KIO 858/20 WYROK dnia 24 czerwca 2020 r.

Data: 20 sierpnia 2020

sygn. akt: KIO 858/20 

WYROK 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Emil Kuriata 

Protokolant:   

Piotr Cegłowski 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  23  czerwca  2020  r.,  w  Warszawie, 

odwołania 

wniesionego  do  Pre

zesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  21  kwietnia  2020  r.  przez 

wykonawcę Informer Med sp. z o.o., ul. Winogrady 118; 61-626 Poznań w postępowaniu 

prowadzonym  przez 

zamawiającego  Samodzielny  Publiczny  Szpital  Kliniczny  nr  1  im. 

prof.  Tadeusza  Sokołowskiego  Pomorskiego  Uniwersytetu  Medycznego,  ul.  Unii 

Lubelskiej 1; 71-252 Szczecin, 

przy  udziale  wykonawcy  A.  A. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  AMED 

Biuro Techniczno-Handlowe A. A.

, ul. Umińskiego 3/8, 03-984 Warszawa, zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego, 

orzeka: 

1. Oddala 

odwołanie

2.  K

osztami  postępowania  obciąża  Informer  Med  sp.  z  o.o.,  ul.  Winogrady  118;  61-626 

Poznań i: 

2.1.  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  10  000  zł  00  gr 

(słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Informer  Med  sp.  

z o.o., ul. Winogrady 118; 61-

626 Poznań, tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza od Informer Med sp. z o.o., ul. Winogrady 118; 61-626 Poznań na rzecz 

Samodzielnego  Publicznego  Szpitala  Klinicznego  nr  1  im.  prof.  Tadeusza 

Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Unii Lubelskiej 1; 

71-252  Szczecin 

kwotę  4 479  zł  91  gr  (słownie:  cztery  tysiące  czterysta 

siedemdziesiąt  dziewięć  złotych,  dziewięćdziesiąt  jeden groszy)  stanowiącą koszty 

postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu  wynagrodzenia  pełnomocnika 

598,98 zł) oraz dojazdu na rozprawę (880,93 zł). 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Szczecinie. 

Przewodniczący: 

………………………… 


sygn. akt: KIO 858/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Samodzielny  Publiczny  Szpital  Kliniczny  nr  1  im.  prof.  Tadeusza 

Sokołowskiego  Pomorskiego  Uniwersytetu  Medycznego  w  Szczecinie,  prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  jest  „Budowa 

Centralnej Sterylizatorni SPSK 1 PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej nr 1, w formule 

„Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  

z dnia 9 marca 2020 r., pod nr 521188-N-2020. 

Dnia  16  kwietnia  2020  roku, 

zamawiający  poinformował  wykonawców  o  wyniku 

prowadzonego postępowania. 

Dnia  21  kwietnia  2020  roku  wykonawca  Informer  Med  sp.  z  o.o. 

(dalej  „Odwołujący”) 

wniósł  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  od  niezgodnych  z  przepisami 

ustawy czynności i zaniechań zamawiającego w postępowaniu, polegających na: 

wyborze  oferty  najkorzystniejszej  złożonej  przez  wykonawcę  AMED  BIURO 

TECHNICZNO  -  HANDLOWE  A.  A. 

(dalej  „AMED”)  pomimo,  że  oferta  podlega 

odrzuceniu  jako  niezgodna  z  treścią  s.i.w.z.,  a  także  wykonawca  ten  podlega 

wykluczeniu  w  związku  z  brakiem  wykazania  spełniania  warunków  udziału  

w postępowaniu, 

zaniechaniu  wykluczenia  wykonawcy  AMED  niespełniającego  warunków  udziału  

w postępowaniu, 

zaniechaniu odrzucenia oferty  AMED,  bowiem  jej  treść nie odpowiada treści  s.i.w.z., 

zawiera błędy w obliczeniu ceny, a jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, 

dokonaniu  poprawienia  treści  oferty  AMED  pomimo  braku  istnienia  przesłanek  do 

dokonania takiej czynności, 

5)  zaniechaniu dokonania wyboru oferty najkorz

ystniejszej złożonej przez odwołującego. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

1.  art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie wykluczenia wykonawcy AMED, 

który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, o którym 

mowa  w  pkt  12.2  ppkt  1  s.i.w.z.,  tj.:  poprzez  przedstawienie  dokumentu 

potwierdzającego,  że  wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  

w  zakresie prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia na  sumę 

gwarancyjną nie niższą niż: 3 500 000,00 zł, 

art.  26  ust.  3  w  związku  z  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp,  poprzez  dwukrotne 

zastosowanie  przedmiotowego  przepisu  i  umożliwienie  wykonawcy  AMED  ponowne 

przedłożenie zobowiązania podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunku 


udziału  w  postępowaniu,  o  którym  mowa  w  pkt  12.3  ppkt  3  lit.  a  i  b  s.i.w.z.,  a  tym 

samym  poprzez  zaniechanie  dokonania  wykluczenia  ww.  wykonawcy  z  udziału  

w postępowaniu w sytuacji braku spełniania przez niego ww. warunku, 

3.  art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, poprzez dokonanie poprawienia w ofercie wykonawcy 

AMED  oczywistej  omyłki  rachunkowej,  w  sytuacji,  gdy  brak  było  przesłanek  do 

zastosowania przedmiotowej instytucji, co doprowadziło do bezprawnej zmiany treści 

złożonej przez tego wykonawcę oferty, 

4.  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty AMED z uwagi 

na  okoliczność,  iż  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  w  zakresie  określenia  wartości  za  poszczególne  Etapy  realizacji 

zamówienia zgodnie z podziałem zawartym w pkt 8 Rozdziału II s.i.w.z., 

5.  art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, 

poprzez zaniechanie odrzucenia oferty AMED, której 

złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, 

6.  art. 91 ust. 1 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie dokonania wyboru 

oferty odwołującego pomimo, że jako jedyna spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

jej treść w pełni odpowiada wymaganiom zamawiającego zawartym w s.i.w.z., 

7.  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp, 

poprzez  prowadzenie  postępowania  w  sposób  uchybiający 

zasadom uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

W związku z powyższym odwołujący wniósł o: 

1)  merytoryczne rozpoznan

ie oraz uwzględnienie odwołania, 

unieważnienie czynności dokonania wyboru oferty wykonawcy AMED, 

nakazanie  zamawiającemu  ponowne  przeprowadzenie  badania  i  oceny  ofert,  

z  uwzględnieniem  odrzucenia oferty  AMED  na  podstawie art.  89  ust.  1 pkt  2  ustawy 

Pzp z uwagi na okoliczność, iż jej treść nie odpowiada treści s.i.w.z., art. 89 ust. 1 pkt 

3  ustawy  Pzp,  z  uwagi  na  to,  że  jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji,  

a  także  z  uwzględnieniem  wykluczenia  wykonawcy  AMED,  który  nie  wykazał 

spełniania warunku udziału w postępowaniu, 

nakazanie zamawiającemu dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez 

o

dwołującego. 

Interes odwołującego. 

Odwołujący  wskazał,  że  jest  legitymowany  do  wniesienia  odwołania  stosownie  do 

wymagań  wskazanych  w  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp,  jako  wykonawca  zainteresowany 

uzyskaniem  zamówienia.  Odwołujący  ma  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  i  może  ponieść 

szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów  pzp,  zatem  posiada 

legitymację  czynną  niezbędną  do  wniesienia  odwołania.  Odwołujący  jest  wykonawcą 

biorącym udział w postępowaniu, którego oferta nie została wybrana, pomimo że jest ofertą 

najkorzystniejszą.  Naruszenia  przepisów  ustawy  mogą  mieć  wpływ  na  udzielenie 


zamówienia,  a  zatem  (o  ile  Krajowa  Izba  Odwoławcza  potwierdzi  postawione  zarzuty) 

odwołanie - zgodnie z dyspozycją art. 192 ust. 2 ustawy Pzp - winno być uwzględnione. Tym 

samym  o

dwołujący  poniesie  szkodę  polegającą  na  utracie  korzyści  związanych  

z zamówieniem. 

Odwołujący  wskazał,  iż  zamawiający  dla  przedmiotowego  postępowania  określił  m.in., 

warunek  udziału  w  zakresie  zdolności  finansowej  i  ekonomicznej  poprzez  „przedstawienie 

dokumentu  potwierdzającego,  że  wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną nie niższą niż: 3 500 000,00 zł” - vide pkt 12.2 ppkt 1 s.i.w.z. 

Wykonawca  AMED  na  wezwanie  zamawiającego,  w  trybie  art.  26  ust.  2  ustawy  Pzp, 

przedłożył dokument w postaci Wnioskopolisa Inter Partner wraz z aneksem. 

Zgodnie  z  treścią  ww.  polisy  ochroną  ubezpieczeniową  objęto  następujące  rodzaje 

działalności wykonywane przez wykonawcę AMED, tj.: 

1.  33.12 Naprawa i konserwacja maszyn, 

33.14 Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, 

33.20 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 

46.46 Sprzedaż hurtowa wyr. Farmaceutycznych i medycznych, 

46.69 Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń. 

W  powyższym  wykazie  brak  jest  wykonywania  działalności  gospodarczej  w  zakresie 

jakichkolwiek  robót  budowlanych.  Oznacza  to,  że  wykonawca  ten  nie  posiada  na  dzień 

składania  ofert  dokumentu  potwierdzającego,  że  wykonawca  jest  ubezpieczony  od 

od

powiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż: 3 500 000,00 zł. 

Zdaniem  odwołującego,  nie  ulega  wątpliwości,  że  przedmiotem  niniejszego  zamówienia 

są  roboty  budowlane.  Przede  wszystkim  zamawiający  prowadząc  niniejsze  postępowanie 

zadecydował,  że  będzie  ono  realizowane  na  podstawie  przepisów  właściwych  dla  jednego  

z trzech rodzajów zamówień, tj.: robót budowlanych. 

W  związku  z  powyższym,  wykonawcy  w  ramach  przedmiotowego  postępowania  

o  udzielenie  zamówienia  zobowiązani  byli  do  wykazania  posiadania  ubezpieczenia  od 

odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem 

zamówienia  ,  który  stanowi  wykonanie  wyżej  przedstawionych  robót  budowlanych.  Tym 

samym  ubezpieczenie  OC  powinno  odnosić  się  do  realizacji  przez  wykonawcę  robót 

budowlanych  jako  wykonywanego  rodzaju  działalności  gospodarczej.  Oznacza  to,  

że  posiadanie  ubezpieczenia  w  zakresie  prowadzonej  sprzedaży  maszyn  lub  świadczenia 

usług  ich  naprawy  nie  może  spełniać  wymagań  postawionych  przez  zamawiającego  dla 

niniejszego  postępowania.  Celem  przedłożenia  polisy  jest  sprawdzenie  zdolności 


ekonomicznej  i  finansowej  wykonawcy  pod  kątem  zdolności  poniesienia  określonych 

kosztów w celu uzyskania ubezpieczenia (por. wyrok KIO z dnia 18 stycznia 2012 r.); a także 

zdolności  wykonawcy  do  ubezpieczenia  własnej  działalności  na  żądaną  przez 

zamawiającego  sumę  i  możliwości  uzyskania  ubezpieczenia  (ubezpieczyciel  weryfikuje  

w  takich  sytuacjach  dany  podmi

ot  zamierzający  zawrzeć  umowę  ubezpieczenia  pod 

względem  jego  wiarygodności,  uczciwości  gospodarczej  oraz  możliwości  zapłaty  składek 

(tak: wyrok SO we Wrocławiu z dnia 14 lipca 2011 r., X Ga 213/11). 

Brak  objęciem  ubezpieczenia  działalności  polegającej  na  wykonywaniu  robót 

budowlanych ma swoje konsekwencje w wysokości składki. Odwołujący wystąpił do jednego 

z ubezpieczycieli działających na rynku o przygotowanie symulacji kształtowania się składki 

OC  za  polisę  obejmującą  wymienione  przez  AMED  rodzaje  działalności  wraz  

z  prowadzeniem  działalności  w  zakresie  realizacji  robót  budowlanych  oraz  bez  takiej 

działalności  dla  sumy  ubezpieczenia  2  mln  zł.  W  pierwszym  wariancie  wysokość  składki 

wynosi 12 404,46 zł, w drugim wynosi 4 785,82 zł. 

Powyższe,  obrazuje  znaczną  różnicę  (prawie  trzykrotną)  w  koszcie  zawarcia  umowy 

ubezpieczenia uwzględniającej działalność w zakresie robót budowlanych. 

Odwołujący  podniósł,  iż  w  wyniku  wezwania  do  przedłożenia  -  w  trybie  art.  26  ust.  2 

ustawy  Pzp  - 

aktualnych  na  dzień  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających 

okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  ustawy  Pzp  wykonawca  AMED  przedłożył 

wykaz  osób  (według  wzoru  zamawiającego  nr  6).  Wymienione  przez  tego  wykonawcę 

wszystkie  osoby  w  przedłożonych  wykazach  stanowiły  potencjał  podmiotu  trzeciego. 

Pomimo, że wykonawca AMED jednoznacznie wskazał, że w całości ten warunek spełnia za 

pomocą  potencjału  podmiotu  trzeciego  to  nie  załączył  jakichkolwiek  dokumentów 

potwierdzających te okoliczności (w szczególności brak zobowiązania podmiotu trzeciego). 

Zamawiający pismem z dnia 30 marca 2020 r. stosując art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wezwał 

wykonawcę  do  uzupełnienia  dokumentów  poprzez  przedłożenie  zobowiązania  podmiotu: 

Architekt Studio - lIp Business Consulting B. K. 

oraz Zakład Techniczno - Budowlany M.J. B. 

sp.j. 

Wykonawca  złożył  wymagane  dokumenty,  tzn.  zobowiązania  powyżej  wymienionych 

podmiotów.  Oba  zobowiązania  są  identyczne  w  swej  treści,  za  wyjątkiem  oczywiście  nazw 

podmiotów udostępniających potencjał. Jednocześnie, z treści tych dokumentów nie sposób 

wywieść,  że  udostępniony  potencjał  dotyczy  osób  jakimi  będzie  dysponuje  wykonawca,  

o których  mowa  w  wykazie  osób.  Przeciwnie,  w  pkt  2  obu  zobowiązań  wskazano:  „sposób 

wykorzystania  moich  zasobów  poprzez  Wykonawcę  przy  wykonywaniu  zamówienia: 

Podwykonawstwo”


W  ocenie  odwołującego,  analiza  treści  obu  zobowiązań  prowadzi  do  jednoznacznego  

i bezsprzecznego wniosku, a mianowicie wykonawca nie wykazał, że realizując zamówienie 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Podmioty na zdolności, których 

powołuje się wykonawca oświadczyli bowiem, że będą uczestniczyć w realizacji zamówienia 

jako  podwykonawcy.  Natomiast,  warunek  udziału  dotyczy  posiadania  odpowiedniego 

potencjału  kadrowego  w  postaci  osób  posiadających  stosowne  uprawnienia  oraz  zdolnych 

do  realizacji  zamówienia.  W  tym  zakresie,  przedstawione  zobowiązania  nie  obejmują  

w  ogóle  udostępnienia  osób,  a  w  szczególności  tych  konkretnych  wskazanych  w  wykazie 

osób  przez  wykonawcę.  Błąd  wykonawcy  jest  zarówno  dla  odwołującego,  jak  

i zamawiającego oczywisty i bezsprzeczny. Zamawiający bowiem pismem z dnia 10 kwietnia 

2020  r.  ponownie  wezwał  wykonawcę  do  uzupełnienia  dokumentów  stosując  ponownie 

instytucję zawartą w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. W piśmie zamawiający wprost wskazuje, że: 

„w  oparciu  o  art.  26  ust.  3  (...)  wzywa  do  przedłożenia  dokumentów  wykazujących 

dysponowanie  przez  wykonawcę  osobami  przewidzianymi  do  realizacji  zamówienia  innymi 

niż  Pani  mgr  inż.  B.  K.  i  Pan  mgr  inż.  M.  B.,  tj.  dysponowania  pozostałymi  osobami  z 

załącznika nr 6”, 

„z  dotychczas  przedłożonych  dokumentów  (zobowiązania  podmiotu  trzeciego  z  dnia 

r.) przez Panią B. K. - lIp Business Consulting i Pana M. B. Zakład Techniczno - 

Budowlany M.J. B. sp. j. nie wynika aby w dyspozycji tych pod

miotów były ww. osoby”

Wykonawca w odpowiedzi przedłożył „oświadczenia” podmiotów trzecich. Przedstawione 

dokumenty jednak  nie  mogły  zostać  ocenione przez  zamawiającego,  z  uwagi  na  powyższe 

naruszenie  art.  26  ust.  3  w  zakresie  ponownego  (dwukrotnego)  wezw

ania  do  uzupełnienia 

tego samego dokumentu. 

Jednocześnie, nawet gdyby uznać, że zostały one złożone w sposób prawidłowy to i tak 

nie spełniałyby  warunku udziału  w  postępowaniu.  Zgodnie bowiem  z  treścią art.  22a  ust.  2 

ustawy Pzp wykonawca, który polega na  zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić  zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował  niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  realizacji  zamówienia. 

Natomiast,  oświadczenia  te  nie  wskazują  na  jakiekolwiek  „oddanie”  swoich  zasobów 

wykonawcy  AMED,  przeciwnie  podmiot  je  składający  oświadczył  jedynie,  że  zatrudnia 

wskazane osoby na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. 

Wobec  powyższego,  odwołujący  wskazał,  że  spór  jaki  został  podniesiony  poprzez 

niniejsze  odwołanie  nie  dotyczy  w  istocie  oceny  złożonego  przez  wykonawcę  AMED 

zobowiązania  dwóch  podmiotów,  bowiem  zarówno  odwołujący,  jak  i  zamawiający  oceniają 

treść  tych dokumentów  jednoznacznie  -  dokumenty  te nie potwierdzają spełniania  warunku 

udziału  w  postępowaniu.  Natomiast,  przedmiotem  zarzutu  jest  czynność  zamawiającego, 


który zastosował instytucję uzupełnienia dokumentów, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy 

Pzp  dwukrotnie  w  zakresie  tego  samego  dokumentu  i  błędu.  Pierwszy  raz  zamawiający 

wezwał  wykonawcę  AMED  do  złożenia  ww.  dokumentu  w  sytuacji,  w  ogóle  jego  braku  

w  złożonych  dokumentach  oraz  ponownie  w  sytuacji,  stwierdzenia  przez  zamawiającego  

o  w

adliwości  tego  dokumentu  i  braku  potwierdzenia  spełniania  warunku  udziału  

w  postępowaniu.  Zdaniem  odwołującego,  zamawiający  pomijając  jakiekolwiek  wytyczne 

wynikające  z  przepisu  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  wzywał  wykonawcę  „aż  do  skutku”. 

Zachowanie takie n

aruszenia jednocześnie fundamentalne zasady, o których mowa w art. 7 

ust.  1  ustawy  Pzp  w  zakresie  zachowania  uczciwej  konkurencji  pomiędzy  podmiotami 

ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, jak również narusza zasadę równego traktowania 

wykonawców. 

Odwołujący  podniósł,  iż  zamawiający  pismem  z  dnia  27  marca  2020  r.  poinformował 

wykonawcę AMED, że dokonał poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej na podstawie art. 

87  ust.  2  pkt  2  ustawy  Pzp.  W  związku  z  tym,  zamawiający  zmienił  w  całości  treść  oferty 

odnosz

ącą się do wartości (cen) za wykonanie wszystkich Etapów określonych w Rozdziale 

II  OPZ  pkt  8  s.i.w.z. 

oraz  treści  załącznika  nr  1  do  s.i.w.z.  (Rozdział  III)  oraz  projekcie 

umowy. 

Czynność ta jest oczywiście wadliwa i w sposób rażący naruszenia przepis art. 87 

ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 i inne, a co za tym idzie niedopuszczalna. 

Wykonawca  AMED  złożył  ofertę,  która  nie  uwzględniała  ww.  podziałów  zamawiającego. 

Wykonawca  ten  bowiem  skalkulował  ceny  za  poszczególne  Etapy  z  przekroczeniem 

maksymalny

ch limitów dla Etapu I i Etapu II. 

Z  niewiadomych  przyczyn,  zamawiający  uznał,  że  wykonawca  ten  popełnił  błąd 

rachunkowy,  i  to  oczywisty.  Z  takim  stanowiskiem  nie  sposób  się  zgodzić.  Odwołujący 

wskazuje,  że  w  tym  przypadku  nie  występuje  jakikolwiek  błąd  rachunkowy,  a  więc  błąd 

matematyczny polegający na pomyłce w wyniku działania arytmetycznego. 

Wskazane  w  PFU 

zakresy  prac,  robót,  dostaw,  usług  itp.  stanowiły  dane  wyjściowe  do 

oszacowania kosztów, a w konsekwencji ustalenia ceny za ich wykonanie. Następnie suma 

cen za poszczególne Etapy stanowiła łączną wartość oferty. W związku z tym, zamawiający 

nie może dokonywać jakichkolwiek zmian przyjmując za wyjściową cenę łączną oferty i na tej 

podstawie „dopasować” ceny poszczególnych etapów. Działanie takie jest niedopuszczalne, 

bowiem  zamawiający  zmienił  w  całości  ofertę  wykonawcy,  nie  mając  nawet  jakiejkolwiek 

wiedzy w jaki sposób została ona skalkulowana. Nadto, działanie zamawiającego, jakkolwiek 

pozbawione  podstaw  prawnych,  należy  uznać  również  za  nielogiczne  i  pozbawione  sensu, 

bowiem  żaden  wykonawca  nie  rozpoczyna  kalkulacji  ceny  jakiejkolwiek  inwestycji,  zadania 

itp.  od  łącznej  ceny.  Przeciwnie  wycenie  podlegają  konkretne  elementy  prac,  koszty 

robocizny,  koszty  materiałów,  koszty  usług  dodatkowych,  ubezpieczenie,  koszty  obsługi 

prawnej i wiele innych czynników, która następnie składają się na cenę łączną oferty. 


Wobec  powyższego,  nie  może  w  żaden  sposób  uznać,  w  którym  momencie  i  na  jakim 

etapie  doszło  do  omyłki  rachunkowej  w  ofercie  AMED.  Z  prostego  powodu,  bowiem 

jakiejkolwiek omyłki w działaniach arytmetycznych w tej ofercie nie ma. 

ocenie  odwołującego,  wielowariantowość  możliwości  poprawienia  domniemanej 

oczywistej  omyłki  rachunkowej  powoduje,  iż  zamawiający  nie  miał  możliwości 

samodzielnego 

ustalenia 

sp

osobu  poprawienia  błędów  w  ofercie  wykonawcy  

i  doprowadzenia  jej  do  zgodności  z  wymaganiami  s.i.w.z.  Z  kolei,  jakiekolwiek  wyjaśnienia  

w  tym  zakresie  udzielane  przez  w

ykonawcę,  oznaczałyby  prowadzenie  niedopuszczalnych  

w  świetle  art.  87  ust.  1  Pzp  negocjacji  treści  złożonej  oferty  w  zakresie  istotnego  jej 

elementu,  jakim  jest  cena  oferty  w

ykonawcy.  Powyższe,  jednoznacznie  potwierdza  zatem 

brak możliwości poprawienia niezgodności z s.i.w.z. oferty AMED, a tym samym - przesądza 

o konieczności jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

Zdaniem  odwołującego,  treść  oferty  wykonawcy  AMED  jest  niezgodna  z  treścią  s.i.w.z.  

w zakresie obowiązku dokonania wyceny oferty według wymagań zamawiającego zawartych 

w  Rozdziale  II  OPZ  pkt  8  s.i.w.z. 

oraz  treści  załącznika  nr  1  do  s.i.w.z.  (Rozdział  III)  oraz  

w  umowie, 

załącznik  nr  8  §  4  ust.  9  i  10.  Oferta  wykonawcy  AMED  nie  uwzględnia  ww. 

wytycznych w zakresie wyceny: Etapu I i Etapu II. 

Cena wykonawcy AMED dla Etapu I stanowi 2,284% wartości całej inwestycji, dla Etapu II 

stanowi  49,927%  wartości  całej  inwestycji.  W  związku  z  tym,  bezsprzecznie  treść  oferty 

wykonawcy  AMED  nie  odpowiada  treści  s.i.w.z.  Zarówno  cena  Etapu  I,  jak  i  cena  Etapu  II 

przekraczają  przyjęte  przez  zamawiającego  wartości.  Tym  samym  zamawiający 

zobowiązany  jest  do  odrzucenia  oferty  ww.  wykonawcy  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2 

ustawy Pzp. 

Odwołujący  wskazał,  iż  naruszenie  ww.  zasad kalkulacji  oferty  przez  wykonawcę AMED 

powoduje,  że  złożone  oferty  z  zawyżoną  ceną  za  pierwsze  dwa  Etapu  robót,  tj.  z  ceną 

wynagrodzenia wyższą za niektóre pozycje i odpowiednio niższą - za pozostałe, niż podane 

przez  zamawiającego  maksymalne  wartości,  stanowią  czyn  nieuczciwej  konkurencji  

w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  co  stanowi  naruszenie 

obowiązku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający 

zachowanie  uczciwej  konkurencji  oraz  równe  traktowanie  wykonawców  oraz  skutkuje 

zaniechaniem  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  na  podstawie  zasad  badania  i  oceny  ofert 

przewidzianych  w  s.i.w.z.,  tj.  zgodnie  z  przepisami  ustawy  Pzp.  Gdyby  z

amawiający  ww. 

limitów wynagrodzenia nie wprowadzał, to wykonawcy nie byliby ww. zasadami ograniczeni 

(związani)  co  do  zasad  kalkulowania  wartości  ofert.  W  efekcie  wysokość  kwotowa  dla 

poszczególnych  Etapów  złożonych  ofert  byłaby  z  całą  pewnością  inna.  A  przy  tym  inna 


(niższa)  byłaby  łączna  wartość  oferty  złożonej  przez  odwołującego.  Wynika  to  z  bardzo 

prostego  powodu,  wykonawca,  który  otrzyma  większą  część  wynagrodzenia  wcześniej  niż 

wynika to z przyjętych ram przez zamawiającego nie musi ponosić szeregu różnych kosztów 

w  celu  zagwarantowania  finansowania  całej  inwestycji.  Wykonawca  przy  tak  złożonej 

inwestycji  i  rozciągniętej  w  czasie  musi,  bowiem  wliczyć  wartość  kosztów  związanych  

z  zarządzaniem  przepływami  finansowymi,  kosztów  zakupu  materiałów,  kosztów  zapłaty 

wynagrodzeń  podwykonawców  i  ich  dostawców,  jak  również  kosztów  obsługi  finansowej 

przez  np.  banki  itp.  Okoliczności  te,  wydaje  się  nie  wymagają  większego  dowodzenia, 

bo

wiem  każda  osoba  posiadająca  odpowiednie  doświadczenie  życiowe  posiada  wiedzę  

o tego typu mechanizmach związanych z realizowaniem tego typu inwestycji. 

Mając  zatem  na  uwadze  powyższe,  różnica  pomiędzy  ofertami,  która  wynosi  3,55% 

nabiera  stosownego  znacze

nia.  Odwołujący,  gdyby  nie  zastosował  się  do  zaleceń 

zamawiającego i skalkulowałby ofertę według własnych wytycznych, mógłby obniżyć łączną 

wartość oferty o więcej niż ww. różnica. Wówczas jego oferta byłaby korzystniejsza. 

Działanie  wykonawcy,  można  zatem  określić  jako  pewnego  rodzaju  niedozwolona 

inżynieria  finansowa,  nie  ulega  bowiem  wątpliwości,  że  zgodnie  z  s.i.w.z.,  poszczególne 

etapy  robót  następują  w  relacji  pomiędzy  sobą,  która  wynika  z  technologii  wykonywania 

robót,  wchodzących  w  przedmiot  zamówienia.  Zatem  nieprzestrzeganie  zastrzeżenia 

zamawiającego  co  do  wartości  wynagrodzenia  za  poszczególne  Etapy  (zakresy  prac) 

prowadzi 

do możliwości zawyżenia wartości wynagrodzenia za ww. prace w celu uzyskania 

środków na finansowanie dalszych robót budowlanych (prefinansowania). 

Dowolne  ustalanie  wartości  wynagrodzenia  za  określone,  wcześniej  wykonywane  roboty 

prowadzić  więc  może  do  sytuacji,  w  której  zamawiający  spełniałby  świadczenie  pieniężne 

(finansowe), którego ekwiwalentem nie byłoby odpowiadające mu świadczenie niepieniężne 

(rzeczowe)  w  postaci  uzyskanego  w  zamian  za  wynagrodzenie  zakresu  i  przedmiotu 

wykonanych robót. Zamawiający przyjął i narzucił wykonawcom określone ramy wartościowe 

wynagrodzenia  za  poszczególne  roboty,  a  zatem  sam  pozostaje  także  ww.  zastrzeżeniem 

związany  w  toku  badania  i  oceny  ofert.  Odstąpienie  od  tych  zasad  świadczy  o  braku 

równego podejścia do wykonawców i preferuje jednych wykonawców nad innymi, w sposób 

wpływający na konkurencyjność ofert. 

Takie  postępowanie  w  sposób  oczywisty,  daje  konkurentowi  możliwość  uzyskania 

przewagi konkurencyjnej,  a  zatem  prowadzi  do  naruszenia  art.  89  ust.  1 pkt  3  ustawy  Pzp. 

Wbrew  bowiem  zastrzeżeniu  zawartemu  w  s.i.w.z.,  zamawiający  zapłaci  za  poszczególne 

roboty, więcej niż wskazano w przyjętych w s.i.w.z. zastrzeżeniach. W efekcie powyższego 

czynu nieuczciwej konkurencji konkurencyjny wykonawca uzyskał przewagę, bowiem dalsze 

jego  świadczenia  umowne  zostaną  prefinansowane  przez  zamawiającego  poprzez 

nadpłacenie za ww. roboty kwoty wyższej od zastrzeżonej w s.i.w.z., jako maksymalnej. 


Zamawiający  złożył  pisemną  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  wniósł  o  oddalenie 

odwołania. 

Do  postępowania  odwoławczego  –  po  stronie  zamawiającego  skuteczne  przystąpienie 

zgłosił wykonawca AMED, który złożył pismo procesowe, wnioskując o oddalenie odwołania. 

Izba ustaliła i zważyła, co następuje. 

Izba stwierdziła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których stanowi 

przepis art. 189 ust. 2 ustawy - 

Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

z  zastosowaniem  przepisów  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wymaganych  przy 

procedurze,  której  wartość  szacunkowa  zamówienia  nie  przekracza  kwot  określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustaw

y Prawo zamówień publicznych. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  odwołujący  posiada  interes  w  uzyskaniu 

przedmiotowego  zamówienia,  kwalifikowanego  możliwością  poniesienia  szkody  w  wyniku 

naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów  ustawy,  o  których  mowa  w  art.  179  ust.  1 

ustawy - 

Prawo zamówień publicznych, co uprawniało go do złożenia odwołania. 

Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia  i  stanowiska 

stron, 

oraz 

uczestnika  postępowania  odwoławczego,  złożone  w  pismach 

procesowych, jak też podczas rozprawy Izba stwierdziła, iż odwołanie nie zasługuje na 

uwzględnienie. 

W  ocenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  zarzuty  odwołującego  są  bezzasadne.  Izba  

w  całości  podziela stanowiska zamawiającego  i przystępującego  przedstawione w  pismach 

procesowych oraz ustnie na rozprawie. 

Odnosząc się zaś szczegółowo w zakresie zarzutów podnoszonych przez odwołującego, 

Izba stwierdziła, co następuje. 

1.  Zarzut 

dotyczący  naruszenia  przepisu  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp,  poprzez 

zaniechanie wykluczenia wykonawcy AMED, który nie wykazał spełniania warunków udziału 

w  postępowaniu  w  zakresie,  o  którym  mowa  w  pkt  12.2  ppkt  1  s.i.w.z.  (polisa  OC),  Izba 

uznała za bezzasadny. 

Wskazać  bowiem  należy,  iż  odwołujący  błędnie  wywodzi,  że  zakres  ubezpieczenia 

odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu  prowadzonej  działalności  gospodarczej  winien  być  de 

facto  t

ożsamy  z  przedmiotem  zamówienia,  a  przynajmniej  zgodny  z  zakresem  zamówienia 

obejmującym  roboty  budowlane.  Powyższe  założenie  jest  błędne,  ponieważ  taka 


interpretacja  nie  wynika z  treści  s.i.w.z.  i  nie  znajduje  oparcia  w  przepisach  prawa.  Należy 

podkreślić,  że  §2  ust.  2  pkt  4  rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.  

w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  1126),  stanowi  podstawę 

sformułowanego  przez  zamawiającego  żądania  w  s.i.w.z.  w  tym  przedmiocie,  które  odnosi 

się  do  działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia.  Zgodnie  z  utrwalonym 

stanowiskiem przedstawianym w doktrynie i orzecznictwie, zakres ubezpieczenia winien być 

związany  z  przedmiotem  zamówienia,  a  nie  tożsamy  (identyczny,  niczym  się  nie  różniący, 

taki  sam)  z  przedmiotem  zamówienia.  Należy  również  zwrócić  uwagę  na  istotny  aspekt 

związany  z  tą  kwestią,  a  mianowicie  fakt,  iż  przystępujący  jest  wykonawcą,  który  efekt 

gospodarczy  osiąga  przez  sprzedaż  maszyn  i  urządzeń  medycznych.  Trudno  zatem 

wymagać, aby zakres polisy ubezpieczeniowej obejmował również te roboty, które  de facto 

przez  tego  wykonawcę  nie  są  świadczone  (w  tym  postępowaniu  roboty  budowlane  zostały 

przewidziane przez przystępującego w ramach podwykonawstwa przez podmiot użyczający 

swoje  zasoby  przystępującemu).  Skoro  zatem  zamawiający,  w  treści  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia  nie  postawił  szczegółowych  wymagań  odnośnie  podwykonawców,  

to  nie  można  następnie  konsekwencjami  obciążać  wykonawcy.  Istotnym  również,  z  punktu 

widzenia  oceny  złożonej  polisy  jest  okoliczność,  iż  ponad  50%  (dokładnie  51%)  wartości 

ceny ofertowej to dostawa, montaż wyposażenia technologicznego, rozruch i szkolenia, czyli 

przedmiotu  zgodnego  z  zakresem  prowadzonej  przez  przystępującego  działalności 

gospodarczej. 

Biorąc  powyższe  pod  uwagę,  w  ocenie  Izby  nie  zachodziła  przesłanka  do  wykluczenia 

przystępującego  z  przedmiotowego  postępowania.  Jedynie  na  marginesie  Izba  wskazuje,  

że  odwołujący  postawił  zarzut  najdalej  idący  w  swoich  konsekwencjach  dla  wykonawcy, 

pomijając, iż w tym zakresie, w sytuacji wystąpienia wątpliwości po stronie zamawiającego, 

zobowiązany byłby on, w pierwszej kolejności, do zastosowania trybu z art. 26 ust. 3 ustawy 

Pzp,  a dopiero  negatywna  ocena  złożonych dokumentów  mogłaby  prowadzić  do  czynności 

wykluczenia przystępującego z postępowania.  

Zarzut dotyczący naruszenia przepisu art. 26 ust. 3 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12 

ustawy  Pzp, 

poprzez  dwukrotne  zastosowanie  przedmiotowego  przepisu  i  umożliwienie 

wykonawcy  AMED  ponowne  przedłożenie  zobowiązania  podmiotu  trzeciego  w  celu 

wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 12.3 ppkt 3 lit. 

a  i  b  s.i.w.z.,  a  tym  samym  poprzez  zaniechanie  dokonania  wykluczenia  ww.  wykonawcy  

z udziału w postępowaniu w sytuacji braku spełniania przez niego ww. warunku, Izba uznała 

za bezzasadny. 

Izba wskazuje, że zamawiający nie określił w s.i.w.z., że zobowiązanie podmiotu trzeciego 

do  udostępnienia  zasobów  wykonawca  powinien  złożyć  wraz  z  ofertą  (pkt  6.2.  oraz  pkt 


12.5.).  Zgodnie  z  pkt  6.1.3. 

„Zamawiający  żąda  od  wykonawcy  zamieszczenia  informacji  

o podwykonawcach w oświadczeniu - załącznik nr 3 do s.i.w.z., któremu zamierza powierzyć 

wykonanie  części  zamówienia,  a  który  nie  jest  podmiotem,  na  którego  zdolnościach  lub 

sytuacji  wykonawca  polega  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ustawy”.  Przystępujący 

sporządził  ofertę  zgodnie  z  wymaganiami  zamawiającego  i  z  uwagi  na  to,  iż  z  żadnego 

miejsca  s.i.w.z. 

nie  wynikało,  że  zobowiązanie  podmiotu  trzeciego  ma  być  złożone  przez 

wykonawcę  wraz  z  ofertą,  przystępujący  nie  złożył  go  wraz  z  ofertą.  W  pkt  12.2  ppkt  3 

z

amawiający określił, że „Celem wstępnego potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego 

sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej,  Wykonawca  zobowiązany  jest  złożyć  wraz  z  ofertą 

oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  według  wzoru  stanowiącego 

załącznik  nr  2  do  SIWZ".  Z  kolei  zgodnie  z  pkt  12.3  ppkt  4  „4.  Celem  wstępnego 

potwierdzenia  spełniania  warunku  dotyczącego  zdolności  technicznej  lub  zawodowej, 

Wykonawca  zobowiązany  jest  złożyć  wraz  z  ofertą  oświadczenie  o  spełnianiu  warunków 

udziału  w  postępowaniu  według  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  2  do  SIWZ".  Natomiast  

w  pkt  12.5 

„Ponadto  Zamawiający  żąda  od  Wykonawców  przedłożenia  wraz  z  ofertą:  

1) Przedstawienia oświadczenia o udziale lub braku udziału podwykonawców przy realizacji 

przedmiotu zamówienia, o którym mowa w Załączniku nr 1 do SIWZ"

Takiego  zastrzeżenia  lub  wymagania  nie  poczyniono  w  odniesieniu  do  zobowiązania 

podmiotu trzeciego. 

Z uwagi na to, że zamawiający nie określił w  s.i.w.z., że zobowiązanie 

podmiotu  trzeciego  ma  być  złożone  wraz  z  ofertą,  przystępujący  nie  był  zobowiązany  do 

złożenia  go  w  tym  czasie.  Zgodnie  z  s.i.w.z.,  przystępujący  wraz  z  ofertą  złożył  stosowne 

dokumenty  potwierdzające  udział  podwykonawców  przy  realizacji  przedmiotowego 

zam

ówienia  -  załącznik  nr  2  i  3  do  s.i.w.z.  oraz  zgodnie  z  załącznikiem  nr  7  podał  jakie 

części zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom. 

Zdaniem  Izby,  z

amawiający  nie naruszył  przepisu art.  26  ust.  3 ustawy  Pzp,  w  zakresie 

jednokrotności  wezwania do  uzupełnienia,  ponieważ  oba wezwania  zamawiającego (z  dnia 

30  marca  2020  r.  i  z 

dnia  10  kwietnia  2020  r.)  dotyczyły  innych  dokumentów,  co  wynika 

wprost z treści wezwań. 

W wezwaniu z dnia 30 marca 2020 r. z

amawiający wskazał, że: 

„W  oparciu  o  art.  26  ust.  3  ustawy  z  dnia  29.01.2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych 

Zamawiający  wzywa  do  złożenia  zobowiązania  podmiotu  trzeciego  (podwykonawców 

wskazanych  w  oświadczeniu  wykonawcy  dotyczącym  spełnienia  warunków  udziału  

w  postępowaniu  tj.  Pani  (…)  oraz  Pana  (…)  albo  innego  dokumentu,  służące  wykazaniu 

udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a 

ust.  1  ustawy  Pzp,  w  celu  dokonania  wstępnej  oceny  spełnienia  warunków  udziału  

w postępowaniu”

Z kolei w wezwaniu z dnia 10 kwietnia 2020 r. z

amawiający wskazał, że: 


„W  oparciu  o  art.  26  ust.  3  ustawy  z  dnia  29.01.2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych 

Zamawiający  wzywa  do  przedłożenia  dokumentów  wykazujących  dysponowanie  przez 

Wykonawcę osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia innymi niż Pani (…) i Pan (…) 

tj.  dysponowania  pozostałymi  osobami  z  załącznika  nr  6  do  SIWZ  -  wykaz  osób 

uczestniczących w realizacji zamówienia (złożonego w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 

26 ust. 2 ustawy Pzp (…).”

Zdaniem Izby, j

ak wynika z powyższego, w pierwszym wezwaniu zamawiający wezwał do 

złożenia  zobowiązania  podmiotu  trzeciego  Pani  (…)  oraz  Pana  (…).  Z  uwagi  na  to,  

że  zamawiający  zinterpretował  treść  zobowiązań  podmiotów  trzecich  z  dnia  23.03.2020  r.  

w sposób, który pozostawiał dalsze wątpliwości, uznając że z zobowiązań nie wynika, żeby 

do dyspozycji wykonawcy zostały oddane inne osoby  niż Pani (…) i Pan (…), skierował do 

p

rzystępującego wezwanie z dnia 10 kwietnia 2020 r. 

Biorąc  pod  uwagę  całokształt  dokumentacji  zgromadzonej  w  sprawie,  Izba  stwierdziła,  

że po pierwsze zakres wezwań zamawiającego był różny, odnosił się do innych okoliczności, 

a po drugie odczytując łącznie zobowiązania z wykazem osób i wskazanym tam sposobem 

udostępnienia zasobów, jasno wynikało, że podmiot udostępni zasoby m.in. w postaci kadry, 

czyli  osób  niezbędnych  do  realizacji  tego  zamówienia,  o  których  mowa  w  warunku  udziału  

w postępowaniu. W ocenie Izby, sformułowanie zobowiązania w taki sposób świadczy o tym, 

że wykonawcy zostaną udostępnione wszystkie osoby wymienione w wykazie osób, którymi 

dysponuje  podmiot  trzeci.  Podmiot  ten  będzie  podwykonawcą,  a  osoby  wskazane  

w z

ałączniku nr 6 będą z ramienia tych podmiotów brały udział w realizacji zamówienia. 

Zarzut  dotyczący  naruszenia  przepisu  art.  87  ust.  2  pkt  2  ustawy  Pzp,  poprzez 

dokonanie  poprawienia  w  ofercie  wykonawcy  AMED  oczywistej  omyłki  rachunkowej,  

w  sytuacji,  gdy  brak  było  przesłanek  do  zastosowania  przedmiotowej  instytucji,  

co  doprowadziło  do  bezprawnej  zmiany  treści  złożonej  przez  tego  wykonawcę  oferty,  Izba 

uznała za bezzasadny. 

Zgodnie z pkt 8 OPZ s.i.w.z. 

zamawiający wskazał, że: 

„8. Rozliczenie robót.  

Planuje  się  realizację  następujących  etapów  w  ramach  budowy  Centralnej  Sterylizatorni 

wraz z podziałem finansowania na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego: 

1. Etap-I - 

zadanie dotyczące opracowania dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem 

decyzji pozwolenia na budowę, płatne na warunkach określonych w projekcie umowy (zał. do 

SIWZ). Płatność za realizację niniejszego etapu zadania nie może przekraczać 2% wartości 

całej inwestycji. 

2.  Etap-ll  -

wykonanie  całości  prac  budowlano-instalacyjnych  wraz  z  niezbędnymi 

urządzeniami do wymaganych instalacji, na warunkach określonych w projekcie umowy (zał. 


do  SIWZ).  Płatność  za  realizację  niniejszego  etapu  zadania  nie  może  przekraczać  42% 

wartości całei inwestycji. 

3.  Etap-lll  - 

dostawa,  montaż,  rozruch  wyposażenia  technologicznego  oraz 

przeprowadzenie  szkoleń,  na  warunkach  określonych  w  projekcie  umowy  (zał.  do  SIWZ). 

Płatność  za realizację niniejszego etapu  zadania  nie może przekraczać 51% wartości  całej 

inwestycji. 

4.  Etap-IV  -

przekazanie  obiektu  Zamawiającemu  w  użytkowanie,  na  warunkach 

określonych  w  projekcie  umowy  (zał.  do  SIWZ).  Płatność  za  realizację  niniejszego  etapu 

zadania nie może przekraczać 5% wartości całej inwestycji.”

Jednocześnie zamawiający  w  treści formularza oferty  żądał  podania przez  wykonawców 

ceny  ryczałtowej  za  wykonanie  całego  zamówienia  oraz  ceny  za  poszczególne  etapy 

realizacji prac. 

Natomiast w punkcie 18 ust. 4 s.i.w.z. zamawiający podał, że „Wykonawca zobowiązany 

jest  przedłożyć  zamawiającemu  w  ciągu  10  dni  od  dnia  przekazania  zawiadomienia  

o wyborze najkorzystniejszej oferty Harmonogram Rzeczowo-

Finansowy (HRF) (…).”

W  ocenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  zamawiający  w  żadnym  innym  postanowieniu 

dokumentacji  postępowania  nie  sprecyzował,  że  wartości  cenowe  za  poszczególne  etapy 

realizacji  zamówienia,  przedstawione  w  ofercie  muszą  odpowiadać  limitom  procentowym, 

które  zdaniem  Izby  dotyczą  tylko  i  wyłącznie  etapu  realizacji  zamówienia  i  są  powiązane  

z  HRF.  Dodatkowo  podnieść  należy,  że  jak  to  słusznie  wywodzili  zamawiający  

i  przystępujący,  cena  ryczałtowa  określona  przez  wykonawców  dotyczyła  ceny  całkowitej. 

Powyższe  oznacza,  że  decydującym  w  przedmiotowym  postępowaniu,  było  przyjęcie 

ostatecznej  ceny  ofertowej,  a  elementy  wyceny  za  poszczególne  etapy  miały  charakter 

jedynie poglądowy, albowiem nie wpływały merytorycznie na treść oferty. Teza taka wynika  

z  faktu,  iż  limity  procentowe  za  poszczególne  etapy  dotyczyły  stricte  etapu  rozliczenia 

inwestycji w ramach określonego przez wykonawcę HRF. Zgodnie z postanowieniem pkt 18 

ust.  4  s.i.w.z.  zamawiający  ma  prawo  wnieść  uwagi  do  sporządzonego  przez  wykonawcę 

HRF,  a  wykonawca  ma  obowiązek,  takie  uwagi  zaakceptować  pod  rygorem  potraktowania 

takiej odmowy, jako uchylenie się od podpisania umowy. Tym samym, zdaniem Izby, nawet 

jeżeli zamawiający nie dokonałby czynności, które dokonał na podstawie przepisu art. 87 ust. 

2 pkt 2 ustawy Pzp, to i tak brak byłoby podstaw do odrzucenia oferty na podstawie przepisu 

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  

Oceniając  jednakże  czynność  zamawiającego,  która  jest  kwestionowana  zarzutami 

odwołania,  Izba  stwierdziła,  że  zamawiający  miał  prawo  do  dokonania  poprawienia  oferty 

przystępującego w trybie przepisu art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, przyporządkowując ceny 

za  poszczególne  etapy  do  limitów  procentowych,  które  i  tak  dotyczyły  etapu  realizacji 

zamówienia.  Czynność  zamawiającego  de  facto  była  czynnością  porządkową,  która 


doprowadziła do właściwego przyporządkowania wartości cenowych za poszczególne etapy 

do 

limitów 

dotyczących 

rozliczenia 

kontraktu. 

Jednocześnie 

Izba 

podkreśla,  

że z postanowień s.i.w.z. nie wynikał taki obowiązek wprost, jedynie pośrednio można było 

wywieść takie zalecenie z pkt 8 OPZ dotyczącego rozliczenia robót. 

4.  Zarzu

t  dotyczący  naruszenia  przepisu  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp,  poprzez 

zaniechanie  odrzucenia  oferty  AMED  z  uwagi  na  okoliczność,  iż  jej  treść  nie  odpowiada 

treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  w  zakresie  określenia  wartości  

za  poszczególne  Etapy  realizacji  zamówienia  zgodnie  z  podziałem  zawartym  w  pkt  8 

r

ozdziału II s.i.w.z., Izba uznała za bezzasadny. 

Zdaniem  Izby,  jak  to  już  zostało  wywiedzione  powyżej,  treść  oferty  przystępującego  nie 

zawierała  treści  sprzecznych  z  treścią  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia, 

zawierała  jedynie  pewnego  rodzaju  niedoskonałości,  jednakże  dotyczyły  one  elementów, 

które  dotyczyły  późniejszego  etapu  postępowania,  tj.  etapu  realizacji  zamówienia  

i  sporządzania  HRF.  Dlatego  brak  jest  podstaw  do  uznania,  że  oferta  przystępującego 

podlegała odrzuceniu na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Zdaniem Izby, 

omyłkę, którą popełnił w swojej ofercie przystępujący można by ewentualnie zakwalifikować, 

jako  inną  omyłkę,  dającą  się  poprawić  w  trybie  art.  87  ust.  2  pkt  2  ustawy  Pzp,  jednakże 

niepowodującą  istotnych  zmian  w  treści  oferty  (87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp),  dotyczącą 

bowiem etapu rozliczania robót i sporządzania HRF. 

Zarzut  dotyczący  naruszenia  przepisu  art.  89  ust.  1  pkt  3  ustawy  Pzp,  poprzez 

zaniechanie odrzucenia oferty AMED, której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, 

Izba uznała za bezzasadny. 

Izba nie stwierdziła, aby oferta złożona przez przystępującego, stanowiła czyn nieuczciwej 

konkurencji. Izba w całości nie zgadza się ze stanowiskiem odwołującego, że nieprawidłowe 

skalkulowanie  ceny  za  poszczególne  etapy  realizacji  zamówienia  stanowiło  tzw. 

niedozwoloną  inżynierię  finansową. Wskazać  bowiem  należy,  przyjmując  limity  procentowe 

zamawiającego za obowiązkowe na etapie składania oferty (z czym Izba się nie zgadza), to 

każdy  z  wykonawców,  mieszcząc  się  w  tych  limitach  na  równi  konkurował  w  uzyskaniu 

zamówienia.  Z  inżynierią  cenową  możemy  mieć  do  czynienia  w  sytuacji,  gdyby  limity  te 

stanowiły  element  oceny,  tj.  byłyby  jednym  z  kryteriów  oceny  ofert.  Dopiero  w  tym 

przypadku,  wykonawcy  kalkulując  swoje  oferty  i  związane  z  tym  ryzyka,  mogliby  w  sposób 

niedozwolony  próbować  tak  przyporządkować  wartości  cenowe  za  etapy,  aby  uzyskać 

maksymalną liczbę punktów w danym kryterium oceny ofert. Jednakże w tym postępowaniu 

zamawiający nie objął cen za poszczególne etapy do osobnej oceny w kryterium oceny ofert. 

W konsekwencj

i powyższego, Izba za niezasadne uznała pozostałe zarzuty odwołania. 

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji. 


O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10 

ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 

1  pkt  2,  §  3  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  

i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  2018,  poz.  972)

,  uwzględniając  koszty  poniesione  przez 

zamawiającego związane z dojazdem na rozprawę oraz wynagrodzeniem pełnomocnika. 

Przewodniczący

………………………… 


wiper-pixel