KIO 89/20 WYROK dnia 29 stycznia 2020 r.

Data: 11 marca 2020

Sygn. akt KIO 89/20 

WYROK 

 z dnia 29 stycznia 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie:  

Przewodniczący: 

Agata Mikołajczyk 

Protokolant:    

Piotr Cegłowski 

po rozpoznaniu w Warszawie na rozprawie w dniu 29 stycznia 2020 r. 

odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  17  stycznia  2020  r.  przez  odwołującego: 

BUDIMEX Budownictwo sp. z o. o. z Warszawy (ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa) 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego   Zarząd  Inwestycji  Miejskich  w 

Krakowie (ul. Reymonta 20, 30-

059 Kraków), 

przy udziale wykonawcy:  

A. Mostostal  Warszawa  SA  (ul.  Konstruktorska  12A,  02-  673  Warszawa)  - 

zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, 

B. ERBUD  S.A.  (ul.  Franciszka  Klimczaka  1,  02-797  Warszawa) 

–  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego,  

orzeka: 

Oddala odwołanie; 

Kosztami  postępowania  obciąża  odwołującego:  BUDIMEX  Budownictwo  sp.  z  o.  o.  

Warszawy  (ul.  Siedmiogrodzka  9,  01-204  Warszawa)  i 

zalicza  w  poczet  kosztów 

postępowania odwoławczego kwotę 20.000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, 

zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Krakowie. 

………………………………   


Sygn. akt KIO 89/20 

Uzasadnienie 

Odwołanie  zostało  wniesione  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), [ustawa Pzp lub Pzp] przez 

zamawiającego:  Zarząd  Inwestycji  Miejskich  w  Krakowie,  którego  przedmiotem  jest 

„Przebudowa  ze  zmianą  sposobu  użytkowania  istniejących  obiektów  poprzemysłowych  w 

Krakowie  przy  ul.  Zabłocie  20-22.”  —  w  formule  Projektuj  i  Buduj  (znak  postępowania: 

ZIM.ZP.262.2.15.2019. O

głoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dz. Urz. UE w dniu 

27.08. 2019 r. pod nr 2019/S 164-401814. 

Odwołujący - Budimex Budownictwo Sp. z o.o. z 

Warszawy 

stwierdził, że Zamawiający dokonał wyboru oferty wykonawcy Mostostal Warszawa 

S.A. z Warszawy z 

naruszeniem przepisów ustawy Pzp: 

1)  art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 w zw. z art. 87 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 oraz art. 91 ust. 1 Pzp  z uwagi 

na dokonanie w ofercie Mostostalu poprawy omyłek w trybie art. 87 ust. 2 pkt 2 Pzp, które 

nie wypełniały znamion oczywistych omyłek rachunkowych i stanowiły uchybienia ustawy 

Pzp  o  nieusuwalnym  charakterze,  a  w  konsekwencji  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

Mostostalu  nieodpowiadającej  treści  SIWZ  i  zawierającej  błędy  w  obliczeniu  ceny  i  w 

efekcie 

dokonanie 

wybo

ru  podlegającej  odrzuceniu  oferty  Mostostalu  jako 

najkorzystniejszej;  

2)  art.  7  ust.  1  z  uwagi  na 

przeprowadzenie  Postępowania  w  sposób  niezapewniający 

zachowania uczciw

ej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz przejrzystości. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu unieważnienie 

czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  powtórzenie  czynności  badana  i  oceny  ofert,  w 

tym odrzucenie oferty 

wykonawcy Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie. 

Wykonawca podał, że „Interes Odwołującego w uzyskaniu Zamówienia doznał uszczerbku, 

ponieważ  Odwołujący  jest  wykonawcą  zainteresowanym  pozyskaniem  Zamówienia,  a  jego 

prawidłowo sporządzona oferta została sklasyfikowana na 2. miejscu w klasyfikacji ofert, ofertą 

Mostostalu.  Tym  s

amym,  z  uwagi  na  zaniechanie  przez  Zamawiającego  odrzucenia  oferty 

Mostost

alu  i  wybór  tej  oferty  jako  najkorzystniejszej  wykonawcy,  którego  oferta  nie 

respektowała  wymagań  SIWZ  i  zawierała  błędy  w  obliczeniu  ceny  nastąpił  kosztem 

Odwołującego. W związku z tym na skutek wskazanych naruszeń Odwołujący może ponieść 

szkodę  polegającą  na  nieuzyskaniu  zamówienia,  a  w  konsekwencji  na  pozbawieniu 

Odwołującego zysku, zakładanego w związku z realizacją Zamówienia, co dowodzi naruszenia 

interesu  w  uzyskan

iu  zamówienia  i  co  czyni  zadość  wymaganiom  określonym  w  art.  179        

ust. 1 ustawy Pzp. 


Stan faktyczny 

W punkcie XV SIWZ Zamawiający w następujący sposób opisał sposób obliczenia ceny i 

zgodnie z którym wykonawca zobowiązany był podać w ofercie (wzór Formularza oferty — 

zał.  nr  3  do  SIWZ)  elementy  wchodzące  w  skład  ceny  oferty  za  wykonanie  przedmiotu 

zamówienia: 

Z  powyższych  postanowień  SIWZ  wynika,  że  wykonawcy  zobowiązani  byli  w  swoich 

ofertach podać 4 ceny brutto: 

A. 

wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych (dalej jako „Cena A"); 

B. 

wynagrodzenie za opracowanie koncepcji architektonicznej (dalej jako „Cena B”); 

C.  wynagrodzenie  za  opracowanie  kompletnego  projektu  budowlanego  dla  obiektu, 

uzyskanie  ostatecznej  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  i  zaświadczenia  o  nie 

wniesieniu  sprzeciwu  do  zgłoszeń  budowy/robót  budowlanych/rozbiórek  (dalej  jako 

„Cena C"); 

D. 

wynagrodzenie  za  wykonanie  projektów  wykonawczych,  przedmiarów  robót, 

STWiORB i kosztorysów inwestorskich (dalej jako „Cena D");  

oraz obliczyć (dodając A + B + C + D) cenę brutto oferty: 

E. 

cena  oferty  za  cały  przedmiot  zamówienia  (dalej  jako  „Cena  E”),  która  stanowiła 

kryterium oceny i porównania ofert. 

3. Ponadto dla Cen B, C i D Zamawiający określił następujące wymogi: 

podana Cena B miała stanowić 1 % Ceny A; 

- podana Cena C 

miała stanowić 2,5 % Ceny A; 

podana Cena B miała stanowić 2,41 % Ceny A. 

Powyższe  wymogi  dla  Cen  B,  C  i  D  zostały  powtórzone  w  §  12  ust.2  Istotnych 

Postanowień Umowy, stanowiących Załącznik nr 1 do SIWZ.  

Zgodnie  z  informacją  z  otwarcia  ofert  w  niniejszym  Postępowaniu,  które  nastąpiło  5 

listopada 2019 r., Mostostal Warszawa S.A. złożył ofertę z ceną oferty za cały przedmiot 

zamówienia  (Ceną  E)  w  wysokości  39  391  168,95  zł  brutto,  zaś  Odwołujący  Budimex 

Budownictwo Sp. z o.o. złożył ofertę z ceną oferty za cały przedmiot zamówienia (Ceną 

E) w wysokości 39 848 998,80 zł brutto. 

Zamawiający w dniu 7 stycznia 2020 r. poinformował o wyborze, jako najkorzystniejszej, 

oferty Mostostalu Warszawa S.A., stwierdzając, że oferta ta spełnia wymagania określone 

w  SIWZ  i  uzyskała  najwyższą  liczbę  punktów.  Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej 

oferty wskazywała na modyfikację ceny całkowitej zaoferowanej przez Mostostal (Cena 

E) w stosunku do ceny określonej podczas otwarcia ofert i jej ukształtowanie na poziomie 

39.253.583,09 zł. 

Zamawiający dokonał zmiany ceny ofertowej Mostostalu, informując Mostostal pismem z 

dnia 18.11.2019 r., że dokonał na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 Pzp poprawy oczywistych 


omyłek rachunkowych w ofercie Mostostalu. Zmiany w ofercie Mostostalu zostały dokonano 

w Pkt 1 ppkt 2-

5  Załącznik nr 3 do SIWZ w następujący sposób: 

BYŁO: 

1) za wykonanie robót budowlanych: 37 063 150,87 zł brutto 

2) za opracowanie koncepcji architektonicznej w wysokości 1% kwoty brutto wskazanej w ppkt 

1) powyżej, tj. 393 911,69 zł brutto, 

3)  za  opracowanie  kompletnego  projektu  budowlanego  dla  obiektu,  uzyskanie  ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na budowę i zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu (…) w wysokości 

2,50% kwoty brutto wskazanej w ppkt 1) powyżej tj. 984 779,22 zł brutto, 

4) za wykonanie projektów wykonawczych (…)  w wysokości 2,41% kwoty brutto wskazanej w 

ppkt 1) powyżej, 949 327,17 z brutto. 

5) cena o

ferty za cały przedmiot zamówienia, stanowiąca sumę elementów w ppkt od 1) do 4) 

powyżej.  tj.  3  391168,95  zł  brutto  w  tym  stawkę  podatku  VAT  w  23%  cena  oferty  z  cały 

przedmiot zamówienia 32 025 340,61 zł netto. 

PO POPRAWIE JEST: 

1) za wykonanie robót budowlanych: 37 063 150,87 zł brutto 

2) za opracowanie koncepcji architektonicznej w wysokości 1% kwoty brutto wskazanej w int 

1) powyżej. tj. 370 631,51 zł brutto, 

3) wynagrodzenie za opracowanie kompletnego projektu budowlanego dla obiektu, uzyskanie 

ostatecz

nej decyzji o pozwoleniu na budowę i zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu (…) 

w wysokości 2,50% kwoty brutto wskazanej w ppkt 1) powyżej, tj. 926 578,77 zł brutto, 

4) za wykonanie projektów wykonawczych (…) w wysokości 2,41% kwoty brutto wskazanej w 

pp

kt 1) powyżej, 

5) cena oferty za cały przedmiot zamówienia, stanowiąca sumę elementów w ppkt od 1) do 39 

253 583,09 zł brutto w tym stawkę podatku VAT w 23% za cały przedmiot zamówienia 31 913 

482,19 zł netto”. 

Z powyższej informacji wynika, że Zamawiający zmienił w ofercie Mostostalu aż 4 ceny, tj. 

oprócz ceny ofertowej (Ceny 9, również Ceny B, C i D, pozostawiając bez zmian Cenę A. 

II. 

Argumentacja prawna Odwołującego 

1.  O

ferty Mostostalu w zakresie wymogów odnośnie Cen B, C i D nie odpowiada treści SIWZ 

(a

rt. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp) i niezgodności te nie podlegają poprawie w trybie art. 87 ust. 2 pkt 

2 Pzp (a także w trybie art. 87 ust. 3 pkt 3 Pzp). Z uwagi na nieusuwalne błędy odnoszące 

się  do  jednoznacznych  instrukcji  odnoszących  się  do  sposobu  obliczenia  ceny, 

kwalifikowane  są  jednocześnie  jako  błędy  w  obliczeniu  ceny,  będące  podstawą  do 

odrzucenia oferty z uwagi na treść art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp. 

Zamawiający wymagał w SIWZ podania 4 cen (A, B, C, D) i obliczenia 1 ceny ofertowej (tj. 

podania Ceny E, stanow

iącej sumę Cen A+B+C+D), zaś dodatkowo cen B, C i D wymagał, 


by stanowiły one określony procent Ceny A (tj. Cena B 1% Ceny A, Cena C 21,50% Ceny 

A,  a  Cena  D  2,41%  Ceny  A).  W

ymagania  procentowe  odnośnie  cen  B,  C  i  D  zostały 

literalnie powtórzone w § 12 ust. 2 Istotnych Postanowień Umowy, jako wymogi odnośnie 

wysokości wynagrodzenia umownego wybranego Wykonawcy, a więc jako postanowienia 

mające  istotne  znaczenie na  etapie realizacji  i rozliczenia przedmiotu  zamówienia,  a nie 

tylko na etapie postępowania przetargowego i wyboru najkorzystniejszej oferty. Cytowane 

zapisy § 12 ust. 2 Istotnych Postanowień Umowy potwierdzają, zdaniem Odwołującego, że 

wymagania procentowe odnośnie cen B, C i D były istotnymi, przedmiotowymi wymogami 

ofertowymi,  stanowiącymi  element  opisu  przedmiotu  zamówienia,  a  nie  tylko  sposobem 

obliczenia  ceny  ofertowej  dla  potrzeb  postępowania  przetargowego.  Oznacza  to,  że 

naruszenie przedmiotowych wymogów ofertowych przez Mostostal stanowiło niezgodność 

jego  z  treścią  SIWZ  w  rozumieniu  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  niedającą  się  poprawić  w 

ustawowym trybie. 

3.  O

ferta Mostostalu nie zawierała błędu (Ceny E), rozumianego jako błąd w dodawaniu Cen 

Á+B+C+D  (suma  tych  Cen  została  obliczona  przez  Mostostal  prawidłowo),  natomiast 

niewątpliwie Ceny B, C i D z oferty nie spełniały wymagań SIWZ w zakresie odnoszącym 

do wymagań dotyczących poszczególnych wskaźników, tj. Cena B z oferta Mostostalu nie 

stanowiła 1% podanej Ceny A, Cena C z oferty Mostostalu nie stanowiła 2,50% podanej 

Ceny A, a Cena D z oferty Mostostalu nie sta

nowiła 2,41% podanej Ceny A.  

Odwołujący  wskazał  na  wyrok  KIO  577/16,  dotyczący  podobnego  jak  w  niniejszym 

Postępowaniu  wymogu  odnośnie  określenia  z  góry  w  SIWZ  limitu  wynagrodzenia 

wykonawcy  za  dokumentację  projektową  jako  procentu  wynagrodzenia  za  roboty 

budowlane; 

Zdaniem  Odwołującego,  kluczowe  w  niniejszej  sprawie  jest  to,  że  nie  ma  możliwości 

usunięcia zidentyfikowanych niezgodności oferty Mostostalu przez Zamawiającego tak w 

trybie art. 87 ust. 2 pkt 2 Pzp jak i w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, bo istnieje co najmniej 

kilka wariantów (możliwości) dokonania zmian cen podanych w ofercie Mostostalu, tak by 

Ceny B, C i D stanowiły wymagany w SIWZ procent Ceny A. 

Każdy z tych 5 wariantów poprawienia oferty Mostostalu spełnia wymogi SIWZ (z punktu 

XV  SIWZ),  tzn.  dla  każdego  z  tych  5  wariantów:  Cena  B  stanowi  1%  Ceny  A,  Cena  C 

stanowi  2,50%  Ceny  A,  a  Cena  D  stanowi  2,41%  Ceny  A.  Wariantowość  możliwych 

sposobów  dokonania  poprawy  wynika  z  tego,  że  Zamawiający  nie  mógł  samodzielnie 

ustalić,  który  element  złożonego  oświadczenia  woli  Mostostalu  traktować  jako  wiążący 

(oświadczenie co do ceny całkowitej oferty; oświadczenie określające cenę A, czy może 

oświadczenia określające ceny B,C,D). 

Wskazana  powyżej  wariantowość  możliwych  sposobów  poprawienia  uchybień 

zidentyfikowanych w ofercie Mostostalu (gdzie każdy z wariantów obliczeń jest poprawny 


matematycznie  i  zgodny  z  wymogami  SIWZ,  lecz  daje  inną  wysokość  Ceny  E  i 

poszczególnych cen składowych), uniemożliwia uznanie tych błędów za oczywiste omyłki 

rachunkowe  i  poprawienie  ich  w  trybie  art.  87  ust.  2  pkt  2  Pzp 

(tak  jak  uczynił  to 

Zamawiający),  względnie  uniemożliwia  też  zastosowanie  procedury  sanacyjnej 

przewidzianej w art. 87 ust. 2 pkt 3) Pzp.  

Wariantowość  możliwości  poprawy  błędów  w  ofercie  Mostostalu,  wykazana  powyżej  za 

pomocą cen z oferty Mostostalu i wyliczeń matematycznych poczynionych na podstawie 

tych cen i zgodnie z zapisami SIWZ, powoduje, iż błędy w ofercie Mostostalu nie nadają się 

do  poprawienia  w  trybie  ar

t.  87  ust.  2  pkt  2  ustawy  Pzp,  gdyż  ewentualna  omyłka 

rachunkowa nie jest oczywista (nie jest oczywistym, który element oświadczenia Mostostalu 

dotknięty  jest  błędem  i  w  jaki  sposób  zidentyfikowane  uchybienie  poprawić  —  które  z 

możliwych  działań  matematycznych  przedsięwziąć).  Wskazał  ,  że  „oczywistość”  omyłki 

oznacza sytuację, w której ta omyłka widoczna jest na pierwszy rzut oka i wypełnia ona 

znamion

a sytuacji „niebudzącej wątpliwości” (tak np. wyrok KIO 1312/16).  

Z tego samego powodu nie jest również możliwe zastosowanie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 

Pzp

,  bo  bez  zakazanych  po  otwarciu  ofert  negocjacji  z  oferentem,  nie  ma  możliwości 

jednoznacznego ustalenia, które ceny z oferty Mostostalu (A, B, C, D, czy E) powinny ulec 

zmianie  i  o  jakie  kwoty.  Intencje  Mo

stostalu  w  tym  zakresie  nie  wynikają  w  sposób 

jednoznaczny  z  treści  złożonej  przez  niego  oferty,  a  rekonstrukcja  tychże  intencji 

wymagałaby  poczynienia  ustaleń  bezpośrednio  wykonawcą,  a  w  konsekwencji 

rekonstrukcji oświadczeń woli ponad podstawy wynikające z oferty.  

W  kontekście  wskazanej  powyżej  wariantowości  możliwości  poprawy  błędów  w  ofercie 

Mostostalu, Odwołujący powołał się na wyrok KIO 1116/14, zapadłego w sprawie, w której 

zamawiający przy podobnych postanowieniach SIWZ i podobnym błędzie oferenta odrzucił 

jego  ofertę,  na  co  oferent  złożył  odwołanie.  Oddalając  odwołanie,  Izba  stwierdziła,  że 

czynność zamawiającego była prawidłowa, gdyż oferta ta zawierała błąd w obliczeniu ceny. 

Zamawiający działając prawidłowo powinien był bowiem uznać, że wymaganie określone w 

pkt 10.4 IDW stanowi element opisu sposobu obl

iczenia ceny i nie wypełnienie postanowień 

siwz w tym zakresie musi być kwalifikowane jako niezastosowanie się do przyjętego przez 

zamawiającego sposobu obliczenia ceny oferty. Jeśli niezastosowanie się do tego sposobu 

obliczenia ceny jest oczywistą omyłką rachunkową, to może podlegać poprawie w trybie 

art.  87  ust.  2  pkt  2  ustaw

y.  Jednak  Izba  stwierdza,  że  częściowo  argumentacja 

zabawiającego i przystępującego zasługuje na uwzględnienie, 7. w takim zakresie w jaki 

strona  i  uczestnik 

podnoszą  wariantowość  możliwości  poprawy  oferty  odwołującego.  Ta 

wariantowość możliwości poprawy w ocenie Izby została wykazana przez przystępującego 

za  pomocą  przedstawionych  wyciągów  z  oferty  odwołującego  i  poczynionych  na  jej 

podstawie wyliczeń. W tej sytuacji Izba stwierdziła, że błąd w obliczeniu ceny, który zaistniał 


w ofercie odwołującego nie daje się usunąć w trybie art. 87 ust. 2 pkt 2 lub 3 ustawy i w tym 

zakresie zarzut naruszenia art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy podleg

ał oddaleniu.   

Skoro nie została spełniona przesłanka „oczywistości” pomyłek w ofercie Mostostalu, to za 

bezprawne  i  arbitralne  należy  uznać  dokonane  przez  Zamawiającego  pismem  z  dnia 

18.11.2019 r. 

— już po otwarciu ofert - poprawienie oferty Mostostalu. Wobec możliwych 

różnych,  zgodnych  z  SIWZ  wariantów  poprawy,  przyjęty  przez  Zamawiającego  sposób 

poprawy (uznanie

, że intencją Mostostalu było podanie Ceny A i dostosowanie pozostałych 

cen  do  wymogów  SIWZ  z  pewnością  nie  był  jedynym  możliwym  sposobem  poprawy 

zgodnym  z  SIWZ,  a  co  więcej,  wcale  nie  jest  oczywistym,  że  stanowił  on  rekonstrukcję 

faktycznej woli Mostostalu w zakresie podawanych przez niego w ofercie cen.  

Przeciwnie,  arbitralnie  przyjęty  przez  Zamawiającego sposób  poprawy  oferty  Mostostalu 

st

anowił odmienne, nowe oświadczenie woli Mostostalu sprzecznego z pierwotną intencją 

Mostostalu,  czego  dowodzi  analiza  matematyczna  cen  zawartych  w  ofercie  Mostostalu. 

„Matematyka nie kłamie” i potwierdza, że punktem wyjścia w ofercie Mostostalu była cena 

o

fertowa za cały  przedmiot  zamówienia,  czyli  Cena E  (a  nie Cena  A, jak  błędnie przyjął 

Zamawiający). To do Ceny E (a nie do Ceny A, jak błędnie przyjął Zamawiający) Mostostal 

dostosował pozostałe Ceny w swojej ofercie, dlatego Cena B w ofercie Mostostalu stanowi 

dokładnie 1% z jego ceny E, Cena C w ofercie Mostostalu stanowi dokładnie 2,50% z jego 

ceny E, Cena D w ofercie Mostostalu stanowi dokładnie 2,41% z jego Ceny E, a Cena A w 

ofercie  Mostostalu  stanowi  różnic  Cen  E  i  sumy  wyliczonych  w  oparciu  o  Cenę  E 

pozostałych cen, tj. A =E — (B+C+D). Ponieważ chodzi o operacje matematyczne na 8- i 

cyrowych liczbach, to powyższe zależności nie mogą być uznane za przypadkowe, a 

zatem  dowodzą one faktycznie przyjętego  przez  Mostostal  sposobu  podania cen  w  jego 

ofer

cie, który niewątpliwie był odmienny od sposobu przyjętego przez Zamawiającego do 

późniejszej  poprawy  oferty  Mostostalu.  Jednocześnie  powyższe  pokazuje  w  sposób 

wyraźny,  że  przy  sporządzaniu  oferty,  Mostostal  pominął  wytyczne  dotyczące  sposobu 

obliczenia c

eny przekazane w treści SIWZ i wiążące na równi wszystkich wykonawców. Nie 

było  więc  jego  intencją  (wbrew  wyraźnemu  nakazowi  SIWZ  i  wbrew  założeniu 

poczynionemu  przez  Zamawiającego)  respektowania  wymagań  co  do  poszczególnych 

wskaźników procentowych oferowanych kwot — jego intencją było aby kwoty B, C, D i E 

miały dokładnie taką wartość jaka określona została w ofercie. Przy takiej intencji nie da się 

jednak na obecnym etapie „dopasować” kwoty A do tak określonych wartości w taki sposób 

aby respektowały one założenia Zamawiającego wyrażone w treści siwz.  

W  świetle  powyższych  faktów  dowodzących  wadliwości  modyfikacji  Oferty  Mostostalu 

dokonanej  przez  Zamawiającego,  Odwołujący  na  poparcie  swojego  stanowiska  o 

obowiązku  Zamawiającego  odrzucenia  oferty  przywołał  dodatkowo  wyroki  Krajowej  Izby 

Odwoławczej, wydane na kanwie analogicznych stanów faktycznych, które obrazują, jego 


zdaniem,  że  poprawienie  oferty  w  omawianej  sytuacji  nie  tylko  nie  może  nastąpić  na 

podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2) ustawy PZP ale również nie ma możliwości zastosowania art. 

87 ust. 2 pkt 3) ustawy PZP: KIO 1521/17 , KIO 302/18, KIO 1248/18. 

Reasumując  Odwołujący  stwierdził,  że  Zamawiający  naruszył  wskazane  na  wstępie 

przepisy  ustawy  PZP  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

Mostostalu,  która  w  zakresie 

wymogów Zamawiającego odnośnie Cen B, C i D nie odpowiadała treści SIWZ (art. 89 ust. 

1  pkt  2  PZP), 

stanowiąc  nadto  błąd  w  obliczeniu  ceny  (art.  89  ust.  1  pkt  6  PZP). 

Niezgodności te (jako „nieoczywiste” ingerujące w oświadczenia złożone przez Mostostal 

ponad podstawy wynikające z oferty) nie mogły podlegać poprawie przez Zamawiającego 

ani  w  trybie  art.  87  ust.  2  pkt  3  Pzp,  ani  w  trybie  art.  87  ust.  2  pkt  2  Pzp  (z  uwagi  na 

wariantowość możliwych sposobów poprawy zgodnych z siwz). 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  wniósł  o  jego  oddalenie  podając,  że 

dokonana  ocena  ofert  i  podjęte  czynności  są  zgodne  z  ustawą  Pzp  wskazał  na  sekcją  XV 

SIWZ, 

w której określił sposób obliczenia ceny oraz na te wytyczne co do sposobu obliczenia 

ceny

,  które  znalazły  odzwierciedlenie  również  w  treści  Formularza  oferty,  a  także  na 

analogiczne postanowienia par. 12 

Istotnych Postanowień Umowy – z których jasno wynika, 

że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy to suma pozycji ust. 2 pkt 1) - 4). Wskazał, 

że  dokonana  poprawa  oczywistych  omyłek  rachunkowych,  z  uwzględnianiem  konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek zgodnie z art. 87ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp, nie zmienia 

rankingu  złożonych  ofert.  Oferta  Wykonawcy  Mostostal  Warszawa  S.A  uplasowała  się  na 

pierwszym miejscu w 

rankingu złożonych ofert, pod kątem zaoferowanej ceny i po dokonaniu 

poprawy  oczywistych 

omyłek  rachunkowych  pozostała  na  pierwszym  miejscu, W  kryterium 

oceny ofert - 

cena uzyskała najwyższą liczbę punktów - 60. 

Odno

sząc się do treści odwołania (str. 5 pkt 6.-8. Odwołania) Zamawiający ponownie 

zwr

ócił  uwagę,  że  wbrew  twierdzeniom  Odwołującego  o  modyfikacji  ceny  całkowitej 

zaoferowanej przez Mostostal (...)” oraz że „(1..) Zamawiający, dokonał zmiany: ceny ofertowej 

Mostostalu  (...)”  dokonał  poprawy  oczywistej  omyłki  rachunkowej  w  ofercie  wykonawcy 

Mostostal  Warszawa 

S.A„  które  to  działanie  było  uzasadnione.    Omyłka  rachunkowa  w 

obliczaniu ceny miała, charakter oczywisty, której racjonalny Wykonawca, składając ofertę z 

zamiarem  uzyskania  zamówienia  publicznego  nie  popełniłby.  Ta  omyłka  była  skutkiem 

wadliwych  działań  matematycznych,  jest  bezsporna  i  możliwa  do  poprawienia  bez 

konieczności  odwoływania  się  do  wyjaśnień  Wykonawcy.  Została  stwierdzona  przez 

Zamawiającego samodzielnie i o jej poprawieniu Wykonawca został powiadomiony i, która to 

czynność nie była kwestionowana przez Wykonawcę. Podkreślił, że Zamawiający jest również 

związany zapisami SIWZ. Dlatego też musi on działać zgodnie z wszystkimi tymi elementami, 

które  są  i  muszą  być  brane  pod  uwagę  przy  ocenie  ofert,  nie  tylko  na  etapie  spełniania 


warunków  udziału  w  postępowaniu,  ale  i  na  etapie  badania  pod  kątem  odrzucenia. 

Zamawiający  w  sposób  jasny  i  czytelny  starał  się  opisać  sposób  obliczenia  ceny,  bowiem 

biorąc pod uwagę fakt skomplikowanej metodologii jej wyliczenia, chciał mieć możliwość - w 

sposób jednoznaczny i niebudzący żadnych wątpliwości - jej poprawy. Zatem poprawa omyłek 

w  obliczaniu  ceny  powinna  uwzg

lędniać  określony  w  SIWZ  w  punkcie  XV  (instrukcji)  opis 

sposobu  obliczenia  ceny.  Przeprowadzenie  obliczeń  z  wykorzystaniem  podanych  w  ofercie 

danych  wyjściowych  oraz  zastosowaniem  wskazanej  w  SIWZ  metodologii  i  uzyskanie 

prawidłowego wyniku, zawsze będzie działaniem w ramach poprawiania oczywistych omyłek 

rachunkowych. 

Odnosząc się do argumentacji prawnej Zamawiający wskazał, że błędem w 

obliczeniu  ceny,  rozumieniu  przepisu  art.  89  ust.  1  pkt  6  ustawy  Pzp,  jest  błąd  co  do 

prawidłowego ustalenia stanu faktycznego, nie zaś wadliwe od strony technicznej wykonanie 

czynności  arytmetycznych  składających  się  na  obliczenie  ceny.  Błędem  w  obliczeniu  ceny 

będzie zastosowanie niewłaściwych jednostek miar, niewłaściwych ilości lub zakres czynności 

czy  też  zastosowanie  niewłaściwej  stawki  podatku  VAT.  Błędy  w  obliczeniu  ceny 

charakteryzują się tym, że nie można ich w żaden sposób poprawić.  Z błędem w obliczeniu 

ceny  będziemy  mieli  do  czynienia  również  w  sytuacji,  w  której  kalkulacja  ceny  oferty  nie 

obejmuje całego przedmiotu zamówienia. Zamawiający może dokonać odrzucenia oferty na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jedynie w sytuacji 

„ustalenia w sposób niebudzący 

wątpliwości', że oferta wykonawcy nie zapewnia realizacji zamierzonego i opisanego w SIWZ 

celu,  a  ofe

rowane  świadczenie  nie  odpowiada  wyrażonych  w  treści  SIWZ  wymaganiom.  O 

niezgodności treści oferty z treścią SIWZ można mówić w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada 

pełni przedmiotowi zamówienia w ten sposób, że nie zapewnia realizacji go w całości. W 

omawian

ym  stanie  rzeczy,  nawet  Odwołujący  nie  podnosi  tej  kwestii.  Obecne  regulacje  w 

zakresie  poprawienia  oczywistych  omyłek  rachunkowych  pozostawiają  Zamawiającemu 

znacznie  szersze  możliwości  weryfikacji.  Celem  zmiany  ustawy  Pzp  w  2016  roku,  w  tym 

zakresie, 

co wynikało bezpośrednio z uzasadnienia do jej projektu, było usprawnienie procedur 

udzielania  zamówienia  publicznego  oraz  zmniejszenie  liczby  odrzuconych  ofert  i 

unieważnianych postępowań. Odnośnie wykładni pojęcia „oczywistej omyłki rachunkowej", to 

było  ono  przedmiotem  licznych  orzeczeń  KIO.  Oczywista  omyłka  rachunkowa  jest 

konsekwencja  niewłaściwego  przeprowadzenia  obliczeń  arytmetycznych  (wyrok  KIO 

2162/11).  Oc

zywistą  omyłkę  rachunkową  stanowi  błąd  w  obliczeniach  popełniony  przez 

Wykonawcę,  który  da  się  poprawić  wyłącznie  w  jeden  sposób,  niebudzący  żadnych 

wątpliwości, przez zsumowanie, odjęcie, pomnożenie lub podzielenie poszczególnych pozycji. 

W uchwale (W sprawie o sygn. KIO/KD 2/11 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że: „Przez" 

omyłkę  rachunkową  w  obliczaniu  ceny"  należy  rozumieć  omyłkę  w  przeprowadzaniu 

rachunków na liczbach. Omyłka rachunkowa w obliczaniu ceny oznacza omyłkę rachunkową, 

która dotyczy obliczenia ceny, przy czym musi mieć ona charakter oczywisty. Jeżeli charakter 


omyłki  i  okoliczności  jej  popełnienia  wskazują,  iż  każdy  racjonalnie  działający  Wykonawca, 

który  składa  ofertę  z  zamiarem  uzyskania  zamówienia  publicznego,  złożyłby  ofertę  o 

odmiennej (poprawnej) treści, można uznać, iż omyłka ma charakter "oczywisty”. Poprawienie 

przez za

mawiającego w tekście oferty oczywistej omyłki' rachunkowej w obliczaniu ceny jest 

obligatoryjne

.  Oczywista  omyłka  rachunkowa  polega  na  błędnym  zsumowaniu,  odjęciu, 

pomnożeniu lub podzieleniu poszczególnych pozycji.   W konsekwencji za błąd rachunkowy 

uznać należy omyłki w przedmiocie wszystkich działań arytmetycznych i sprzeciwiających się 

zasadom 

reguł matematycznych (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 czerwca 1967 

roku,  sygn.  akt  Il  Cz  48/67).  Wyjaśnienie  pojęcia  oczywistej  omyłki  rachunkowej  zostały 

również uwzględnione. W wyroku KIO 2463/11. Popełniona omyłka ma charakter oczywisty, 

jeżeli  została stwierdzona samodzielnie przez  zamawiającego, jest  bezsporna  i możliwa do 

poprawienia  beż  konieczności  odwoływania  się  do  innych  dokumentów  postępowania  lub 

uzyskiwania  wyjaśnień  Wykonawcy.  W  przypadku  poprawienia  w  ofercie  oczywistej  omyłki 

rachunkowej nie dochodzi do zmiany treści oświadczenia woli Wykonawcy. Z punktu widzenia 

prawidłowości  poprawienia  w  ofercie  oczywistych  omyłek  rachunkowych  ważne  jest  tylko 

stwierdzenie, że mamy do czynienia z oczywistym charakterem omyłki rachunkowej. "Omyłka 

oczywista to taka, której charakter przypadkowy, niezamierzony jest dostrzegalny na pierwszy 

rzut oka, bez potrzeby wykonania jakiejkolwiek dodatkowej analizy. O

czywista omyłka de facto 

nie zmienia treści oświadczenia wykonawcy, a jej poprawienie polega na jedynie formalnym 

doprowadzeniu  treści  oświadczenia  do  prawidłowego  brzmienia”  (wyrok  KIO  2025/14).-  W 

ocenie KIO dla uznania, 

że omyłka rachunkowa ma charakter oczywisty, wystarczający jest 

fakt  jej  ustalenia  podczas  sprawdzania  obliczeń  zgodnie  z  podanym  przez  zamawiającego 

sposobem  obliczenia  ceny  oferty.  Odnosząc  powyższe  do  oferty  Wykonawcy,  zaistniała 

oczywista  omyłka  rachunkowa.  Zaprezentowane  przez  Odwołującego  stanowisko  że  „  („.) 

istnieje  co  najmniej 

kilka  wariantów  (możliwości)  dokonania  zmian  cen  podanych  w  ofercie 

Mostostalu (...)" (str.  8  pkt  5.  odwołania)  i  stwierdzenie,  że „(...) każdy  z  tych 15  wariantów 

poprawienia  oferty  Mostostalu  spełnia  wymogi  SIWZ  (...)”  (str.  8  pkt  6.  odwołania)  jest 

nieprawdziwe.   

Przedstawiony przez Odwołującego W tabeli (str. 8 odwołania) WARIANT 2, 

3 i 4 jest tym samym Wariantem - 

zostały pogrubione tylko inne wartości. Poza tym warianty 

te przed

stawiają błąd logiczny Odwołującego, polegający na przyjęciu, że cena oferty (przed 

dokonaniem  poprawy  oczywistej  omyłki  rachunkowej)  za  cały  przedmiot  zamówienia  pkt  5) 

Formularza  oferty  Wykonawcy  Mostostal  Warszawa 

S.A.,  tj.  39  253  583,09  zł  brutto,  jest 

wynagrodzeniem  za  wykonanie  rob

ót  budowlanych.  Od  tego  wynagrodzenia  dopiera 

Odwołujący wylicza odpowiednio procenty (96). Czyli tak naprawdę dwukrotnie liczy określony 

procent (0/0) i dwukrotnie go sumuje, co automatycznie podwyższa cenę oferty.  Dopiero taka 

próba  poprawy,  przez  Zamawiającego,  oferty  Wykonawcy  Mostostal  Warszawa  S.A. 

doprowadziłaby do niezgodności oferty z treścią SIWZ (sekcja XV) i naruszenia art. 7 ust. 1 


ustawy Pzp. 

Przytoczone przez Odwołującego — w treści odwołania - wyroki KIO nie dotyczą 

stanu 

faktycznego odpowiadającego niniejszemu postępowaniu. Zamawiający podniósł, że na 

etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego żaden z podmiotów ubiegających 

się  o  uzyskanie  zamówienia  nie  kierował  do  Zamawiającego  pytań  w  kwestii  związanej  z 

o

pisem  sposobu  ustalenia  ceny,  co  w  ocenie  Zamawiającego  jednoznacznie  wskazuje  na 

klarowność przyjętego opisu i jego jednoznaczność. 

Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego przystąpił wykonawca 

Mostostal  Warszawa  SA  z  Warszaw

y  wnosząc  o  oddalenie  odwołania.  Z  kolei  wykonawca 

ERBUD  S.A. 

z Warszawy  zgłosił  przystąpienie  po  stronie  odwołującego  wnosząc  z  kolei  o 

uwzględnienie odwołania.   

Rozpoznając odwołanie Izba ustaliła i zważyła: 

Odwołanie podlega oddaleniu. 

Stosownie do postanowień sekcji XV pkt 1 ppkt 1) - 5) SIWZ oraz wzoru Formularza 

oferty (

zał. nr 3 do SIWZ) wykonawca zobowiązany był podać w ofercie elementy wchodzące 

w skład ceny oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia, a mianowicie: 

1) wynagrodzenie 

za wykonanie robót budowlanych w zł brutto, 

2) wynagrodzenie za opracowanie koncepcji architektonicznej - 

w wysokości 1% kwoty brutto 

wskazanej w pkt 1) - 

w zł brutto, 

3) wynagrodzenie za opracowanie kompletnego projektu budowlanego dla obiektu, uzyskanie 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do 

zgłoszeń budowy/robót budowlanych/rozbiórek - w wysokości 2,50% kwoty brutto wskazanej 

w pkt 1) - 

w zł brutto, 

wynagrodzenie za  wykonanie projektów  wykonawczych,  przedmiarów  robót,  STWiORB  i 

kosztorysów inwestorskich w wysokości 2,41% kwoty brutto wskazanej w pkt 1) - w zł brutto, 

cenę oferty za cały przedmiot zamówienia, stanowiącą sumę elementów w pkt od 1) do 4) 

powyżej  - w zł brutto w tym stawkę podatku VAT w (%) oraz cenę stanowiącą cenę oferty za 

cały przedmiot zamówienia w zł netto.  

Analogiczny nakaz podania ceny oferty oraz jej elementów składowych zamieszczony został 

w § 12 ust. 1 oraz w § 12 ust. 2 istotnych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 1 do 

SIWZ („Wzór Umowy”).  

Izba  tym  samym 

–  uwzględniając  wskazane  powyżej  wymagania  dotyczące  opisu 

sposobu  obliczenia  ceny  - 

zgodziła  się  z  Zamawiającym  i  Przystępującym  po  jego  stronie 

wykonawc

ą  Mostostal,  że  postanowienia  SIWZ,  w  tym  Formularza  Oferty  oraz  Istotnych 


Postanowień  Umowy  tworzą  spójną  całość  pozwalającą  wyłącznie  w  jeden  sposób  przyjąć 

wymagania  w  zakresie  sposobu  obliczenia  ceny  oferty. 

Tak  jak  prawidłowo  podnosił 

Przystępujący Mostostal, wielkości procentowe określone w sekcji XV pkt 1  ppkt 2) — 4) SIWZ 

(i  odpowiednio  w  pkt  1  ppkt  2 

—  4  Formularza  Oferty)  nie  stanowiły  limitów  kwotowych 

stanowiących maksymalną wartość wynagrodzenia za dany element składowy, lecz konkretny 

(oznaczony) procent wartości podawanej przez wykonawców w punkcie 1 ppkt 1 Formularza 

Oferty, czyli zawsze stanowiły określony procent wartości wynagrodzenia brutto za wykonanie 

robót budowlanych. W odniesieniu do tych kwot Zamawiający nie pozwolił wykonawcom na 

jakąkolwiek swobodę w kształtowaniu treści swojego zobowiązania, lecz w sposób wiążący 

narzucił wszystkim uczestnikom postępowania to, jaki procent wynagrodzenia za wykonanie 

robót budowlanych stanowić mają wynagrodzenia za wykonanie świadczeń sekcji XV pkt 1 

ppkt 2) 

— 4) SIWZ (odpowiednio - wskazanych w pkt 1 ppkt 2 - 4 Formularza Oferty). 

W tym stanie faktycznym Wykonawca  Mostostal SA. w Formularzu oferty  w punkcie 

1.5) podał, że cena oferty za cały przedmiot zamówienia, stanowiąca sumę elementów w ppkt 

od 1) do 4) to kwota:  39.391.168,95 zł brutto w tym stawka podatku VAT w 23% cena oferty 

za  cały  przedmiot  zamówienia  32025  340,61  zł  netto.  Natomiast  w  ppkt  1)  tytułem 

wynagrodzenia za roboty budowlane wskazał kwotę 37 063150,87 zł brutto. Z kolei w ppkt 2  

tyłem  wynagrodzenia  za  opracowanie  koncepcji  architektonicznej  -  w  wysokości  1%  kwoty 

brutto  wskazanej  w  ppkt  1) 

–  wskazał  na  kwotę  393  911,69  zł  brutto,  w  ppkt  3)  tytułem 

wynagrodzenia  za  opracowanie  kompletnego  projektu  budowlanego  dla  obiektu.  uzyskanie 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do 

zgłoszeń budowy/robót budowlanych/rozbiórek - w wysokości 2,50% kwoty brutto wskazanej 

w ppkt 1) 

– na kwotę 984 779,22 zł brutto, a w ppkt 4) tytułem wynagrodzenia za wykonanie 

projektów  wykonawczych,  przedmiarów  robót,  STWiORB  i  kosztorysów  inwestorskich  w 

wysokości 2,41% kwoty brutto wskazanej w ppkt 1) na kwotę 949 327,17 zł brutto.  To oznacza, 

że Wykonawca Mostostal wskazując na reguły obliczania wynagrodzenia określone w ppkt 2), 

3)  i  4) 

–  odpowiednio  1%,  2,5%  oraz  2,41  %  od  wynagrodzenia  za  wykonanie  robót 

budowlanych - 

mnożąc uwzględnił nieprawidłowo kwotę wynagrodzenia za wykonanie całego 

przedmiotu  zamówienia  w  miejsce  wskazanej  kwoty  wynagrodzenia  za  wykonanie  robót 

budowlanych. Zamawiający zatem uwzględniając powyższe i jednocześnie reguły określone 

w  sekcji  XV 

dokonał  (na  podstawie  art.  87  ust  2  pkt  2)  ustawy  Pzp)  w  jedyny  możliwy  i 

dopuszczalny specyfikacją sposób poprawy w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych, z 

uwzględnianiem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a mianowicie stosując 

do przeliczeń kwotę brutto: 37.063.150,87 zł brutto w miejsce zastosowanej omyłkowo kwoty: 

39.391.168,95 zł brutto. Izba ponownie podkreśla, że według specyfikacji elementy składowe 

ceny  wskazane 

także  w  Formularzu  Oferty  stanowią  określony  procent  wartości  robót 


budowlanych  wskazanych  w  ofercie,  co 

przesądza  o  jedynym  dopuszczalnym  sposobie 

poprawienia ewentualnych omyłek rachunkowych w spornym zakresie. Stanowią one (jak już 

wskazano) 

oznaczony  (stały)  procent  wartości  brutto  wskazanej  w  pkt  1 ppkt  1 Formularza 

Oferty, 

która to kwota jest niezmienna, zatem korekcie ulec mogły (skutkiem poprawienia w 

tym  stanie  faktycznym) 

wyłącznie  wartości  podane  w  pkt  1  ppkt  2)  -  4)  Formularza  Oferty. 

Niewątpliwie kwota wskazana w pkt 1 ppkt 5 Formularza Oferty (i w sekcji XV pkt 1 ppkt 5 

SIWZ)  jest  wynikiem  prostego 

działania  matematycznego  (dodawania)  elementów 

wymienionych  w  ppkt  1  - 

4.  Zamawiający  zatem  wyliczył  (w  oparciu  o  proste  działanie 

arytmetyczne  polegające  na  mnożeniu  przez  ułamek)  prawidłowe  wartości  elementów 

wynagrodzenia wskazanych w pkt 1 ppkt 2) - 4) Formularza Oferty i 

następnie zsumował te 

wartości z wartością wykazaną w pkt 1 ppkt 1 Formularza Oferty.  Tym samym skorygowana 

w  pkt  1  ppkt  5  Formularza  Oferty 

kwota  netto  ceny  za  cały  przedmiot  zamówienia  jest 

konsekwencją poprawienia przez Zamawiającego ceny brutto za cały przedmiot zamówienia. 

Jej  poprawienie  także  ma  charakter  działania  arytmetycznego,  wynikającego  z  przyjęcia  w 

Formularzu Oferty stawki 23% VAT, co również ma charakter stricte arytmetyczny. Powyższe 

nie wynikało z wyjaśnień treści oferty uzyskanych od wykonawcy Mostostal w trybie art 87 ust 

1  Pzp. 

Zamawiający  dokonał  poprawienia  oczywistych  omyłek  rachunkowych  (z 

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) wyłącznie na podstawie 

treści oferty i SIWZ. 

Odnośnie  wariantów  Il  -  V  wskazywanych  w  odwołaniu  Izba  podzieliła  pogląd 

Przystępującego Mostostal, że w tym stanie faktycznym nie byłyby możliwe do zastosowania 

takie  przeliczenia

,  ponieważ  każdy  z  kwestionowanych  wariantów  opiera  się  na  zmianie 

wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych z pkt 1 ppkt 1 Formularza Oferty (sekcja W 

pkt  1  ppkt  1  SIWZ,  podczas  gdy 

ze  wskazanych  postanowień  dokumentacji  przetargowej 

(SIWZ 

i jej załączników)  jednoznacznie  wynika, że kwota za wykonanie robót budowlanych 

podana 

w pkt 1 ppkt 1 Formularza Oferty jest kwotą bazową (nie podlega przeliczeniom) do 

obliczenia wartości elementów wynagrodzenia wskazanych w pkt 1 ppkt 2) — 4) Formularza 

Oferty (sekcja XV pkt 1 ppkt 2 - 4 SIWZ). 

Nie mogłaby być tym samym modyfikowana w drodze 

poprawek z zastosowaniem procedury z art. 87 ust.2 pkt 2 czy też art. 87 ust.2 pkt 3 Pzp. 

W konkluzji 

Izba stwierdza, że tym samym nie jest zasadny zarzut naruszenia art. 89 

ust. 1 pkt 2 i 6 w zw. z art. 87 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3, a tym samym także zarzut naruszenia  

art. 91 ust. 1 Pzp  i art.  7 ustawy Pzp, albowiem wybór oferty najkorzystniejszej dotyczy w 

konsekwencji  oferty której treść odpowiada treści specyfikacji. 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 


O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp 

stosownie  do  wyniku  sprawy  uwzględniając  także  przepisy  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r, poz. 972).  

……………………………… 


wiper-pixel