KIO 867/20 POSTANOWIENIE dnia 30 czerwca 2020 r.

Data: 20 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 867/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodnicz

ący: 

Małgorzata Matecka 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  30  czerwca  2020  r. 

w Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu 

22 kwietnia  2020 

r.  przez  wykonawcę  „Sprint”  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Olsztynie 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Gdańskie  Nieruchomości  - 

Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku 

postanawia: 

1.  Umarza 

postępowanie odwoławcze. 

2.  Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy: 

„Sprint”  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Olsztynie  kwoty  7  500  zł  00  gr 

(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od 

odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843,  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie 

dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


Sygn. akt KIO 867/20 

U z a s a d n i e n i e 

W  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  przez  zamawiającego 

Gdańskie  Nieruchomości  –  Samorządowy  Zakład  Budżetowy  z  siedzibą  w  Gdańsku 

pn. 

Dostawa  macierzy  dyskowej  do  skanów  3D  oraz  7  sztuk  stacji  graficznych  do  cyfrowej 

obróbki  skanów  3D  wraz  z  monitorami  (numer  postępowania:  26/20/A,  numer  ogłoszenia 

Biuletynie  Zamówień  Publicznych:  522843-N-2020)  wykonawca  „Sprint”  Spółka  Akcyjna 

siedzibą  w Olsztynie  w dniu  22  kwietnia  2020  r.  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  odwołanie  na  czynność  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  w  zakresie  zadania 

nr 2 

– dostawa 7 sztuk stacji graficznych do cyfrowej obróbki skanów 3D wraz z monitorami. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy z dnia 29 

stycznia  2004  r.  - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.), dalej 

jako „ustawa Pzp”:  

1)  art.  7  ust.  3 

w  związku z  art.  82  ust.  3  w  związku  z  art.  89  ust.  1  punkt  2  ustawy  Pzp 

poprzez  wybór  jako najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy  Ensalta Sp.  z  o.o.,  pomimo  iż 

nie  obejmowała  ona  obligatoryjnego  elementu  przewidzianego  w  SIWZ  -  załącznika  c) 

Specyfikacja techniczna, a w konsekwenc

ji powinna zostać odrzucona,  

art. 7 ust. 3 w związku z art. 82 ust. 3 w związku z art. 9 ust. 2 w związku z art. 89 ust. 1 

punkt 2 ustawy Pzp 

poprzez wybór jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy Ensalta Sp. 

o.o.,  pomimo  iż  została  ona  częściowo  sporządzona  w  języku  obcym  (załącznik  c)  - 

strony 11-

13 oferty), a w konsekwencji powinna zostać odrzucona,  

3)  art. 7 ust. 3 

w związku z art. 82 ust. 3 w związku z art. 89 ust. 1 punkt 4 i art. 90 ust. 1 

ustawy Pzp pop

rzez wybór jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy Ensalta Sp. z o.o., 

pomimo  iż  opiewała  ona  na  cenę  rażąco  niską  i  zasadne  było  zwrócenie  się  do 

wykonawcy  o  złożenie  wyjaśnień  w  tym  przedmiocie,  a  w  razie  ich  braku  lub 

potwierdzenia w ich wyniku, że cena jest rażąco niska - odrzucenie oferty. 

Odwołujący  wniósł  o:  unieważnienie  czynności  badania  i  oceny  ofert,  unieważnienie 

czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert, 

odrzucenie oferty Ensalta Sp. z o.o. oraz wy

bór oferty odwołującego jako najkorzystniejszej, 

lub  - 

w  przypadku  nieuwzględnienia  zarzutów  wskazanych  w  punktach  1-2  powyżej, 

uwzględnieniu zarzutu wskazanego w punkcie 3: unieważnienie czynności badania i oceny 

ofert, 

unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  powtórzenie  czynności 


badania i oceny ofert, 

zwrócenie się do Ensalta Sp. z o.o. o złożenie wyjaśnień w zakresie 

rażąco niskiej ceny. 

Do postępowania odwoławczego nie przystąpił żaden wykonawca. 

W  dniu  26  czerwca  2020  r.  do  akt  spr

awy  wpłynęło  pismo  zamawiającego  stanowiące 

odpowiedź  na  odwołanie,  zawierające  oświadczenie  o  uwzględnieniu  w  całości  zarzutów 

odwołania. 

Izba  stwierdziła,  iż  w  świetle  złożonego  przez  zamawiającego  oświadczenia  zachodzi 

podstawa do umorzenia postępowania odwoławczego zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy Pzp. 

W sytuacji, o której mowa w tym przepisie, zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia 

czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  zgodnie  z żądaniem 

zawartym w odwołaniu. 

O  kosztach  p

ostępowania  odwoławczego  Izba  orzekła  na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  1 

ustawy  Pzp  oraz 

§  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15 

marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      ………………… 


wiper-pixel