KIO 886/20 POSTANOWIENIE dnia 3 czerwca 2020 r.

Data: 20 sierpnia 2020

Sygn. akt KIO 886/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 3 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie: 

Przewodniczący:      Bartosz Stankiewicz 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  3  czerwca  2020  r. 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  27 

kwietnia  2020  r.  przez  M. 

Ł.  i  G.  Ł.  prowadzących  działalność  gospodarczą  pod  nazwą 

CELLPOL s.c. G. 

Ł., M. Ł. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jana Czochralskiego 10 (61-248 

Poznań)  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Izbę  Administracji  Skarbowej  w  Zielonej 

Górze z siedzibą przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 2 (65-454 Zielona Góra) 

przy  udziale  wykonawcy 

–  GALAXY  Systemy  Informatyczne  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

Zielonej  Górze  przy  ul.  Fabrycznej  13/1  (65-410  Zielona  Góra),  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

1.  Umarza 

postępowanie odwoławcze;  

Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz M. Ł. i G. 

Ł. prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą CELLPOL s.c. G. Ł., M. Ł. z siedzibą 

w Poznaniu kwoty 13 500 

zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), 

s

tanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


Sygn. akt: KIO 886/20 

U z a s a d n i e n i e 

Izba  Administracji  Skarbowej  w  Zielonej  Górze  zwana  dalej:  „zamawiającym”, 

prowadzi  w 

trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.  j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)

,  zwanej  dalej:  „Pzp”,  pn.:  Dzierżawa  i 

świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawa i 

wdrożeniem  Systemu  Obsługi  Wydruku  dla  Izby  Administracji  Skarbowej  w  Zielonej  Górze 

oraz  podległych  jednostek  (znak  sprawy:  0801-ILZ.260.3.2020),  zwane  dalej 

postępowaniem. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 6 marca 2020 r., pod numerem 2020/S 047-111289.  

Szacunkowa  wartość  zamówienia,  którego  przedmiotem  są  usługi,  jest  wyższa  od 

kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Wykonawcy M. 

Ł. i G. Ł. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą CELLPOL 

s.c. G. 

Ł., M. Ł. z siedzibą w Poznaniu zwani dalej: „odwołującym” w dniu 27 kwietnia 2020 r. 

wni

eśli odwołanie wobec: 

błędnej ocenie oferty odwołującego i bezpodstawnym odrzuceniem oferty odwołującego; 

braku  dokonania  przez  zamawiającego  poprawienia  oferty  odwołującego  w  trybie 

przewidzianym dla poprawienia oczywistych omyłek pisarskich lub innych omyłek, o których 

mowa art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp; 

braku  dokonania  przez  zamawiającego  wezwania  do  wyjaśnienia  treści  oferty  przez 

odwołującego; 

zaniechaniu odrzucenia ofert wykonawców GALAXY Systemy Informatyczne Spółka z o.o. 

oraz  Euvic  Sp.  z  o.o

.  (Lider,  Członek  Konsorcjum),  BlueBrain  sp.  z  o.o.  sp.k.  (Członek 

Konsorcjum) pomimo, iż treść ich ofert nie odpowiada treści SIWZ; 

zaniechaniu  czynności  unieważnienia  postępowania  pomimo,  że  przedmiotowe 

postępowanie  obarczone  jest  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie 

niepodlegającej. unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:  

1)  art. 

89  ust.  1  pkt  2  Pzp  przez  bezpodstawne  odrzucenie  oferty  odwołującego,  pomimo 

braku  ku  temu  podstaw  albowiem  oferta  odwołującego  po  dokonaniu  poprawek  przez 

zamawiającego winna zostać uznana jako odpowiadająca treści SIWZ; 

2) art 87 ust. 2 pkt 1 i 3 Pzp przez zaniechanie dokonania poprawienia oferty o

dwołującego 

w trybie przewidzianym dla poprawienia oczywistych omyłek pisarskich lub innych omyłek, o 

których mowa art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp w ten sposób, że:  


- Sharp MX-M6070 - 

urządzenie monochromatyczne - zostanie uznane za zaoferowane jako 

Typ 2,  

-  SHARP  MX-5071  - 

urządzenie  wielofunkcyjne  kolorowe  A3  -  zostanie  uznane  za 

zaoferowane jako Typ 1; 

3)  art.  87  ust.  1  Pzp  przez  zaniechanie  wezwania  odwołującego  do  złożenia  wyjaśnień 

dotyczących  treści  złożonej  przez  odwołującego  oferty,  a  w  szczególności  w  zakresie 

wyjaśnienia  dlaczego  w  przypadku  wymogu  zaoferowania  urządzenia  kolorowego 

zaoferowane  zostało  urządzenie  monochromatyczne,  zaś  w  przypadku  wymogu 

zaoferowania urządzenia monochromatycznego zostało zaoferowane urządzenie kolorowe; 

4) 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 Pzp przez naruszenie zasady uczciwej konkurencji i 

równego  traktowania  wykonawców  poprzez  błędny  tj.  niejednoznaczny  opis  przedmiotu 

zamówienia,  co  w  efekcie  doprowadziło  do  rozbieżności  w  rozumieniu  opisu  przedmiotu 

zamówienia  i  złożeniu  przez  wykonawców  nieporównywalnych  ofert,  a  także  poprzez  brak 

odrzucenia  ofert  wykonawców  wskazanych  w  pkt  5  poniżej  pomimo  wystąpienia  ku  temu 

przesłanek; 

art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  przez  zaniechanie  odrzucenia  ofert  wykonawców  GALAXY 

Systemy 

Informatyczne  Spółka  z  o.o.  oraz  Euvic  Sp.  z  o.o.  (Lider,  Członek  Konsorcjum), 

BlueBrain  sp.  z  o.o.  sp.k.  (Członek  Konsorcjum)  pomimo,  iż  treść  ich  ofert  nie  odpowiada 

treści SIWZ; 

6)  art.  93  ust.  1  pkt  7  Pzp  przez  zaniechanie  czynności  unieważnienia  postępowania 

pomimo,  że  przedmiotowe  postępowanie  obarczone  jest  niemożliwą  do  usunięcia  wadą 

uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu  umowy  w  sprawie  zamówienia 

publicznego, która to wada polega na błędnym sporządzeniu opisu przedmiotu zamówienia, 

co  doprowadziło  do  sytuacji,  w  której  wykonawcy  złożyli  nieporównywalne  oferty  w 

postępowaniu. 

Na podstawie podniesionych zarzutów odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania 

i nakazanie zamawiającemu: 

unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego; 

poprawienie  oferty  odwołującego  w  trybie  przewidzianym  dla  poprawienia  oczywistych 

omyłek  pisarskich  lub  innych  omyłek,  o  których  mowa  art.  87  ust.  2  pkt  3  Pzp  w  sposób 

wskazany w uzasadnieniu odwołania; 

wezwanie odwołującego do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty; 

ponowne dokonanie oceny ofert z uwzględnieniem oferty odwołującego; 

odrzucenie  ofert  wykonawców  GALAXY  Systemy  Informatyczne  Spółka  z  o.o.  oraz  Euvic 

Sp. z o.o. (Lider, Członek Konsorcjum), BlueBrain sp. z o.o. sp.k. (Członek Konsorcjum); 

(ewentualnie  w  przypadku  nieuwzględnienia  powyższych  wniosków)  unieważnienie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp. 


Przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  zgłosił 

wykonawca GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o. 

z siedzibą w Zielonej Górze. 

W  dniu  2  czerwca  2020  r.  do  sekretariatu  Izby 

za  pośrednictwem  elektronicznej 

skrzynki  podawczej 

wpłynęło  pismo  odwołującego,  zawierające  oświadczenie  o  cofnięciu 

odwołania oraz wniosek o umorzenie postępowania i zwrot uiszczonego wpisu od odwołania.  

Na  skutek  cofnięcia  odwołania  wypełniły  się  przesłanki  do  umorzenia  postępowania 

odwoławczego  na  podstawie  art.  187  ust.  8  Pzp  (Odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do 

czasu  zamkn

ięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze. 

Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.).  

Cofnięcie  odwołania  jest  nieograniczonym  uprawnieniem  odwołującego  do  czasu 

zamknięcia rozprawy. Skuteczne cofnięcie odwołania znosi wszelkie skutki prawne związane 

z jego wniesieniem.  

Dokonanie  tej  czynności  przez  odwołującego  nastąpiło  przed  otwarciem  rozprawy, 

zatem Izba umorzyła postępowanie odwoławcze na podstawie wskazanego powyżej art. 187 

ust.  8  Pzp  i  nakazała  zwrot  odwołującemu  kwoty  13 500  zł  00  gr  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


wiper-pixel