KIO 881/20 KIO 931/20 POSTANOWIENIE dnia 10 czerwca 2020 roku

Data: 20 sierpnia 2020

Sygn. akt KIO 881/20 

      KIO 931/20 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 10 czerwca 2020 roku  

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie:      

Przewodniczący:     Katarzyna Prowadzisz 

Protokolant:  

Adam Skowroński   

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udzia

łem Stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego,  w  dniu  10  czerwca  2019  roku  w Warszawie,  odwołań  wniesionych  

do Pr

ezesa Krajowej Izby Odwoławczej: 

A.  w  dniu  24  kwietnia  2020 

roku przez  wykonawcę  Budimex spółka akcyjna z siedzibą  

w Warszawie (sygn. akt KIO 881/20), 

B. 

w dniu 30 kwietnia 2020 roku przez wykonawcę  Bombardier Transportation (ZWUS) 

Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  Spółka 

Akcyjna C

entrum Realizacji Inwestycji z siedzibą w Warszawie  

przy udziale: 

A)  wykonawcy  Thales  Polska   

spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w  Warszawie  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn. 

akt KIO 881/20 po stronie 

Odwołującego, 

B)  wykonawcy  STRABAG 

spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w  Pruszkowie 

zgłaszającego  przystąpienie do  postępowania odwoławczego o  sygn. 

akt KIO 

881/20 po stronie Odwołującego, 

C)  wykonawcy  Bombardier  Transportation  (ZWUS)  Polska 

spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Katowicach  zgłaszającego  przystąpienie  

do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 881/20 po stronie Odwołującego, 


D) 

wykonawcy  TORPOL  spółka  akcyjna  z  siedzibą  w  Poznaniu  zgłaszającego 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt  KIO  881/20  po  stronie 

Odwołującego, 

E)  wykonawcy 

ZUE spółka akcyjna z siedzibą  w Krakowie zgłaszającego przystąpienie  

do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 881/20 po stronie Odwołującego, 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze w sprawach o sygn. akt KIO 881/20 oraz o sygn. akt 

KIO 931/20. 

Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych  kwoty 36 000 zł 

00  gr  (słownie:  trzydzieści  sześć  tysięcy  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90% 

uiszczonych wpisów, w tym kwoty 18 000 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 

zero groszy) na rzecz wykonawcy 

Budimex spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz 

kwoty  18 

000  zł  00  gr  (słownie:  osiemnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  na  rzecz 

wykonawcy  Bombardier  Transpor

tation  (ZWUS)  Polska  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach. 

Zasądza  od  wykonawcy  Budimex  spółka  akcyjna  z  siedzibą  w  Warszawie  na  rzecz 

Zamawiającego  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  Spółka  Akcyjna  Centrum  Realizacji 

Inwestycji  z  siedz

ibą  w  Warszawie  kwotę  3 600 zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset 

złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty  poniesione  tytułem  wynagrodzenia 

pełnomocnika.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  na  niniejsze  postanowienie  - 

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      …………………………………… 


Sygn. akt KIO 881/20 

      KIO 931/20 

U Z A S A D N I E N I E 

Zamawiający  –  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  Spółka  Akcyjna  Centrum  Realizacji 

Inwestycji  z  siedzibą  w  Warszawie  –  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pod  nazwą  „Prace  na  linii  kolejowej  nr  7 

Warszawa  Wschodnia  Osobowa  -  Dorohusk  na  odcinku  Warszawa  -  Otwock  - 

Dęblin  - 

Lublin, etap II” odcinek Warszawa Wschodnia Osobowa - Warszawa Wawer” 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej  z  dnia  14  kwietnia  2020 

r.  pod  numerem  ogłoszenia  2020/S  073-175205. 

Zamawiający w dniu 14 kwietnia 2020 r. roku opublikował Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia wraz z Załącznikami. 

Zamawiający  w  dniu  20  kwietnia  2020  roku  dokonał  zmian  w  dokumentacji  postępowania 

polegających  na  dodaniu  Rysunków  do  PFH  –  Urządzenia  SRK  –  Sekcja  3  –  Część 

rysunkowa. 

W  dniu  9  czerwca  2020  roku  Zamawiający  dokonał  modyfikacji  Specyfikacji  Istotnych 

Warunków Zamówienia.  

Sygn. akt KIO 881/20 

przedmiotowym  postępowaniu  o  udzielnie  zamówienia  publicznego,  Odwołujący 

wykonawca 

Budimex spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (sygn. akt KIO 881/20) w dniu 

24  kwietnia  2020 

roku  wniósł  odwołanie  wobec  czynności  Zamawiającego  polegającej  na 

ustaleniu  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (dalej:  „SIWZ”)  w  sposób 

naruszający przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2019 roku poz. 1843 ze zmianami). 

Zamawiający,  co  wynika  z  pisma  z  dnia  29  kwietnia  2020  roku  przesłanego  

do Prezesa Krajowej Iz

by Odwoławczej w tym samy dniu, informację o wniesieniu odwołania 

wraz  z  treścią  odwołania  i  wezwaniem  do  złożenia  przystąpień  do  postępowania 

odwoławczego  zamieścił  na  swojej  stronie  internetowej  Zamawiającego  w  dniu  27  kwietnia 

2020  roku.  Do  post

ępowania  odwoławczego  wniesione  zostały  zgłoszenia  przystąpień  

do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego.  


W dniu 10 czerwca 2020 roku 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło pismo 

Odwołującego, które w swej treści  zawiera oświadczenie wykonawcy o cofnięciu odwołania 

wniesionego  do  Pre

zesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  24  kwietnia  2020  roku  

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pod  nazwą  „Prace  na  linii  kolejowej  

nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa - Otwock - 

Dęblin - 

Lublin,  etap  II”  odcinek  Warszawa  Wschodnia  Osobowa  -  Warszawa  Wawer”  

w  postepowaniu  odwoławczym  pod  sygnaturą  akt  KIO  881/20.  Odwołujący  wniósł  

o umorzenie pos

tępowania oraz zwrot 90% wpisu na wskazany rachunek bankowy.  

Wobec  złożonego  oświadczenia  Odwołującego  o  cofnięciu  odwołania  Izba 

stwierdziła,  że  przedmiotowe  postępowanie  podlega  umorzeniu  w  oparciu  o  art.  187  ust.  8 

ustawy 

oraz  zgodnie  z  tym  przepisem  Odwołującemu  zwraca  się  90%  wpisu.  Zgodnie  

z  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  

w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  roku  poz.  972  

ze  zmianami)  w  przypadku  cofnięcia  odwołania  przed  otwarciem  rozprawy  Izba  orzeka  

o dokonaniu zwrotu Od

wołującemu z rachunku urzędu 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu. 

Jednocześnie  Izba  uwzględniła  złożony  na  posiedzeniu  wniosek  Zamawiającego  

o zasądzenie kosztów reprezentacji w wysokości 3 600 zł (udokumentowanego fakturą VAT 

–w  aktach  sprawy).  Stosownie  bowiem  do  treści  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  b)  rozporządzenia  

w  przypadku  umorzenia  postępowania  odwoławczego  przez  Izbę,  jeżeli  odwołujący  cofnął 

odwołanie,  Izba  zasądza  koszty,  o  których  mowa  w  §  3  pkt  2,  od  odwołującego  na  rzecz 

zamawiającego  lub  wnoszącego  sprzeciw,  jeżeli  odwołanie  zostało  cofnięte  na  mniej  niż  1 

dzień przed dniem, na który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia z udziałem 

stron  oraz  uczestników  postępowania,  albo  po  otwarciu  rozprawy.  Przepis  ten  należy 

rozumieć w ten sposób, że złożenie oświadczenia woli o cofnięciu odwołania w tym samym 

dniu,  na  który  zostało  wyznaczone  posiedzenie  z  udziałem  Stron,  umożliwia  zasądzenie 

kosztów  na  rzecz  przeciwników  procesowych  Odwołującego.  W  tym  wypadku  Odwołujący 

złożył  oświadczenie  woli  o  cofnięciu  odwołania  w  dniu  10  czerwca  2020  roku    tj.  w  dniu 

wyznaczonego  posiedzenia    i  rozprawy  z  udziałem  stron  postępowania  odwoławczego.  

W  związku  z  powyższym  Izba  zasądziła  na  rzecz  Zamawiającego  zawnioskowane  koszty 

poniesione tytułem wynagrodzenia pełnomocnika. 

Sygn. akt KIO 931/20 

przedmiotowym  postępowaniu  o  udzielnie  zamówienia  publicznego,  Odwołujący 

wykonawca  Bombardier  Transportation  (ZWUS)  Polska  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (sygn. akt KIO 931/20) w dniu 30 kwietnia 2020 


roku  wniósł  odwołanie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności  Zamawiającego 

polegającej na ustaleniu treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) 

w  sposób  naruszający  przepisy  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 ze zmianami). 

Zamawiający,  co  wynika  z  pisma  z  dnia  7  maja  2020  roku  przesłanego  

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w tym samy dniu, informację o wniesieniu odwołania 

wraz  z  treścią  odwołania  i  wezwaniem  do  złożenia  przystąpień  do  postępowania 

odwoławczego  zamieścił  na  swojej  stronie  internetowej  Zamawiającego  w  dniu  30  kwietnia 

2020  roku.  Do  postępowania  odwoławczego  nie  zostały  zgłoszone  żadne  przystąpienia  

do postępowania odwoławczego.  

W dniu 9 czerwca 2020 

roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło pismo 

Odwołującego,  które  w  swej  treści  zawiera  oświadczenie  wykonawcy  o  cofnięciu  w  całości 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  30  kwietnia  2020 

roku 

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pod  nazwą  „Prace  na  linii 

kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa - Otwock - 

Dęblin  -  Lublin,  etap  II”  odcinek  Warszawa  Wschodnia  Osobowa  -  Warszawa  Wawer”  

w  postępowaniu  odwoławczym  pod  sygnaturą  akt  KIO  931/20.  Odwołujący  wniósł  

o zwrot 

90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Wobec  złożonego  oświadczenia  Odwołującego  o  cofnięciu  odwołania  Izba 

stwierdziła,  że  przedmiotowe  postępowanie  podlega  umorzeniu  w  oparciu  o  art.  187  ust.  8 

ustawy 

oraz zgodnie z tym przepisem Odwołującemu zwraca się 90% wpisu. 

Przewodniczący:      …………………………………… 


wiper-pixel