KIO 860/20 POSTANOWIENIE dnia 5 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 860/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 5 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -    w składzie: 

Przewodniczący:     Małgorzata Rakowska 

wobec cofnięcia w dniu 4 maja 2020 r. przed otwarciem rozprawy odwołania wniesionego do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu 22 kwietnia 2020  r.  przez  wykonawcę  Asseco 

Data  Systems  Spółka  Akcyjna,  ul.  Podolska  21,  81-321  Gdynia  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez 

Uniwersytet  Przyrodniczy  we  Wrocławiu,  ul.  C.K.  Norwida  25, 

375 Wrocław 

postanawia:  

1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2.nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz   

wykonawcy 

Asseco  Data  Systems  Spółka  Akcyjna,  ul.  Podolska  21,  81-321  Gdynia 

kwoty 

13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 

90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198  a  i  198  b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (tj.:  Dz. 

U.  z  27  września  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. 

Przewodniczący:      ………............…… 


Sygn. akt: KIO 860/20 

U z a s a d n i e n i e 

Odwołujący, tj. wykonawca Asseco Data Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni 

w dniu 

4 maja 2020 r., tj. przed rozprawą, cofnął odwołanie wniesione do Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej w dniu 22 kwietnia 2020 r., wobec czynności zamawiającego, polegającej 

na  ustaleniu  treści  postanowień  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  oraz 

ogłoszenia o zamówieniu w  postępowaniu  w  sposób naruszający  ustawę Pzp,  zaniechania 

polegające na  nieprzekazaniu do  publikacji  lub  nieopublikowaniu  zmiany  treści  Specyfikacji 

Istotnych  Warunków  Zamówienia  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  sposób 

narusza

jący  ustawę  Pzp  oraz  zaniechaniu  przedłużenia  terminu  składania  ofert  o  czas 

niezbędny  na  wprowadzenie  zmian  w  ofertach  w  sposób  naruszający  ustawę  Pzp  w 

postępowaniu 

o  udzielenie  zamówienia  na  „

Dostawę,  wdrożenie  i  integrację  systemu 

platformy  usług  elektronicznych  w  Uniwersytecie  Przyrodniczym  we  Wrocławiu,  w 

Uniwersytecie  Medycznym  we  Wrocławiu  oraz  w  Akademii  Wychowania  Fizycznego  we 

Wrocławiu w ramach projektu „Platforma usług elektronicznych UPWr, UMW i AWF Wrocław 

- przyjazne e-uczelnie (numer referencyjny: RPDS.02.01.01-02-0039/17)" 

Ze  względu  na  fakt,  że  odwołanie  można  cofnąć  w  każdym  czasie  do  zamknięcia 

rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień  publicznych  (tj.:  Dz.  U.  z  27  września  2019  r.,  poz.  1843),  oznacza,  że 

postępowanie odwoławcze podlega umorzeniu.  

Dlatego też postanowiono jak w sentencji. 

Uwzględniając art. 187 ust. 8 zdanie 2 ustawy Pzp skład orzekający Izby postanowił zwrócić 

na  rzecz  odwołującego  90  %  kwoty  uiszczonego  wpisu,  tj.  jest  kwotę    13  500  zł  00  gr 

(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy). 

Prze

wodniczący:      ………........... 


wiper-pixel