KIO 872/20 POSTANOWIENIE dnia 11 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 872/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 11 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Katarzyna Odrzywolska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  be

z  udziału  stron  w  dniu  11  maja  2020  r. 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

14 kwietnia 

2020 r. przez wykonawcę: Netia S.A. z siedzibą w Warszawie 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Polska  Spółka  Gazownictwa  

Sp. z o.o. Oddział Wsparcia w Tarnowie 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze; 

nakazać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy: 

Netia  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  kwoty  15  000  zł  00    gr  (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącą kwotę uiszczonego wpisu. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) na niniejsze postanowienie -  w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Tarnowie

Przewodniczący:      ………….........................… 


Sygn. akt: KIO 872/20 

U z a s a d n i e n i e 

Polska  Spółka  Gazownictwa  Sp.  z  o.o.  Oddział  Wsparcia  w  Tarnowie  (dalej: 

zamaw

iający)  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  pn.  „Świadczenie  usługi  sieci  WAN  MPLS  dla  Polskiej  Spółki 

Gazownictwa  Sp.  z  o.o.  na  terenie Zakładów  w:  Opolu,  Zabrzu,  Krakowie,  Jaśle,  Lublinie  i 

Kielcach” znak sprawy 2019/W001/WP- 002295 (dalej „postępowanie” lub „zamówienie”). 

Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) - dalej: „ustawa Pzp”. Szacunkowa 

wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

11  ust.  8  ustawy  Pzp.  W  dniu  14  kwietnia  2020 

r.  ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

opublikowane w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 073-175325. 

W niniejszym 

postępowaniu, w dniu 24 kwietnia 2020 r. przez wykonawcę: Netia S.A. 

z siedzibą w Warszawie (dalej: odwołujący), zostało wniesione odwołanie.  

Zamawiający,  w  dniu  24  kwietnia  2020  r.  poinformował  wykonawców,  zgodnie  

z art. 185 ust. 1 ustawy Pzp, o wniesieniu odwołania, wzywając uczestników postępowania  

do  złożenia  przystąpienia.  W  terminie  przewidzianym  na  zgłoszenie  przystąpienia  żaden 

wykonawca nie przystąpił do toczącego się postępowania odwoławczego. 

Zamawiający,  działając  w  oparciu  o  przepis  art.  186  ust.  1  ustawy  Pzp,  

w dniu 11 maja 2020 

r., złożył do akt sprawy odpowiedź na odwołanie oraz oświadczył, że 

uwzględnia w całości zarzuty podniesione w odwołaniu.  

Uwzględniając  powyższe  Izba,  działając  na  podstawie  art.  186  ust.  3  ustawy  Pzp, 

umorzyła postępowanie odwoławcze.  

Zgodnie z art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, Izba 

postanowiła o zwrocie na rzecz 

o

dwołującego kwoty uiszczonego wpisu.  

Ze względu na powyższe okoliczności, orzeczono jak w sentencji. 

Przewodniczący:      ………….........................… 


wiper-pixel