KIO 888/20 POSTANOWIENIE dnia 22 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 888/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 22 maja 2020 r. 

 
 
Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Monika Szymanowska 

 
 
 
po rozpoznaniu na posiedzeniu 

bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego 

w dniu  22  maja  2020 

r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  27  kwietnia  2020  r.  przez  wykonawcę  EVPL  Sp.  z  o.o.  w  Warszawie 

postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. 

w Gdańsku 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot na rzecz wykonawcy EVPL Sp. z o.o. 

w  Warszawie  kwoty  6 

750,00  zł  (sześć  tysięcy  siedemset  pięćdziesiąt  złotych) 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.  1843) na  niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący: 

………………………… 


U z a s a d n i e n i e 

postanowienia z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie o sygn. akt: KIO 888/20 

Zamawiający  –  Gdańskie  Usługi  Komunalne  Sp.  z  o.o.,  ul.  Jabłoniowa  55,  80-180 

Gdańsk  –  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.:  ”Najem 

systemu  elektronicznego  ewidencjonowania  i  potwierdzenia  odbioru  komunalnych  wraz  z 

wdrożeniem”,  o  ogłoszeniu  o  zamówieniu  publicznym  opublikowanym  w  Biuletynie 

Zamówień  Publicznych  w dniu  20  kwietnia  2020  r.  pod  numerem  532596-N-2020,  zwane 

dalej 

jako „postępowanie”. 

Skład  orzekający  ustalił,  że  postępowanie  na  usługę,  o  wartości  poniżej  kwoty 

określonej  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej jako „p.z.p.”, 

jest 

prowadzone przez zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego. 

W  dniu  27  kwietnia  2020  r. 

odwołanie  wobec  treści  dokumentacji  postępowania 

wniósł  wykonawca  EVPL  Sp.  z  o.o.,  ul  Polna  48/6,  00-644  Warszawa  (dalej  zwany  jako 

„odwołujący”), w którym postawił zamawiającemu zarzuty naruszenia art. 7 ust. 1 p.z.p., 29 

ust.  2  w  zw.  z  art.  36  ust.  1  i  2  p.z.p.  oraz  art.  29  ust.  1  i  2  p.z.p.,  i  żądał  nakazania 

zamawiającemu  dokonania  odpowiednich  modyfikacji  treści  SIWZ  i  ogłoszenia  o 

zamówieniu. 

Skład  orzekający  wskazuje  dalej,  że  dniu  20  maja  2020  r.  do  Izby  wpłynęło 

oświadczenie  odwołującego  o  cofnięciu  odwołania,  złożone  przez  osobę  właściwie 

umocowaną do składania oświadczeń w imieniu strony. 

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje: 

Na  podstawie 

art.  187  ust.  8  p.z.p.  „Odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli 

cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.”  

W  dniu  20 

maja  2020  r.  odwołujący  przekazał  Izbie  skuteczne  oświadczenie 

wycofaniu odwołania, co znosi wszelkie skutki prawne związane z jego wniesieniem. 

wywiedzionym stanie faktycznym i prawnym Izba stwierdziła spełnienie przesłanek 

opisanych  w  dyspozycji  art.  187  ust.  8  p.z.p.  i  zobligowana  była  postępowanie  umorzyć, 

związku z czym orzeczono jak w sentencji. 


Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwzględniła  okoliczność,  iż  wycofanie  odwołania  miało  miejsce  przed  otwarciem  rozprawy. 

Zgodnie zatem z art. 187 ust. 8 

zd. 2 p.z.p. oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu 

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972)  Izba  nakazała  dokonanie  zwrotu  na  rzecz 

odwołującego 90% kwoty uiszczonej z tytułu wpisu od odwołania. 

Przewodnicz

ący: 

………………………… 


wiper-pixel