KIO 890/20 POSTANOWIENIE dnia 5 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 890/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 5 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -    w składzie: 

Przewodniczący:     Małgorzata Rakowska 

wobec cofnięcia w dniu 4 maja 2020 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 kwietnia 2020 r. przez wykonawcę IBCOL 

Sp.  z  o.o.,  ul.  Łowicka  35,  02-502  Warszawa  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

Zachod

niopomorski  Urząd  Wojewódzki  w  Szczecinie,  Wały  Chrobrego  4, 

70-502 Szczecin 

postanawia:  

1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2.nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz   

wykonawcy 

IBCOL  Sp.  z  o.o.,  ul.  Łowicka  35,  02-502  Warszawa  kwoty  6  750  zł  00  gr 

(słownie:  sześć  tysięcy  siedemset  pięćdziesiąt  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198  a  i  198  b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (

tj.:  Dz.  U.  z  27  września  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Szczecinie. 

Przewodniczący:      ………............…… 


Sygn. akt: KIO 890/20 

U z a s a d n i e n i e 

Odwołujący,  tj.  wykonawca  IBCOL  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  w  dniu 

4  maja  2020  r.,  tj.  przed  rozprawą,  cofnął  odwołanie  wniesione  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  27  kwietnia  2020  r.,  wobec  treści  postanowień  Specyfikacji  Istotnych 

Warunków  Zamówienia  obowiązującej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  na 

„Dostawę  2  sztuk  ręcznych  detektorów  przemytu  RTG  na  potrzeby  morskiego  przejścia 

granicznego 

w Szczecinie i Świnoujściu dla ZUW w Szczecinie". 

Ze  względu  na  fakt,  że  odwołanie  można  cofnąć  w  każdym  czasie  do  zamknięcia 

rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień  publicznych  (tj.:  Dz.  U.  z  27  września  2019  r.,  poz.  1843),  oznacza,  że 

postępowanie odwoławcze podlega umorzeniu.  

Dlatego też postanowiono jak w sentencji. 

Uwzględniając art. 187 ust. 8 zdanie 2 ustawy Pzp skład orzekający Izby postanowił zwrócić 

na  rzecz  odwołującego  90  %  kwoty  uiszczonego  wpisu,  tj.  jest  kwotę    6  750  zł  00  gr 

(słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy). 

Przewodniczący:      ………........... 


wiper-pixel