KIO 88/20 POSTANOWIENIE dnia 28 stycznia 2020 r.

Data: 6 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 88/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 28 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodnicz

ący: 

Małgorzata Matecka 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  28  stycznia  2020  r. 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu 

17 stycznia  2020  r.  przez 

wykonawcę:  Lek  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Strykowie 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Samodzielny  Publiczny  Szpital 

Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

postanawia: 

1.  Umarza 

postępowanie odwoławcze. 

2.  Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy: 

Lek  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Strykowie  kwoty  15.000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  uiszczony  wpis  od 

odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


Sygn. akt KIO 88/20 

U z a s a d n i e n i e 

W  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  przez  Samodzielny 

Publiczny  Szpital  Kliniczny  im.  Andrzeja  Mielęckiego  Śląskiego  Uniwersytetu  Medycznego 

w Katowicach 

pn.  „Dostawa  leków  50”  (numer  postępowania:  ZP-19-115UN),  ogłoszonym 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18 listopada 2019 r. pod numerem: 2019/S 

222-544057,  wykonawca 

Lek  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Strykowie  w dniu  17  stycznia 

2020  r. 

wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  na  czynność  odrzucenia 

jego  oferty  w zakresie  Pakietu  nr  4  oraz  zaniechanie  wyboru  jego  oferty  jako 

najkorzystniejszej w zakresie Pakietu nr 4. 

Do postępowania odwoławczego nie przystąpił żaden wykonawca. 

W dniu 23 stycznia 2020 r. 

(uzupełnienie w dniu 27 stycznia 2020 r.) do akt sprawy wpłynęło 

pismo  zamawiającego  stanowiące  odpowiedź  na  odwołanie.  W  ww.  piśmie  zamawiający 

złożył oświadczenie o uwzględnieniu w całości zarzutów odwołania. 

Izba  stwierdziła,  iż  w  świetle  złożonego  przez  zamawiającego  oświadczenia  zachodzi 

podstawa do umorzenia postępowania odwoławczego zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej jako 

„ustawa Pzp”. W sytuacji, o której mowa w tym przepisie, zamawiający wykonuje, powtarza 

lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  zgodnie 

żądaniem zawartym w odwołaniu. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  orzekła  na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  1 

ustawy  Pzp  oraz 

§  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15 

marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      ……………………………. 


wiper-pixel