KIO 868/20 POSTANOWIENIE dnia 12 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 868/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 12 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Agata Mikołajczyk 

 po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  12  maja  2020  r.  w 

Warszawie 

odwołania  wniesionego  w  dniu  22  kwietnia  2020  r.  przez  odwołującego:  MKL-

BUD sp. z o.o.  z Warszawy  (ul. Magazynowa 11a/38, 02-

652 Warszawa) w postępowaniu 

prowadzonym przez zamawiającego: Gmina Wołomin (ul, Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin),  

postanawia: 

Umarza 

postępowanie odwoławcze; 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego:  MKL-BUD  sp.  z  o.o.  z  Warszawy  (ul.  Magazynowa  11a/38,  02-652 

Warszawa) kwoty 10.000 

zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną 

przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843  ze zm.) na niniejsze postanowienie  - w terminie 7 

dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa -Praga w Warszawie. 

…………………………… 


Sygn. akt KIO 868/20 

Uzasadnienie 

Odwołanie  zostało  wniesione  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonym  w  trybie  przetargu  ograniczonego  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843.),  [ustawa  Pzp  lub  Pzp] 

przez  z

amawiającego:  Gminę  Wołomin,  którego  przedmiotem  jest:  Wykonanie  w  formule 

zaprojektuj  i  wybuduj  budowy  parkingu  P+R  w  Lipinkach  w  ramach  realizacji  zadania 

inwestycyjnego  pn.  „Budowa  parkingu  typu  P+R  w  Lipinkach”.  Numer  referencyjny: 

ZP.271.5.2020. 

Ogłoszenie o zamówieniu  zostało  opublikowane  w  BZP  z  dnia 28.02.2020, 

Nr 517559-N-2020.    

Odwołujący  -  MKL-BUD  sp.  z  o.o.  z  Warszawy  wskazał  na  naruszenie  następujących 

przepisów ustawy Pzp z uwagi na wybór jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy - AGBUD 

GROUP sp. z o.o. sp.k. z Karpina: 

1.  24  ust  1  pkt  12  Pzp  poprzez  zaniechanie 

wykluczenia  z  postępowania  wykonawcy 

AGBUD, pomimo, że ten nie udowodnił spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

2.  art.  24  ust  1  pkt  16  oraz  17  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  AGBUD 

pomimo,  że  podane  przez  niego  informacje  dotyczące  posiadanego  doświadczenia 

zawodowego  oraz  kierownika  budowy  wprowadziły  Zamawiającego  w  błąd  co  do 

okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

art. 91 ust. 1 Pzp w zw. z art. 7 ust 1 Pzp poprzez wadliwy wybór oferty najkorzystniejszej. 

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  jako  obarczonej  wadą  mającą 

wpływ na wynik Postępowania, 

wykluczenia  z  Postępowania  wykonawcy  AGBUD  i  uznania  w  konsekwencji  oferty  tego 

wykonawcy za odrzuconą, 

powtórzenia  czynności  oceny  ofert  w  Postępowaniu,  co  spowoduje  wybór  oferty 

Odwołującego jako najkorzystniejszej. 

Wskazał ponadto, że oferta Odwołującego zgodnie z rankingiem ofert zawartym w treści 

zawiadomienia  o  rozstrzygnięciu  postępowania  została  uplasowana  na  drugiej  pozycji  przy 

pięciu  złożonych  w  postępowaniu.  W  sytuacji  zatem  eliminacji  z  postępowania  wykonawcy 

AGBUD  kolejną  zgodnie  z  rankingiem  ofert  według  przyjętych  w  postępowaniu  kryteriów 

oceny  ofert  będzie  oferta  Odwołującego.  W  konsekwencji  interes  prawny  Odwołującego  w 

uzyskaniu  zamówienia  w  tym  Postępowaniu  doznał  uszczerbku,  bowiem  gdyby  nie 

zaskarżone  czynności  i  zaniechania  Zamawiającego,  to  Odwołujący  mógłby  uzyskać 


zamówienie, tym samym Odwołujący może ponieść szkodę w postaci utraconych zysków z 

realizacji umowy zawartej z Zamawiającym. 

Do  postępowania  odwoławczego  w  trybie  art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp  nie  zgłosił 

przystąpienia żaden wykonawca. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  (pismo  z  dnia  29  kwietnia  2020  r.) 

oświadczył,  że  (…)  po  zweryfikowaniu  informacji  w  nim  zawartych  uwzględnia  w  całości 

zarzuty przedstawione w odwołaniu. Zamawiający postanawia unieważnić czynność wyboru 

oferty najkorzystniejszej

, wykluczyć z Postępowania Wykonawcę AGBUD GROUP Sp. z o.o. 

Sp.k. 

i odrzucić jego ofertę oraz powtórzyć czynności oceny ofert w w/w Postępowaniu.”. 

Izba postanowiła: 

D

ziałając  na  podstawie  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp  umorzyć  postępowanie 

odwoławcze  w  niniejszej  sprawie.  Orzekając  o  kosztach  postępowania,  Izba  miała  na 

uwadze art. 186 

ust. 6  pkt 1 ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a)  rozporządzenia Prezesa 

Rady  Ministrów    z  dnia  15  marca  2010r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r, 

poz. 972).  

Uwzględniając powyższe postanowiono, jak w sentencji.  

……………………………….. 


wiper-pixel