KIO 874/20 POSTANOWIENIE dnia 18 czerwca 2020 r.

Data: 20 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 874/20 
 

POSTANOWIENIE 

z dnia 18 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Izabela Niedziałek-Bujak 

Protokolant:   

Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  przeprowadzonym  z 

udziałem  stron  w  dniu  18 

czerwca  2020 

r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  24  kwietnia  2020  r.  przez  Odwołującego  –  Asseco  Poland  Spółka 

Akcyjna 

z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Olchowej 14 (35-322 Rzeszów) 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  –  Zakład  Ubezpieczeń 

Społecznych, ul. Szamocka 3/5 (01-748 Warszawa)  

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego – Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie kwoty 13.500 zł 00 gr. 

(słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych,  zero  groszy),  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu od 

odwołania. 

Zasądza od Odwołującego – Asseco Poland S.A. na rzecz Zamawiającego – Zakładu 

Ubezpieczeń  Społecznych  kwotę  3.600  zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset 

złotych zero groszy) stanowiącej zwrot kosztów strony w związku z wynagrodzeniem 

pełnomocnika Zamawiającego.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Pr

zewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 874/20 

U z a s a d n i e n i e 

W postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 

celu  zawarcia  Umów  wykonawczych  na  Dostosowanie  systemu  informatycznego  ZUS  do 

zmian  legislacyjnych  związanych  z  wprowadzeniem,  tzw.  e-akta  oraz  małej  działalności 

gospodarczej  i  innych  ustaw  (II  etap), 

na  podstawie  umów  ramowych  nr  1066671  oraz  nr 

1066673 dotyczących modyfikacji i rozbudowy oprogramowania KSI ZUS, wobec czynności 

opisu wymagań w dokumentacji postępowania (IWZ), Wykonawca – PORR S.A. (dalej jako 

Odwołujący),  wniósł  w  dniu  24  kwietnia  2020r.  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej (sygn. akt KIO 874/20).  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów: 

art.  29  ust.  1  Ustawy  Pzp  poprzez  opisanie  przedmiotu  zamówienia,  w  tym 

obowiązków  wykonawcy  w  sposób  niejednoznaczny,  niewystarczający,  niepełny, 

niejasny, który uniemożliwia przygotowanie oferty; 

art.  29  ust.  2  Ustawy  Pzp  w  związku  z  art.  7  ust.  1  Ustawy  Pzp  poprzez  opisanie 

obowiązków wykonawcy w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję; 

art.  7  ust.1  Ustawy  Pzp  w  związku  z  w/w  przepisami  poprzez  prowadzenie 

postępowania z naruszeniem zasad Prawa zamówień publicznych, tj.  z naruszeniem 

zasady zachowania uczciwej konkurencji, zasady równego traktowania wykonawców, 

zasady p

roporcjonalności oraz zasady przejrzystości. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu  dokonania 

modyfikacji  IWZ  w  zakresie  wskazanym  i  w  sposób  określony  szczegółowo  przy  każdym  z 

zarzutów.  

Zamawiający  w piśmie z dnia 09.06.2020r. złożył odpowiedź na odwołanie wnosząc o jego 

oddalenie.  

Na  skutek  dokonanych  modyfikacji  postanowień  IWZ,  w  tym  Wzoru  Umowy  i  uzgodnień 

Projektowych 

–  część  postanowień  IWZ  będących  podstawą  formułowanych  w  odwołaniu 

zarzutów  uległo  częściowej  modyfikacji.  Zamawiający  załączył  odpowiedzi  na  pytania 

udzielone  w  piśmie  z  dnia  27.05.2020  r.,  zawierające  zakres  wprowadzonych  zmian  w 

dokumentacji.   

Zamawiający  odniósł  się  do  zarzutu  zbyt  ogólnych  wymagań,  wskazując  w  zakresie 

informacji  o  sposobie  wymiany 

danych  z  KAS,  iż  z  Uzgodnienia  Projektowego  nie  wynika 

konieczność  stworzenia  odrębnego  kanału  komunikacji  z  systemem  Krajowej  Administracji 

Skarbowej.  Również  wykorzystanie  obecnego  kanału  zasilania  jest  zbędne,  gdyż  dane  te 

będą w systemie KSI. 


W  odpowi

edzi  na  pytanie  nr  13  oraz  12  z  dnia  27.05.2020  r.  Zamawiający  wyjaśnił,  iż  nie 

intencją,  jak  i  celem  budowa  nowego  kanału  komunikacji  KAS,  w  przeciwnym  razie 

zdefiniowa

ne zostałyby odpowiednie wymagania. Zamawiający przyjął założenie, że dane z 

KAS będą dostępne w ZUS (zadnie realizowane w ramach innego projektu). Zakres danych 

jak i proces pobrania został na obecnym etapie wystarczająco zdefiniowany, jako przychody 

z działalności gospodarczej, forma i sposób opodatkowania. 

Dodatkowo  w  odpowiedzi  na  pytanie  nr  10  z  dnia  27.05.2020r.  dotyczące  wymagania  nr 

DRD/2019/02-WF-

2070 Zamawiający wskazał, iż „System ma umożliwić pobranie danych z 

KAS  ze  źródła  udostępnionego  przez  ZUS.  Źródłem  tym  będzie  system  KSI,  a  nie  system 

KAS. D

ane do aplikacji FK powinny być pobierane z danych zapisanych w KSI (zgodnie ze 

wspomnianym  wymaganiem)”.  Dla  rozwiania  wątpliwości  Zamawiający  dokonał  modyfikacji 

wymagania DRD/2019/02-WF-2108.      

Odnośnie  braku  dookreślenia  zakresu  danych  wykorzystywanych  do  kontroli  płatników  o 

określone  informacje  i  systemy  KSI  i  ZUS,  z  których  dane  te  mają  być  pobierane, 

Zamawiający  dokonał  w  dniu  27.05.2020r.  modyfikacji  wymagania  DRD/2019/02-WF-2010. 

Dodatkowo  w  odpowiedzi  na  pytanie  nr  10  z  27.05.2020r.  dotyczące  wymagania 

DRD/2019/02-WF-

2108 Zamawiający wskazał, iż „System ma umożliwić pobieranie danych z 

KAS  ze  źródła  udostępnionego  przez  ZUS.  Źródłem  tym  będzie  system  KSI,  a  nie  system 

KAS. Dane do aplikacji FK powinny być pobierane z danych zapisanych w KSI (zgodnie ze 

wspomnianym wymaganiem). 

Jako  bezzasadny  Zamawiający  ocenił  zarzut  dotyczący  świadczenia  usług  serwisu,  które 

miałyby  zgodnie  z  żądaniem  Odwołującego  być  zawsze  świadczone  zdalnie.  W  świetle 

zapisów  umowy  ramowej  z  dnia  19.07.2018  r.  –  art.  11  ust.  7,  regułą  ustaloną  w  umowie 

ramowej  jest  świadczenie  usług  serwisowych  w  siedzibie  Zamawiającego,  nie  tylko  ich 

zdalne  świadczenie.  Ponadto  strony  umowy  przyjęły,  iż  wszystkie  koszty  związane  z 

dojazdem  personelu  Wykonawcy  oraz  usunięciem  Błędu  i  przywróceniem  systemu  do 

prawidłowego działania pokrywa Wykonawca. Zmiana tych zasad wymagałaby uzgodnienia 

z  drugim  Wykonawcom,  z  którym  Zamawiający  zawarł  też  umowę  ramową,  a  jego  zgody 

Zamawiający  nie  może  zagwarantować.  Wykonawca  ten  nie  przystąpił  do  postępowania 

odwoławczego. Zapisy analogiczne do kwestionowanych obecnie w odwołaniu funkcjonują u 

Zamawiającego  we  wszystkich  dotychczas  zawieranych  umowach  wykonawczych. 

Pozbawioną  podstaw  faktycznych  jest  argumentacja,  jakoby  Odwołujący  nie  mógł 

skalkulować ceny w zakresie serwisu, co miałoby prowadzić do złożenia nieporównywalnych 

ofert. Mając na uwadze aktualny stan epidemii SARS-CoV-2 Zamawiający modyfikacją nr 6 

zmienił treść par. 9 ust. 3 wzoru Umowy Wykonawczej.    


Odwołujący w dniu 18.06.2020r. na posiedzeniu przed otwarciem rozprawy cofnął odwołanie 

w całości. 

W  związku  z  powyższym  na  podstawie  art.  187  ust.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. poz. 1843) Izba umorzyła postępowanie 

odwoławcze.  

Orzekając o kosztach, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w 

oparciu o przepisy 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a i b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 

marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tekst  jednolity  Dz.U.  z 

2018 r., poz. 972), Izba nakaza

ła zwrócić na rzecz Odwołującego 90% kwoty uiszczonego w 

wysokości  15.000  zł.  wpisu  od  odwołania.  Izba  uwzględniła  wniosek  Zamawiającego  o 

zasądzenie na jego rzecz poniesionych w  związku z reprezentacją kosztów  wynagrodzenia 

pełnomocnika  w  wysokości  ustalonej  na  podstawie  rachunku  złożonego  na  posiedzeniu. 

Ponieważ  przepisy  rozporządzenia  wskazują  na  podstawę  zasądzenia  kosztów  na  rzecz 

Zamawiającego, jeżeli odwołanie zostaje cofnięte na mniej niż 1 dzień przed dniem, na który 

został  wyznaczony  termin  rozprawy  lub  posiedzenia  z  udziałem  stron,  wniosek 

Odwołującego  o  oddalenie  wniosku  Zamawiającego  o  zasądzenie  kosztów  nie  mógł  być 

uwzględniony. Podnoszone przez Odwołującego okoliczności mające wskazywać na celową 

zw

łokę Zamawiającego w podjęciu czynności procesowych w ocenie Izby nie miały miejsca. 

Zamawiający  z  wyprzedzeniem  złożył  odpowiedź  na  odwołanie,  do  którego  załączył 

modyfikacje  znaną  Wykonawcy  wcześniej,  co  pozwalało  cofnąć  odwołanie  w  terminie 

zwalniającym stronę z obowiązku poniesienia kosztów Zamawiającego.

Przewodniczący:   ……………………………… 


wiper-pixel