KIO 894/20 Sygn. akt KIO 894/20 POSTANOWIENIE dnia 25 czerwca 2020 r.

Data: 20 sierpnia 2020

Sygn. akt KIO 894/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Renata Tubisz 

Protokolant:              

Rafał Komoń  

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

z  udziałem  stron  w  dniu  25  czerwca  2020  r.  w Warszawie 

odwołania  wniesionego do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu 27 kwietnia 2020  r. 

przez 

odwołującego:  P.  M.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą 

Przedsiębiorstwo  Inżynieryjne  ALFA  P.  M.  ul.  Głogowa  9;  80-297  Banino  w  postępowaniu 

powadzonym  

przez zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych ul. Czatkowska 2 E; 83-110 

Tczew 

przy  udziale 

przystępującego:  „ATR”  S.  R.  ul.  Reja  16,  83-110  Tczew  po  stronie 

zamawiającego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze 

kosztami  postępowania  obciąża  odwołującego  P.  M.  prowadzący  działalność 

gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA P. M. ul. Głogowa 9; 80-

297 Banino i: 

zalicza  do  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  750  zł  00  gr  (słownie: 

siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego P. M. 


prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Przedsiębiorstwo  Inżynieryjne 

ALFA P. M. 

ul. Głogowa 9; 80-297 Banino tytułem wpisu od odwołania 

nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz 

P.  M. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Przedsiębiorstwo 

Inżynieryjne ALFA P. M. ul. Głogowa 9; 80-297 Banino kwotę 6.750,00 zł 00 gr 

(słownie:  sześć tysięcy  siedemset  pięćdziesiąt  złotych zero groszy),  stanowiącą 

90% uiszczonego wpisu od odwołania.  

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie  - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Gdańsk  

Przewodniczący:      ……………………………….. 


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na 

„Pełnienie  kompleksowego  nadzoru  inwestorskiego  wielobranżowego 

nad  realizacją  zadania  inwestycyjnego  p.n.:  „Wykonanie  przebudowy  ulic  dla  zadania: 

„rewitalizacja - poprawa bezpieczeństwa - wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz 

z  poprawą  infrastruktury  drogowej,  zagospodarowanie  terenu  zadworcowego  na  osiedlu 

Zatorze" w Tczewie - Etap I. 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13 marca  

2019 roku pod nr 516195-N-2020. 

Pismem  z  dnia  24 

czerwca  2020r.,  złożonym  na  E-puap  odwołujący  skutecznie  cofnął 

odwołanie, wnosząc o zwrot 90% wpisu od odwołania.    

W związku z powyższym Izba, na mocy art. 187 ust. 8 zdanie pierwsze oraz art. 192 ust. 1 

zdanie  drugie  ustawy  Pzp., 

umorzyła  postępowanie  odwoławcze  wydając  postanowienie  w 

sprawie.  

Krajowa Izba Odwoławcza na podstawie art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp. oraz § 5 

ust. 1 pkt 3 lit. a Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania  (j.t. Dz. U. 2018r.  z dnia 7 maja 2018r. poz.972), w 

związku  z  cofnięciem  odwołania  przed  otwarciem  rozprawy,  orzekła  o  dokonaniu  zwrotu  na 

rzecz odwołującego 90 % należnego wpisu od odwołania w kwocie 6.750,00zł. zaliczając w 

koszty postępowania kwotę 750,00 zł. to jest 10% z kwoty wpisu od odwołania to jest z kwoty 

7.500,00 złotych.                                                                       

Przewodniczący:      ……………………………….. 


wiper-pixel