować się w granicach 

administracyjnych  w

ojewództwa  mazowieckiego.  W  przypadku  instalacji  poza  granicami 

administracyjnymi województwa,  zgodnie  z  pkt  16 lit.  a) OPZ odpady  będą  dostarczane do 

punktu/punktów  przeładunkowych  przez  cały  okres  realizacji.  Zamawiający  wyjaśnia,  iż 

zmiana  instalacji,  d

otyczy  zarówno  instalacji  w  granicach  województwa  mazowieckiego  jak                 

i poza granicami.”

Dalsze  odniesienie 

do  poszczególnych  kwestii  będzie  miało  miejsce  w  ramach 

rozpatrywanych zarzutów.  

Biorąc  pod  uwagę  ustalenia  i  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania  (art.  191 

ust.1 Pzp), Izba stwierdziła co następuje.   


Izba  z  uwagi  na  charakter  sformułowanych  zarzutów  w  odwołaniu  przez 

Odwołującego  uznała,  że  istnieje  konieczność  ich  łącznego  rozpoznania,  w  konsekwencji 

stwierdzając, iż podlegają one oddaleniu. 

W pierwszej kolejności konieczne jest wskazanie, że Zamawiający w SIWZ wyraźnie 

wyłączył  w pkt 16 Cz. II SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia możliwość aby posiadaczem 

punktów przeładunkowych był podmiot odbierający odpady od właścicieli nieruchomości (art. 

23 ust. 10 pkt 1 ustawy o odpadach). 

Wymagał bowiem, aby punkty przeładunkowe spełniały 

wymogi  określone  w  art.  23  ust.  10  pkt 2 i  3 ustawy  o odpadach. W konsekwencji  członek 

konsorcjum 

prowadzący  instalacje  komunalną  lub  do  bioodpadów  nie  mógł  być 

prowadzącym punkty przeładunkowe. Powyższy wymóg był bezsporny i wiążący oraz nie był 

kwestionowany na etapie SIWZ. 

W  ocenie  Izby,  prowadzenie  punktów  przeładunkowych  jest  równoznaczne                             

z prowadzeniem, czy też wykonywaniem czynności składających się na zbieranie odpadów 

m.in.  magazynowanie  i  wymaga  zezwolenia  zgodnie  z  art.  41  b  ust.1  (Gospodarowanie 

odpadami,  polegające  na  zbieraniu  odpadów  niebezpiecznych,  odzysku  odpadów  przez 

wypełnianie  terenów  niekorzystnie  przekształconych,  zbieraniu  lub  przetwarzaniu  odpadów 

komunalnych  lub  odpadów  pochodzących  z  przetwarzania  odpadów  komunalnych, 

wymagające  uzyskania  zezwolenia  na  zbieranie  odpadów,  zezwolenia  na  przetwarzanie 

odpadów,  pozwolenia  na  wytwarzanie  odpadów  uwzględniającego  zbieranie  lub 

przetwarzanie  odpadów  lub  pozwolenia  zintegrowanego  uwzględniającego  zbieranie  lub 

przetwarzanie  odpadów,  odbywa  się  wyłącznie  na  nieruchomości,  której  właścicielem, 

użytkownikiem  wieczystym,  użytkownikiem  albo  dzierżawcą  jest  posiadacz  odpadów 

gospodarujący odpadami) w związku z art. 25 ust. 2 (Magazynowanie odpadów odbywa się 

na  terenie,  do którego posiadacz  odpadów  ma tytuł  prawny)  i  3  (Magazynowanie odpadów 

jest  prowadzone  wyłącznie  w  ramach  wytwarzania,  zbierania  lub  przetwarzania  odpadów) 

ustawy o odpadach.  Zgodnie  z  art.  3  ust.  1  pkt  34  ustawy  o  odpadach  przez  -  zbieranie 

odpadów  -  rozumie  się  gromadzenie  odpadów  przed  ich  transportem  do  miejsc 

przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru 

i  składu  odpadów  i  niepowodujące  zmiany  klasyfikacji  odpadów  oraz  tymczasowe 

magazynowanie  odpadów,  o  którym  mowa  w  pkt  5  lit.  b.  Zaś  w  art.  3  ust.1  pkt  5  ustawy                 

o  odpadach,  przez 

magazynowaniu  odpadów  -  rozumie  się  przez  to  czasowe 

przechowywan

ie odpadów obejmujące: 

a) wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę, 

b) tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów, 


c)  magazynowanie  odpadów  przez  prowadzącego  przetwarzanie  odpadów. W  ocenie,  Izby  

w konsekwencji magazyno

wanie odpadów jest nieodłącznym elementem zbierania odpadów.   

Nadto

, magazynowanie może odbywać się na terenie do którego posiadacz odpadów 

ma  tytuł  prawny,  a  zgodnie  z  decyzjami  administracyjnymi  przedłożonymi  przez 

Odwołującego  w  toku  postępowania  o  udzielnie  zamówienia  publicznego,  tytuł  prawny  ma 

tylko jeden z członków konsorcjum Partner, nie inni jego członkowie, ani całe konsorcjum.  

Należy  także  przyjąć  stanowisko,  że  nie  ma  możliwości  występowania  „kilku” 

prowadzących  tę  samą  stacje  przeładunkową,  czy  też  jej  prowadzenie  bez  zbierania 

odpadów, czyli bez zezwolenia.   

Należy  również  zgodzić  się  z  Zamawiającym,  że  umowa  konsorcjum  (została 

przekazana  przez  Odwołującego  jako  załącznik  wraz  z  pozwem  o  zaniechanie  z  09.06.                 

2020  r.)  nie  od

nosi się do umowy współpracy (której Izba jako dowód nie dopuściła, z racji 

zastrzeżenia jako tajemnicy przedsiębiorstwa, w toku postępowania o udzielnie zamówienia 

publicznego  /

nie  objęta  odtajnieniem  Zamawiającego  z  15.04.2020  r./  i  braku  możliwości 

odni

esienia się przez Przystępującego), co jest tym bardziej zastanawiające, że obie noszą 

datę  27.02.2020  r.  W  tym  zakresie,  w  ramach  uzupełnienia  dokumentacji  na  płytce  CD, 

Zamawiający  przedstawił  przed  rozprawa  pismo  z  10.06.2020  r.,  gdzie  wnosił  do 

Odwołującego,  bez  odzewu,  o  wyjaśnienie  szeregu  kwestii  i  niespójności  oraz  braku 

wzajemnego odniesienia się tych umów.  

Nadto,  sam  Odw

ołujący  na  rozprawie  przyznał,  że  w  razie  zaistnienia  okoliczności 

związanych  z  odpowiedzialnością  administracyjną  lub  karną,  taki  podmiot  poniesie 

odpowiedzialność  z  tym  związaną.  Wydaje  się  że  takie  twierdzenie  może  nawet  dawać 

asumpt,  czego  Izba  nie  przesądza,  do  tezy,  że  Odwołujący  mógł  dokonać  określonych 

założeń na przyszłość, godząc się na zaistnienie takich okoliczności. Nie przesadzając tego 

obecnie, nie jest to element 

świadczący na korzyść zarzutów Odwołującego i jego twierdzeń 

że  zakres  obowiązków  pomiędzy  podmiotami  tworzącymi  konsorcjum  został  tak  ściśle 

rozgraniczony,  iż  podmiot  nie  mający  stosownego  zezwolenia  nie  będzie  wykonywał 

czynności, które warunkowane są takim zezwoleniem.  

W  efekcie,  Izba  nie  dała  wiary  zapewnieniom  Odwołującego.  W  jej  ocenie, 

egzekwowanie w praktyce takiego prowadzenia równoczesnego punktów przeładunkowych, 

aby  podmiot  czy  podmioty  posiadający  określone  instalację  z  art.  23  ust.  10  pkt  1  ustawy                

o  odpadach,  nie  zbierał  lub  nie  zbierały  odpadów  np.  poprzez  ich  magazynowanie,  ale 

jedynie  przeładowywał,  w  kontekście  Komunikatu  Ministerstwa  Środowiska,  z  uwagi 

chociażby  na  skale  zadania  2  i  8  (wielkości  zostały  przywołane  w  ustaleniach)  jest  co 


najmniej  wątpliwe.  Stąd  sama  konstrukcja  Wykonawcy  Konsorcjum  Partner  stworzona,                     

w  ocenie  Izby,  stricte  na  potrzeby  spełnienia  wymogów  SIWZ  nie  ma  rzetelnego                              

i  wiarygodnego  umocowania  w  praktyce,  jak  i  w  złożonych  dowodach  (które  Izba  nie 

dopuściła z racji braku możliwości odniesienia się do nich Przystępującego). Trudno bowiem 

założyć,  że  takie  konsorcjum  nie  będzie  naruszać  postanowień  SIWZ,  czy  też  przepisów 

ustawy  o  odpadach  w  praktyce

.  Podział  obowiązków,  który  jakoby  to  reguluje  (w  dowodzie 

niedopuszczonym

)  nie  rozstrzyga,  kto  w  rzeczywistości  miałby  egzekwować  i  kontrolować 

tego rodzaju ustalenia, abstrahując od innych wątpliwości wyrażonych przez Zamawiającego 

w piśmie z 10.06.2020 r. Nadto, Odwołujący nie odnosił się do tej kwestii na rozprawie. 

Zamawiający  nie  może  akceptować  i  brać  pośrednio  odpowiedzialność,  czy  też 

współodpowiedzialność  za  pewnego  rodzaju  stan  rzeczy,  z  racji  chociażby  na  wskazane 

wyżej  okoliczności.  Miał  więc  prawo  nie  zgodzić  się  na  przyjęte  rozwiązanie  na  obecnym 

etapie  postępowania.  Kwestia  ewentualnego  uzyskania  zezwolenia  post  factum, 

świadczyłoby  o  tym,  że  jeden  podmiot  ma  określone  zezwolenie  od  razu,  a  drugi  może  je 

uzyska jeśli będzie taka potrzeba, co narusza równe traktowanie i uczciwą konkurencje.  

Względem kwestii posiadania określonego zezwolenia przez konsorcjum i braku tego 

wymogu  w  SIWZ.  Należy  zgodzić  się  z  Zamawiającym,  że  taki  wymóg,  czy  też  obowiązek 

jest  obligatoryjny  niezależnie  od  opisu.  Przy  czym,  skoro  Zamawiający  wymagał  takiego 

zezwolenia od Wykonawcy przez cały czas realizacji (§ 1 ust. 3

istotnych postanowieniach 

umowy - Cz. V SIWZ)

, to tym bardziej muszą je mieć na etapie składnia ofert, gdyż mamy do 

czynienia  z  czynnościami  ściśle reglamentowanymi.  Izba  z  racji  niedopuszczenia dowodów 

do których nie mógł odnieść się Przystępujący, braku jasnych zasad egzekwowania takiego 

podziału obowiązków w praktyce przez członków konsorcjum nie mogła uznać argumentacji 

Odwołującego.    

Wskazuje

my,  że  punkty  przeładunkowe  mają  określony  status  i  umiejscowienie  pod 

danym  adresem  wskazanym  w  decyzjach  administracyjnych,  i  są  one  punktami 

przeładunkowymi  określonego  podmiotu,  współtworzącego  konsorcjum,  nie  można  je 

współdzielić  z  innym  podmiotem,  czy  też  podmiotami,  z  uwagi  na  okoliczności  przywołane 

wcześniej /prowadzący stację przeładunkową prowadzi zatem zbieranie odpadów, a miejsce 

zbierania odpadów jest wyznaczane w zezwoleniu na zbieranie odpadów - art. 43 ust. 1 pkt 3 

ustawy  o  odpadach/. 

Ten  podmiot  nie  jest  podmiotem  prowadzącym  instalacje  komunalne 

lub bioodpadów, lecz podmiotem który realizuje zbieranie odpadów jako podmiot odbierający 

odpady, czyli  z art. 24 ust.10 pkt 1 ustawy o odpadach.  Z kolei 

inni członkowie lub członek 

konsorcjum to podmioty lub podmiot prowadzący instalacje komunalną lub bioodpadów, lecz 

nie 

mogą lub nie może zbierać odpadów bo nie mają lub nie ma zezwolenia.  


Odnośnie  zestawień  SIWZ,  samych  załączonych  do  odwołania  SIWZ  z  innych 

post

ępowań,  to  wskazane  specyfikacje  tylko  pozornie  dotyczą  podobnego  przedmiotu 

zamówienia,  gdyż  de  facto  ten  przedmiot  jest  odmienny  /zagospodarowanie  odpadów                      

z PSOK-

u), a ich zestawienie miało na celu wyeksponowanie tez Odwołującego. 

Izba 

podkreśla,  że  stanowisko  niniejsze  i  okoliczności  podnoszone  przez 

Zamawiającego w informacji o odrzuceniu oferty z 15.04.2020 r. oraz na rozprawie mieszczą 

się  we  wskazanych  w  odrzuceniu  oferty  przesłankach  tak  SIWZ,  jak  i  przywołanych 

przepi

sach szczególnych wskazanych w SIWZ.  

Należy  również  przypomnieć,  że  kwestia  łączenia  potencjału  w  ramach  konsorcjum              

w  taki  sposób,  jak  ma  to  miejsce  u  Odwołującego  jest  warunkowane  tym  m.in.,  czy  każdy               

z  elementów  składających  się  na  przedmiot  zamówienia  wymaga  posiadania  uprawnień. 

Wymagania  stawiane  wykonawcom  składającym  oferty  wspólne,  winny  więc  być 

każdorazowo  kształtowane  przy  uwzględnieniu  charakteru  przedmiotu  zamówienia.                         

W  przedmiotowych  okoliczn

ościach,  w  ocenie  Izby,  taka  konstrukcja,  jak  u  Odwołującego, 

jest  zważywszy  na  przedmiot  zamówienia  i  okoliczności  wskazane  wcześniej 

niewystarczająca  i  takiego  zezwolenia  nie  może  posiadać  tylko  jeden  członek  konsorcjum, 

aby spełnić wymogi pkt 16 SIWZ i przepisów szczególnych.                    

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.  

W  tym  stanie  rzeczy,  Izba  oddaliła  odwołanie  na  podstawie  art.  192  ust.  1  zdanie 

pierwsze i ust. 2 Pzp oraz orzekła jak w sentencji.   

O  kosz

tach  postępowania  orzeczono  stosownie  do  wyniku  sprawy,  na  podstawie 

przepisu  art.  192  ust.  9  i  10  Pzp  w  zw.  z  §  3  pkt  1  lit.  a  i  pkt  2  lit.  b  oraz  §  5  ust.  3  pkt  1 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposob

u  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 972). Izba uznała wniosek 

Zamawiającego  o  zasądzenie kosztów  wynagrodzenia pełnomocnika  w kwocie 3.600,00  zł, 

tj. zgodni

e z przedłożonym rachunkiem (§ 3 pkt 2 lit. b w/w rozporządzenia). 

Przewodniczący: 

……………………………… 

Członkowie:   


……………………………… 

……………………………… 


wiper-pixel