KIO 882/20 POSTANOWIENIE dnia 14 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 882/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 14 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:      Magdalena Rams 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

bez  udziału  stron  w  dniu  14  maja  2020  r.,  w  Warszawie, 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 kwietnia 2020 r. 

przez 

wykonawcę Gart Sp. z o. o. z siedzibą w Golędzinowie,  

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie,  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze. 

2.  nakaz

ać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku Urzędu Zamówień 

Publicznych  na  rzecz  wykonawcy  Gart  Sp.  z  o.  o. 

z  siedzibą  w  Golędzinowie, 

kwoty  10  000,

00  złotych  (słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy) 

uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. 

Przewodniczący:      ……………………..…… 


Sygn. akt: KIO 882/20 

U z a s a d n i e n i e 

Powiatowy  Zarząd  Dróg  w  Strzelinie  (dalej: „Zamawiający”)  prowadzi  w  trybie 

przetargu nieograniczonego  na  podstawie  przep

isów  ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004  r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),  zwanej dalej „ustawa Pzp”, 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie remontów cząstkowych 

nawierzchni  bitumicznych  przy  użyciu  grysów  o  granulacji  2/5  mm  i  emulsji  modyfikowanej 

na  drogach  utrzymywanych przez  Powiatowy  Zarząd  Dróg  w  Strzelinie  w  roku 2020”;  dalej 

Postępowanie".  

W  dniu  25  kwietnia  2020  r. 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  odwołanie 

wykonawcy  Gart  Sp.  z  o.  o. 

z  siedzibą w Golędzinowie  (dalej  „Odwołujący”)  zarzucając 

Zamawiającemu  naruszenie:    (1)  art.  26  ust.  3  i  4  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie 

obowiązku  wezwania  Odwołującego  do  złożenia  wyjaśnień  co  do  oświadczenia  w 

przedmiocie  braku  przynależności  do  grupy  kapitałowej,  w  sytuacji,  gdy  okoliczność  tę 

Zamawiający uznał za budzącą wątpliwości; (2) art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp w zw. z art. 

4  pkt  14  oraz  art.  4  pkt  4  lit.  a)  ustawy  o  ochron

ie  konkurencji  i  konsumentów  poprzez 

sprzeczne  ze  stanem  faktyczny

m  uznanie,  że  Odwołujący  (tj.  Spółka  Gart  sp.  z  o.o.)  oraz 

Spółka Ago Drogi sp. z o.o. (którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu odrębne oferty), 

należą  do  tej  samej  grupy  kapitałowej,  skutkujące  bezpodstawnym  wykluczeniem 

Odwołującego  z  Postępowania;  (3)  art.  24  ust.  1  pkt  16  ustawy  Pzp  poprzez  bezzasadne 

uznanie,  że  Odwołujący  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa 

wprowadził  Zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawianiu  informacji,  że  nie  podlega 

wykluczeniu, 

skutkujące  bezpodstawnym  wykluczeniem  Odwołującego  z  postępowania  o 

ud

zielenie zamówienia publicznego; (4) art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp poprzez bezzasadne 

uznanie,  że  Odwołujący  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje 

wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

pod

ejmowane  przez  zamawiającego  w  Postępowaniu  udzielenie  zamówienia,  skutkujące 

bezpodstawnym  wykluczeniem  Odwołującego  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego;  (5)  art.  24  ust.  4  ustawy  Pzp  poprzez  bezzasadne  odrzucenie  oferty 

Odwołującego oparte, o bezpodstawne wykluczenie Odwołującego z Postępowania; (6) art. 

7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie przeprowadzenia rzetelnego badania oceny oferty 

Odwołującego,  w  postawieniu  mu  bezzasadnego  zarzutu  umyślnego,  względnie 

spowodowanego  rażącym  niedbalstwem,  wprowadzenia  Zamawiającego  w  błąd,  w 

uniemożliwieniu Odwołującemu złożenia wyjaśnień — co jest równoznaczne z naruszeniem 

zasad  zachowania  uczciwej  konkurencji,  równego  traktowania  wykonawców  oraz  zasad 


pro

zamówienia wykonawcy, którego wyboru dokonano niezgodnie z przepisami ustawy Pzp ze 

względu  na  brak  istnienia  jakichkolwiek  powiązań  kapitałowych  lub  osobowych  pomiędzy 

Odwołującym a Spółką Ago Drogi sp. z o.o., 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu:  (i) 

unieważnienia  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty;  (ii)  unieważnienia  czynności 

wykluczenia Odwołującego z Postępowania; (iii) unieważnienia czynności odrzucenia oferty 

Odwołującego;  (iv)  wezwania  Odwołującego  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  braku 

przynależności  do  grupy  kapitałowej  z  wykonawcami,  którzy  w  przedmiotowym  przetargu 

złożyli  odrębne  oferty,  o  którym  mowa  w  art.  25  ust.  1  pkt  3  ustawy  Pzp;  (v)  powtórzenia 

czynności  badania  i  oceny  ofert,  w  tym  oferty  Odwołującego  z  uwzględnieniem  jego 

wyjaśnień w powyższym zakresie oraz dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej. 

W  dniu  11  maja  2020  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Od

woławczej  wpłynęła  odpowiedź  na 

odwołania  Zamawiającego,  w  której  oświadczył,  iż  uwzględnia  w  całości  odwołanie 

wniesione przez Odwołującego i wnosi o umorzenie postępowania.  

Izba ustaliła, że w przedmiotowej sprawie w terminie 3 dni od wezwania Zamawiającego do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca.   

Zatem,  w  związku  z  faktem,  że  żaden  z  wykonawców  nie  przystąpił  do  postępowania 

odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego,  postępowanie  odwoławcze  –  stosownie  do 

dys

pozycji art. 186 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – należało umorzyć. 

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła 

okoliczność,  iż  uwzględnienie  odwołania  miało  miejsce  przed  otwarciem  rozprawy,  zatem 

koszty 

te znoszą się  wzajemnie z  mocy  przepisu art.  186 ust.  6 pkt  2 lit.  a)  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych,  orzekając  w  tym  zakresie  o  konieczności  zwrotu  kwoty  wpisu 

uiszczonego przez Odwołującego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych, stosownie do 

§ 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w 

sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).  

Prz

ewodniczący:……………………………...


wiper-pixel