KIO 876/20 POSTANOWIENIE dnia 20 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 876/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 20 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  –  w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Packo 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  be

z  udziału  stron  w  dniu  20  maja  2020  r.,  

w  Warszawie, 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

24 kwietnia  2020 r. przez wykonawc

ę Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Samodzielny  Publiczny  Szpital  Kliniczny  

im.  Andrzeja 

Mielęckiego  Śląskiego  Uniwersytetu  Medycznego  w  Katowicach  

z siedzibą w Katowicach 

postanawia: 

1.  umarza postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  Kolumna  Transportu  Sanitarnego  Triomed  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych 

zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843 

z  późn.  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  –  w 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach. 

Przewodniczący:      ………………..…… 


Sygn. akt: KIO 876/20 

U z a s a d n i e n i e 

Odwołujący  –  Kolumna  Transportu  Sanitarnego  Triomed  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością 19 maja 2020 r., przed otwarciem rozprawy, cofnął odwołanie wniesione 

24  kwietnia  2020 

r.  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  wykonanie 

usługi  „transportu  pacjentów  dializowanych”,  prowadzonym  przez  Samodzielny  Publiczny 

Szpital  Kliniczny  im.  A.  Mielęckiego  Śląskiego  Uniwersytetu  Medycznego  w  Katowicach, 

ogłoszonym  14  kwietnia  2020  r.  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod  numerem 

2020/S 073-174732. 

Izba  stwierdziła,  że  oświadczenie  o  wycofaniu  odwołania  zostało  złożone  przez  osobę 

upoważnioną  do  reprezentowania  Odwołującego,  zatem  odwołanie  zostało  skutecznie 

wycofane przed otwarciem rozprawy i

, w oparciu o art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, postanowiła o umorzeniu postępowania odwoławczego.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  187  ust.  8  oraz  art. 

192 ust. 9 i 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2, § 3 i § 5 ust. 

1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).  

Przewodniczący:      ………………..…… 


wiper-pixel