KIO 857/20 POSTANOWIENIE dnia 3 lipca 2020 r.

Data: 20 sierpnia 2020

POSTANOWIENIE 

z dnia 3 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:   Przewodniczący: Piotr Kozłowski  

Protokolant: 

Aldona Karpińska 

po  rozpozna

niu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego 30 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej 21 kwietnia 2020 r. 

przez 

wykonawcę: ALNAG B. W.l. Kraków 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Dostawa  i  montaż  mebli 

wyposażenia  do  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w  Limanowej  (nr  postępowania 

SZP.271.I.4.2020)  

prowadzonym 

przez zamawiającego: Miasto Limanowa 

przy  udziale  wykonawców  zgłaszających  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego 

po 

stronie zamawiającego: 

A.  Matago Group M.G.

, Wrocław 

B.  Tronus Polska sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz ALNAG 

B.  W.

,  Kraków  kwoty  6750  zł  00  gr  (słownie:  sześć  tysięcy  siedemset  pięćdziesiąt 

złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu


U z a s a d n i e n i e 

Miasto  Limanowa  {dalej: 

„Zamawiający”}  prowadzi  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29 

stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) {dalej 

również:  „ustawa  pzp”  lub  „pzp”}  w trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie 

udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. Dostawa i montaż mebli i wyposażenia 

do  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w  Limanowej  (nr 

postępowania  SZP.271.I.4.2020) 

Ogłoszenie  o  tym  zamówieniu  12  marca  2020  r.  zostało  zamieszczone  w  Biuletynie 

Zamówień  Publicznych  pod  nr  523156-N-2020.  Wartość  przedmiotowego  zamówienia  nie 

przekracza  kwot  określonych  w  przepisach  wydanych  na podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy 

pzp. 

21 kwietnia 2020 r. ALNAG B. W. z Krakowa 

{dalej: „Odwołujący”} wniósł do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie w zakresie części 1. i 2. zamówienia od zaniechania 

odrzucenia  wybranej  jako  najkorzystniejsza 

oferty  złożonej  przez  Matago  Group  M.  G.  z 

Wrocławia {dalej: „Matago”}. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 91 ust. 1 

ustawy  pzp.  W    uzasadnieniu  sprecyzowano   

powyższy  zarzut  przez  podanie  okoliczności 

faktycznych i 

prawnych, które według Odwołującego uzasadniają wniesienie odwołania. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:  

Unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Powtórzenia badania i oceny ofert. 

3.  Odrzucenia oferty Matago. 

4.  Wyboru 

oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. 

2 lipca 2020 r. wpłynęła do Izby odpowiedź na odwołanie z 30 czerwca 2020 r., w której 

Zamawiający wniósł o jego oddalenie jako bezzasadnego, wskazując okoliczności faktyczne 

i prawne przemawiające za takim stanowiskiem. 

Zamawiający  wniósł  również  o  zasądzenie  kosztów  zastępstwa  prawnego  według 

załączonej faktury na kwotę 3600 zł. 

2  lipca  2020  r. 

wpłynęło  do  Izby  pismo  Odwołującego  zawierające  oświadczenie 

wycofaniu powyższego odwołania. 

W tych okolicznościach Izba zważyła, co następuje: 


Skuteczne  skorzystanie  przez  którąkolwiek  ze  stron  postępowania  odwoławczego 

przysługującej  jej  tzw.  czynności  dyspozytywnej  (czyli  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

odwołania  przez  zamawiającego  lub  cofnięcia  odwołania  przez  odwołującego,  względnie 

uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów i cofnięcia pozostałych zarzutów przez 

odwołującego)  powoduje  zakończenie  postępowania  odwoławczego  bez  merytorycznego 

rozpoznania zarzutów odwołania. 

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8 

pzp  odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli 

cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. 

Od

wołujący  skorzystał  z  przysługującego  mu  uprawnienia  i  skutecznie  wycofał 

uprzednio  wniesione  odwołanie,  co  nastąpiło  przed  otwarciem  posiedzenia  w  tej  sprawie 

odwoławczej.  

Z  tych  względów  –  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8  oraz  art.  192  ust.  1  zd.  2 

ustawy Prawo zamówień publicznych – Izba umorzyła postępowanie odwoławcze. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 187 ust. 

8 zd. 2 ustawy pzp w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. 2018 r. 

poz. 972)

, nakazując zwrot Odwołującemu 90% procent uiszczonego wpisu. 

Izba  nie  uwzględniła  zawartego  w  odpowiedzi  na  odwołanie  wniosku  o  zasądzenie 

kosztów  zastępstwa  prawnego,  gdyż  zgodnie  z  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  b  rozporządzenia  Izba 

zasądza  koszty,  o  których  mowa  w  §  3  pkt  2  rozporządzenia,  od  odwołującego  na  rzecz 

zamawiającego, jeżeli odwołanie zostało cofnięte na mniej niż 1 dzień przed dniem, na który 

został  wyznaczony  termin  rozprawy  lub  posiedzenia  z  udziałem  stron  oraz  uczestników 

postępowania, albo po otwarciu rozprawy.  

Izba zważyła, że przepisy Kodeksu cywilnego o terminach (art. 110-116 kc), które co 

do  zasady  znajdują zastosowanie przez  odesłanie zawarte w  art.  14  pzp,  przewidują dzień 

kalendarzowy  jako  najmniejszą  jednostkę  okresu  czasu  na  dokonanie  czynności  prawnej. 

Jednocześnie  przepisy  tytułu  V  Kodeksu  cywilnego  regulują  obliczanie  biegu  terminów 

na 

przyszłość  od  zaistnienia  pewnego  zdarzenia,  co  powoduje,  że  nie  znajdują  wprost 

zastosowania do określonego w § 5 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia terminu, który należy 

liczyć  wstecz.  Stąd  nie  znajduje  zastosowania  reguła,  że  jeżeli  początkiem  terminu 

oznaczonego  w  dniach  jest  pewne  zdarzenie,  nie  uwzględnia  się  przy  obliczaniu  terminu 

dnia,  w  którym  to  zdarzenie  nastąpiło  (art.  111  §2  kc).  Jeżeli  zatem  wycofanie  odwołania 

nastąpiło w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało wyznaczone posiedzenie, czynność 


ta została dokonana w dniu poprzedzającym dzień posiedzenia, czyli nie na mniej niż 1 dzień 

przed  posiedzeniem,  co  jest  warunkiem  sine  qua  non 

zasądzenia  kosztów  zamawiającego 

od odwołującego. 

Podo

bnie  Krajowa  Izba  Odwoławcza  orzekła  w  analogicznych  okolicznościach 

w sprawach o sygn. akt: KIO 2282/17 (postanowienie z 14 listopada 2017 r.), sygn. akt KIO 

1422/18  (postanowienie  z    2  sierpnia  2018  r.)  oraz  sygn.  akt  KIO  1092/19  (postanowienie 

z 28  czerwca  2019  r.), 

uznając,  że  nie  ziściła  się  przesłanka  zasądzenia  kosztów 

od 

odwołującego  na  rzecz  Zamawiającego,  o  której  mowa  w  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  b 

przywołanego rozporządzenia. 

Niewątpliwie  powyższa  regulacja  została  sformułowana  w  sposób  zawiły,  gdyż 

wystarczające  byłoby  wskazanie,  że  koszty  zamawiającego  podlegają  zasądzeniu 

od 

odwołującego,  jeżeli  cofnięcie  odwołania  nastąpiło  w  dniu,  na  który  został  wyznaczony 

termin  rozprawy  lub  posiedzenia,  albo  po  otwarciu  rozprawy.  Tym  niemniej  z  brzmienia 

prze

pisu nie wynika również, że punktem odniesienia dla ustalenia, czy cofnięcie odwołania 

nastąpiło  na  mniej  niż  1  dzień,  jest  termin  rozumiany  jako  data  i  godzina,  na  którą 

wyznaczono  rozprawę  czy  posiedzenie.  Nie  ma  więc  podstaw,  aby  uznać,  że  przepis 

warun

kuje zasądzenie kosztów zamawiającego od odwołującego, jeżeli wycofanie odwołania 

nastąpiło  mniej  niż  na  24  godziny  przed  datą  i  godziną,  na  które  wyznaczono  termin 

rozprawy lub posiedzenia. 

Z  kolei  branie  pod  uwagę  wykładni  celowościowej  nie  prowadzi  do  jednoznacznych 

rezultatów.  Z  jednej  strony  wydaje  się,  że  celem  wprowadzenia  rozważanej  regulacji  było 

zmotywowanie  odwołujących  do  podejmowania  decyzji  o  wycofaniu  odwołania  z  takim 

wyprzedzeniem,  aby  nie  narażać  strony  przeciwnej  na  ponoszenie  zbędnych  kosztów 

związanych  z  dojazdem  na  wyznaczone  posiedzenie  i  reprezentację  przed  Izbą. 

aktualnym  stanie  prawnym,  który  nie  nakłada  na  odwołującego  obowiązku  przesłania 

treści pisma o wycofaniu odwołania zamawiającemu, ten ostatni może nie ponieść zbędnych 

ko

sztów  jedynie  w  sytuacji,  gdy  Izba  zdąży  umorzyć  postępowanie  odwoławcze  i  zdjąć 

sprawę  z  wokandy  zanim  pełnomocnik  zamawiającego  uda  się  na  wyznaczony  uprzednio 

termin  posiedzenia. W  praktyce  wycofanie  odwołania  poprzedniego  dnia  często  nie  będzie 

wystarc

zające,  aby  to  osiągnąć.  Z  drugiej  strony  wycofanie  odwołania  może  być  również 

reakcją  na  przekonującą  odpowiedź  na  odwołanie.  Jednak  w  aktualnym  stanie  prawnym 

zamawiający  również  nie  ma  obowiązku  przesłania  treści  odpowiedzi  na  odwołanie 

do 

odwołującego.  W  rezultacie  do  późnego  wycofania  odwołania  może  również  przyczynić 

się zamawiający, który nie poinformuje w ogóle lub niezwłocznie stronę przeciwną o swoim 

stanowisku zawartym w odpowiedzi na odwołanie. 

Z  powyższych  względów  skład  orzekający  nie  znalazł  argumentów,  aby  odejść 


od 

dotychczas  prezentowanej  przez  Izbę  wykładni  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  b  rozporządzenia 

regulującego koszty postępowania odwoławczego. 

Izba nie uwzględniła również wniosku Przystępującego Matago o zasądzenie kosztów 

pomocy  prawnej  i 

dojazdu  na  posiedzenie  Izby,  gdyż  (abstrahując  od  faktu  niezłożenia 

jakichkolwiek  rachunków  dotyczących  poniesienia  tych  kosztów,  co  musi  nastąpić  do 

zamknięcia  posiedzenia  lub  rozprawy)  zarówno  przepisy  ustawy  pzp,  jak  i  rozporządzenia 

wykonawczego  w  spr

awie  kosztów  postępowania  odwoławczego  przewidują  możliwość 

uwzględnienia  uzasadnionych  kosztów  przystępującego  po  stronie  zamawiającego  jedynie 

w  

sytuacji,  gdy  złożył  on  sprzeciw  wobec  uwzględnienia  przez  zamawiającego  w  całości 

lub 

w części odwołania, która to sytuacja procesowa nie miała miejsca w tej sprawie. 


wiper-pixel