KIO 859/20 POSTANOWIENIE dnia 3 lipca 2020 roku

Data: 20 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 859/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 3 lipca 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący: Ewa Sikorska 

Protokolant:         

Aldona Karpińska 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 lipca 2020 

roku w Warszawie odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  21  kwietnia  2020  roku  przez 

wykonawcę  P.S.,  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Gminę  Miejską  Tczew  –  Zakład 

Usług Komunalnych w Tczewie  

przy udziale 

wykonawców: 

1)  P.  M., 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

odwołującego, 

2)  S.  R., 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

postanawia  

1. umorzyć postępowanie odwoławcze

2.  nakazać  Urzędowi  Zamówień  Publicznych  zwrot  z  rachunku  bankowego  na  rzecz  P.S. 

kwoty  7  500 

zł  00  gr  (słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych)  stanowiącej  równowartość 

uiszczonego wpisu. 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

– Prawo zamówień 

publicznych ( Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843), na niniejsze postanowienie, w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia,  przysługuje  skarga,  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 859/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający – Gmina Miejska w Tczewie – Zakład Usług Komunalnych w Tczewie – 

prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  jest 

pełnienie  funkcji  Inżyniera  Kontraktu  dla  zadania  „Rozbudowa  węzła  integracyjnego  – 

przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (etap IV), budowa systemu tras rowerowych”. 

Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004  roku 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  roku,  poz.  1843),  zwanej  dalej 

ustawa P.z.p. 

W dniu 21 kwietnia 2020 roku wykonawca P. S. 

(dalej: odwołujący) wniósł odwołanie 

od czynności zamawiającego polegającej na wyboru oferty wykonawcy ATR S. R., u. Mikołaja 

Reja 16, 83-110 Tczew, jako najkorzystniejszej, 

zarzucając jej naruszenie przepisów mających 

istotny wpływ na wynik postępowania, tj. art. 24 ust. 1 pkt 12 oraz art. 7 ustawy P.z.p., poprzez 

wybór oferty wykonawcy wybranego, jako najkorzystniejszej wskutek błędnego uznania przez 

zamawiającego, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Wskazując na powyższe odwołujący wniósł o: 

1. uwzględnienie odwołania oraz 

a) 

nakazanie  unieważnienia  zaskarżonej  czynności  zamawiającego  polegającej 

na wyborze oferty wykonawcy wybranego, jako najkorzystniejszej, 

b) 

nakazanie zamawiającemu wykluczenia wykonawcy wybranego na podst. art. 

24  ust.  1  pkt  12  ustawy  P.z.p.  lub  ewentualnie  wezwania  wykonawcy  wybranego  do 

uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. 

c) 

rozpoznanie sprawy na rozpraw

ie, także w razie nieobecności odwołującego. 

Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego przystąpił wykonawca S. 

R. . 

Do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego przystąpił wykonawca P. M.  

W  odpowiedzi  na 

odwołanie  z  dnia  3  lipca  2020  roku  zamawiający  oświadczył,  że 

uwzględnia odwołanie w całości. 


Przystępujący  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  w  piśmie 

procesowym z dnia 3 lipca 2020 roku oświadczył, że nie wnosi sprzeciwu wobec uwzględnienia 

w całości przez zamawiającego zarzutów przedstawionych w odwołaniu. 

Izba zważyła, co następuje: 

Zgodnie z art. 186 ust. 3 ustawy P.z.p., jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, 

który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniesie  sprzeciwu  co  do 

uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba umarza postępowanie, 

a  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu,  zgodnie  z 

żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji. 

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Izba uwzględniła okoliczność, iż 

koszty  te  znoszą  się  wzajemnie  z  mocy  przepisu  art.  186  ust.  6  pkt  2  lit.  b  ustawy  P.z.p., 

orzekając  o  konieczności  zwrotu  kwoty  wpisu  uiszczonego  przez  odwołującego  się  na 

rachunek Urzędu Zamówień Publicznych.  

Przewodniczący: …………………………. 


wiper-pixel