KIO 887/20 POSTANOWIENIE dnia 9 lipca 2020 r.

Data: 20 sierpnia 2020

KIO 887/20 

Sygn. akt: KIO 887/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 9 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Klaudia Szczytowska-Maziarz 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego w dniu 9 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej 

Izby  Odwoławczej  w  dniu  27  kwietnia  2020  r.  przez  wykonawcę  Asseco  Poland  S.A.,                                         

ul.  Olchowa  14,  35-

322  Rzeszów  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Krajowy  Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa 

przy udziale wykonawc

ów: 

S&T Services Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 21d, 02-676 Warszawa,  

2.  Instytut Geodezji i Kartografii, ul. Z. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa, 

GISPartner Sp. z o.o., ul. Długosza 60, 51-162 Wrocław

4.  CloudFerro Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze,  

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  Asseco  Poland  S.A.,  ul.  Olchowa  14,  35-

322  Rzeszów  kwoty                                    

00 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% 

uiszczonego wpisu. 


KIO 887/20 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) na niniejsze postanowienie w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu 

Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

……..…....……………………… 


KIO 887/20 

U z a s a d n i e n i e 

W  odniesieniu  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  prowadzonego                       

w  trybie  przetargu  nieograniczonego  przez 

Krajowy  Ośrodek  Wsparcia  Rolnictwa,                                            

ul.  Karolkowa  30,  01-207  Warszawa 

(dalej  „zamawiający”)  na  „System  satelitarnego 

monitorowania  upraw  rolnych  w  Polsce  -  S2MUR"  wykonawca  Asseco  Poland  S.A.,                                              

ul. Olchowa 14, 35-

322 Rzeszów (dalej „odwołujący”) wniósł odwołanie wobec: 

czynności  zamawiającego,  polegającej  na  zmianie  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 

Zamówienia (dalej „SIWZ"), 

zaniechania przez zamawiającego udzielenia wyjaśnień treści SIWZ. 

Odwołujący  zarzucił    zamawiającemu  naruszenie  art.  7  ust.  1  i  3,  art.  29  ust.  1  i  2,                     

art.  38  ust.  1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.                          

z 2019 poz. 1843) 

[dalej „ustawa Pzp”], a nadto art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.                      

o  finansach 

publicznych,  wskazując,  że  naruszenie  powyższych  przepisów  może  doprowadzić                                                 

w konsekwencji do naruszenia przepisu art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  zamawiającemu  dokonania 

modyfikacji  SIWZ,  poprzez  zmianę  zapisów  w  sposób  wskazany  w  odwołaniu  –  szczegółowo                       

w każdym zarzucie. 

Pismem  z  dnia  6  lipca  2020  r.   

odwołujący  oświadczył,  że  cofa  odwołanie  w  związku                              

z  unieważnieniem  przez  zamawiającego  w  dniu  5  maja  2020  r.  postępowania  na  podstawie                              

art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

Ze względu na fakt, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy, 

jego  cofnięcie,  zgodnie  z  art.  187  ust.  8    ustawy  Pzp  oznacza,  że  postępowanie  odwoławcze 

podlega umorzeniu.  

Dlatego też postanowiono jak w sentencji. 


KIO 887/20 

Uwzględniając art. 187 ust. 8 zdanie 2 ustawy Pzp skład orzekający Izby postanowił 

zwrócić na rzecz odwołującego 90 % kwoty uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący: 

……..…....……………………… 


wiper-pixel