KIO 873/20 POSTANOWIENIE dnia 28 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt KIO 873/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 28 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Marzena Teresa Ordysińska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  28  maja  2020  r. 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu 

24 kwietnia  2020  r.  przez  wykona

wcę  Instytut  Techniczny  Wojsk  Lotniczych  w  Warszawie 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  -    Skarb  Państwa  –  Inspektorat 

Uzbrojenia w Warszawie 

przy  udziale  wykonawcy  Asseco  Poland 

spółka  akcyjna  w Warszawie,  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  Instytut  Techniczny  Wojsk  Lotniczych  w  Warszawie  kwoty  13 

500  zł  00    gr 

(słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90%  uiszczonego 

wpisu. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ………….........................… 


Sygn. akt KIO 873/20 

U z a s a d n i e n i e 

Skarb Państwa – Inspektorat Uzbrojenia w Warszawie (dalej: Zamawiający), prowadzi 

postępowanie, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz. U.  z 2019 

r.,  poz.  1843;  dalej:  Prawo  zamówień  publicznych),  którego 

przedmiotem jest „Dostawa bezzałogowych systemów powietrznych (BSP) KLASY MIKRO” 

Postępowanie  zostało  ogłoszone  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod 

numerem 2018/S 233-533641. 

W  dniu  24  kwietnia  2020 

r.  przez  wykonawcę  Instytut  Techniczny  Wojsk  Lotniczych 

w Warszawie 

(dalej: Odwołujący) zostało wniesione odwołanie. 

W dniu 28 maja 

2020 r. Odwołujący cofnął odwołanie. 

Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 Prawa zamówień 

publicznych, umorzyła postępowanie odwoławcze.  

Zgodnie z art. 187 ust. 8 Prawa zamówień publicznych Izba postanowiła o zwrocie na 

rzecz Odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu.  

W konsekwencji orzeczono, jak w sentencji. 

Przewodniczący:      ………….........................… 


wiper-pixel