KIO 885/20 WYROK dnia 29 czerwca 2020 r.

Data: 20 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 885/20 

WYROK 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: Robert Skrzeszewski  

                                                                  Protokolant: 

Piotr Cegłowski 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  29 

czerwca  2020  r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  27  kwietnia  2020  r.  przez 
wykonawcę  Infrax  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Bojszowy  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 
Zamawiającego: Gminę Goczałkowice-Zdrój 

przy udziale  wykonawcy 

Drogród S. T. z siedzibą w Ćwiklicach zgłaszającego swoje 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt:  KIO  885/20  po  stronie 
Zamawiającego 

orzeka: 

oddala odwołanie, 

2.    kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  Infrax  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Bojszowy i:    

2.1.  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  10  000  zł  00  gr 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Infrax Sp. z o.o. 
z siedzibą w Bojszowy tytułem wpisu od odwołania. 

2.2. zasądza od wykonawcy Infrax Sp. z o.o. z siedzibą w Bojszowy na rzecz Gminy 

Goczałkowice-Zdrój  kwotę  5  080  zł  38  gr  (słownie:  pięć  tysięcy  osiemdziesiąt  złotych 

trzydzi

eści  osiem  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z 

tytułu zwrotu kosztów dwukrotnego dojazdu na rozprawę i wynagrodzenia pełnomocnika.  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004  r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 
do Sądu Okręgowego w Katowicach. 

Przewodniczący:……………………………..  


Sygn. akt: KIO 885/20

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający:  Gmina  Goczałkowice-Zdrój  wszczął  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pod  nazwą:  „Budowa  drogi 
łączącej  ulicę  Borowinową  z  ulicą  Zieloną  w  Goczałkowicach-Zdroju”  (numer  referencyjny: 

PR.ZP 271.002.2020). 

Ogłoszenie  o  przedmiotowym  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Biuletynie 

Zamówień Publicznych w dniu 3 marca 2020 roku pod numerem: 519504-N-2020. 

Odwołujący:  Infrax  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Bojszowy  powziął  wiadomość  o 

okolicznościach  stanowiących  podstawę  do  wniesienia  odwołania  w  dniu  20  kwietnia  2020 
roku,  poprzez  zapoznanie  się  z  treścią  informacji  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty 

wykonawcy D

rogród S. T. z siedzibą w Ćwiklicach i odrzuceniu oferty Odwołującego. 

Nie  zgadzając  się  z  powyższym  rozstrzygnięciem  przetargu  Odwołujący  w  dniu  27 

kwietnia 2020r. wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wobec dokonanych 
przez Zamawiającego czynności: 

a) 

odrzucenia oferty Odwołującego, oraz 

b) 

wyboru  najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy:  Drogród  S.  T.  z  siedzibą  w 

Ćwiklicach, 

W  swoim  odwołaniu  Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie  przepisów 

ustawy  z  dnia 29  stycznia 2004  r.  Prawo zamówień  publicznych (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz. 
1843), zwanej dalej ustawą Pzp lub p.z.p., w tym: 

a) 

art.  7  ust.  1  p.z.p.  przez  jego  niezastosowanie  i  brak  przeprowadzenia 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej 
konkurencji i równego traktowania wykonawców, 

b) 

art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p. przez jego błędną wykładnię i bezpodstawne uznanie, 

że  treść  oferty  sporządzonej  przez  Odwołującego  jest  niezgodna  ze  specyfikacją  istotnych 
warunków zamówienia (dalej jako „SIWZ”) i obliguje do jej odrzucenia, 

c) 

art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. przez jego niezastosowanie i niepoprawienie w ofercie 

omyłek  polegających  na  niezgodności  oferty  z  SIWZ,  niepowodujących  istotnych  zmian  w 
treści oferty, 

d) 

art.  87  ust.  1  zd.  1  p.z.p.  przez  jego  niezastosowanie  i  brak  wyczerpania 

procedury wyjaśnienia treści oferty, 


e) 

art.  91  ust.  1  p.z.p.  w  zw.  z  art.  2  pkt  5  p.z.p.  przez  jego  błędną  wykładnię  i 

wybór oferty, która nie przedstawiała najkorzystniejszej ceny. 

Jednocześnie  Odwołujący  wnosił  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie 

Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności: 

wyboru najkorzystniejszej oferty, 

odrzucenia jego oferty, 

powtórzenia czynności: 

badania jego oferty, z zastosowaniem przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p., 

oceny ofert niepodlegających odrzuceniu. 

Ponadto, Odwołujący wnosił o: 

dopuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodów  zgłoszonych  w  niniejszym 

odwołaniu na okoliczności niżej wskazane. 

obciążenie  Zamawiającego  kosztami  postępowania  i  zaliczenie  w  poczet 

kosztów  postępowania  odwoławczego  kwoty  10.000  zł  (słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych) 
uiszczonej przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania. 

W  ocenie  Odwołującego  -  Zamawiający  z  naruszeniem  ustawy  Pzp  odrzucił  jego 

ofertę, pomimo że zachodziły przesłanki do poprawienia omyłki w jej treści.  

Zwrócił przy tym uwagę, że zgodnie z ww. ustawą odrzucenie oferty na podstawie art. 

89  ust.  1  pkt  2  p.z.p.  wymaga  uprzedniego  sprawdzenia,  czy  nie  zachodzą  przesłanki 
określone  w  art.  87  ust.  2  pkt  3  p.z.p.,  a  jeśli  zachodzą  odrzucenie  oferty  jest  niemożliwe, 
czego Zamawiający nie uczynił.  

Według Odwołującego - zachodzą przesłanki z art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. i możliwe jest 

poprawienie  w  ofercie  oczywistej  omyłki  z  uwzględnieniem  konsekwencji  dokonanych 

poprawek. 

Zauważył, że najwyższą liczbę punktów uzyskał wykonawca: Drogród S. T. z siedzibą 

w Ćwiklicach, który złożył ofertę z ceną 1.561.908,74 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset 
sześćdziesiąt  jeden  tysięcy  dziewięćset  osiem  złotych  74/100  brutto).  Z  kolei  oferta 
Odwołującego  gdyby  została  prawidłowo  zbadana  i  oceniona  opiewałaby  na  kwotę 
1.555.040,04  zł  brutto  (słownie:  jeden  milion  pięćset  pięćdziesiąt  pięć  tysięcy  czterdzieści 
złotych  04/100  brutto),  a  zatem  oferta  Odwołującego  zawierała  niższą  cenę  i  to  o  ponad 
5.000,00 zł brutto. 


Wnosił o przeprowadzenie dowodów z następujących dokumentów: 

informacji  z  otwarcia  ofert  z  dnia  1  kwietnia  2020  roku  -  w  aktach 

postępowania przetargowego, 

oferty  Odwołującego  wraz  z  załącznikami  -  w  aktach  postępowania 

przetargowego, 

oferty  wykonawcy:  D

rogród  S.  T.  z  siedzibą  w  Ćwiklicach  -  w  aktach 

postępowania przetargowego. 

na  okoliczność  treści  ofert  Odwołującego  oraz  wykonawcy:  „Drogród”  S.  T.  i 

na  okoliczność  wystąpienia  podstaw  do  sprostowania  przez  Zamawiającego  oferty 
Odwołującego i jej oceny jako najkorzystniejszej. 

Wyjaśnił, że zgodnie z SIWZ każda oferta powinna być zgodna z przedmiarem, który 

w  poszczególnych  pozycjach  określał  czynności  podlegające  wykonaniu  w  ramach 
zamówienia oraz jednostki miary przyjęte dla określenia ceny za ich realizację.  

Zaznaczył,  że  pozycja  162  przedmiaru  obejmująca  czynności  pn.:  „Obsługa 

geodezyjna  budowy  wraz  ze  sporządzeniem  operatu  powykonawczego,  stabilizacją  39  szt 
nowych  znaków  granicznych  i  naniesieniem  do  zasobów  geodezyjnych”  przyjmowała  jako 
jednostkę miary ryczałt o wartości „1,00”.  

Oświadczył,  że  na  skutek  oczywistej  omyłki  w  formularzu  ofertowym  w  tej  pozycji 

wskazał  wartość „5,390”,  podczas gdy  jego  wolą  było  podanie  wartości  „1,00”  i  cena  za  tę 
pozycję  1.500  zł  netto.  Tymczasem  został  przyjęty  iloczyn  wartości  „5,390”  oraz  stawki 
„1.500 zł netto”, co daje 8.085 zł netto dla tej pozycji. 

W tej materii wnioskował o przeprowadzenie dowodów z: 

SIWZ  wraz  z  przedmiarem  i  pozostałymi  załącznikami  -  w  aktach 

postępowania przetargowego, 

oferty  Odwołującego  wraz  z  załącznikami  -  w  aktach  postępowania 

przetargowego, 

na  okoliczność  treści  oferty  Odwołującego  oraz  wystąpienia  podstaw  do 

sprostowania przez Zamawiającego jego oferty i jej oceny jako najkorzystniejszej. 

W  tym  stani

e  rzeczy,  w  opinii  Odwołującego  -  Zamawiający  zaniechał  sprostowania 

oferty  Odwołującego,  w  trybie  art.  87  ust.  2  pkt  3  p.z.p.  oraz  ocenił  ją  jako  opiewającą  na 
kwotę  1.563.139,59  zł  brutto  (słownie:  jeden  milion  pięćset  sześćdziesiąt  trzy  tysiące  sto 

trzy

dzieści  dziewięć  złotych  59/100  brutto),  podczas  gdyby  Zamawiający  w  ramach 


obowiązku badania treści ofert i poszczególnych pozycji formularza ofertowego poprawił (w 
opisanym  wyżej  trybie)  tę  oczywistą  omyłkę  polegającą  na  niezgodności  oferty  z  SIWZ, 

niepo

wodującej  istotnych  zmian  w  treści  oferty,  to  ustaliłby  prawidłową  cenę  ofertową  w 

kwocie  1.555.040,04  zł  brutto  (słownie:  jeden  milion  pięćset  pięćdziesiąt  pięć  tysięcy 
czterdzieści  złotych  04/100  brutto).  W  tym  stanie  rzeczy  oferta  Odwołującego  musiałaby 
zostać uznana za najkorzystniejszą, a tym bardziej brak byłoby podstaw do jej odrzucenia z 
uwagi na rzekomą niezgodność z SIWZ. 

Dalej, Odwołujący  przywołał  postanowienia rozdziału XIV  pkt  1 SIWZ stanowiącego, 

że  przy  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  będzie  się  kierował  następującymi 

kryteriami i ich wagami: 

cena (Kg): 60% 

okres rękojmi i gwarancji jakości (Kp): 20 % 

wysokość kary  umownej  za opóźnienie  w  realizacji  przedmiotu  umowy  (Kkr): 

Stwierdził przy tym, że co do pkt 2) i 3) oferty Odwołującego i wykonawcy: Drogród S. 

T. 

z  siedzibą  w  Ćwiklicach  są  tożsame,  ponieważ  obaj  oferują  okres  rękojmi  i  gwarancji 

jakości  wynoszący  60  miesięcy  oraz  wysokość  kary  umownej  za  opóźnienie  w  realizacji 
przedmiotu  umowy  w  wysokości  0,1%  wartości  przedmiotu  umowy  za  każdy  dzień 
opóźnienia.  

Wskazał, że jedyna różnica sprowadza się do ceny, a ta w przypadku Odwołującego 

(przy  prawidłowym  zbadaniu oferty  przez  Zamawiającego  oraz  poprawie oczywistej  omyłki) 
byłaby korzystniejsza niż cena ofertowa wykonawcy konkurencyjnego. 

W  powyższym  zakresie  powołał  się  dowody  w  postaci  SIWZ  wraz  z  przedmiarem  i 

pozostałymi załącznikami - w aktach postępowania przetargowego. 

na  okoliczność  kryteriów  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  określonych  przez 

Zamawiającego w SIWZ. 

W ocenie Odwołującego - Zamawiający powinien zastosować art. 87 ust. 2 pkt 2 lub 

pkt 3 p.z.p.  

Jako  istotne  podniósł,  że  przepis  art.  89  ust.  1  pkt  2  p.z.p.  zobowiązuje 

Zamawiającego do dokonania analizy i oceny możliwości poprawienia oferty w trybie art. 87 
ust.  2  pkt  3  p.z.p.,  przed  zastosowaniem  art.  89  ust.  1  pkt  2  p.z.p.  Powołany  przepis 
wskazuje,  że  jeżeli  istnieje  taka  możliwość,  Zamawiający  poprawia  w  ofercie  inne  omyłki 


polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian  w treści oferty i 

nie odrzuca oferty.  

Zdaniem Odwołującego - czynność taka również nie wymaga negocjacji z wykonawcą 

który  z  mocy  prawa  dysponuje  jednak  trzydniowym  terminem  na  zaakceptowanie 

dokonanych poprawek. 

Odwołujący  wskazał,  że  dokonywanie  poprawek  jest  samodzielną  czynnością 

Zamawiającego  (bez  udziału  wykonawcy),  poprawienie  omyłek  może  być  poprzedzone 
procedurą  wyjaśniającą.  Dokonanie poprawek  w  trybie art.  87  ust.  2 pkt  3 p.z.p. może być 
zatem poprzedzone wezwaniem Odwołującego do złożenia wyjaśnień. 

Odwołujący  podniósł,  że  zgodnie  z  powszechnie  wyrażanymi  opiniami,  omyłka 

wykonawcy  przy  dokonywaniu  obliczeń,  polegająca  na  przyjęciu  nieprawidłowej  ilości,  w 
braku możliwości  zaliczenia jej do omyłek rachunkowych, powinna skutkować uznaniem za 

i

nna omyłkę przewidziana w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

Mając  powyższe  na  uwadze,  przekonywał,  że  do  kategorii  „innych  omyłek” 

polegających  na  niezgodności  oferty  z  SIWZ  zaliczyć  można  w  szczególności  wskazanie 
innej  niż  wymagana  przez  Zamawiającego  w  SIWZ  ilości  materiałów,  wskazanie  w  ofercie 
przez wykonawcę innej jednostki miary niż wynikało to z opisów w SIWZ (np. m zamiast m

lub 

podanie nieprawidłowej krotności.  

Z powyższego wynika dla Odwołującego, że omyłkę popełnioną przez Odwołującego 

nale

ży zaliczyć do nieznacznych uchybień, które nie mają wpływu na treść złożonej oferty i 

podlegają obligatoryjnemu poprawieniu przez Zamawiającego.  

W opinii Odwołującego - pojawienie się w ofercie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 

2  pkt  3  p.z.p.  impliku

je  po  stronie  Zamawiającego  obowiązek  (a  nie  możliwość)  jej 

poprawienia i brak wykonania tego obowiązku powoduje w tym stanie faktycznym naruszenie 
zarówno tego przepisu, jak i art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p.  

W  ocenie  Odwołującego  -  Zamawiający  powinien  był  poprawić  omyłkową  kalkulację 

Odwołującego,  choćby  ten  nie  wnosił  o  podjęcie  działania  w  tym  zakresie.  Ponadto,  zanim 
Zamawiający  dokona  czynności  odrzucenia  oferty  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  p.z.p. 

ob

owiązany jest wyczerpać procedurę, o której mowa w art. 87 p.z.p.  

Odwołujący  podkreślił,  że  poprawienie  omyłki  w  żadnym  przypadku  nie 


spowodowałoby istotnej zmiany treści oferty, bowiem akceptując warunki SIWZ, Odwołujący 
zobowiązał się do realizacji robót budowlanych zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego, a 
omyłka  ta  polegała  jedynie  na  niewłaściwym  wykonaniu  działania  matematycznego,  które 
spowodowało wyeliminowanie oferty.  

Dlatego  należy  uznać  czynność  odrzucenia  oferty  za  nieracjonalną  i  sprzeczną  z 

obowiązującym  porządkiem  prawnym.  Reasumując,  omyłka  Odwołującego  była  efektem 
nieświadomego  działania,  polegającego  na  pomnożeniu  ceny  jednostkowej  przez  błędnie 
wpisaną  wartość  w  rubryce  „ilość”,  która  to  jest  elementem  przedmiaru  narzuconego  przez 

Zama

wiającego  i  wartością  stałą  (ryczałt).  Zamawiający  winien  był  poprawić  omyłkę 

samodzielnie (lub po wyjaśnieniach na podstawie art. 87 ust, 1 p.z.p.) i uznać jego ofertę za 
najkorzystniejszą. 

Według Odwołującego - Zamawiający miał możliwość poprawienia omyłki również na 

podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 p.z.p., bowiem zgodnie z powołanym przepisem, Zamawiający 
poprawia  w  ofercie  oczywiste  omyłki  rachunkowe  z  uwzględnieniem  konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek.  

Za  oczywistą  omyłkę  rachunkową  należy  uznać  błąd  popełniony  przez  wykonawcę 

polegający  na  przyjęciu  do  obliczeń  niewłaściwej  wartości  (liczby)  w  pozycji  „ilość”  i 
pomnożenie  jej  przez  cenę  jednostkową,  co  skutkowało  błędnym  wynikiem  w  rubryce 
„wartość”. 

Potwierdził również pogląd doktryny, że  poprawa omyłek w obliczaniu ceny powinna 

uwzględniać  określony  zgodnie  z  SIWZ  opis  sposobu  obliczenia  ceny.  Przeprowadzenie 
obliczeń  z  wykorzystaniem  podanych  w  ofercie  danych  wyjściowych  oraz  zastosowaniem 

wskazanej  w  SIWZ  i  przedmiarze  metodologii  i  uzys

kanie  prawidłowego  wyniku,  zawsze 

będzie działaniem w ramach poprawiania oczywistych omyłek rachunkowych. 

Nie  bez  znaczenia  dla  Odwołującego  pozostaje  fakt,  że  SIWZ  i  przedmiar 

przewidywały  wynagrodzenie kosztorysowe,  a  nie ryczałtowe. W przypadku wynagrodzenia 
kosztorysowego kluczowe znaczenie mają wartości poszczególnych pozycji kosztorysowych, 
a nie wyłącznie podana kwota tytułem ceny oferty. 

Zdaniem  Odwołującego  -  konwalidacja  wadliwie  przeprowadzanego  postępowania 

powinna nastąpić przez unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty i uwzględnienie jego 
oferty po poprawieniu omyłki w trybie art. 87 ust. 2 pkt 2 lub 3 p.z.p.  


Wskazane  zaniechania  doprowadziły  –  w  ocenie  Odwołującego  -  do  naruszenia 

podstawowych reguł ustawy statuujących zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania 
wykonawców.  

Nadto,  stwierdził,  że  udzielono  zamówienia  wykonawcy,  który  nie  został  wybrany 

zgodnie z przepisami ustawy p.z.p. i nie przedstawił najkorzystniejszej oferty.  

W  przekonaniu  Odwołującego  -  zastosowano  wobec  niego  rygorystyczne  środki, 

zupełnie  nieadekwatne  do  popełnionej  omyłki.  Ofertę  należy  odrzucić  na  podstawie  art.  89 
ust.  1  pkt  2  p.z.p.,  jeśli  niezgodność  treści  oferty  z  SIWZ  ma  charakter  zasadniczy  i 
nieusuwalny.  Odrzucenie  oferty  było  sprzeczne  z  powszechnie  przyjętymi  regułami 
postępowania, szczególnie w świetle warunków zamówienia przewidzianych w SIWZ. 

W takim stanie rzeczy zachodzą – według zapatrywania Odwołującego - przesłanki do 

powtórzenia czynności badania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem 
oferty  złożonej  przez  Odwołującego,  po  dokonaniu  niezbędnych  poprawek  w  jej  treści  w 

trybie  art.  87  ust  2  pkt  2  p.z.p.  lub  w  trybie  art.  87  ust.  2  pkt  3  p.z.p.  z  ewentualnym 

wezwaniem Odwołującego do złożenia wyjaśnień. 

Zadeklarow

ał, że pozycja 162 jego formularza ofertowego powinna opiewać na ryczałt 

i wartość „1,00”, a nie oczywiście omylną i niezgodną z przedmiarem wartość „5,390”.  

Reasumując,  stwierdził,  że  w  sprawie  doszło  do  naruszenia  przepisów  ustawy  i 

podstawowych  zasad 

Prawa  zamówień  publicznych,  a  z  przytoczonych  okoliczności  bez 

wątpienia  wynika,  że  wobec  Odwołującego  nie  powinna  być  zastosowana  sankcja 
przewidziana w art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p. Zamawiający zastosował ten rygorystyczny przepis, 
zamiast  dokonać  poprawienia  oferty  i  w  pełni  wykonać  dyspozycję  przepisu,  na  podstawie 
którego dokonał odrzucenia oferty.  

Dalej, ostatecznie wywodził, że na podstawie  artykułu 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p. w zw. z 

art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. odrzuceniu nie podlegają oferty zawierające omyłki polegające na 
niezgodności  treści  oferty  z  SIWZ,  niepowodujące  istotnych  zmian  w  treści  oferty  -  omyłka 
jaka  miałaby  zostać  poprawiona  w  treści  oferty  wynikała  właśnie  z  niezgodności  z  treścią 

SIWZ.  

Powołał  się  na  również  na  naruszenie  przez  Zamawiającego  przepisu  art.  7  ust.  1 

p.z.p,  stosownie  do  którego  Zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza  postępowanie  o 
udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe 


traktowanie wykonawców.  

Pismem z dnia 29 kwietnia 2020 r. wykonawca 

Drogród S. T. z siedzibą w Ćwiklicach 

zgłosił swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje. 

Na  podstawie  zebranego  w  sprawie  materiału  dowodowego,  a  w  szczególności 

oparciu  o  treść  akt  sprawy  odwoławczej,  w  tym  treść  SIWZ,  oferty  Odwołującego, 

informacji  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  z  dnia  20  kwietnia  2020r.,  informacji 

Odwołującego  o  czynności  niezgodnej  z  ustawą,  pisma  Zamawiającego z  dnia  24  kwietnia 

2020 r., 

jak również na podstawie złożonych wyjaśnień Izba postanowiła odwołanie oddalić. 

Odwołanie  nie  zawierało  braków  formalnych,  wpis  został  przez  Odwołującego 

uiszczony, zatem odwołanie podlegało rozpoznaniu. Izba nie stwierdziła przesłanek do jego 

odrzucenia.  

Po  przeprowadzeniu  postępowania  odwoławczego  Izba  nie  doszukała  się  w 

działaniach  Zamawiającego naruszenia przepisów  art.7  ust.1,  art.  87  ust.1 zd.1  oraz  art.87 

ust.2 pkt 2 i 3, art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.  

Odnosząc się do meritum przedmiotowej sprawy należy wskazać, że podstawowym, 

istotnym  zagadnieniem wymagającym  rozstrzygnięcia była kwestia  oceny  czy  Zamawiający 

zasadnie  odrzuc

ił  ofertę  Odwołującego  z  powodu  niezgodności  jej  treści  z  treścią  SIWZ, 

z

amiast dokonać jej poprawienia w zakresie jednej pozycji kosztorysowej, a w konsekwencji 

poprawienia ceny ostatecznej.  

Izba  ustaliła,  że  Zamawiający  w  rozdziale  III  SIWZ  –  opis  przedmiotu  zamówienia 

zamieścił  pogrubionym  drukiem  uwagę,  że  do  oferty  należy  dołączyć  wypełniony  kosztorys 
ofertowy sporządzony na postawie przedmiarów robót/kosztorysów ślepych.  

Jednocześnie w wykazie załączników do SIWZ Zamawiający przewidział załącznik nr 

Kosztorys  ślepy  /  przedmiar  robót,  przy  czym  zastrzegł,  że  wskazane  w  tabeli  powyżej 

załączniki wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej SIWZ. 

Dalej, 

Izba  stwierdziła,  że  do  SIWZ  Zamawiający  załączył  przedmiar  budowy  drogi, 

gdzie  w  pozycji  162  wskazał  jako  podstawę  kalkulację  indywidualną  z  opisem  robót  jako: 
Obsługa geodezyjna budowy wraz ze sporządzeniem operatu powykonawczego, stabilizacją 


szt  nowych  znaków  granicznych  i  naniesieniem  do  zasobów  geodezyjnych  z  jednostką 

miary ryczałt oraz ilością 1. 

W  wykonaniu  powyższych  postanowień  SIWZ  Odwołujący  do  oferty  załączył  w 

spornym zakresie 

kosztorys ofertowy, gdzie w pozycji odpowiadającej powyższej pozycji 162 

jako ilość wpisał 5, 390. 

Przechodząc  do  oceny  przedmiotowej  sprawy,  za  bezsporną  należało  uznać 

okoliczność,  że  Odwołujący  w  swojej  ofercie  złożył  oświadczenie  o  wycenie  ilości  robót 
polegających  na  obsłudze  geodezyjnej  budowy  wraz  ze  sporządzeniem  operatu 
powykonawczego,  stabilizacją  39  szt  nowych  znaków  granicznych  i  naniesieniem  do 
zasobów geodezyjnych w sposób kolidujący z oczekiwaniem Zamawiającego wynikającym z 
powyższych postanowień SIWZ. 

Wymaga  wskazania,  że  Zamawiający  oczekiwał  ilości  opisanej  jako  1  tych  robót, 

podczas gdy Odwołujący zaoferował ilości w wymiarze  5, 390, co miało wpływ na cenę w tej 

pozycji. 

W  chwili  obecnej, 

Odwołujący  powyższy  stan  rzeczy  tłumaczy  jako  omyłkowe 

zadeklarowanie  ilości  5,  390,  zamiast  1,  bowiem  jego  zamiarem  jak  twierdzi  było  wpisanie 
kwoty 1500 zł netto, a nie jak to uczynił  w kosztorysie kwoty 8 085 zł netto wyliczonej jako 
iloczyn ilości 5, 390 oraz stawki 1500 zł netto. 

Przedmiotow

a sprawa wymagała zatem analizy przy uwzględnieniu przepisów art.87 

ust.1 i art.87 ust.2 ustawy Pzp. 

Zgodnie  z  art.87  ust.1  ustawy  Pzp  w 

toku  badania  i  oceny  ofert  zamawiający  może 

żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest 
prowadzenie  między  zamawiającym  a  wykonawcą  negocjacji  dotyczących  złożonej  oferty 
oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

Jednocześnie  w  myśl  przepisu  art.87  ust.2  ustawy  Pzp  Zamawiający  poprawia  w 

ofercie: 

oczywiste omyłki pisarskie, 

oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 


inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych 

warunków 

zamówienia, 

niepowodujące 

istotnych 

zmian 

treści 

oferty 

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

Według  zapatrywania  Izby  –  wpisanie  przez  Odwołującego  w  kosztorysie  ilości 

niezgodnej z SIWZ samo w sobie mieści się w dyspozycji powołanego wyżej przepisu art. 87 
ust.2  pkt  3  ustawy  Pzp  i  można  tę  sytuację  uznać  za  inną  omyłkę  polegającą  na 
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

Jednak,  w  przekonaniu  Izby 

–  poprawienie  tej  omyłki  w  sposób  wskazany  przez 

Odwołującego, a w konsekwencji zmiana i obniżenie wartości kwoty 1 563 139, 59 zł brutto 
za wykonanie całego przedmiotu zamówienia do kwoty 1 555 040, 04 zł brutto nie może być 

uznana jako 

omyłka niepowodująca istotnej zmiany w treści oferty. 

Istota  tej  zmiany 

będąca  zmianą  ceny  na  kwotę  1 555 040,  04  zł  brutto  będzie 

polegała na tym, że oferta Odwołującego w wyniku takiego zabiegu poprawkowego stałaby 
się  ofertą  najkorzystniejszą  w  stosunku  do  już  wybranej  oferty  Przystępującego,  który 
zaproponował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 1 561 908, 74 zł brutto. 

W swoim  odwołaniu Odwołujący  również  stwierdził,  że Zamawiający  miał  możliwość 

poprawienia tej  omyłki jako  oczywistej  omyłki  rachunkowej  z  uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek na zasadzie art.87 ust.2 pkt 2 ustawy Pzp. 

Problem polega jednak na tym, że trudno jest racjonalnie wyjaśnić – w ocenie Izby – z 

jakiego powodu Odwołujący wpisał ilości 5, 390, zamiast 1.  

Z tego względu, Izba nie podzieliła stanowiska Odwołującego, że omyłka przez niego 

popełniona była oczywista. 

Ostatecznie 

– zdaniem Izby – brak wyjaśnienia oferty Odwołującego na podstawie art. 

87  ust.1  zd.1  ustawy  Pzp,  w  świetle  powyższego  stanu  faktycznego  nie  miał  większego 
znaczenia  dla  oceny  prawnej  czynności  odrzucenia  jego  oferty  przez  Zamawiającego 
stosownie do przepisu art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, który stanowi, że

Zamawiający odrzuca 

ofertę,  jeżeli  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  z 
zastrzeżeniem art. 87  ust. 2 pkt 3.  

W tym stanie rzeczy Iz

ba na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp postanowiła oddalić 

odwołanie.  


O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem 
przepisów  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). 

Przewodniczący:………………………… 


wiper-pixel