KIO 861/20 POSTANOWIENIE dnia 27 maja 2020 r.

Data: 25 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 861/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 27 maja 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie:  

Przewodniczący:        Jan Kuzawiński 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  27  maja  2020  r.  

w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  22 

kwietnia  2020  r. 

przez  wykonawcę  Mediguard  Technologies  Sp.  z  o.o.,  z  siedzibą  

w Warszawie przy ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez 

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-

803 Gdańsk,  

postanawia: 

1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazuje  zwrot  kwoty  13  500 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero 

groszy) 

z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy  Mediguard 

Technologies Sp. z o.o., ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa stanowiącej 90% uiszczonego 

od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (tekst  jednolity  Dz.U.  2019  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący: 

..………………….. 


Sygn. akt: KIO 861/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  COPERNICUS  Podmiot  Leczniczy  Sp.  z  o.o.,  ul.  Nowe  Ogrody  1-6,  80-

Gdańsk, 

prowadzi 

postępowanie 

udzielenie 

zamówienia 

publicznego  

w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na 

Zakup  sprzętu  do  telerehabilitacji  kardiologicznej 

(rehabilitacji hybrydowej) wraz z oprogramowaniem  -systemem telemedycznym. 

Ogłoszenie  

o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  21  lutego 

2020  roku,  pod  numerem  2020/S  037-087064

.  Postępowanie  prowadzone  jest  

z zastosowaniem przepisów właściwych dla zamówień o wartości powyżej kwot określonych 

w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.U.  2018  r.,  poz.  1986  ze  zm.)  zwanej  dalej  „ustawą 

Pzp”. 

Dnia  15.04.2020 

r.  Zamawiający  przekazał  wykonawcom  informację  o  wyborze  jako 

najkorzystniejszej oferty Silvermedia S.A. 

 W  dniu  22.04.2020  r.  wykonawca 

Mediguard  Technologies  Sp.  z  o.o.,  z  siedzibę  w 

Warszawie  przy  ul.  Post

ępu  15C,  02-676  Warszawa  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej odwołanie od ww. czyności, zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1)  art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 82 ust. 3 ustawy PZP poprzez brak odrzucenia oferty 

Silvermedia  S.A  w  sytuacji  gdy  tre

ść  oferty  Silvermedia  S.A  nie  spełnia  wymogów  SIWZ  

(w  zakresie  zaoferowanego  sprzętu  na  poz.  Zał.  1  B  poz.  1)  szczegółowo  opisanych 

 w 

uzasadnieniu  odwołania,  a  z  daleko  posuniętej  ostrożności  także  brak  wezwania 

Silvermedia  S.A  do  wyjaśnienia  treści  oferty  w  zakresie  zaoferowanego  sprzętu  na  poz.  1 

Aparat EKG, z czym Zamawiający naruszył także art. 87 ust. 1 ustawy PZP oraz art. 26 ust. 

3 ustawy PZP, a w rezultacie także art. 7 ust. 1 i 3 ustawy PZP, 

2)  art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP poprzez brak 

wykluczenia  Silvermedia  S.A  z  postępowania  ze  względu  na  fakt,  iż  Silvermedia  S.A  nie 

wykazał,  iż  spełnia  określone  w  zał.  1B/OPZ/  SIWZ  warunki  udziału  w  postępowaniu  

w  zakresie zdolności  technicznej  lub  zawodowej,  i  w  konsekwencji  zaniechanie odrzucenia 

oferty  Silvermedia  S.A.  z  daleko  posuniętej  ostrożności  także  zaniechania  wezwania 

Silvermedia  S.A  do 

wyjaśnień  i  uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających  spełnienie 

określonych w SIWZ warunków udziału w postępowaniu, czym Zamawiający naruszył także 

art. 26 ust. 3 ustawy PZP, 

Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 15 000,00 zł. 


Odwołujący  w  dniu  26.05.2020  roku,  przed  otwarciem rozprawy  przed  Krajową Izbą 

Odwoławczą, wniósł pismo zawierające oświadczenie, iż wycofuje wniesione odwołanie. 

Izba  wskazuje,  iż  Odwołujący  jest  gospodarzem  postępowania  odwoławczego  

i  złożenie  przez  niego  oświadczenia  o  cofnięciu  odwołania  niesie  daleko  idące  skutki  

w  postaci  obowiązku  zniesienia  tegoż  postępowania.  Zatem  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

zobligowana  jest  na  podstawie  art.  187  ust.  8  zdanie  drugie  ustawy  Pzp  do  umorzenia 

postępowania odwoławczego i wydania w tym przedmiocie postanowienia.  

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwzględniła  okoliczność,  iż  w  przypadku  cofnięcia  odwołania  przez  Odwołującego  przed 

otwarciem rozprawy odwołującemu zwraca się 90% wpisu na mocy przepisu art. 187 ust. 8 

zdanie  drugie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień  publicznych,  orzekając  

w  tym  zakres

ie  o  konieczności  zwrotu  kwoty  13  500  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy 

pięćset złotych zero groszy) z wpisu uiszczonego przez Odwołującego na rachunek Urzędu 

Zamówień Publicznych.  

Izba  orzekła  o  kosztach  postępowania  odwoławczego,  stosownie  do  art.  187  ust.  8 

Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 

r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

P

rzewodniczący:      ………………………   


wiper-pixel