KIO 895/20 POSTANOWIENIE dnia 9 czerwca 2020 r.

Data: 21 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 895/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 9 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:      Ryszard Tetzlaff 

Członkowie:              Robert Skrzeszewski 

Bartosz Stankiewicz 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  ud

ziałem  stron  oraz  uczestników 

postępowania  odwoławczego  w  dniu  9  czerwca  2020  r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  27  kwietnia  2020  r.  przez 

wykonawc

ów  Konsorcjum  Firm:  1)  Partner  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  (Lider);  2)  Chemeko  - 

System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów; 3) Eneris Ekologiczne Centrum 

Utylizacji  Sp.  z  o.o.:  z  adresem  dla  siedziby  lidera  konsorcjum:  ul.  Płytowa  1,  03-046 

Warszawa 

w postępowaniu prowadzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania 

w m.st Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa  

przy  udziale  wykonawcy  J.  Z. 

prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  firmą: 

Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Handlowo-Usługowe  LEKARO  J.  Z.,  Wola  Ducka  70A, 

05-408  Glinianka  z

głaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie zamawiającego 

postanawia: 


umorzyć postępowanie odwoławcze

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz               

wykonawców Konsorcjum Firm: 1) Partner Sp. z o.o. Sp. k. (Lider); 2) Chemeko - 

System  Sp.  z  o.o.  Zakład  Zagospodarowania Odpadów;  3)  Eneris  Ekologiczne 

Centrum  Utylizacji  Sp.  z  o.o.:  z  adresem  dla  siedziby  lidera  konsorcjum:                      

ul. Płytowa 1, 03-046 Warszawa kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy 

pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  27  września  2019  r.  poz.  1843

z  późn.  zm.)  na  niniejsze 

postanowienie  - 

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

……………………………… 

Członkowie:   

……………………………… 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 895/20 

U z a s a d n i e n i e 

Postępowanie  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  prowadzone  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  z  możliwością  składnia  ofert  częściowych  na:  „Zagospodarowanie 

odpadów  komunalnych  pochodzących  z  terenu  Miasta  Stołecznego  Warszawy”,  nr  sprawy: 

DZA.ZOZ.27.9/2020.LK;  zostało  wszczęte  ogłoszeniem  w  ogłoszeniem  opublikowanym                          

w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  27.02.2020  pod  nr  2020/S  041-097551, 

przez  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  w  m.st  Warszawie  Sp.  z  o.o.,  ul.  Obozowa 

43, 01-161 Warszawa zwane dalej: 

„Zamawiającym”.                      

W  dniu  15.04.2020  r. 

(poprzez  swoją  platformę  zakupową)  Zamawiający 

poinformował  w  zakresie  zadania  2  i  8  o  odtajnieniu  informacji  zastrzeżonych  przez 

Wykonawcę  -  Konsorcjum  Firm:  1)  Partner  Sp. z  o.o.  Sp. k.  (Lider);  2) Chemeko  -  System 

Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów; 3) Eneris Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. 

z o.o.: z adresem dla siedziby lidera konsorcjum: ul. Płytowa 1, 03-046 Warszawa zwanego 

dalej: 

„Konsorcjum  Partner”  albo  „Odwołującym”,  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa,  tj. 

informacji zawartych we wskazanych tam pismach i dokumentach.  

W  dniu  27.04.2020  r. 

(wpływ  do  Prezesa  KIO  w  wersji  elektronicznej  podpisane 

pod

pisem  cyfrowym  za  pośrednictwem  elektronicznej  skrzynki  podawczej  -  ePUAP) 

Konsorcjum  Partner  wniosło  odwołanie  na  czynność  Zamawiającego  z  15.04.2020  r.                       

w  zakresie  zadania  2  i  8

.  Kopie  odwołania  Zamawiający  otrzymał  w  tym  samym  dniu                      

(e-

mailem). Odwołanie zostało podpisane przez osobę umocowaną.  

Zamawiający w dniu 29.04.2020 r. wezwał (poprzez swoją platformę zakupową) wraz 

kopią odwołania,  w  trybie art.  185  ust.1  Pzp,  uczestników  postępowania  przetargowego do 

wzi

ęcia udziału w postępowaniu odwoławczym. 

W  dniu  30.04.2020  r. 

(wpływ  bezpośredni  do  Prezesa  KIO)  J.  Z.  prowadząca 

działalność  gospodarczą  pod  firmą:  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 

LEKARO  J.  Z.,  Wola  Ducka  70A,  05-408  Glinianka  zwana  dalej: 

„Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe  LEKARO  J.  Z.”  albo  „Przystępującym”  zgłosiło 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  wnosząc  o 

oddalenie odwołania  w  całości.  Kopia zgłoszenia została przekazana Zamawiającemu oraz 

Odwołującemu. 


Izba  potwierdziła  skuteczność  zgłoszonego  przystąpienia,  oddalając  wniosek 

Odwołującego  (pismo  z  19.05.2020  r.)  o  uznanie  mającego  miejsce  w  postępowaniu 

zgłoszonego  przystąpienia  za  nieskutecznego,  jako  dokonanego  względem  niewłaściwego 

postępowania  odwoławczego,  a  w  konsekwencji  uznanie,  że  Przystępującemu  nie 

przysługuje  status  uczestnika  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt:  KIO  895/20,                                

a  w  rezultacie  uprawnienia  procesowe,  w  tym  do  prezentowania  stanowisk,  w  tym 

pisemnych. W tym zakresie Izba wzięła pod uwagę okoliczności mające miejsce w sprawie, 

na które powołał się Zamawiający w swoich wyjaśnieniach z 01.06.2020 r. przedstawionych 

na wezwanie Izby z 13.05.2020 

r. przywołując pisma do Izby z 04.05.2020 r., że: „Mając na 

uwadze,  iż  odwołujący  się  Wykonawca  w  dniu  27.04.2020  r.  przesłał  Zamawiającemu 

dwukrotnie  tę  samą  kopię  odwołania,  a  Zamawiający  dopiero  w  dniu  30.04.2020  r.,  po 

otrzymaniu  z  Krajowej  Izby  Odwoławczej  pisma  znak  UZP/BO/MS/6349/7001/20  dot.  KIO 

895/20 oraz pisma  znak UZP/BO/EK/6350/7003/20 dot. KIO 896/20, powziął informacje,  że 

odwołujący  się  Wykonawca  złożył  dwa  odwołania  w  przedmiotowym  postępowaniu 

przetargowym,  informacja  o  wniesieniu  odwołania  wraz  z  kopią  wniesionego  odwołania 

została  przekazana  (w  części)  Wykonawcy  w  dniu  29  kwietnia  2020  r.  pismem  znak: 

DZA.ZOZ.27.9.2020.87.LK oraz pismem znak: DZA.ZOZ.27.9.2020.86.LK poprzez platformę 

zakupową,  na  której  prowadzone  jest  postępowanie  oraz  wraz  z  drugą  otrzymaną  kopią 

odwołania w dniu 04 maja 2020 r. pismem znak: DZA.ZOZ.27.9.2020.89.LK i pismem znak: 

DZA.ZOZ.27.9.2020.90.LK  poprzez  platformę  zakupową,  na  której  prowadzone  jest 

postępowanie.”. W konsekwencji uznając, że wezwanie z 29.04.2020 r. dotyczyło odwołania 

o sygn. akt: KIO 895/20, a wezwanie z 04.05.2020 r. dotyczyło odwołania o sygn. akt: KIO 

896/20.  Jednocześnie,  Izba  przychyliła  się  do  stanowiska  Przedsiębiorstwa  Produkcyjno-

Handlowo-

Usługowego LEKARO J. Z. wyrażonego w piśmie z 25.05. 2020 r., że: „wszelkie 

ewentualne  zaniedbania  Zamawiającego,  polegające  m.in.  na  ewentualnym  wprowadzeniu 

LEKARO  w  błąd  co  do  tego,  iż  oba  odwołania  Konsorcjum  Partner  są  identyczne, 

przekazaniu LEKARO pismem z dnia 30 kwietnia 2020 r. oraz pismem z dnia 4 maja 2020 r. 

identycznych wycinków odwołania Konsorcjum Partner, nie może obciążać LEKARO”

W  dniu  03.06.2020  r. 

(wpływ  do  Prezesa  KIO  w  wersji  elektronicznej  podpisane 

podpisem  cyfrowym  za  pośrednictwem  elektronicznej  skrzynki  podawczej  -  ePUAP) 

Odwołujący  w  sprawie  o  sygn.  akt:  KIO  895/20  wycofał  odwołanie  wniesione  w  dniu 

27.04.2020  r. 

na  czynność  z  15.04.2020  r.  Wycofanie  zostało  podpisane  przez  osobę 

umocowaną. Wskazał,  że:  „(…)wobec  omyłkowego  przesłania  Zamawiającemu,  dwukrotnie 

kopii 

tego  samego  odwołania  z  dnia  27  kwietnia  2020  r.,  zamiast  przekazania  kopii  dwóch  

odrębnych odwołań (prawidłowo wniesionych do KIO dnia 27 kwietnia 2020 r.), Odwołujący 

w związku z dyspozycją art. 189 ust. 2 pkt 7 i ust. 3 w zw. z art. 180 ust. 5 i 181 ust. 1 pkt 1 


P.z.p.,  działając  w  trybie  art.  187  ust.  8  P.z.p.  cofa  odwołanie,  którego  kopia  nie    została 

prawidłowo,  tj.  w  terminie  przewidzianym  art.  181  ust.  1  pkt  1  P.z.p.,  przekazana  

Zamawiającemu (…)”

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  pismo  wycofujące  odwołanie  o  sygn.  akt: 

KIO  895/20 

zostało  złożone  prawidłowo  i  podpisane  przez  osobę  umocowaną,                                 

w  konsekwencji  czego  uznała,  że  odwołanie  zostało  skutecznie  wycofane  przed  otwarciem 

rozprawy.  

Uwzględniając  powyższe,  Izba,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8  oraz  art.  192 

ust. 1 zd. 2 Pzp, umorzyła postępowanie odwoławcze w sprawie o sygn. akt: KIO 895/20.  

Postanowienie  zostało  ogłoszone  poprzez  jego  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń              

w trybie § 32 Rozporządzenia Prezesa Rady  Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1092 i poz. 

1992).  Na  podstawie  art.  187  ust.  8  zd.  2  Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia 

Prezesa  Ra

dy  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.:  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972),  Izba  orzekła                           

o  dokonan

iu  zwrotu  Odwołującemu  z  rachunku bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych 

90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Przewodniczący: 

……………………………… 

Członkowie:   

……………………………… 

……………………………… 


wiper-pixel