KIO 86/20 POSTANOWIENIE dnia 24 stycznia 2020 r.

Data: 6 kwietnia 2020

POSTANOWIENIE 

z dnia 24 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:    

Przewodniczący: Piotr Kozłowski 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego  24  stycznia  2020  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajow

ej Izby Odwoławczej 16 stycznia 2020 r. 

przez  wykonawcę:  Wrocławskie  Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  ALBA  S.A.  z  siedzibą 

we Wrocławiu 

postępowaniu pn. Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy – miasto Grudziądz. 

(nr  

postępowania GSO.271.1.2019) 

prowadzonym przez zamawiającego: Gmina Miasto Grudziądz  

przy  udziale  wykonawcy: 

Miejskie  Wodociągi  i  Oczyszczania  sp.  z  o.o.  z  siedzibą 

Grudziądzu  –  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawia

jącego 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Wrocławskiego  Przedsiębiorstwa  Oczyszczania  ALBA  S.A.  z  siedzibą 

we 

Wrocławiu  kwoty  13500  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero 

groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie 7 dni 

od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Grudziądzu


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Gmina  Miasto  Grudziądz  prowadzi  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29 

stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  {dalej 

również:  „ustawa  pzp”  lub  „pzp”}  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie 

udzielenie  zamówienia  publicznego  na  usługi  pn.  Odbieranie  odpadów  komunalnych 

z terenu gminy 

– miasto Grudziądz. (nr postępowania GSO.271.1.2019) 

Ogłoszenie  o  tym  zamówieniu  23  października  2019  r.  zostało  opublikowane 

w Dzienniku  Urz

ędowym  Unii  Europejskiej  nr  2019/S_205  pod  poz.  499558.  Wartość 

przedmiotowego  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. 

16  stycznia  2020  r.  Odw

ołujący  Wrocławskie  Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  ALBA 

S.A. z siedzibą we Wrocławiu wniósł w stosownej formie elektronicznej do Prezesa Krajowej 

Izby  Odwoławczej  odwołanie  (zachowując  wymóg  przekazania  jego  kopii  Zamawiającemu) 

od zaproszenia do aukcji elektronicznej z 13 stycznia 2020 r. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu następujące naruszenia przepisów ustawy pzp: 

1.  Art.  7  ust.  1  i  2 

–  przez  powierzenie  przeprowadzenia  aukcji  elektronicznej 

za 

pośrednictwem  platformy  zakupowej  Grudziądzkiego  Parku  Przemysłowego  sp. 

z o.o., 

podczas  gdy  prezesem  zarządu  tej  spółki  jest  J.  J.-B.,  która  jednocześnie  jest 

wiceprezesem zarządu Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o., czyli jednego z 

wykonawców ubiegających się w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2.  Art. 17 ust 1 pkt 4 

– przez zaniechanie wyłączenia od czynności przeprowadzenia aukcji 

elektronicznej jako czynności która ma bezpośredni wpływ na wynik postępowania, osób 

pozos

tających  w  takich  stosunkach  z  jednym  z  wykonawców  ubiegającym  się  o 

udzielenie zamówienia, tj. Miejskimi Wodociągami i Oczyszczalnią sp. z o.o., które mogę 

budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:  

1.  O

dwołania  aukcji  elektronicznej  dla  wszystkich  pięciu  zadań  zaplanowanej  na  17 

stycznia 2019 r. 

Przeprowadzenia  aukcji  elektronicznej  w  terminie  późniejszym  za  pośrednictwem 

podmiotu,  co  do  którego  nie  będą  zachodziły  wątpliwości  co  do  jego  bezstronności 

i obiektywizmu. 

3.  {

z  ostrożności  procesowej}  Unieważnienia  aukcji  elektronicznej  i  unieważnienia  całego 

postępowania z uwagi na niemożliwą do usunięcia wadę postępowania. 


Ponadto  w  uzasadnieniu 

odwołania  podano  okoliczności  faktyczne  i  prawne,  które 

według Odwołującego uzasadniają wniesienie odwołania. 

stycznia  2020  r.  wpłynęło  do  Izby  pismo  Odwołującego,  w  którym  oświadczył, 

że wycofuje powyższe odwołanie i wnosi o zwrot 90% uiszczonego wpisu. 

W tych okolicznościach Izba zważyła, co następuje: 

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  pzp  odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli 

cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. 

Od

wołujący  skorzystał  z  przysługującego  mu  uprawnienia  i  skutecznie  wycofał 

uprzednio wniesione odwołanie, co nastąpiło przed otwarciem posiedzenia w tej sprawie. 

Z tych  względów  –  działając na  podstawie art.  187  ust.  8 oraz  art.  192 ust.  1 zd.  2 

ustaw

y Prawo zamówień publicznych – Izba umorzyła postępowanie odwoławcze. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 187 ust. 

8 zd. 2 ustawy pzp 

w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 15 marc

a 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodza

jów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U. 

z 2018 r. poz. 972)

, nakazując zwrot 90% procent uiszczonego wpisu. 


wiper-pixel