KIO 877/20 POSTANOWIENIE dnia 30 czerwca 2020 r.

Data: 20 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 877/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Aleksandra Patyk 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez 

udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego w dniu 30 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

K

rajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 kwietnia 2020 r. przez wykonawcę ASCLEPIOS S.A.  

z  siedzibą  we  Wrocławiu  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zakład  Zamówień 

Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie, 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy  

ASCLEPIOS  S.A.  z  siedzibą  we  Wrocławiu  kwoty  15  000  zł  00  gr  (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie 7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………..   


Sygn. akt: KIO 877/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Zakład  Zamówień  Publicznych  przy  Ministrze  Zdrowia  w Warszawie 

[dalej „Zamawiający”] prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na 

koncentrat czynnika krzepnięcia VIII (osoczopochodnego lub 

rekombinowanego)  wraz  z  dostawą  do  Regionalnych  Centrów  Krwiodawstwa  

i Krwiolecznictwa oraz domów pacjentów (znak postępowania: ZZP-58/20).  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 24 lutego 2020 r. pod numerem 2020/S 038-089413. 

W  dniu  24  kwietnia  2020  r.  wykonawca  ASCLEPIOS  S.A.  z  siedzibą  we Wrocławiu 

[dalej  „Odwołujący”]  wniósł  odwołanie  od  czynności  odrzucenia  oferty  Odwołującego  oraz 

wyboru 

oferty złożonej przez SHIRE POLSKA Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej.  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 89 ust. 1 

pkt 8, art. 91 oraz art. 7 ust. 1 i art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

Wobec ww. zarzutów Odwołujący wniósł o unieważnienie czynności Zamawiającego 

polegających na: 

1. odrzuceniu oferty Odwołującego; 

2. wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez SHIRE POLSKA Sp. z o.o.; 

3. powtórzenie oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  w  dniu  28  kwietnia 

2020 r. 

zgłosił przystąpienie wykonawca SHIRE POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Izba wskazuje, że w terminie, o którym mowa w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp do Prezesa Izby 

nie zgłoszono innych przystąpień. 

W  dniu  8  maja  2020  r. 

Zamawiający  przekazał  drogą  elektroniczną  odpowiedź  na 

odwołanie, w której oświadczył, że „podjął decyzję o uwzględnieniu odwołania w całości”. 

W  dniu  12  maja  2020  r.  Odwołujący  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej 

pismo,  w  którym  zakwestionował  skuteczność  zgłoszenia  przystąpienia  wykonawcy  SHIRE 

POLSKA  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego,  w  szczególności  wskazując,  że  nie  otrzymał  od  ww.  wykonawcy  kopii 

zgłoszenia przystąpienia w formie umożliwiającej zapoznanie się z jej treścią. Jednocześnie 

Odwołujący wniósł o umorzenie postępowania odwoławczego. 


Pismem z dnia 13 maja 2020 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej wezwał wykonawcę 

SHIRE  POLSKA  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą  w  Warszawie  do  złożenia  oświadczenia  

w  przedmiocie  wniesienia  sprzeciwu  co  do  uwzględnienia  przez  Zamawiającego  w  całości 

zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  w  terminie  3  dni  pod  rygorem  umorzenia 

postępowania. 

Ww. wykonawca we wskazanym w wezwaniu terminie 

nie wniósł sprzeciwu.  

Z kolei w dniu 26 czerwca 2020 r. wykonawca SHIRE POLSKA Sp. z o.o. 

przekazał 

drogą  elektroniczną  pismo,  w którym  oświadczył,  że „potwierdza cofnięcie przystąpienia do 

odwołania po stronie Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu”. 

Zgodnie  z  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp,  w  przypadku  uwzględnienia  przez 

zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć 

postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że 

postępowaniu 

odwoławczym 

po 

stronie 

zamawiającego 

nie 

przystąpił  

w  terminie  żaden  wykonawca.  W  takim  przypadku  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub 

unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem 

zawartym w odwołaniu. 

Wobec powyższych ustaleń, w szczególności wobec oświadczenia wykonawcy SHIRE 

POLSKA  Sp.  z  o.o.  z  dnia  26  czerwca  2020  r.  o  cofnięciu  przystąpienia  do  postępowania 

odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że 

zachodzą przesłanki do wydania postanowienia o umorzeniu postępowania odwoławczego na 

podstawie art. 186 ust. 2 ustawy Pzp.  

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 186 ust. 6 pkt  1 ustawy Pzp 

oraz  na  podstawie  §  3  i  §  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  

z dn

ia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 

r. poz. 972 ze zm.). 

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji. 

Przewodniczący:      ……………………………..   


wiper-pixel