KIO 862/20 POSTANOWIENIE dnia 25 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 862/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 25 maja 2020  r.  

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący: 

Luiza Łamejko 

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 25 maja 2020 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 kwietnia 2020 r. przez wykonawcę  A. S. 

prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  firmą  PRINT-SOL  A.  S.  Printing  Solutions 

and Service z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym przez 44 Wojskowy 

Oddział Gospodarczy w Krośnie Odrzańskim 

przy  udziale  wykonawcy  W.  M. 

prowadzący  działalność gospodarczą pod nazwą W. M. 

„ART  SERWIS”  z  siedzibą  w  Gdyni  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy A. S. 

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PRINT-SOL A. 

S. 

Printing Solutions and Service z siedzibą we Wrocławiu kwoty 7 500 zł 00 gr 

(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej uiszczony wpis od 

odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. 

Przewodniczący :  ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 464/20 

U z a s a d n i e n i e 

44  Wojskowy  Oddział  Gospodarczy  w  Krośnie  Odrzańskim  (dalej:  „Zamawiający”) 

prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego 

na  usługę  naprawy  i  konserwacji  komputerowych  urządzeń  peryferyjnych. 

Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  poz.  1843),  zwanej  dalej:  „ustawa  Pzp”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  dniu  9  kwietnia  2020  r.  w  Biuletynie 

Zamówień Publicznych pod pozycją 530603-N-2020.  

W  dniu  21  kwietnia  2020  r.  przez  wykonawca  A.  S. 

prowadząca  działalność 

gospodarczą  pod  firmą  PRINT-SOL  A.  S.  Printing  Solutions  and  Service  (dalej: 

„Odwołujący”)  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  wobec  czynności 

Zamawia

jącego polegającej na: określeniu dodatkowego warunku udziału w postępowaniu, 

który narusza zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji określone w art. 7 ustawy 

Pzp 

(zmiana: w Sekcji III.4 ogłoszenia, oraz w Dziale 5 ppkt 1 SIWZ, oraz w Dziale 8 pkt 1 

etap I ppkt 4 SIWZ). 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

-  art.  22  ust.  1a  pkt  1  ustawy  Pzp 

poprzez  ustanowienie  w  Sekcji  111.4  ogłoszenia  oraz  

w  Dziale  5  ppkt  1  SIWZ  - 

w  zakresie  warunku  posiadania  kompetencji  lub  uprawnień  do 

prowadzenia 

określonej  działalności  zawodowej,  o  ile  wynika  to  z  odrębnych  przepisów 

warunku  udziału  w  postępowaniu  o  treści:  „Wykonawca  spełni  warunek  jeżeli  wykaże,  że 

posiada  certyfikat  autoryzacji  producenta  na  serwisowanie  sprzętu  znajdującego  się  na 

wyposażeniu  Zamawiającego,  inne  dokumenty  potwierdzające  posiadanie  autoryzacji 

producenta - np

. oświadczenie producenta, że Wykonawca jest autoryzowanym serwisem”, 

który ogranicza konkurencję i równe traktowanie Wykonawców, 

-  art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp 

w zw. z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 

26.07.2016  r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od 

wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  (Dz.U.  z  2016  r.  poz.  1126  ze  zm.) 

poprzez  żądanie  dokumentów,  które  nie  są  niezbędne  do  przeprowadzenia  postępowania  

i które nie został wymieniony w ww. rozporządzeniu, tj.: certyfikatów autoryzacji producenta 

na serwisowanie 

sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Zamawiającego, inne dokumenty 

potwierdzające  posiadanie  autoryzacji  producenta  -  np.  oświadczenie  producenta,  że 

Wykonawca jest autoryzowanym serwisem, 


z ostrożności procesowej Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

- art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ustawy Pzp 

poprzez wprowadzenie do ogłoszenia oraz do SIWZ 

postanowie

ń  związanych  z  koniecznością  posiadania  przez  Wykonawcę  statusu 

autoryzowanego serwisu sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Zamawiającego, pomimo 

iż do realizacji przedmiotowego zamówienia nie jest niezbędne posiadanie takiego statusu,  

a wprowadzenie t

akich postanowień ma na celu wyłącznie ograniczenie konkurencji. 

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu dokonania zmian w ogłoszeniu oraz 

w SIWZ polegających na usunięciu zmian wprowadzonych w dniu 16.04.2020 r. w zakresie 

warunku  udziału  w  postępowaniu  oraz  żądanych  dokumentach  w  celu  potwierdzenia 

spełnienia tego warunku. 

W dniu 27 kwietnia 2020 r. przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie 

Zamawiającego zgłosił wykonawca W. M. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 

W. M. 

„ART SERWIS”.  

W dniu 12 i 13 maja 2020 r. 

(odpowiednio: pocztą elektroniczną i pisemnie) wpłynęła 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odpowiedź  Zamawiającego  na  odwołanie,  w  której 

Zamawiający oświadczył, że uwzględnia zarzuty wskazane w odwołaniu. 

W dniu 15 maja 2020 r. 

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej wezwał wykonawcę W. M. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  W.  M.  „ART  SERWIS”  do  złożenia 

oświadczenia  w  przedmiocie  wniesienia  sprzeciwu  co  do  uwzględnienia  przez 

Zamawiającego 

całości 

zarzutów 

przedstawionych 

odwołaniu  

w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem umorzenia postępowania. Izba 

stwierdziła,  że  wykonawca  W.  M.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  W.  M. 

„ART SERWIS” nie złożył oświadczenia w przedmiocie sprzeciwu w wyznaczonym terminie.  

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp  

w zw. z art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji. 

Orzeka

jąc  o  kosztach  postępowania  Izba  wzięła  pod  uwagę  treść  art.  186  ust.  6  

pkt  2  lit.  b 

ustawy  Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  

z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w pos

tępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972).  

Przewodniczący :  ……………………………… 


wiper-pixel