KIO 889/20 POSTANOWIENIE dnia 9 lipca 2020 r.

Data: 20 sierpnia 2020

KIO 889/20 

Sygn. akt: KIO 889/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 9 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Klaudia Szczytowska-Maziarz 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego w dniu 9 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej w dniu 27 kwietnia 2020 r. przez wykonawcę S&T Services Polska Sp. z o.o., 

ul.  Postępu  21d,  02-676  Warszawa  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Krajowy  Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa 

przy udziale wykonawc

ów: 

1.  Instytut Geodezji i Kartografii, ul. Z. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa

2.  Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-

322 Rzeszów,  

GISPartner Sp. z o.o., ul. Długosza 60, 51-162 Wrocław

zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze,  

2.  nakazuje  zwrot  z 

rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

S&T Services Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 21d, 02-676 Warszawa kwoty                                    

00 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% 

uiszczonego wpisu. 


KIO 889/20 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) na niniejsze postanowienie w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu 

Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

……..…....……………………… 


KIO 889/20 

U z a s a d n i e n i e 

W  odniesieniu  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  prowadzonego                       

w  trybie  przetargu  nieograniczonego  przez 

Krajowy  Ośrodek  Wsparcia  Rolnictwa,                                            

ul.  Karolkowa  30,  01-

207  Warszawa  (dalej  „zamawiający”)  na  „System  satelitarnego 

monitorowania upraw rolnych w Polsce - S2MUR" wykonawca S&T Services Polska Sp. z o.o.,            

ul.  Postępu 21d,  02-676 Warszawa  (dalej  „odwołujący”)  wniósł  odwołanie wobec  żądania prze 

za

mawiającego  wydania  kodów  źródłowych  do  oprogramowania,  tj.  wymagania  określonego                           

w  ramach 

wyjaśnień  z  dnia 15 kwietnia  2020  r. w  odpowiedzi  na  pytanie nr  68  –  odnośnie do 

żądania wydania kodów źródłowych również do oprogramowania licencjonowanego, zarzucając 

zamawiającemu  naruszenie  art.  7  ust.  1,  art.  22  ust.  1a  oraz  art.  29  ust.  2  ustawy  z  dnia                                      

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843),   poprzez opis 

przedmiotu  zamówienia  w  sposób    ograniczający  uczciwą  konkurencję  i  zasadę  równego 

traktowania  wykonawców,  w  tym  także  w  sposób  nierealny,  oderwany  od  rzeczywistych 

możliwości wykonawcy w zakresie żądania udostępnienia kodów źródłowych do oprogramowania 

licencjonowanego, co znacząco i bezzasadnie zawęża krąg wykonawców zdolnych do złożenia 

oferty. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  praz  nakazanie  zamawiającemu 

modyfikację postanowień SIWZ  w  ten  sposób,  że  zamawiający  wprost  wskaże,  iż  „W  zakresie 

oprogramowania  licencjonowanego  nie  jest  wymagane  wydanie  Zamawiającemu  kodów 

źródłowych  oprogramowania",  ewentualnie  –  wprowadzenie  postanowienia  wskazującego,  że                   

„W  zakresie  oprogramowania  licencjonowanego  zapewnienie  Zamawiającemu  możliwości 

samodzielnego korzystania z Systemu w sposób i w celu opisanym w Umowie oraz jego rozwoju, 

może nastąpić także w inny sposób niż poprzez wydanie kodów źródłowych do oprogramowania 

szczególności poprzez zaoferowanie oprogramowania standardowego 

rozbudowę i konfigurację bez konieczności ingerencji w kod źródłowy." 

Pismem  z  dnia  7  lipca  2020  r.   

odwołujący  oświadczył,  że  cofa  odwołanie  w  związku                              

z  unieważnieniem  przez  zamawiającego  w  dniu  5  maja  2020  r.  postępowania  na  podstawie                              

art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

Ze względu na fakt, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy, 

jego  cofnięcie,  zgodnie  z  art.  187  ust.  8    ustawy  Pzp  oznacza,  że  postępowanie  odwoławcze 

podlega umorzeniu.  


KIO 889/20 

Dlatego też postanowiono jak w sentencji. 

Uwzględniając art. 187 ust. 8 zdanie 2 ustawy Pzp skład orzekający Izby postanowił 

zwrócić na rzecz odwołującego 90 % kwoty uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący: 

……..…....……………………… 


wiper-pixel