KIO 869/20 POSTANOWIENIE dnia 03 lipca 2020 r.

Data: 20 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 869/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 03 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: Aneta Mlącka 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  03  lipca  2020  r.  w 

Warszawie  odwołania  wniesionego  w  dniu  22 kwietnia  2020  roku  przez Wykonawcę  Enter 

T&T  sp.  z  o.o.  (Plac  Andersa  7,  61-

894  Poznań)  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

Zamawiającego  Izba  Administracji  Skarbowej  w  Warszawie  (Alojzego  Felińskiego  23, 

01-513 Warszawa) 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

2.  nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Wykonawcy Enter T&T sp. z o.o. (Plac Andersa 7, 61-

894 Poznań) 

kwoty 6750 

zł 00 

gr 

(słownie:  sześć  tysięcy  siedemset  pięćdziesiąt  złotych)  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


Sygn. akt: KIO 869/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Izba  Administracji  Skarbowej  w  Warszawie  prowadzi  postępowanie  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pn.:  świadczenie 

usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  opublikowano  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu 

10 kwietnia 2020 r., pod numerem 530877-N-2020. 

Odwołujący  Enter  T&T  sp.  z  o.o.  wniósł  odwołanie,  w  którym  zarzucił  Zamawiającemu 

naruszenie  art.  22 ust.  1a  w  zw.  22  ust.  1b  pkt  3  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez 

sformułowanie warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia wykonawcy w 

sposób  nieproporcjonalny  do  przedmiotu  zamówienia  i  nadmierny  dla  zweryfikowania 

zdolności  do  należytego  wykonania  przedmiotowego  zamówienia,  a  co  za  tym  idzie  w 

sposób  dyskryminujący  wykonawców  i  naruszający  zasadę  równego  traktowania 

wykonawców  i  zachowania  uczciwej  konkurencji;  naruszenie  art.  7  ust.  1  i  3  Pzp  poprzez 

prowadzenie  postępowania  w  sposób  niezapewniający  zachowania  uczciwej  konkurencji 

oraz  naruszający  zasadę  równego  traktowania  wykonawców  w  związku  z  określeniem  w 

warunkach  udziału  poziomu  doświadczenia  wykonawcy,  które  może  spełnić  największy 

operator usług telekomunikacyjnych w Polsce. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu  dokonania 

zmiany  i  modyfikacji  postanowień  SIWZ  oraz  ogłoszenia  o  zamówieniu  sformułowanych  w 

sposób  niezgodny  z  ustawą  Pzp.  Wniósł  o  dokonanie  modyfikacji  treści  SIWZ  poprzez 

nadanie  następującego  brzmienia  warunkowi,  o  którym  mowa  w  rozdz.  V  pkt  1.3  SIWZ: 

Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie 

wykonał, a w przypadku świadczeń ciągłych nadal wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w  tym  okresie,  minimum  dwie  usługi  telekomunikacyjne,  odpowiadające  swoim  rodzajem 

usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto 

każda.  Przez  jedną  usługę  Zamawiający  rozumie  usługę  realizowaną  na  podstawie  jednej 

odrębnej  umowy  zawartej  na  okres  co  najmniej  12  miesięcy.  Zamawiający  dopuszcza 

możliwość  spełnienia  niniejszego  warunku,  gdy  wykonawca  wykaże,  że  świadczy 

nieprzerwanie  usługi  na  rzecz  tego  samego  zamawiającego  na  podstawie  kilku  umów 

następujących po sobie. 

03  lipca 

2020  roku  Odwołujący  przed  otwarciem  posiedzenia  z  udziałem  stron  i  rozprawy 

wniósł pismo, w którym oświadczył, że cofa odwołanie. 


Izba działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 

29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  1843)  postanowiła 

umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane w/w odwołaniem. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  treści  art.  187  ust.  8 

zdanie  drugie  ustawy  Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  i  b  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z 

późn. zm.). 

Przewodniczący:       

……………….….……….. 


wiper-pixel