KIO 883/20 WYROK dnia 19 czerwca 2020 roku

Data: 20 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 883/20 

WYROK 

z dnia 19 czerwca 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Irmina Pawlik 

Protokolant:   

Piotr Kur 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 czerwca 2020 r. w 

Warszawie odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 kwietnia 2020 r. przez wykonawcę Aesculap 

Chifa 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w Nowym  Tomyślu 

w post

ępowaniu  prowadzonym  przez  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku 

przy  udziale 

wykonawcy  Bialmed  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą 

Warszawie  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

orzeka: 

uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu dotyczącego dokonania wyboru oferty Bialmed 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako najkorzystniejszej 

w zakresie zadania nr 2 

pomimo niezłożenia przez tego wykonawcę wszystkich żądanych 

próbek  i  nakazuje  zamawiającemu  Samodzielnemu  Publicznemu  Zakładowi  Opieki 

Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku unieważnienie 

czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  w  zakresie  zadania  nr  2  i  przeprowadzenie 

ponownego badania i oceny ofert; 

oddala odwołanie w pozostałym zakresie; 

kosztami  postępowania  obciąża  zamawiającego  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki 

Zdrowotnej Ministerstwa Spraw We

wnętrznych i Administracji w Gdańsku w części ½ oraz 

odwołującego  Aesculap  Chifa  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą 

Nowym Tomyślu w części ½ i: 

zalicza w 

poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę  7 500 zł 00 gr (słownie: 

siedem 

tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  odwołującego  tytułem 

wpisu od odwołania; 


zasądza od zamawiającego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku na rzecz odwołującego 

Aescu

lap  Chifa  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w Nowym 

Tomyślu kwotę 3 750 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych zero 

groszy). 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

 
 
Przewodniczący:      ……………………………….……… 


Sygn. akt: KIO 883/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Ministerstwa  Spraw 

Wewnętrznych  i  Administracji  w  Gdańsku  prowadzi  postępowanie  o udzielenie  zamówienia 

publicznego 

na dostawę materiałów szewnych (nr ref. 13/2020/PN). Ogłoszenie o zamówieniu 

zostało  opublikowane  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  z  dnia  9  marca  2020  r.  pod 

numerem 521368-N-2020. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu niegraniczonego 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 

r.,  poz.  1843

,  dalej  „ustawa  Pzp”).  Wartość  szacunkowa  zamówienia  nie  przekracza  kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

W  dniu  27  kwietnia  2020  r.  wykonawca 

Aesculap  Chifa  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Tomyślu (dalej jako „Odwołujący”) wniósł do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec: 

zaniechania  odrzucenia  oferty  Bialmed  Spółka  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  (dalej 

„Bialmed") w zakresie zadania nr 2, pomimo niezgodności złożonej oferty z treścią SIWZ, 

tj. pomimo niezłożenia przez Bialmed wszystkich żądanych przez Zamawiającego próbek, 

zaniechanie  odrzucenia  oferty  Bialmed  w  zakresie  zadania  nr  2,  pomimo  niezgodności 

złożonej oferty z treścią SIWZ, tj. pomimo zaoferowania przez Bialmed, w pozycji nr 23 

zadaniu nr 2, produktu niezgodnego z wymogami określonymi w SIWZ, 

3.  dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty Bialmed w zakresie zadania 2, pomimo 

niezgodności  złożonej  oferty  z  treścią  SIWZ,  tj.  pomimo  niezłożenia  przez  Bialmed 

wszystkich żądanych przez Zamawiającego próbek, 

4.  dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty Bialmed w zakresie zadania 2, pomimo 

niezgodności  złożonej  oferty  z  treścią  SIWZ,  tj.  pomimo  zaoferowania  przez  Bialmed, 

pozycji nr 23 w zadaniu nr 2, produktu niezgodnego z wymogami określonymi w SIWZ. 

Odwołujący  wskazał  na  naruszenie  art.7  ust.3,  art.82  ust.2  oraz  art.  89  ust.  1.  pkt  2 

ustawy  Pzp  oraz 

wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu 

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  Bialmed  jako  najkorzystniejszej,  powtórzenie 

czynności badania i oceny ofert, odrzucenie oferty Bialmed jako niezgodnej z treścią SIWZ, 

powtórzenie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i wybór oferty Odwołującego, a także 

zasądzenie przez Izbę zwrotu kosztów niniejszego postępowania na rzecz Odwołującego. 

Uzasadniając  podniesione  zarzutu  Odwołujący  opisał  przebieg  postępowania, 

podkreślając,  że  wniosek  Bialmed  o  wydłużenie  terminu  na  złożenie  próbek,  jaki 

argumentacja Bialmed dotycząca „wycofania zamówienia" i „powrotu próbek do obrotu" po 

pierwotnym  odrzuceniu  oferty  nie  zasługuje  na  uwzględnienie.  Odwołujący  zauważył,  że 


wykonawca Bialmed jako profes

jonalista działający na rynku powinien zdawać sobie sprawę, 

że  ogłoszenie  wyniku  postępowania  nie  kończy  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  tym  bardziej,  że  złożył  od  tego  wyniku  odwołanie.  Powinien  utrzymywać 

posiadaniu wymagane próbki, skoro Zamawiający, zgodnie z SIWZ miał prawo wezwać do 

ich złożenia w toku badania ofert, a żądaniem odwołania Bialmed był miedzy innymi powrót 

Zamawiającego  do  etapu  badania  ofert  w  postępowaniu.  Zdaniem  Odwołującego 

Zamawiający  słusznie  w  żaden  sposób  nie  zareagował  na  wniosek  o  przedłużenie  terminu 

złożenia  próbek,  utrzymując  tym  samym  wymóg  ich  złożenia  do  dnia  14  kwietnia  2020  r. 

świetle  powyższego,  w  ocenie  Odwołującego,  decyzja  Zamawiającego  o  wyborze  oferty 

Bialmed jako najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 2 jest niezgodna z przepisami ustawy, 

gdyż oferta Bialmed, wobec nieuzupełnienia dokumentów (próbek) na wezwanie, winna być 

uznana za niezgodną z treścią SIWZ i odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

Odnosząc  się  do  zarzutu,  że  oferta  Bialmed  w  zakresie  zadania  nr  2  była  niezgodna 

z SIWZ  z  powodu  zaoferowania  w  pozycji  nr  23  w  zadaniu  nr  2,  produktu  niezgodnego 

wymogami  określonymi  w  SIWZ  Odwołujący  podniósł,  że  Zamawiający  wymagał 

zaoferowania  „Igły  haczykowatej  okrągłej  z  zakończeniem  krótkim  tnącym".  Wykonawca 

Bialmed zaoferował nici o kodzie G280131J6P gdzie przedostatnia cyfra „6" wg przewodnika 

po  kodzie  produktu  zawartego  w  dołączonym  do  oferty  katalogu,  to  rodzaj  oferowanej  igły 

oznacza igłę okrągło-tnącą, która nie jest tożsama z igłą  z zakończeniem krótkim tnącym

Wymagana przez Zamawiającego igła znajduje się w katalogu z oznaczeniem CC - oznaczoną 

w  kodzie  cyfrą  „22".  Różnice  między  tymi  igłami  wskazuje  sam  producent  w  specyfikacji 

technicznej typów igieł zawartej w katalogu. W świetle powyższego zdaniem Odwołującego 

oferta Bialmed nie odpowiada treści SIWZ. 

Odwołujący podniósł ponadto, że wyrażona w art. 7 ust. 3 ustawy Pzp zasada powoduje, 

że  unieważnienie  wadliwej  czynności  podjętej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego, w tym wadliwy wybór najkorzystniejszej oferty lub nieodrzucenie oferty pomimo 

jej niezgodności z treścią SIWZ, może być zweryfikowane przez zamawiającego w każdym 

czasie, aż do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wskazał, że zgodnie z art. 

82 ust. 3 ustawy Pzp treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Jeśli zatem Zamawiający ma 

wątpliwości co do spełniania wymogów (zgodności) SIWZ przez zaoferowane w postępowaniu 

produkty, badając, czy treść oferty odpowiada treści SIWZ, ma obowiązek wezwać wykonawcę 

do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów (w tym wypadku: poprzez przedłożenie 

próbek)  na  tę  okoliczność.  Gdy  wykonawca  takich  dokumentów  (próbek)  we  wskazanym 

terminie nie dostarczy, Zamawiający ma obowiązek uznać, że oferta takiego wykonawcy jest 

niezgodna z treścią SIWZ i podlega odrzuceniu. W tym zakresie Odwołujący powołał się na 

wyrok Izby z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie KIO 1416/19. 


Zamawiający  w  dniu  16  czerwca  2020  r.  złożył  pismo,  w  którym  opisał  przebieg 

cz

ynności podjętych w postępowaniu w okresie od dnia 24 marca 2020 r. do 24 kwietnia 2020 

r.  Dodatkowo,  wyjaśniając  kwestię  dokonania  ponownego  wyboru  oferty  najkorzystniejszej, 

wskazał, iż przeanalizował wyjaśnienia i dokumenty przedstawione przez Bialmed w dniu 9 

kwietnia  2020  r.  i  uznał  za  wystraczające  oględziny  4  z  7  wymaganych  próbek  przyjmując 

argumenty przedstawione przez wykonawcę. Nadmienił, że próbki nici nie były wymagane na 

etapie składania ofert, ich ocena nie była brana pod uwagę, jako kryterium oceny oferty. Na 

podstawie  przedstawionych  próbek  Zamawiający  potwierdził,  iż  wykonawca  jest  w  stanie 

dostarczyć nici o wymaganych parametrach.  

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  Stron  i  Uczestnika  postępowania,  na 

podstawie  zgromadzonego  w sprawie 

materiału  dowodowego  oraz  oświadczeń 

i stanowisk  Stron 

i  Uczestnika  postępowania,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  ustaliła 

zważyła, co następuje: 

Izba  stwierdziła,  iż  nie  została  wypełniona  żadna  z przesłanek  skutkujących 

odrzuceniem odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp. 

Izba 

stwierdziła  skuteczność  przystąpienia  zgłoszonego  przez  wykonawcę  Bialmed 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w Warszawie  do  postępowania 

odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  i  dopuściła  ww.  wykonawcę  do  udziału 

postępowaniu odwoławczym w charakterze uczestnika. 

Izba  uznała,  iż  Odwołujący  wykazał  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  możliwość 

poniesienia szkody w związku z ewentualnym naruszeniem przez Zamawiającego przepisów 

ustawy  Pzp,  czym  wypełnił  materialnoprawne  przesłanki  dopuszczalności  odwołania, 

których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.  

Izba  dopuściła  i  przeprowadziła  dowody  z  dokumentacji  postępowania  przekazanej 

prz

ez  Zamawiającego,  w  szczególności  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia, 

informacji z otwarcia ofert, 

oferty Przystępującego wraz z załącznikami, informacji z dnia 24 

marca 2020 r. o odrzuceniu oferty Przystępującego i wyborze oferty Odwołującego w zadaniu 

nr  2,  informacji  z  dnia  7  kwietnia  2020  r. 

o  unieważnieniu  ww.  czynności,  wezwań 

skierowanych 

do Przystępującego na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 87 ust. 1 ustawy Pzp 

oraz  udzielonych  przez 

Przystępującego  w  odpowiedzi  wyjaśnień  i  złożonych dokumentów, 

informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniu nr 2 z dnia 20 kwietnia 2020 r. S

kład 

orzekający  Izby  wziął  pod  uwagę  również  stanowiska  i oświadczenia  Odwołującego 

Przystępującego złożone ustnie do protokołu posiedzenia i rozprawy w dniu 17 czerwca 2020 

roku. 

Izba  dopuściła  i  przeprowadziła  także  dowody  z  dokumentów  złożonych  przez 

Odwołującego na rozprawie, tj. korespondencji mailowej prowadzonej z Zamawiającym oraz 


wyciągu  z  dokumentacji  produktów  firm  DemeTech,  Ethicon,  B.  Braun.  Natomiast  złożony 

przez Przystępującego rysunek pomocniczy, jako rysunek własny, nie stanowił dowodu, lecz 

wyłącznie uzupełnienie stanowiska Przystępującego prezentowanego na rozprawie, podobnie 

jak naniesione na nim adnotacje Odwołującego.  

Izba ustaliła, co następuje: 

Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  materiałów  szewnych  (Rozdział  2  SIWZ). 

Zamówienie zostało podzielona na 10 części (Rozdział 3 SIWZ). W Rozdziale 11 Zamawiający 

wskazał  wykaz  oświadczeń  i  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału 

postępowaniu  oraz,  że  dostawy  odpowiadają  wymaganiom  określonym  przez 

zamawiającego.  Oferta  zawierać  miała  m.in.  następujące  elementy:  formularz  „Oferta”, 

formularze asortymentowo 

– cenowe, materiały informacyjne opisujące przedmiot zamówienia 

będące  oficjalnymi  katalogami,  folderami,  ulotkami  reklamowymi  itp.,  potwierdzające 

zgodność  deklarowanych  parametrów  przedmiotu  zamówienia  ze  stanem  faktycznym 

(z 

danymi wytwórcy) oraz opisem przedmiotu zamówienia dokonanym przez Zamawiającego. 

W Rozdziale 11 pkt 2 SIWZ wskazano, iż w toku badania ofert Zamawiający może zażądać 

o

d Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści oferty, złożenia próbek lub katalogu produktów 

w celu potwierdzenia zgodności oferty ze SIWZ.  

We  wzorze  formularza  asortymentowo 

–  cenowego  (załącznik  nr  1  do  SIWZ  - 

„Zapotrzebowanie”)  Zamawiający  wskazał  opis  asortymentu  dla  poszczególnych  pozycji, 

w tym m.in. dla zadania nr 2: 

Poz. 4 - 

1/2 koła stożkowa, śr. 35 - 37 mm, długość 70-75 cm, grubość 2-0; 

Poz 6 - 

1/2 koła stożkowa, śr. 35 - 37 mm, długość 70-75 cm, grubość 2; 

Poz 10 - 1/2 

koła stożkowa, śr. 35 - 37 mm, długość 70-75 cm, grubość 1; 

Poz 16 - 

długość 5x70 cm, grubość 3-0; 

Poz 19 - 

długość 5x70 cm, grubość 2-0; 

Poz  23  - 

igła  haczyk,  śr.  30  -  32  mm  z  zakończeniem  krótkim,  tnącym,  długość  70-75  cm, 

grubość 1; 

Poz 24 - 

1/2 koła okrągła, tępa, śr. 50 mm, długość 90 cm, grubość 1. 

W zakresie zadania nr 2 złożone zostały dwie oferty - Odwołującego i Przystępującego. 

Przystępujący  w  poz.  23 formularza asortymentowo  –  cenowego  zaoferował  produkty firmy 

DemeCRYL/DemeTECH  o  następujących  oznaczeniach:  G282037BOP  (poz.  4); 

G280237BOP  (poz.  6);  G280137BOP  (poz.  10);  G5x11830  (poz.16);  G5x11820  (poz.  19); 

G280131J6P (poz. 23); G1080150B16P (poz. 24). 

W  dniu  24  marca  2020  r.  Zamawiający  poinformował  wykonawców  o  wyborze  jako 

najkorzystniejszej 

oferty  Odwołującego  w  zakresie  zadania  nr  2,  jak  również  o  odrzuceniu 


oferty Przystępującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Zamawiający wskazał na 

niezgodność  oferty  Przystępującego  z  treścią  SIWZ  w  zakresie  poz.  1-24,  podnosząc,  że 

zgodnie 

z  ogólnie  dostępnymi  materiałami  informacyjnymi  producenta,  oferowane  nici  są 

powlekane poliglaktyną 370 i stearynianem wapnia, co potwierdza dołączona do oferty kopia 

katalogu  producenta  nici  DemeTECH,  podczas,  gdy  w  tym  zadaniu  Zamawiający  wymagał 

zaoferowania nici powleczonych kopolimerem glikolidu i l-laktydu (50%), Poli (glikolid i l-laktyd 

35/65)  oraz  stearynianem  wapnia  (50%).  Zamawiający  w  udzielonych  w  dn.  12.03.2020  r 

odpowiedziach  na  pytania  zadane  przez  Wykonawców  nie  dopuścił  takiego  rozwiązania, 

potwierdzając  tym  samym  swoje  początkowe  wymagania.  Ponadto  wskazał,  że  zgodnie 

ogólnie dostępnymi materiałami informacyjnymi  producenta nici  DemeTECH, szwy  nie są 

dostępne z igłami silikonizowanymi o zwiększonej odporności. Zaoferowanie w zadaniu nr 2 

takiego  właśnie  rodzaju  igieł  było  wymagane  w  SIWZ.  W  odniesieniu  do  poz.  16  i  19 

Zamawiający wskazał, iż godnie z ogólnie dostępnymi materiałami informacyjnymi producenta 

nici DemeTECH, wyroby oznaczone nr katalogowymi: G5x11830 (poz. 16) i G5x11820 (poz. 

19)  nie  występują.  Potwierdzają  to  ogólnie  dostępne  katalogi  producenta  nici  DemeTECH. 

Szwy podwiązkowe w odcinkach 5 x 70 cm nie są przez tę firmę produkowane.  W odniesieniu 

do  poz.  4,  6,  i  10  Zamawiający  wskazał,  iż  zgodnie  z  ogólnie  dostępnymi  materiałami 

informacyjnymi  producenta  nici  DemeTECH,  wyroby  oznaczone  nr  katalogowymi: 

G282037B0P  (poz.  4),  G280237B0P  (poz.  6)  i  G280137B0P  (poz.  10)  nie  występują. 

Potwierdzają  to  ogólnie  dostępne  katalogi  producenta  nici  DemeTECH.  Szwy  z  igłą 

w rozmiarze 37 

mm są przez tę firmę produkowane. W odniesieniu do poz. 23 Zamawiający 

wskazał,  iż  zgodnie  z  ogólnie  dostępnymi  materiałami  informacyjnymi  producenta  nici 

DemeTECH, wyrób oznaczony nr katalogowym: G280131J6P (poz. 23) nie spełnia wymogów. 

Zaoferowane nici 

oznaczone tym nr katalogowym występują z igłą okrągło – tnącą typu haczyk 

(J).  Potwierdzają  to  ogólnie  dostępne  katalogi  producenta  nici  DemeTECH.  Zaoferowana 

przez Wykonawcę igła okrągło – tnąca typu haczyk nie jest tym samym co wymagana w SIWZ 

igła haczyk z zakończeniem krótkim tnącym. 

W  dniu  7  kwietnia  2020  r.  Zamawiający  poinformował  wykonawców  o  unieważnieniu 

czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  i  odrzucenia  oferty  Przystępującego  w  zakresie 

zadania nr 2.  

W dniu 8 kwietnia 2020 r. Zamawiający wezwał Przystępującego na podstawie art. 26 

ust. 3 oraz 87 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień oraz uzupełnienia dokumentów w kilku 

aspektach, w tym m.in. w pkt 3 wezwania wskazał, iż w związku z powziętymi wątpliwościami 

co do zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami zawartymi w SIWZ, Zamawiający 

wymaga przedstawienia  dokumentu w postaci  oryginalnego katalogu producenta nici Deme 

CRYL,  z  którego  jasno  będzie  wynikać,  iż  nici  zaoferowane  przez  wykonawcę  w  zakresie 


zadania nr 2 w pozycjach 4, 6, 10, 

16, 19, 23 i 24 spełniają wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. 

Ponadto,  powołując  się  na  Rozdział  11  pkt  2  SIWZ  Zamawiający  wskazał,  iż  wymaga 

dostarczenia  próbek  w  ilości  po  2  saszetki  (oryginalnie  zamkniętych)  asortymentu 

zaoferowanego  w  tych  pozycjach,  oznaczonego  nr  katalogowymi:  G282037BOP  (poz.  4); 

G280237BOP  (poz.  6);  G280137BOP  (poz.  10);  G5x11830  (poz.16);  G5x11820  (poz.  19); 

G280131J6P  (poz.  23);  G1080150B16P  (poz.  24).  Zamawiający  wskazał,  iż  wyjaśnienia, 

dokumenty  oraz  próbki  oferowanych  produktów  należy  dostarczyć  do  dnia  14.04.2020  . 

włącznie.  

dniu  9  kwietnia  2020  r.  Przystępujący  złożył  pismo,  w  którym  wskazał  m.in.,  iż  

przedstawił  na  etapie  składania  ofert  ulotkę  prezentująca  kody,  które  nie  znalazły  się 

w oryginalnym  katalogu

.  Wyjaśnił,  że  ulotki  informacyjne  przygotowywane  są  przez 

producenta  nici  firmę  DemeTech,  w  przypadku  gdy  kody  produktów  oferowanych 

postępowaniu o udzielenie zamówienia nie występują w oryginalnym katalogu. Ujęcie kodów 

wszystkich produkowanych przez producenta 

szwów w ogólnym katalogu nie jest możliwe ze 

względu na bardzo szeroka ofertę. Katalog producenta został przez niego przygotowany w taki 

sposób, by Zamawiający z łatwością zapoznał się z ofermą najbardziej popularnych produktów 

i odpowiadającym im kodom (katalog zawiera ok 25000 kodów produktów i liczy 156 stron). 

Natomiast  zamieszczenie  w  katalogu  wszystkich  możliwych  kodów  produkowanych  przez 

producenta 

wyrobów byłoby praktycznie niewykonalne. Skoro kodów takich jest ok 2 500 000, 

a obejmujący je katalog musiałby liczyć ok. 150 000 stron. Przystępujący wskazał, iż ulotka 

potwierdza, że nici zaoferowane przez wykonawcę z zakresie zadania nr 2 w pozycjach nr 4, 

6, 10, 16, 19, 23 i 24 spełniając wszystkie wymogi zawarte przez Zamawiający w SIWZ i jest 

oficjal

ną  ulotką  reklamową.  Ulotkę  stanowi  załącznik  nr  4.  Kod  z  poz.  23  tj.  G280131J6P 

zamieszczony  jest  w  oryginalnym  katalogu  na  stronie  53,  który  Przystępujący  dołączył. 

W zakresie dostarczenia 

próbek, Przystępujący przekazał próbki dla 4 kodów – poz. 4, 10, 23 

i  24.  W  kwestii  dostarczenia 

brakujących  trzech  kodów,  Przystępujący  zwrócił  się  do 

Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu na dostarczenie próbek do 30 kwietni 2020 r. 

z  uwagi  na  sytuację  epidemiologiczną  w  Polsce  oraz  w  kraju  producenta,  tj.  USA.  Po 

pierwotnym  odrzucenia  oferty  Przystępującego,  wycofał  on  zamówienie,  a  posiadane 

wówczas  próbki  produktów  wróciły  do  obrotu  i  są  aktualnie  nieodstępne  „od  ręki”. 

Przystępujący  wskazał,  iż  złożył  ponowne  zamówienie  w  trybie  ekspresowym  brakujących 

kodów, ale w związku z COVID-19, tj. z uwagi na obostrzenia związane z sytuacją w USA, 

prognozowany  termin  dostawy  jest  wydłużony.  Dodatkowo  Przystępujący  wskazał,  iż  aby 

zapewnić  Zamawiającemu  potwierdzenie,  że  istnieje  możliwość  produkcji  nici  70  cm, 

wykonawca 

może dla przykładu przekazać szwy o innych parametrach, ale w przedmiotowej 

długości.  


Zamawiający  w  dniu  20  kwietnia  2020  r.  zawiadomił  wykonawców  o  wyborze  oferty 

Przystępującego jako najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 2.  

Izba zważyła, co następuje: 

Biorąc pod uwagę zgromadzony  w sprawie materiał dowodowy, poczynione ustalenia 

faktyczne oraz orzekając w granicach zarzutów zawartych w odwołaniu, Izba stwierdziła, iż 

odwołanie zasługuje na częściowe uwzględnienie. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 82 ust. 2 oraz 

art.  7  ustawy  Pzp.  Zgodnie  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  z

amawiający  przygotowuje 

przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie 

uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami 

proporcjonalności i przejrzystości. Z kolei zgodnie z ust.3 tego przepisu zamówienia udziela 

się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.  Zamawiający na każdym 

etapie  postępowania  zobowiązany  jest  do  respektowania  naczelnych  zasad  udzielania 

zamówień publicznych. Zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy Pzp treść oferty musi odpowiadać treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jak zaś stanowi art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 

Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli:  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. 

Izba uwzględniła odwołanie w zakresie zarzutu dotyczącego dokonania wyboru oferty 

Przystępującego  jako najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 2 pomimo niezłożenia przez 

tego  wykonawcę  wszystkich  żądanych  przez  Zamawiającego  próbek  oferowanego 

asortymentu.  

W  ocenie 

Izby  Zamawiający,  odstępując  od  weryfikacji  zgodności  oferty 

Przystępującego  z  wymaganiami  wynikającymi  z  SIWZ  w  zakresie  trzech  pozycji 

asortymentowych,  naruszył  zasadę  równego  traktowania  wykonawców  oraz  zasadę 

przejrzystości. Zasada równego traktowania wykonawców  wymaga od Zamawiającego, aby 

na  każdym  etapie  postępowania  traktował  wykonawców  jednakowo,  bez  uprzywilejowania 

dyskryminowania pozycji któregokolwiek z nich. Jak wskazuje się w orzecznictwie Trybunału 

Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  zasada  równego  traktowania  oraz  powiązany  z  nią 

obowiązek  przejrzystości  i  niedyskryminacji  wymagają jednakowego  traktowania przez 

instytucję  zamawiającą  oferentów  pod  względem  stawianych  im  w postępowaniu  wymagań 

oraz stosowania jednakowych zasad na etapie późniejszej weryfikacji ich spełniania. Oznacza 

to, że zamawiający mają obowiązek zapewnienia wykonawcom takich samych szans zarówno 

na  etapie  formułowania  wniosków  lub  ofert,  jak  i  ich  badania  oraz  oceny  (por.  m.in.  wyrok 

TSUE z dnia 7 kwietnia 2016 r., C 324/14 Partner A. D.). Istotne jest przy tym zapewnienie 

każdemu  z  wykonawców równego dostępu  do  informacji w postępowaniu,  określających 


wymagania zamawiającego, a także późniejsze dokonywanie badania i oceny wniosków lub 

ofert  zgodnie  z  regułami  przyjętymi  w  ogłoszeniu  lub  SIWZ,  bez  stosowania  jakichkolwiek 

nieuzasadnionych 

odstępstw.  Naruszenie  zasady  równego  traktowania  wykonawców 

wywodzone  jest  bowiem  z  podejmowania  czynności  przez  zamawiającego  w sposób 

nieznajdujący uzasadnienia w postawionych wcześniej wymaganiach lub przepisach prawa, a 

w  konsekwencji  uprzywilejowujący  jednego  lub  określony  krąg  wykonawców,  kosztem 

defaworyzowania  innych 

(tak  m.in.  M.  Jaworska  [w:]  M.  Jaworska  (red.)  „Prawo  zamówień 

publicznych. Komentarz”, wyd. 11, 2020 r. C.H. Beck). Zamawiający co do zasady nie powinien 

faworyzować ani dyskryminować wykonawców z jakiegokolwiek powodu, w tym odstępować 

od przyjętych przez siebie uprzednio założeń i wykorzystywać własnej wiedzy nie dysponując 

wymaganymi informacjami czy dokumentami od wykonawców.  

Z  zasadą  równego  traktowania  wykonawców  ściśle  wiąże  się  także  zasada 

przejrzystości postępowania. Jak wskazał TSUE m.in. w postanowieniu z dnia 13 lipca 2017 

r.,  sygn.  akt  C-35/17,  Saferoad  Grawil  sp.  z  o.o.  i  Saferoad  Kabex  sp.  z  o.o. 

obowiązek 

przejrzystości, który wprost wynika z zasady równego traktowania wykonawców, ma na celu 

wyeliminowanie  ryzyka  faworyzowania  i  arbitralnego  traktowania  ze  strony  instytucji 

zamawiającej. Obowiązek ten obejmuje wymóg, by wszystkie warunki i zasady postępowania 

w sprawie udzielenia zamówienia były określone w sposób jasny, precyzyjny i jednoznaczny 

w  ogłoszeniu o zamówieniu lub  w  specyfikacji warunków  zamówienia,  tak by,  po  pierwsze, 

umożliwić wszystkim rozsądnie poinformowanym i wykazującym zwykłą staranność oferentom 

zrozumienie ich dokładnego zakresu i dokonanie ich wykładni w taki sam sposób, a po wtóre, 

by  umożliwić  instytucji  zamawiającej  rzeczywistą  weryfikację,  czy  oferty  złożone  przez 

oferentów odpowiadają kryteriom wyznaczonym dla danego zamówienia.  

Jak  wynika  z  poczynionych  na  podstawie  dokumentacji  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia ustaleń faktycznych, Zamawiający wezwał Przystępującego do złożenia próbek 

dla  siedmiu  pozycji  asortymentowych 

–  poz.  nr  4,  6,  10,  16,  19,  23  i  23,  Przystępujący 

odpowiedzi złożył zaś jedynie próbki dla czterech z ww. pozycji (tj. dla poz. 4, 10, 23 i 24), 

wnosząc  o  przedłużenie  terminu  na  złożenie  próbek  dla  pozostałych  trzech  pozycji 

asortymentowych.  Zamawiający,  z  przyczyn  bliżej  niewyjaśnionych,  nie  wypowiadając  się 

przedmiocie  wniosku  Przystępującego,  dokonał  wyboru  oferty  Przystępującego  jako 

najkorzystniejszej w ramach zadania nr 2 pomimo, iż nie otrzymał wymaganych próbek dla 

trzech  produktów.  Działanie  takie  uznać  należy  za  niezrozumiałe  i niekonsekwentne, 

zwłaszcza  jeśli  weźmie  się  pod  uwagę  przebieg  postępowania  i wątpliwości,  jakie  powziął 

Zamawiający w odniesieniu do oferty Przystępującego.  

Co  prawda  na  gruncie  postanowień  SIWZ  wymóg  złożenia  próbek  oferowanych 

produktów  nie  miał  charakteru  obligatoryjnego  dla  każdego  z  wykonawców,  niemniej 


Rozdziale  11  ust.  2  SIWZ  Zamawiający  przewidział  uprawnienie  do  żądania  od 

wykonawców  w  toku  badania  ofert  złożenia  próbek  lub  katalogu  produktów  w  celu 

potwierdzenia zgodności oferty z SIWZ. Z uprawnienia tego Zamawiający skorzystał w dniu 8 

kwietnia  2020  r.,  kiedy  to  wezwał  Przystępującego  do  złożenia  próbek  dla  siedmiu  pozycji 

asortymentowych.  Wezwanie  to  miało  charakter  jednoznaczny  i  było  efektem  powziętych 

przez Zamawiającego wątpliwości co do zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami 

SIWZ

,  co  wskazano  wprost  w  treści  wezwania.  W  tym  miejscu  podkreślić  należy,  że 

Zamawiający  pierwotnie  odrzucił  ofertę  Odwołującego  wskazując  właśnie  na  niezgodność 

oferty Przystępującego z treścią SIWZ m.in. w zakresie poz. 4, 6, 10, 16, 19, 23 i 24, przy czym 

w  odniesieniu  do  pięciu  z  nich  (4,  6,  10,  16  i  19)  wskazywał  wówczas,  że  takie  produkty, 

zgodnie  z  ogólnodostępnymi  materiałami  informacyjnymi,  nie  występują.  Wątpliwości 

Zamawiającego  były  zatem  uzasadnione,  a  ich  efektem  było  wystosowane  do 

Przystępującego  wezwanie.  Zamawiający  nie  dał  Przystępującemu  możliwości 

alternatywnego  złożenia  katalogu  producenta  lub  próbek,  lecz  wymagał  jednoznacznie 

złożenia  zarówno  katalogu  producenta  nici  DemeCryl,  jak  i  próbek  dla  wszystkich  siedmiu 

pozycji asortymentowych (po dwie saszetki dla każdej).  

W  ocenie  Izby  skoro  Zamawiający  z  uwagi  na  powstałe  wątpliwości  zdecydował  się 

skorzystać z możliwości przewidzianej w Rozdziale 11 ust. 2 SIWZ i wezwać Przystępującego 

do złożenia próbek wybranego asortymentu, to odstąpienie od tego wymogu, w dodatku bez 

uzasadnionej  potrzeby,  stanowi  naruszenie  zasady  równego  traktowania  wykonawców 

prowadzi  do  uprzywilejowania  pozycji  Przystępującego  względem  innych  wykonawców. 

Zamawiający  -  pomimo,  iż  w  sposób  jednoznaczny  żądał  złożenia  próbek  dla  wszystkich 

wskazanych siedmiu pozycji asortymentowych. z bliżej nieokreślonych przyczyn, zrezygnował 

z wcześniej wystosowanego żądania w sytuacji, gdy Przystępujący nie złożył próbek trzech 

produktów i wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu na ich złożenie oraz dokonał wyboru 

oferty  Przystępującego  jako  najkorzystniejszej.  Takie  działanie  niewątpliwie  z  perspektywy 

pozostałych wykonawców biorących udział w postępowaniu pozbawione jest transparentności. 

M

ając  na  uwadze,  że  Zamawiający  powziął  wątpliwość  co  do  siedmiu  różnych  pozycji 

asortymentowych, to zdaniem Izby 

nie sposób uznać, aby złożenie próbek jedynie dla czterech 

pozycji, wątpliwości te mogło w pełni rozwiać. Zamawiający takiej okoliczności nie wykazał. 

Poza  lakonicznym  stwierdzeniem  wskazanym  w  piśmie  z  dnia  16  czerwca  2020  r.,  że 

Zamawiający uznał za wystarczające oględziny 4 z 7 wymaganych próbek, a na ich podstawie 

potwierdził,  że  wykonawca  jest  w  stanie  dostarczyć  nici  o  wymaganych  parametrach, 

Zamawiający w żaden sposób nie wyjaśnił przyczyn swojego działania. W szczególności brak 

jest  jakiegokolwiek  wyjaśnienia  dlaczego  dostarczenie  jedynie  4  z  7  wymaganych  próbek 

pozwalało  Zamawiającemu  ocenić,  że  również  produkty,  co  do  których  próbek  nie  złożono 


(poz. 6, 16 i 19) 

występują w obrocie i są zgodne z wymaganiami SIWZ. Z kolei na rozprawie 

przed Izbą Zamawiający nie stawił się, sam odbierając sobie prawo do odparcia stawianych 

przez Odwołującego zarzutów i twierdzeń. 

Izba  podkreśla  raz  jeszcze,  że  Zamawiający  w  swoich  działaniach  jest  związany 

fundamentalnymi  zasadami  systemu  zamówień  publicznych,  w  tym  zasadą  równego 

traktowania  wykonawców  i  przejrzystości.  Decyzje  podejmowane  w  postępowaniu  powinny 

być  przemyślane  i  uzasadnione,  a  także  prawidłowo  komunikowane  wykonawcom.  Jeżeli 

Zamawiający  zdecydował  się  wezwać  Przystępującego  do  złożenia  próbek  oferowanego 

asortymentu, to z wszystkimi możliwymi konsekwencjami. Tymczasem Zamawiający w istocie 

nie  zakończył  procedury  badania  oferty  Przystępującego  pod  kątem  spełniania  przez 

oferowane  dostawy  wymagań  określonych  przez  Zamawiającego  w  zakresie  trzech  pozycji 

asortymentowych, co do których próbek nie złożono. Zamawiający nie wypowiedział się także 

w  zakresie  wniosku  Przystępującego  o  przedłużenie  terminu  na  złożenie  części  próbek, 

Przystępujący  nie  wnosił  bowiem  o  odstąpienie  od  wymogu  żądania  tych  próbek,  a  prosił 

jedynie o przedłużenie terminu na ich złożenie z przyczyn wyjaśnionych w piśmie. Tym samym, 

s

koro Zamawiający nie przeprowadził kompletnej procedury badania ofert, to przychylenie się 

do  wniosku 

Odwołującego  i  nakazanie  Zamawiającemu  odrzucenia  oferty  Przystępującego 

byłoby przedwczesne. Zamawiający  powinien ten proces dokończyć, w tym dokonać oceny 

zaniechania  złożenia  przez  Przystępującego  wszystkich  wymaganych  próbek,  jak 

ewentualnie  wypowiedzieć  się  co  do  możliwości  złożenia  próbek  w  innym  terminie.  Izba 

orzekając  w  okolicznościach  danej  sprawy,  nie  może  zastąpić  Zamawiającego  w  tych 

czynnościach i za niego dokończyć badania ofert. 

Mając  na  uwadze  powyższe  Izba  nakazała  Zamawiającemu  unieważnienie  czynności 

wyboru  oferty  najkorzystniejszej  w  zakresie  zadania  nr  2  i  przeprowadzenie  ponownego 

badania i oceny ofert.  

Izba natomiast oddaliła odwołanie w zakresie odnoszącym się do niezgodności oferty 

Przystępującego  z  treścią  SIWZ  z  uwagi  na  zaoferowane  w  poz.  23  igły  producenta 

DemeTech/DemeCryl o kodzie G280131J6P, tj. igły okrągło-tnącej haczykowatej.   

Jak  wynika  z  treści  SIWZ,  Zamawiający  nie  przedstawił  żadnych  dalszych  wymogów 

odniesieniu  do  poz.  23,  poza  wskazaniem,  iż  ma  to  być  igła  haczyk,  śr.  30  -  32  mm 

zakończeniem krótkim, tnącym, długość 70-75 cm, grubość 1. Odwołujący nie kwestionował 

parametrów oferowanej igły poza samym jej zakończeniem, które w jego ocenie nie stanowiło 

wymaganego zakończenia krótkiego, tnącego. W ocenie Izby, słusznie jednak zwrócił uwagę 

Przystępujący,  iż  Zamawiający  nie  doprecyzował  co  rozumie  pod  pojęciem  „zakończenie 

krótkie,  tnące”.  Samo  działanie  Zamawiającego  w  postępowaniu  było  niespójne,  pierwotnie 


uznał on bowiem, że igła zaoferowana przez Przystępującego nie jest igłą wymaganą w poz. 

23, później zaś wybrał ofertę Przystępującego jako najkorzystniejszą, a zatem musiał uznać, 

że sporna igła odpowiada jednak treści SIWZ. Zamawiający nie odniósł się do argumentacji 

podniesionej przez Odwołującego w tym zakresie.  

Odwołujący  z  kolei  nie  wykazał,  aby  igła  zaoferowana  przez  Przystępującego  nie 

zawierała  „zakończenia  krótkiego  tnącego”.  Argumentacja  odwołania  sprowadzała  się 

wyłącznie do stwierdzenia, że wymagana przez Zamawiającego igła znajduje się w katalogu 

DemeTech  z  oznaczeniem  CC  (oznaczoną  w  kodzie  cyfrą  22),  niemniej  Odwołujący  nie 

dowiódł,  aby  pod  pojęciem  użytym  przez  Zamawiającego  kryć  się  miały  igły  oznaczane 

w nomenklaturze 

jako „CC” Zamawiający nie referował w opisie wymaganego asortymentu do 

tego oznaczenia  ani 

nie zawarł opisu, że ma to być igła stosowana do zwapniałych tkanek. 

Tymczasem 

– jak wynika z dowodów złożonych przez Odwołującego – oznaczenie CC jest 

powszechnie  stosowane  w  nomenklaturze 

producentów  dla  igieł  stosowanych  do  twardych 

zwapniałych  naczyń.  Założyć  zatem  można,  że  gdyby  celem  Zamawiającego 

było zaoferowanie igieł tego typu, to charakterystyka produktu referowałaby do ww. oznaczeń. 

Z  kolei  użycie  opisu  „zakończenie  krótkie,  tnące”  wskazuje  jedynie  na  to,  że  igła  posiadać 

powinna krótkie, tnące ostrze na jej czubku. Odwołujący nie wykazał, aby igła zaoferowana 

przez Odwołującego będąca igłą okrągło – tnącą typu „tapercut”, która posiada zakończenie 

tnące  w  formie  ściętego  stożka,  nie  spełniała  wymagań  Zamawiającego.  Odwołujący  nie 

odniósł  się  także  do  stanowiska  Przystępującego,  który  na  rozprawie  wskazywał,  że  do 

zwapni

ałych naczyń wieńcowych nie używa się igieł haczykowatych, a igły CC typu haczyk ma 

w  sw

ojej  ofercie  tylko  Odwołujący.  Sama  zaś  okoliczność,  iż  firma  B.  Braun,  której  igły 

zaoferował Odwołujący, posiada w swoim asortymencie igły CC typu haczyk nie przesądza 

o tym

,  że  igły  innych  producentów  nie  spełniają  wymagania  postawionego  przez 

Zamawiającego w zakresie zakończenia krótkiego, tnącego.  

W  ocenie  Izby  z

gromadzony  w  sprawie materiał  dowodowy  nie jest  wystraczający  do 

uznania,  że  zaoferowana  przez  Przystępującego  igła  okrągło-tnąca  haczykowata 

DemeTech/DemeCryl  o  kodzie  G280131J6P  nie  stanowi  produktu  wymaganego  w  poz.  23 

formularza asortymentowo 

– cenowego.  Ponadto, mając na względzie, iż w przedmiotowej 

sprawie istniały wątpliwości co do rozumienia postanowień SIWZ, Izba, kierując się zasadą, 

że wszelkie niejasności czy wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść wykonawców, uznała, 

że  nie  sposób  obciążać  Przystępującego  negatywnymi  konsekwencjami,  które  z  tego 

wynikają.  Wspomniana  już  zasada  równego  traktowania  i  przejrzystości  oznacza  bowiem 

również  zakaz  wyciągania  negatywnych  konsekwencji  wobec  wykonawcy  wskutek 

niedopełnienia przez niego obowiązku, który nie wynika wyraźnie z dokumentacji przetargowej 

lub obowiązujących przepisów prawa krajowego, lecz jedynie z wykładni tych przepisów lub 


dokumentacji, a także z uzupełniania przez krajowe organy lub sądownictwo występujących 

w tej dokumentacji luk (por. m.in. wyrok TSUE z dnia 7 kwietnia 2016 r., C 324/14 Partner A. 

D.).  

W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp 

orzekła jak w sentencji. 

kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku postępowania na podstawie 

art. 192 ust. 9 i 

10 ustawy Pzp oraz § 5 ust. 4 w zw. z  § 3 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Izba wskazuje, iż zgodnie z art. 192 ust. 9 ustawy Pzp w wyroku oraz w postanowieniu 

kończącym  postępowanie  odwoławcze  Izba  rozstrzyga  o  kosztach  postępowania 

odwoławczego.  Z  kolei  w  świetle  art.  192  ust.  10  ustawy  Pzp   strony  ponoszą  koszty 

postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku, z zastrzeżeniem art. 186 ust. 6. Izba 

podziela  pogląd  ugruntowany  w  orzecznictwie  sądów  powszechnych,  iż  w  przypadku 

rozstrzygnięcia, w którym część odwołania wniesionego do Krajowej Izby Odwoławczej zostaje 

uwzględniona,  zaś  część  oddalona,  zasada  odpowiedzialności  za  wynik  postępowania 

odwoławczego  oznacza  obowiązek  stosunkowego  rozdzielenia  kosztów  postępowania 

odwoławczego w takiej części, w jakiej odwołanie odniosło skutek (por. m.in. postanowienie 

Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2018 r., sygn. akt XXIII Ga 830/18, wyrok 

Sądu Okręgowego w Warszawie z 22 stycznia 2016 r. sygn. akt XXIII Ga 1992/15, wyrok Sądu 

Okręgowego w Warszawie z dnia 29 listopada 2016 r. sygn. akt XXIII Ga 880/16, wyrok Sądu 

Okręgowego we Wrocławiu z 17 listopada 2016 r. sygn. akt X Ga 653/16, postanowienie Sądu 

Okręgowego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 r. sygn. akt XXIII Ga 1886/17). 

W przedmiotowej sprawie Izba częściowo uwzględniła i częściowo oddaliła odwołanie. 

Odwołanie  obejmowało  dwie  grupy  zarzutów:  jedną  odnoszącą  się  do  kwestii  niezłożenia 

przez  Przystępującego  wszystkich  wymaganych  przez  Zamawiającego  próbek  i  w  tym 

zakresie  Izba  odwołanie  uwzględniła  oraz  drugą  odnoszącą  się  do  niezgodności  oferty 

Przystępującego z treścią SIWZ w aspekcie dotyczącym igły zaoferowanej poz. 23 formularza 

asortymentowo 

–  cenowego  i  w  tym  zakresie  Izba  odwołanie  oddaliła.  W  konsekwencji 

odwołanie  okazało  się  zasadne  w  ½,  wobec  czego  kosztami  postępowania  obciążono 

Zamawiającego i Odwołującego po połowie. Na koszty postępowania odwoławczego składał 

się wpis uiszczony przez Odwołującego w wysokości 7 500 zł. Odwołujący poniósł dotychczas 

koszty  postępowania  odwoławczego  w  wysokości  pełnej  kwoty  wpisu  od  odwołania, 

tymczasem  odpowiadał  za  nie  jedynie  do  wysokości  3  750  zł  (7  500  zł  x  ½).  Wobec 

powyższego  Izba  zasądziła  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kwotę  3  750  zł 


stan

owiącą  różnicę  pomiędzy  kosztami  poniesionymi  dotychczas  przez  Odwołującego 

kosztami postępowania, za jakie odpowiadał w świetle jego wyniku. 

Izba  nie  uwzględniła  wniosku  pełnomocnika  Odwołującego  o  zasądzenie  kosztów 

wynagrodzenia 

pełnomocnika wobec braku przedłożenia przez Odwołującego do akt sprawy 

rachunku potwierdzającego wysokość poniesionych z tego tytułu kosztów. Zgodnie z § 3 pkt 2 

lit. b) ww. rozporządzenia w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów  kosztów  w postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania,  do  kosztów 

postępowania  odwoławczego  zalicza  się:  uzasadnione  koszty  stron  postępowania 

odwoławczego (…)  w  wysokości  określonej  na podstawie rachunków  przedłożonych do  akt 

sprawy, obejmujące w szczególności: wynagrodzenie pełnomocników, jednak nie wyższe niż 

kwota 3600 zł. Złożony przez Odwołującego na rozprawie wniosek w tym przedmiocie ani nie 

zawierał kwoty poniesionych kosztów, ani nie został poparty rachunkiem.   

Przewodniczący:      ……………………………….……… 


wiper-pixel