KIO 856/20 KIO 930/20 WYROK dnia 9 czerwca 2020 r.

Data: 9 lipca 2020

Sygn. akt  KIO 856/20 

KIO 930/20 

WYROK 

z dnia 9 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Daniel Konicz 

Członkowie:   

Emil Kuriata 

Luiza Łamejko 

Protokolant:            

Piotr Kur 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 czerwca 2020 r. w Warszawie 

odwołań wniesionych do 

Prezesa K

rajowej Izby Odwoławczej w dniach 20 i 30 kwietnia 2020 r. przez Odwołujących: 

wykonawcę PolCam Systems sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt KIO 856/20); 

wykonawcę Kapsch Telematic Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt KIO 

postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Skarb Państwa – Główny Inspektorat 

Transportu Drogowego w Warszawie, 

przy udziale: 

1.  wykonawcy Kapsch Telematic Services sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie; 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Egis Projects Polska 

sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Egis Projects S.A. z siedzibą w Guyancourt, Egis Road 

Operation Croatia d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu; 

zgłaszających  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  w  sprawie  o  sygn.  akt 

KIO 

856/20 po stronie Zamawiającego 


orzeka: 

Oddala odwołania. 

Kosztami postępowania odwoławczego obciąża Odwołujących i zalicza w poczet kosztów 

postępowania odwoławczego kwotę w łącznej wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydziestu 

tysięcy złotych 00/100) uiszczoną przez Odwołujących tytułem wpisów od odwołań. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 j.t.) na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia 

–  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ………………………………………. 

Członkowie:   

………………………………………. 

………………………………………. 


Sygn. akt: KIO 856/20 

KIO 930/20 

Uzasadnienie 

Skarb  Państwa  –  Główny  Inspektorat  Transportu  Drogowego  w  Warszawie 

(dalej: 

„Zamawiający”) prowadzi, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  1843  j.t.),  zwanej  dalej  „Pzp”, 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

zaprojektowanie, wykonanie, implementację, obsługę oraz utrzymanie systemu poboru opłat 

za  przejazd  od  pojazdów  lekkich  metodą  elektroniczną  z  wykorzystaniem  automatycznej 

identyfikacji  numerów  rejestracyjnych  pojazdów  (Videotolling)  na  płatnych  państwowych 

odcinkach autostrad A2 Konin 

– Stryków i A4 Bielany Wrocławskie – Sośnica, zwane dalej: 

„Postępowaniem”. 

Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym 

Unii Europejskiej 2 stycznia 2020 r., pod nr 2020/S 001-000493. 

Sygn. akt KIO 856/20 

10 kwietnia 2020 r. Zamawiający poinformował wykonawcę PolCam Systems sp. z o.o. 

z  siedzibą  w  Warszawie  („Odwołujący”)  o  uznaniu,  że  podmiot  WeAreDots  SIA  z  siedzibą 

Rydze („Podmiot”), na zasobach którego Odwołujący polega wykazując spełnianie warunku 

udziału  w  Postępowaniu,  nie  wykazał,  że  nie  podlega  wykluczeniu,  ponieważ  Jednolity 

Europejski Dokument Zamówienia („JEDZ”) dla Podmiotu został złożony w języku angielskim.  

Stanowiło  to  podstawę  do  wniesienia  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej 

(dalej: 

„Izba”  lub  „KIO”),  w  dniu  20  kwietnia  2020  r.,  odwołania,  w  którym  zarzucono 

Zamawiającemu  naruszenie  art.  7  ust.  1  Pzp  oraz  art.  5  ustawy  z  23  kwietnia  1964  r.  – 

Kodeks cywilnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 j.

t. ze zm.), zwanej dalej „Kc”, w zw. z art. 14 ust. 

1 Pzp. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia  decyzji  Zamawiającego  z  dnia  10  kwietnia  2020  r.  uznającej, 

że wobec Podmiotu nie wykazano, że nie podlega wykluczeniu z Postępowania; 

dokonania  dalszych  czynności  związanych  z  oceną  oferty  i  badaniem 

podmiotowości  Odwołującego  oraz  dopuszczeniem  do  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej z udziałem oferty Odwołującego. 

Odwołujący podał, że w wyznaczonym terminie złożył ofertę. 


Z  dniem  10  marca  2020  r.  Zamawiający  wszczął  wobec  Odwołującego  procedurę 

trybie art. 90 ust.1 oraz ust. 1a pkt 1 Pzp, zmierzającą do uchylenia wątpliwości co do tego, 

czy oferta nie zawiera ceny rażąco niskiej. 

Po  zakończeniu  procedury  wyjaśnień  dotyczących  kwestii  ceny  rażąco  niskiej, 

Zamawiający  w  dniu  20  marca  2020  r.,  działając  w  trybie  art.  26  ust.  3  oraz  ust.  3a  Pzp, 

wezwał Odwołującego  –  w  odniesieniu  do  Podmiotu  –  do  złożenia:  kopii  zobowiązania, 

oświadczenia  w  formie  JEDZ,  dokumentu  potwierdzającego,  że  J.V.  jest  umocowany  do 

składania  oświadczeń  woli  w  imieniu  Podmiotu.  Na  powyższe  uzupełnienia  Zamawiający 

wyznaczył termin do dnia 25 marca 2020 r. 

W  dniu  27  marca  2020  r.  Zamawiający,  działając  w  trybie  art.  26  ust.  2f  Pzp, 

nie 

wskazując na żadne okoliczności, które uzasadniałyby konieczność podjęcia tej procedury, 

wezwał  Odwołującego  do  złożenia  dokumentów  potwierdzających  „spełnienie  warunków 

udziału  w  postępowaniu  przez  Wykonawcę  opisanych  w  Części  lI  SIWZ,  lit.  A  pkt  1.3”, 

uzupełniając ten tekst treścią § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 j.t. ze zm.), zwanego dalej 

„Rozporządzeniem”,  i  zdaniem  końcowym,  zgodnie  z  którym  „Wykaz  należy  sporządzić 

zgodnie ze wzorem określonym formularzem DP.2”. 

W dniu 10 kwietnia 2020 r. Zamawiający informując, że działa na podstawie art. 26 ust. 

3 i 4 Pzp, w pun

kcie I lit. a, w odniesieniu do Podmiotu, wezwał Odwołującego do podjęcia 

działań w trybie art. 22a ust. 6 uprawniających Odwołującego do: 

  zastąpienia Podmiotu innym podmiotem lub podmiotami, lub 
  zobowiązania się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia oraz 

wykazania, że samodzielnie spełnia warunek udziału w Postępowaniu, 

wskazując,  jako  powód  takiej  decyzji  –  uznania,  że  w  stosunku  do  tego  podmiotu  nie 

wykazano, że nie podlega wykluczeniu – fakt, że „JEDZ dla ww. podmiotu został złożony w 

j

ęzyku angielskim”. 

Odwołujący nie zgadza się z powyższa decyzją Zamawiającego. 

Wymagane na mocy prawa 

– art. 25a ust. 3 pkt 1 Pzp – oświadczenie Podmiotu zostało 

złożone  na  standardowym  formularzu  jednolitego  europejskiego  dokumentu  zamówienia 

ustalonym pr

zepisami rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 

2016  r.  ustanawiające  standardowy  formularz  jednolitego  europejskiego  dokumentu 

zamówienia. 

Nie  jest  spornym,  że  oświadczenie  zostało  złożone  na  standardowym, 

jednolitym formularzu, 

w którym tytuły, komentarze i opisy – nie podlegające żadnym zmianom 


lub  modyfikacją,  tzn.  treści,  co  do  których  nie  jest  możliwa  żadna  ingerencja, 

tak 

zamawiających, jak i wykonawców – są opisane w języku angielskim. Inaczej mówiąc – 

oświadczenie zostało złożone na formularzu w angielskiej wersji językowej.  

Natomiast tekst wprowadzany do treści oświadczenia: 

  w  Części  I  „Informacje  dotyczące  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  oraz 

instytucji  zamawiającej  lub  podmiotu  zamawiającego”  –  informacje  dotyczące 

publikacji ogłoszenia, nazwy (tożsamości) Zamawiającego, krótki opis udzielanego 

zamówienia, 

numer 

referencyjny 

nadany 

przez 

Z

amawiającego 

–  

są w języku polskim; 

  w  Części  II  „Informacje  dotyczące  wykonawcy”  Sekcja  A  –  obejmujące  nazwę 

wykonawcy, 

informacje dotyczące kwestii podatku od towarów i usług (VAT), adres, 

wskazanie  osoby  wyznaczonej  do  kontaktu,  dane  teleadresowe 

–  z  uwagi  na 

charakter  nazw  własnych  nie  wymagają  tłumaczenia  (jedyny  wyjątek  – 

pozostawiono bez  tłumaczenia nazwę kraju  siedziby  wykonawcy  „Latvia”  zamiast 

polskiej  nazwy  „Łotwa”);  pozostałe  pozycje  formularza  wypełniane  są  tylko  przez 

wskazanie odpowiedzi i nie zawierają żadnych tekstów słownych; w Sekcjach B, C 

i D 

– złożenie oświadczenia ogranicza się również tylko do wskazania odpowiedzi 

nie zawiera żadnych tekstów słownych; 

  w Części III „Podstawy wykluczenia” – złożenie oświadczenia ogranicza się również 

tylko do wskazania odpowiedzi i nie zawiera żadnych tekstów słownych; 

  w Części IV „Kryteria kwalifikacji” – złożenie oświadczenia Zamawiający ograniczył 

do ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (opcja a) 

sprowadzając  oświadczenie  w  tym  zakresie  do  wskazania  odpowiedzi  na  jedno 

pytanie i również ta część nie zawiera żadnych tekstów słownych. 

Pod

sumowując: 

  oświadczenie złożone przez Podmiot jest kompletne, obejmuje pełen zakres postaw 

wykluczenia wskazany przez Zamawiającego; 

  w Części III formularza – „Podstawy wykluczenia” – żadna z udzielonych odpowiedzi 

nie  wskazuje,  aby  istniała  jakakolwiek  podstawa  wykluczenia  podmiotu 

(we 

wszystkich  jej  Sekcjach:  A:  „Podstawy  związane  z  wyrokami  skazującymi  za 

przestępstwo”,  B:  „Podstawy  związane  z  płatnością  podatków  lub  składek  na 

ubezpieczenie społeczne”, C: „Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem 

interesów  lub  wykroczeniami  zawodowymi”,  D:  „Inne  podstawy  wykluczenia, 

które mogą  być  przewidziane  w  przepisach  krajowych  państwa  członkowskiego 

instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego” – udzielono tylko odpowiedzi 

przeczących „No”; 


  w  Części  IV  formularza  –  „Kryteria  kwalifikacji”  –  na  jedno  zadane  pytanie 

(wybrana 

przez  Zamawiającego  opcja  „alfa”)  dotyczące  posiadania  wymaganych 

kwalifikacji udzielono odpowiedzi potwierdzającej „Yes”; 

  w  żadnej  ze  wskazanych  odpowiedzi  nie  zaistniała  potrzeba  rozszerzenia  treści 

oświadczania,  przez  konieczność  dodania  jakiegokolwiek  tekstu  obejmującego 

informację lub wyjaśnienia. 

Odwołujący podkreślił, że wnosząc odwołanie w żaden sposób nie podważa istotności 

przepisu art. 9 ust. 2 Pzp, wskazującego że postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi 

się w języku polskim. Zupełnie oczywistym jest racjonalność i celowość ogólnej zasady, aby 

dokumenty sporządzone w innym języku były składane wraz z tłumaczeniem na język polski – 

trudno  aby  obowiązkiem  ich  tłumaczenia  obarczać  zamawiających.  Jednak  – 

zdaniem 

Odwołującego  –  czymś  innym  jest  kwestia  dokumentów  zawierających  teksty, 

których  tłumaczenie  jest  nieodzowne,  aby  właściwie  i  poprawnie  odczytać  treść  takiego 

dokumentu,  jak  np.  w  odniesieniu  do  Podmiotu 

–  tłumaczenia:  wyciągu  z  REJESTRU 

PRZEDSIĘBIORSTW  REPUBLIKI  ŁOTEWSKIEJ,  czy  też  referencji,  a  czymś  innym  – 

złożenie oświadczenia  na  standardowym  jednolitym  formularzu,  którego  tylko  pozycje 

formularza opisane są w jednym z języków Unii, przez wprowadzenie treści w języku polskim 

i tylko zaznaczanie odpowiedzi na identyczne pytania opisane w jednym z tych języków UE. 

Przedstawiając  powyższe  wyjaśnienia  nie  można  również  pominąć  wymagań,  

jakie w tym zakresie postawił Zamawiający oraz wymagań wskazanych przepisami Pzp” 

  Zamawiający,  postanowieniem  ujętym  w  Części  I  SIWZ,  pkt.  6.2.,  wymagał  aby 

składany JEDZ był sporządzony w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego, 

w języku polskim, nie dopuszczając możliwości dołączenia tłumaczenia; 

  wymóg  ujęty  przepisem  art.  25a  ust.  3  Pzp  nakazuje  wykonawcy,  w  sytuacji 

polegania na zasobach podmiotu trzeciego, złożyć oświadczenie „dotyczące” tego 

podmiotu, co Odwołujący jednak rozumie jako „oświadczenie złożone przez podmiot 

trzeci” a nie tylko „ oświadczenie odnoszące się do podmiotu trzeciego”. 

Osoba  uprawniona  do  reprezentowania  podmiotu  n

ie  znając  języka  polskiego, 

nie 

mogła  odpowiedzialnie  złożyć  wymaganego  oświadczenia  w  języku  polskim. 

Jednocześnie,  zdając  sobie  sprawę  z  niewielkiej  znajomości  języka  łotewskiego, 

samodzielnie 

sporządziła oświadczenie na formularzu w języku, który jest zarówno zrozumiały 

dla niego, jak i powszechnie znany i stosowany w relacjach biznesowych 

– angielskim. 

W  ocenie  Odwołującego  w  objętej  odwołaniem  decyzji  Zamawiającego  z  dnia 

10 kwietnia 2

020 r. formalizm zdominował zasadę racjonalnej analizy dokumentów i celowości 

działania.  


Nie  sposób  także  pominąć  wskazania  i  wyjaśnienia  celowości  oraz  potrzeby 

wprowadzenia  standardowych,  jednolitych  dokumentów,  w  których  prawodawca  unijny, 

w motywie [86] dyrektywy 2014/24/UE stwierdza: 

„Dalsze  uproszczenia  zarówno  dla  wykonawców,  jak  i  instytucji  zamawiających  można  by 

uzyskać za pomocą standardowego formularza oświadczeń własnych, co mogłoby zmniejszyć 

problemy  związane  z  precyzyjnym  formułowaniem  formalnych  oświadczeń  i  oświadczeń 

wydaniu zgody, a także z kwestiami językowymi.” 

Z kolei w motywie [6] rozporządzenia Komisji 2016/7 stwierdza: 

„Jednolity europejski dokument zamówienia powinien również przynieść dalsze uproszczenia 

zarówno dla wykonawców, jak i instytucji oraz podmiotów zamawiających, zastępując różne 

rozbieżne krajowe oświadczenia własne jednym standardowym formularzem ustanowionym 

na szczeblu europejskim. Powinno to również pomóc w zmniejszeniu problemów związanych 

z  precyzyjnym  formułowaniem  oficjalnych  oświadczeń  i  oświadczeń  o  wyrażeniu  zgody, 

także  z  kwestiami  językowymi,  gdyż  standardowy  formularz  będzie  dostępny  w  językach 

urzędowych.  Jednolity  europejski  dokument  zamówienia  powinien  zatem  ułatwić 

intensywniejsze  transgraniczne 

uczestnictwo  w  postępowaniach  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego”. 

Do  postępowania  odwoławczego,  po  stronie  Zamawiającego,  przystąpienia  zgłosili: 

wykonawca Kapsch Telematic Services sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie („Przystępujący K”) 

oraz wykonawcy ws

pólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Egis Projects Polska 

sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Egis Projects S.A. z siedzibą w Guyancourt, Egis Road 

Operation  Croatia  d.o.o.  z  siedzibą  w  Zagrzebiu,  wnosząc  o  oddalenie  odwołania.  Izba, 

wobec 

spełniania  przez  zgłoszone  przystąpienia  wymogów  z  art.  185  ust.  2  Pzp,  

postanowiła  o  dopuszczeniu  ww.  wykonawców  do  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym 

charakterze przystępujących po stronie Zamawiającego. 

W zgłoszonym przystąpieniu Przystępujący K przedstawił następujące stanowisko. 

W części I SWIZ – Warunki Ogólne, punkt 6.2, Zamawiający określił sposób, w jaki ma 

zostać  złożona  oferta  oraz  JEDZ.  Zgodnie  z  brzmieniem  tego  punktu  SIWZ  „Oferta, 

Jednolity 

Europejski  Dokument  Zamówienia  winny  być  sporządzone  w  oryginale  w  postaci 

dokumentu elektronicznego, w języku polskim, pozostałe dokumenty mogą być sporządzone 

złożone w języku obcym pod warunkiem, że zostanie dołączone w formie elektronicznej ich 

tłumaczenie na język polski. Zamawiający nie wymaga wykonania tłumaczenia przez tłumacza 

przysięgłego”. 

Jak wynika z powyższego, Zamawiający jednoznacznie i precyzyjnie określił sposób, 

w jaki mają zostać złożone poszczególne dokumenty, w tym określił właściwy język oraz treść 


tych dokumentów. W związku z tym, nie budzi żadnych wątpliwości, że JEDZ, w tym również 

JEDZ  podmiotu  trzeciego,  na  zasobach  którego  dany  wykonawca  polega,  winien  zostać 

złożony  w  języku  polskim.  Złożenie  dokumentu  w  języku  obcym  byłoby  możliwe,  ale  tylko 

sytuacji, w której Zamawiający przewidziałby taką możliwość w SIWZ, co w tej sprawie nie 

miało miejsca. 

Jak wskazuje dyspozycja art. 9 ust. 2 i 3 Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia 

prowadzi  się  w  języku  polskim,  chyba,  że  w  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach 

Zamawiający przewidział możliwość złożenia poszczególnych dokumentów również w jednym 

z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym 

zamówienie jest udzielane. Przyjęta w art. 9 ust. 2 Pzp zasada ma charakter bezwzględny, 

a wprowadzani

e  ewentualnych  wyjątków  od  niej,  jest  możliwe  tylko  w  uzasadnionych 

przypadkach i za zgodą Zamawiającego 

Argumentacja  Odwołującego,  jakoby  Zamawiający  nie  mógł  wymagać  oświadczeń 

JEDZ  w  języku  polskim  od  podmiotów  zagranicznych  jest  w  sposób  oczywisty  sprzeczna 

cytowanymi  powyżej  przepisami Pzp. Idąc  tym  tokiem  rozumowania, można  byłoby  także 

twierdzić, że Zamawiający nie ma prawa żądać od podmiotów zagranicznych, aby składali oni 

swe oferty w języku polskim. W świetle przepisów Pzp i SIWZ wszyscy wykonawcy ubiegający 

się  o  udzielenie  przedmiotowego  zamówienia  winni  złożyć  ofertę  oraz  JEDZ  (w  tym  JEDZ 

podmiotu trzeciego) w oryginale, w języku polskim. Warunek ten nie tylko spełnia wymagania 

art.  9  ust.  2  Pzp,  ale  również  koresponduje  z  zasadą  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowania wykonawców opisaną w art. 7 Pzp Dotyczy on bowiem wszystkich wykonawców 

(i podmiotów trzecich użyczających swe zasoby tym wykonawcom) niezależnie od miejsca ich 

siedziby. 

W  ocenie  Przystępującego  K,  Zamawiający  nie  tylko  nie  naruszył  przepisów 

dotyczących zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a tym bardziej 

przepisów  dotyczących  zasad  współżycia  społecznego,  ale  wprost  ją  w  Postępowaniu 

zrealizował. 

Przystępujący  K  za  nietrafione  uznał  także  argumenty  Odwołującego, 

jakoby 

zaznaczanie odpowiedzi „yes” lub „no” na wypełnionym w wersji angielskiej formularzu 

JEDZ  miało  spełniać  wymóg  art.  9  ust.  2  Pzp  i  pkt  6.2  w  części  I  SIWZ.  Jest  bowiem 

oczywistym, że skoro dokument w swej kluczowej części, tj. Części III „Podstawy wykluczenia” 

i  Części  IV  „Kryteria  kwalifikacji”  zawiera  oświadczenia  w  postaci  odpowiedzi  w  języku 

angielskim  na  pytania  sformułowane  również  w  wersji  angielskiej,  to  nie  można  uznać, 

że Podmiot  złożył  wymagane  oświadczenia  wstępne  w  zakresie  braku  wykluczenia  oraz 

spełniania warunków udziału w Postępowaniu w języku polskim. Cała treść jego oświadczenia 


wstępnego  w  postaci  JEDZ,  w  obu  kluczowych  zakresach,  była  bowiem  złożona 

języku angielskim, a nie polskim. 

Przystępujący  K  podkreślił,  że  zarówno  Odwołujący,  jak  i  Podmiot  dysponowali 

odpowiednimi  narzędziami  dostępnymi  na  rynku,  umożliwiającymi  im  złożenie  dokumentów 

zgodnie z wymaganiami SIWZ. W szczególności możliwe było wypełnienie formularza JEDZ 

w swojej (ojczystej) wersji językowej oraz na tej podstawie sporządzenie wersji polskiej JEDZ, 

gdyż  treść  tego  oświadczenia  jest  zunifikowana  we  wszystkich  wersjach  językowych 

Unii 

Europejskiej.  Celem  zunifikowanego  dokumentu  JEDZ  było  m.in.  ujednolicenie 

tłumaczenia, a nie zapewnienie możliwości wypełniania JEDZ w różnych językach w ramach 

postępowania  prowadzonego  przez  zamawiającego  z  danego  kraju  członkowskiego 

Unii 

Europejskiej.  Wybór  języka  postępowania  jest  bowiem  wyłączną  domeną  krajowego 

zamawiającego.  Odwołujący  mógł  także  udzielić  pełnomocnictwa  osobie  posługującej  się 

językiem polskim, aby ona wypełniła JEDZ w jego imieniu w polskiej wersji językowej. 

Złożenie  JEDZ  podmiotu  zagranicznego  w  języku  polskim  nie  jest  więc  czynnością 

skomplikowanym  charakterze,  której  Podmiot  i  Odwołujący  nie  byli  w  stanie  dokonać. 

Dlatego  też,  uznać  należy,  że  Odwołujący  składając  dokumentację  w  obcym  języku  nie 

dochował  należytej  staranności  i  przez  odwołanie  próbuje    bezzasadnie  uchylić  się  od 

poniesienia odpowiedzialność związanej z brakiem należytej staranności. 

Na marginesie Przystępujący K wskazał, że zarzuty podniesione przez Odwołującego 

są  spóźnione.  Wymagania  punktu  6.2  w  części  I  SIWZ  są  jednoznaczne  i  pozostają 

niezmienne od dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. W związku z tym ewentualne 

zarzuty  w  przedmiocie  naruszenia  przez  Zamawiającego  zasad  uczciwej  konkurencji 

równego  traktowania  wykonawców  przy  formułowaniu  tego  wymagania  w  Postępowaniu, 

tak  należałoby  de  facto  traktować  zarzuty  Odwołującego,  winny  zostać  podniesione 

w terminie 

10  dni  od  dnia  przedmiotowego  ogłoszenia,  a  nie  na  obecnym  etapie. 

Odwołujący zaniechał tej czynności, w związku z czym, przedstawione przez niego obecnie 

zarzuty, tylko 

z tej przyczyny o charakterze formalnym, nie zasługują na uwzględnienie. 

Zamawiający  w  pisemnej  odpowiedzi  na  odwołanie  wniósł  o  jego  oddalenie  z  niżej 

wskazanych przyczyn. 

Zamawiający  wskazał  na  wstępie,  że  zarzuty  odwołania  posiadają  wadę  prawną 

uniemożliwiającą  uwzględnienie  odwołania,  gdyż  Odwołujący  zarzuca  Zamawiającemu 

wyłącznie  naruszenie  przepisów  art.  7  ust.  1  Pzp  i  art.  5  Kc,  które  nie  mogą  stanowić 

samodzielnej podstawy prawnej odwołania do KIO.  

Zważyć  należy,  że  Odwołujący  w  toku  całego  postępowania  odwoławczego  jest 

związany  podstawą  prawną  zarzutu,  a  Izba  nie  posiada  uprawnienia  do  orzekania  poza 

ustanowione  przez  Odwołującego  ramy  zakreślające  granice  prawne  oraz  faktyczne 


odwołania,  co  wynika  bezpośrednio  z  art.  192  ust.  7  Pzp.  Zatem,  w  ocenie 

Zamawiającego odwołanie  winno  zostać  oddalone  jako  nie  podlegające  merytorycznemu 

rozpoznaniu,  gdyż  de  facto  Odwołujący  nie  wskazał  w  sposób  skonkretyzowany  przepisów 

jakie  w  jego  cenie  zostały  naruszone  przez  Zamawiającego  (np.  art.  26  ust.  2f  Pzp  przez 

niezasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów czy też art. 9 Pzp przez błędne przyjęcie, 

że JEDZ może zostać przedłożony jedynie w języku polskim). 

W  przypadku  nie  podzielenia  przez  Izbę  powyższych  zapatrywań  Zamawiający 

wskazał,  że  Odwołujący  nie  uprawdopodobnił  w  żaden  sposób,  że  Zamawiający  naruszył 

wynikającą z art. 7 ust. 1 Pzp zasadę „proporcjonalności przy przeprowadzaniu postępowania 

o  udzielenie  zamówienia  publicznego”.  Odwołujący  nie  przedstawił  bowiem  w  jaki  sposób 

jego  ocenie  ww.  zasada  została  naruszona  na  gruncie  przedmiotowego  postępowania, 

także  że  czynność  wezwania  do  uzupełnienia  Wykazu  usług  naruszała  dyspozycję  ww. 

zasady.  W  ocenie  Zamawiającego  podjęte  działania  były  adekwatne  oraz  służyły  ustaleniu 

kompleksowo  stanu  faktycznego,  który  mógłby  stanowić  podstawę  do  dalszych  działań 

Zamawiającego. Zamawiający nie zastosował wobec Odwołującego zasad czy norm, które nie 

wynikałyby z reguł określonych w dokumentacji Postępowania lub przepisów obowiązującego 

prawa, zatem Zamawiający w sposób stanowczy zaprzeczył jakoby podejmowane przez niego 

działania były nieproporcjonalne, dla celu dla jakiego zostały powzięte. 

Wskazać  należy,  że  jeśli  Odwołujący  stoi  na  stanowisku,  że  określenie  wymagań 

odnośnie złożenia JEDZ tak dla wykonawcy, jak i podmiotów trzecich, w języku polskim jest 

nieproporcjonalne dla celu jakiemu służy przedłożenie tego dokumentu, to winien skorzystać 

ze  środków  ochrony  prawnej  na  etapie  prowadzenia  postępowania  w  terminie  liczonym  od 

dnia  publikacji  SIWZ,  gdyż  Zamawiający  od  momentu  wszczęcia  Postępowania  w  sposób 

jednoznaczny  i  konkretny  komunikował  w  dokumentacji  postępowania  swoje  oczekiwania 

ww. zakresie. Czynienie zarzutów względem Zamawiającego co do ustanowionych zasad 

przygotowywania  oferty,  w  tym  wymagań  względem  formy  i  języka  JEDZ,  na  tym  etapie 

Postępowania  jest  działaniem  spóźnionym  a  przyjęcie  zapatrywań  Odwołującego  jako 

zasadnych w rezultacie prowadziłoby do zmiany treści SIWZ po dacie składania ofert. 

Wskazać również należy, że uwzględnienie odwołania będzie prowadziło do nakazania 

Zamawiającemu  podjęcia  działań  w  sposób  rażący  naruszających  zasadę  uczciwej 

konkurencji  oraz  równego  traktowania  wykonawców,  gdyż  będzie  stawiać  Odwołującego 

uprzywilejowanej  sytuacji  względem  pozostałych  oferentów,  którzy  mając  na  względzie 

postanowienia  SIWZ  z

łożyli  wraz  z  ofertą  dokumenty  JEDZ  wykonawców  zagranicznych 

języku polskim (np. EGIS Polska sp. z o.o.). 

Zamawiający podkreślił, że normę JEDZ określa Rozporządzenie wykonawcze Komisji 

(UE)  2016/7  z  dnia  5  stycznia  2016  r.  ustanawiające  standardowy  formularz  jednolitego 


europejskiego dokumentu zamówienia (dalej „Rozporządzenie JEDZ”). Zgodnie z nim JEDZ 

jest  składanym  przez  wykonawców  oświadczeniem  własnym  stanowiącym  dowód  wstępny, 

że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria 

selekcji.  Zgodnie  z  dyspozycj

ą obowiązujących  przepisów  prawa,  w  tym  art.  26  ust.  1  Pzp, 

JEDZ  ma  zatem  zastępować  szereg  oświadczeń,  takich  jak  oświadczenie  o  spełnieniu 

warunków,  braku  podstaw  do  wykluczenia,  wykazy  (np.  usług,  dostaw,  robót  budowlanych, 

osób)  itd.,  składanych  na  wstępnym  etapie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego. 

Rozporządzenie JEDZ odnosi się – wbrew formułowanej przez Odwołującego tezie – 

do  kwestii  językowych  dość  lakonicznie.  Wskazano  w  nim,  że  JEDZ  powinien  uprościć 

procedurę  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia,  w  tym  w  zakresie  kwestii  językowych, 

„gdyż standardowy formularz będzie dostępny w językach urzędowych. Jednolity europejski 

dokument zamówienia powinien zatem ułatwić intensywniejsze transgraniczne uczestnictwo 

w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego”. 

Polskie przepisy nie określają jednak wprost, w jakim języku JEDZ ma być złożony. 

Czym  innym  jest  bowiem  dostępność  samego  formularza  JEDZ  w  różnych  językach  UE, 

czym  innym  złożenie  gotowego,  wypełnionego  dokumentu  w  konkretnym  postępowaniu 

Polsce. Dla oceny właściwej stawianych Zamawiającemu zarzutów przywołać należy zatem 

art.  9  ust.  2  Pzp,  zgodnie  z  którym  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzi się w języku polskim. Wprawdzie w myśl ust. 3 Pzp przytoczonego powyżej przepisu 

w  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  złożenie 

wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  oferty  oraz 

innych  dokumentów  również  w  jednym  z  języków  powszechnie  używanych  handlu 

międzynarodowym lub w języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.  

Zatem JEDZ w języku obcym jest dopuszczalny pod warunkiem. że wynika to wprost 

dokumentacji przetargowej. Zamawiający w tej sprawie nie wyraził zgody na złożenie JEDZ 

w języku angielskim. Jak wynika z treści SIWZ – pkt 6.1 części I: „Oferta, Jednolity Europejski 

Dokument  Zamówienia  winny  być  sporządzone  w  oryginale  postaci  dokumentu 

elektronicznego,  w  języku  polskim,  pozostałe  dokumenty  mogą  być  sporządzone  i  złożone 

języku  obcym  pod  warunkiem,  że  zostanie  dołączone  w  formie  elektronicznej  ich 

tłumaczenie  na  języki  polski.  Zamawiający  nie  wymaga  wykonania  tłumaczenia  przez 

tłumacza  przysięgłego”.  Zatem  niedopuszczalne  należy  uznać  twierdzenia  Odwołującego 

możliwości złożenia JEDZ w innym języku aniżeli polski. 

W ocenie Zamawiającego Odwołujący w okolicznościach tej sprawy był obowiązany do 

złożenia  tłumaczenia  JEDZ  Podmiotu.  Wbrew  twierdzeniom  poczynionym  w  odwołaniu 


dokumentacja  Postępowania  w  żadnym  miejscu  nie  zakazywała  złożenia  tłumaczenia  ww. 

dokumentu.  

Zamawiający nie zgodził się ze sformułowanymi twierdzeniami, że z uwagi na strukturę 

i  zakres  informacji  JEDZ  jednolitą  we  wszystkich  krajach  europejskich  należy  przyjąć, 

że Zamawiający 

ma 

możliwość 

„wywiedzenia” 

złożonych 

oświadczeń. 

Okoliczność nieznajomości  języka  polskiego  przez  podmiot  składający  oświadczenie  nie 

zwalnia  go  z  obowiązku  –  jako  podmiotu  zainteresowanego  udziałem  w  postępowaniu 

zamówienie publiczne w Polsce – z zapoznaniem się z regulacjami określającymi zasady 

uczestnictwa w przetargu przed złożeniem oferty (a w przypadku podmiotu trzeciego przed 

udzieleniem zasobów). Poszczególne pozycje JEDZ należy poczytywać łącznie z przepisami 

określającymi zasady udzielania zamówień publicznych w danym kraju, które nie są jednolite. 

I tak, przykładowo, w JEDZ w wersji angielskiej przesłanka wykluczenia z art. 24 ust. 5 

pkt 4 Pzp związana z rozwiązaniem umowy z winy wykonawcy w angielskiej wersji JEDZ jest 

utożsamiana z zakończeniem stosunku prawnego przed czasem. Przepisy kodeksu cywilnego 

w  Polsce  nie  normują  instytucji  „zakończenia  umowy  przed  czasem”,  ale  określają  zasady 

rozwiązania, odstąpienia i wypowiedzenia umowy. Wskazać należy, że na powyższy problem 

zwrócił  uwagę  sam  Urząd  Zamówień  Publicznych,  który  na  swojej  stronie  internetowej 

opublikował  „Instrukcję  wypełnienia  JEDZ”,  w  której  wyjaśnia  w  jaki  sposób  należy 

interpretować  poszczególne  pozycje  JEDZ  w  kontekście  krajowych  uregulowań  prawnych, 

które nie zostały transponowane z dyrektywy klasycznej w skali 1:1.  

Zamawiający  odniósł  się  również  do  zarzutu,  że  podmiot  zagraniczny  nie  jest 

obowiązany  do  władania  językiem  polskim,  zatem  nie  jest  obowiązany  do  złożenia 

dokumentów w tym języku. Zamawiający przyjmując ww. twierdzenia wskazał, że członkowie 

komi

sji przetargowej badający oferty również nie muszą posługiwać się językiem angielskim 

(dlatego  też  Zamawiający  nie  dopuścił  składania  dokumentów  w  innym  języku). 

Kwestia 

posługiwania się danym językiem winna być zatem oceniana szerzej aniżeli wywodzi 

to  Od

wołujący.  Natomiast  przyjęcie  jako  właściwych  zapatrywań  Odwołującego  będzie 

prowadzić  do  sytuacji,  w  której  dla  zapewnienia  transparentności  postępowania  oraz 

porównywalności  ofert  Zamawiający  będzie  obowiązany  dokonać  tłumaczenia  lub 

„odkodowania” oświadczeń na ww. potrzeby we własnym zakresie. Powyższe natomiast jest 

niemożliwe  z  uwagi  na  ciężar  odpowiedzialności  związany  ze  składanymi  w  postępowaniu 

oświadczeniami  i  dokumentami.  JEDZ  stanowi  oświadczenie  własne  wykonawcy,  które 

podlega  ocenie  pod  kątem  prawdziwości  oraz  rzetelności.  Złożenie  fałszywych  lub 

niezgodnych  z  prawdą  oświadczeń  stanowi  przestępstwo  stypizowane  w  art.  297  §  1  Kk. 

uwagi  na  doniosłe  znaczenie  składanych  oświadczeń  nie  ma  możliwości  przerzucenia 

obowiązku  dokonywania  tłumaczeń  własnych  czy  też  interpretacji  złożonych  oświadczeń 

wykonawcy. 


W ocenie Zamawiającego nieznajomość języka polskiego nie stała na przeszkodzie do 

złożenia  przez  Odwołującego  innych  dokumentów  pochodzących  od  podmiotów 

zagranicznych,  w  tym  złożenia  zobowiązania  Podmiotu  do  udostępnienia  zasobów  na 

potrzeby wykazania warunków udziału w postępowaniu, dla którego Odwołujący przedstawił 

stosowne tłumaczenie. 

W  piśmie  procesowym  z  8  czerwca  br.  Odwołujący  przedstawił  dodatkową 

argumentację uzasadniającą zarzuty odwołania. 

Zamawiający wskazał w części I SIWZ, że: 

  pkt  4.5 -  „Zamawiający  dopuszcza  w  szczególności  następujące formaty  danych, 

dokumentów  i  oświadczeń:  .doc,  .docx,  .pdf,  .xml,  podpisane  kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym”; 

  pkt 4.11 – „Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia określa dopuszczalne 

formaty  przesyłanych  danych,  tj.  plików  o  wielkości  do  100  MB  w  formatach 

dopuszczalnych Rozporządzeniem w szczególności: .doc , .docx, .pdf, .xml”. 

W  obydwu,  zacytowanych  postanowieniach  SIWZ  w  sposób  jednoznaczny 

podkreślone zostało, że: 

  preferowane przez Zamawającego formaty to: .doc, .docx, .pdf, .xml – co znajduje 

swoje odzwierciedlenie 

w użytym sformułowaniach: „w szczególności”; 

  spośród czterech wskazanych formatów jest także format „.xml”. 

Dokument z uzupełnieniem „.xml” oznacza, że został sporządzany z zastosowanie tzw. 

uniwersalnego  języka  znaczników,  który  jest  przeznaczony  przede  wszystkim  do  różnych 

danych  ujętych  w  strukturalizowany  sposób  –  tak  jak  np.  w  standardowych  formularzach, 

bl

ankietach i innych dokumentach o jednolitej formie i ograniczonym zakresie. Język XML jest 

niezależny  od  platformy,  co  umożliwia  łatwą  wymianę  dokumentów  pomiędzy 

heterogenicznymi  (różnymi)  systemami,  co  znacząco  przyczyniło  się  do  popularności  tego 

języka  w  dobie  internetu.  W  takim  też  formacie  w  warunkach  krajowych  składane  są  np.: 

Jednolite Pliki Kontrolne (JPK) stanowiące informację dotyczącą zobowiązań przedsiębiorcy 

wynikających  z  VAT,  formularze  VAT,  elektroniczne  PIT-y  rozliczeniowe  itp.  Oczywiście,  

że  z  uwagi  na  przeznaczenie  takich  dokumentów,  ich  „proste  otwarcie”  bezpośrednio  na 

komputerze  powoduje,  że  pojawia  się  treść  niezrozumiała  i  bardzo  nieczytelna  dla 

przeciętnego użytkownika.  

W  kwestii  JEDZ  Odwołujący  wyjaśnił,  że  w  każdym  postępowaniu,  w  którym 

zamawiający  zobowiązuje  wykonawców  do  złożenia  tego  oświadczenia,  zobowiązany  jest 

wskazać  zakres  informacji  i  oświadczeń,  do  których  musi  odnieść  się  wykonawca. 

Powszechną praktyką jest, że zamawiający korzystając z elektronicznego narzędzia „ESPD” 


tworzą dokument „zamawiającego” w formacie „.xml” – plik generowany jest pod ogólną nazwą 

„espd-request.xml, nadając mu swoją nazwę. To co natychmiast rzuca się w oczy w to fakt, 

że cały  opis  takiego  dokumentu  jest  w  języku  angielskim.  W  języku  polskim  są  tylko  treści 

wprowadzone przez zamawiającego (sporządzającego dokument). 

Wykonawca, korzystając z pliku zamawiającego, sporządza swoje oświadczenie JEDZ 

podając  dane  dotyczące  firmy  oraz  zaznaczając  stosowne  odpowiedzi  –  a  jego  plik  jest 

generowany prz

ez ESPD po ogólną nazwą espd-response.xml. 

Dokument sporządzony przez wykonawcę, pobrany w formacie .xml – analogicznie jak 

JEDZ w formacie .xml sporządzony przez zamawiającego – generowany jest zawsze z opisem 

elementów formularza w języku angielskim, bez względu na wybór języka na początku procesu 

wypełniania dokumentu. 

Oznacza  to,  że  dokument  w  formacie  „xml”    z  opisem  tytułów  i  pozycji  formularza 

języku  angielskim  podpisany  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  musiałby  zostać 

przez Zamawiającego zaakceptowany. 

Bez  znaczenia  w  tym  przypadku  jest  fakt,  że  Zamawiający  mógłby  ten  dokument, 

przy 

użyciu  wspomnianego  narzędzia,  przetworzyć  na  format  .pdf  w  dowolnie  wybranym 

języku.  Nie  będzie  to  bowiem  już  dokument  podpisany  przez  składającego  oświadczenie 

(oryginał),  tylko  dokument  przetworzony.  Chociaż  przetworzeniu  podlegać  będą  tylko  opisy 

elementów formularza, a nie jego treść. 

Reasumując  –  powyższe  fakty,  w  połączeniu  z  uzasadnieniem  przedstawionym 

treści  odwołania  potwierdzają  tylko,  że  istotne  dla  oceny  „jednolitego”  dokumentu, 

składanego  na  standardowym  formularzu  jest  treść  wprowadzona  przez  wykonawcę  – 

ta 

bezwzględnie  winna  być  w  języku  polskim.  Opisy  pozycji  jednolitego,  standardowego 

formularza nie mogą stanowić przeszkody w jego ocenie. 

Sygn. akt KIO 930/20 

Odwołujący  –  wykonawca  Kapsch  Telematic  Services  sp.  z  o.o.  z siedzibą 

Warszawie, w odwołaniu wniesionym do Prezesa KIO 30 kwietnia 2020 r. zaskarżył: 

wezwanie  wykonawcy  PolCam  Systems  sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Warszawie 

(„Wykonawca P”) w dniu 10 kwietnia 2020 r. do zastąpienia Podmiotu, na zasoby 

którego  Wykonawca  P  się  powoływał  w  złożonej  ofercie,  innym  podmiotem  lub 

podmiotami,  lub  zobowiązania  się  do  osobistego  wykonania  odpowiedniej  części 

zamówienia  oraz  wykazania,  że  samodzielnie  spełnia  warunek  udziału 

Postępowaniu,  pomimo,  że  przedmiotowe  wezwanie  było  drugim  z  kolei 

wezwaniem  skierowanym  do Wykonawcy,  które  miało  wykazać  brak  podstaw  do 

wykluczenia go z Postępowania; 


zaniechanie wykluczenia Wykonawcy P pomimo braku wykazania, 

że w stosunku 

do podmiotów, z zasobów których korzysta przesłanki wykluczenia nie zachodzą, 

a tym  samym  zaniechaniu  wykluczenia  Wykonawcy  P  pomimo  braku  wykazania, 

że nie podlega wykluczeniu z Postępowania; 

zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy P, jako k

onsekwencji ww. czynności. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

art. 22a ust. 6 Pzp przez niezgodne z prawem powtórne wezwanie Wykonawcy P 

do uzupełnienia dokumentów i złożenia wyjaśnień, w tym wykazania braku podstaw 

do wykluczenia z 

Postępowania, pomimo że z odpowiedzi na pierwotne wezwanie 

wynikało, że Wykonawca P nie wykazał, że nie podlega wykluczeniu w związku z 

korzystaniem z zasobów Podmiotu; 

art. 26 ust. 3 Pzp przez niezgodne z prawem powtórne wezwanie Wykonawcy P do 

uzupełnienia dokumentów i złożenia wyjaśnień, w tym wykazania braku podstaw do 

wykluczenia  z  Postępowania,  pomimo,  że  z  odpowiedzi  na  pierwotne  wezwanie 

wynikało, że Wykonawca P nie wykazał, że nie podlega wykluczeniu w związku z 

korzystaniem z zasobów Podmiotu; 

3.  art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp przez niewykluczenie Wykonawcy P pomimo niewykazania 

braku  podstawy  wykluczenia  w  stosunku  do  podmiotów,  na  których  zasoby  się 

powołuje,  a  tym  samym  zaniechaniu  wykluczenia  Wykonawcy  P  pomimo  braku 

wykazania, że nie podlega wykluczeniu z Postępowania; 

art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp przez nieodrzucenie oferty Wykonawcy P, pomimo tego, że 

zgodnie  z  Pzp,  wobec  niewykazania  braku  podstaw  wykluczenia,  podlega 

wykluczeniu, a tym samym oferta Wykonawcy P podlega odrzuceniu; 

5.  art. 7 ust.1 Pzp przez 

naruszenie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia  czynności  wezwania  skierowanego  dnia  10  kwietnia  2020  r.  do 

Wykonawcy P; 

2.  wykluczenia Wykonawcy P z 

Postępowania; 

3.  odrzucenia oferty Wykonawcy P. 

Odwołujący wyjaśnił, że 21 kwietnia 2020 r. powziął wiadomość o wniesieniu odwołania 

przez Wykonawcę P. Jak wynika z jego treści, Zamawiający 20 marca 2020 r., działając w 

trybie  art.  26  ust.  3  i  3a  Pzp,  wezwa

ł  Wykonawcę  P  do  złożenia  w  szczególności  kopii 

zobowiązania oraz oświadczenia w formie JEDZ dotyczącego Podmiotu. 

Następnie, w dniu 10 kwietnia 2020 roku Zamawiający informując, że działa ponownie 

na  podstawie  art.  26  ust.  3  i  4  Pzp  w  odniesieniu  do  Podm

iotu,  wezwał  Wykonawcę  P  do 


podjęcia działań w trybie art. 22a ust. 6 Pzp to jest (i) zastąpienia Podmiotu innym podmiotem 

lub  podmiotami,  lub  (ii)  zobowiązania  się  do  osobistego  wykonania  odpowiedniej  części 

zamówienia  oraz  wykazania,  że  samodzielnie  spełnia  warunek  udziału  w  Postępowaniu, 

wskazując,  jako  powód  takiej  decyzji  uznanie,  że  w  stosunku  do  Podmiotu  nie  wykazano, 

że nie  podlega  wykluczeniu  z  uwagi  na  fakt,  że  JEDZ  został  złożony  w  języku  angielskim. 

Kwestia  możliwości  złożenia  JEDZ  w  języku  angielskim  stała  się  przedmiotem  odrębnego 

postępowania odwoławczego zainicjowanego przez Wykonawcę P. 

Jednakże,  w  ocenie  Odwołującego,  przez  samo  powtórne  wezwanie  Wykonawcy  P 

w oparciu o art. 26 ust. 3 w zw. z art. 22a ust 6Pzp. z dnia 10 kwietnia 2020 r., 

umożliwienie 

Wykonawcy P zmiany podmiotu na zasoby którego się powołał i niewykluczenie Wykonawcy P 

z Postępowania, a w konsekwencji nieodrzucenie oferty Wykonawcy P, Zamawiający naruszył 

przepisy pzp. 

Uzasadniając takie stanowisko Odwołujący wskazał, że  przede wszystkim rozważenia 

wymaga,  czy  w  przedmiotowym  stanie  faktycznym  możliwa  jest  jeszcze  zmiana  przez 

Wykonawcę P podmiotu trzeciego, na zasoby którego powołał się pierwotnie składając swoją 

ofertę.  W  ocenie  Odwołującego,  na  kanwie  orzeczenia  Trybunału  Sprawiedliwości  z  dnia 

4 maja 2017 roku w sprawie C-387/14 Esaprojekt 

ukształtował się słuszny pogląd, że podmiot 

trzeci udzielający swych zasobów na potrzeby wykazania zdolności technicznej wykonawcy 

warunkuje również „tożsamość wykonawcy”, która winna być znana w momencie składania 

oferty,  aby  nie  dochodziło  do  naruszenia  zasad  równego  traktowania  wykonawców.  Toteż, 

ocenie  Odwołującego,  już  samo  umożliwienie  Wykonawcy  P  zastąpienia  wskazanego 

jego  ofercie  podmiotu  trzeciego,  co  do  którego  nie  wykazano  braku  przesłanek  do 

wykluczenia  z  Postępowania  innym  podmiotem,  narusza  przepisy  Pzp.  Takie  działanie 

Zamawiającego narusza w szczególności podstawową zasadę wyrażoną w art. 7 Pzp, zgodnie 

z  którą  zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców.  

Niezależnie od powyższego Odwołujący wskazał, że naruszenie Pzp stanowiło również 

skierowanie powtórnego wezwania w dniu 10 kwietnia 2020 r. do Wykonawcy P w tej samej 

sprawie,  której  dotyczyło  już  wcześniejsze  wezwanie  z  dnia  20  marca  2020  r. 

Należy przypomnieć,  że  zgodnie  z  art.  25a  ust.  3  Pzp  wykonawca,  który  powołuje  się  na 

zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 

oraz  spełniania,  w  zakresie,  w  jakim  powołuje  się  na  ich  zasoby,  warunków  udziału 

postępowaniu 

składa 

dokumenty 

JEDZ 

dotyczące 

także 

tych 

podmiotów. 

Potwierdzenie 

tego wymogu w niniejszym Postępowaniu Zamawiający zamieścił też w Cz. II 

pkt.  4.1  SIWZ.  Wskazano  tam  wprost,  że  wraz  z  ofertą  należy  przedłożyć  również 

oświadczenie  podmiotów  udostępniających  potencjał  oferentowi.  Jak  tymczasem  wynika 

wyjaśnień Wykonawcy P zawartych w jego odwołaniu, wraz z ofertą nie złożył on dokumentu 


JEDZ 

Podmiotu, co świadczy o braku staranności Wykonawcy P. 

Następnie  Odwołujący  podał,  że  zgodnie  z  dyspozycją  art.  26  ust.  3  Pzp  jeżeli 

wykonawca  nie  złożył  oświadczenia  JEDZ  lub  innych  dokumentów  niezbędnych  do 

przeprowadzenia  postępowania,  złożone  oświadczenia  lub  dokumenty  są  niekompletne, 

zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa 

do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez 

siebie wskazanym. Na podstawie tego 

przepisu Zamawiający w dniu 20 marca 2020 r. wezwał 

Wykonawcę P między  innymi  do  złożenia JEDZ Podmiotu.  Z  odwołania wniesionego przez 

Wykonawcę P wynika, że żądaniu temu nie sprostał, ponieważ złożył JEDZ podmiotu w języku 

angielskim. 

Tymczasem, wskazać należy, że w części I SWIZ – Warunki Ogólne, punkt 6.2, 

Zamawiający  określił  sposób,  w  jaki  ma  zostać  złożona  oferta  oraz  JEDZ.  

Zgodnie z brzmieniem tego punktu SIWZ:  

„oferta,  Jednolity  Europejski  Dokument  Zamówienia  winny  być  sporządzone  w  oryginale 

w p

ostaci  dokumentu  elektronicznego,  w  języku  polskim,  pozostałe  dokumenty  mogą  być 

sporządzone  i  złożone  w  języku  obcym  pod  warunkiem,  że  zostanie  dołączone  w  formie 

elektronicznej  ich  tłumaczenie  na  język  polski.  Zamawiający  nie  wymaga  wykonania 

tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego”.  

Jak  wynika  z  powyższego,  Zamawiający  jednoznacznie  i  precyzyjnie  określił  sposób, 

jaki mają zostać złożone poszczególne dokumenty, w tym określił właściwy język oraz treść 

tych dokumentów. W związku z tym, nie budzi żadnych wątpliwości, że JEDZ, w tym również 

JEDZ  podmiotu  trzeciego,  na  zasobach  którego  dany  wykonawca  polega,  winien  zostać 

złożony w języku polskim. Zatem nie można uznać, że Wykonawca P skutecznie wykazał brak 

przesłanek  do  wykluczenia  z  Postępowania  Podmiotu,  a  tym  samym  do  wykluczenia 

Wykonawcy P i odrzucenia jego oferty. 

Zmaterializowała się bowiem wskazana w art. 24 ust. 

1  pkt 

12  Pzp  przesłanka  wykluczenia  Wykonawcy  P  wobec  niewykazania  braku  podstawy 

wykluczenia. 

W  konsekwencji  zaś  zgodnie  z  art.  89  ust.  1  pkt  6  Pzp

Zamawiający  ofertę 

Wykonawcy P powinien odrzucić. 

Nie czyniąc tak Zamawiający naruszył wskazane powyżej przepisy Pzp. Co więcej, 

Zamawiający skierował powtórne wezwanie do Wykonawcy P  w dniu 10 kwietnia 2020 r., 

żądając  w  nim,  wobec  braku  wykazania  podstaw  wykluczenia  Podmiotu:  (i)  zastąpienia 

Podmiotu  innym  podmiotem  lub  podmiotami,  lub  (ii)  zobowiązania  się  do  osobistego 

wykonania  odpowiedniej  części  zamówienia  oraz  wykazania,  że  samodzielnie  spełnia 

warunek  udziału  w  Postępowaniu.  Takie  wezwanie  jest  jednak  również  naruszeniem 

przepisów  Pzp,  ponieważ  oznacza,  że  Wykonawca  P  ma  otrzymać  kolejną  „szansę” 

wykazania, że nie podlega wykluczeniu z Postępowania. 

Odwołujący  zaznaczył,  że  procedura  opisana  w  art.  22a  ust.  6  P

ZP 

nie  może  być 


traktow

ana odrębnie od wezwania kierowanego do wykonawcy w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. 

Innymi  słowy,  nie  jest  dopuszczalne  kierowanie  do  tego  samego  podmiotu  w  tej  samej 

sprawie dwukrotnego wezwania 

– raz w trybie art. 26 ust 3 Pzp, a w braku satysfakcjonującej 

Za

mawiającego  odpowiedzi,  po  raz  koleiny  podobnego  wezwania,  ze  wskazaniem  jako 

podstawy przepisu art. 26 ust. 3 wraz z art. 22a ust. 6 Pzp.  

Zamawiający,  kierując  powtórne  wezwanie  do  Wykonawcy  P  dotyczące 

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z Postępowania, naruszył Pzp. Wykonawca P 

nie skorzystawszy bowiem z udzielonej mu „szansy” należytego wykazania braku przesłanek 

wykluczenia go z Postępowania w związku z poleganiem przez niego na zasobach Podmiotu 

dostał  od  Zamawiającego,  niesłusznie,  kolejną  „szansę”  poprawienia  swej  dokumentacji 

ofertowej  poprzez  przedstawienie  prawidłowej  dokumentacji  (w  tym  przypadku  kolejnego 

JEDZ),  wskazującego  na  brak  przesłanek  wykluczenia,  w  oparciu  o  inny  podmiot  trzeci. 

Zamawiający naruszył zatem zasady równego traktowania wykonawców opisane w art. 7 Pzp 

oraz  inne  wskazane  w  tym  odwołaniu  przepisy  Pzp,  w  szczególności  przez  to,  

że w uprzywilejowany sposób potraktował Wykonawcę P w stosunku do innych uczestników 

Postępowania,  w  tym  Odwołującego.  Umożliwił  mu  bowiem,  całkowicie  bezzasadnie, 

wielokrotne  uzupełnianie  dokumentacji  ofertowej  w  zakresie  niepodlegania  przez 

Wykonawcę P wykluczeniu i spełniania warunków udziału w Postępowaniu. 

Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania w powołaniu na następujące okoliczności 

natury faktycznej i prawnej. 

Na  wstępie  Zamawiający  stwierdził,  że  Odwołujący  bazuje  na  niepełnym  stanie 

faktycznym,  który  został  opisany  na  podstawie  odwołania  wniesionego  w  dniu  21  kwietnia 

2020  r.  przez  innego  oferenta 

–  PolCam  Systems  sp.  z  o.o.  (tu:  „Wykonawca  P”). 

Wskazania 

bowiem  wymaga,  że  Odwołujący  nie  dysponuje  korespondencją  prowadzoną 

przez  Zamawiającego  z  ww.  wykonawcą,  gdyż  ta  jako  stanowiąca  załącznik  do  protokołu 

Postępowania nie podlega udostępnieniu na tym etapie. Co więcej, Odwołujący nie wnosił o jej 

przekazanie celem dokonania analizy, zatem całość wywodzonych okoliczności faktycznych 

opiera się na informacjach wynikających z ww. odwołania. 

Zamawiający stanowczo zaprzeczył, jakoby w Postępowaniu doszło do dwukrotnego 

wezwania do uzupełnienia tego samego dokumentu (w odwołaniu nie doprecyzowano o jakim 

dokumencie  mowa).  W  celu  zobrazowania  istoty  problemu  należy  wyjaśnić  następującą 

chronologię wydarzeń: 

Wykonawca  P  złożył  skutecznie  ofertę  w  Postępowaniu,  w  której  wskazał,  

że w zakresie wymaganej zdolności technicznej i zawodowej (wiedza i doświadczenie) będzie 

korzystał  z  potencjałów  podmiotów  trzecich,  w  tym,  w  odniesieniu  do  warunku  z  Części  II 

SIWZ, lit. A, pkt 1.3.1, z doświadczenia Podmiotu. Do oferty dołączono skan zobowiązania do 


ud

ostępnienia  zasobów  poświadczony  za  zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę  P, 

do 

oferty nie dołączono JEDZ dla Podmiotu. 

W świetle zidentyfikowania ww. braków i niezgodności Zamawiający w dniu 20 marca 

2020  r.  wezwał  Wykonawcę  P  w  trybie  26  ust.  3  Pzp  do  uzupełnienia  zobowiązania 

poświadczonego  przez  Podmiot  oraz  brakującego  JEDZ.  Wykonawca  P  w  dniu  25  marca 

r.  przedstawił  prawidłowe  zobowiązanie  do  udostępnienia  zasobów  oraz  przedłożył 

JEDZ dla tego podmiotu, jednakże - w języku angielskim. 

Zamawiający  po  dokonaniu  weryfikacji  przedstawionych  dokumentów  doszedł  do 

przekonania,  że przedstawienie JEDZ w  języku angielskim  nie jest  zgodne  z  wymaganiami 

określonymi w SIWZ gdzie wskazano, że Zamawiający żąda, aby składane dokumenty (w tym 

JEDZ) były złożone w języku polskim i uznał, że w stosunku do ww. podmiotu nie potwierdzono 

braku  postaw  wykluczenia.  W  ocenie  Zamawiającego  dopuszczenie  innego  rozwiązania 

stałoby w sprzeczności z zasadą równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji 

oraz de facto 

stanowiłoby zmianę treści SIWZ po terminie składania ofert. Niemniej jednak na 

moment ww. oceny Zamawiający nie posiadał pewności czy Wykonawca P będzie powoływał 

się  na  doświadczenie  Podmiotu  jako  wyłączne  doświadczenie  na  spełnienie  warunku 

określonego  w  Części  II  SIWZ,  lit.  A,  pkt  1.3.1,  czy  też  wskaże  je  jako  doświadczenie 

dodatkowe (np. ponad wymagane minimum), czy też w ogóle zrezygnuje z powoływania się 

na doświadczenie ww. podmiotu etc. Z posiadanych doświadczeń wynika, że niejednokrotnie 

wykonawcy przedstawiają na potrzeby wykazania danego warunku udziału w postępowaniu 

więcej  niż  jedną  usługę  referencyjną,  a  w  takiej  sytuacji  kwestia  języka  w  jakim  został 

sporządzony  JEDZ  oraz  badanie  przesłanek  wykluczenia  względem  Podmiotu  nie  miałaby 

żadnego  znaczenia  dla  oceny  zdolności  podmiotowej  Wykonawcy  P.  Co  więcej, 

podejmowanie czynności względem Wykonawcy Pw zakresie oceny zdolności podmiotowej 

na  ww.  etapie  badania  i  oceny  ofert  skutkujące  wykluczeniem  wykonawcy  z  Postępowania 

mogłyby zostać uznane za przedwczesne i nieskuteczne. 

Zamawiający w dniu 27 marca 2020 r. w trybie art. 26 ust. 2f Pzp wezwał Wykonawcę P 

do  uzupełnienia  Wykazu  usług.  Wykonawca  P  w  dniu  7  kwietnia  2020  r.  przedstawił 

Wykaz 

usług, w którym w zakresie warunku w Części II SIWZ, lit. A, pkt 1.3.1. powołał się na 

usługę realizowaną przez Podmiot. 

W  związku  z  powyższym  Zamawiający  w  dniu  11  kwietnia  2020  r.  wezwał 

Wykonawcę P w trybie art. 26 ust. 3 Pzp do uzupełnienia Wykazu usług wskazując, że usługa 

realizowana  przez  Podmiot  nie  może  stanowić  potwierdzenia  spełnienia  warunku  udziału 

Postępowaniu  z  uwagi  na  okoliczność,  że  podmiot  ten  podlega  wykluczeniu  (z  uwagi  na 

złożenie nieprawidłowego JEDZ dla tego podmiotu). Zamawiający wskazał w tym zakresie na 


dyspozycje art. 22a ust. 6 Pzp, która w ww. sytuacji dopuszcza możliwość powołania się na 

doświadczenie własne oferenta lub doświadczenie innego podmiotu trzeciego. 

W  reakcji  na  ww.  wezwanie  Wykonawca  P  złożył  odwołanie,  natomiast  po 

zawiadomieniu  Odwołującego  o  tym  fakcie  –  złożył  on  własne  odwołanie,  które  podlega 

rozpoznaniu w tej sprawie. 

Mając na względzie ww. okoliczności  – wbrew formułowanemu przez Odwołującego 

stanowisku 

– w postępowaniu nie doszło do wezwania uzupełnienia tego samego dokumentu. 

Wezwania z dnia 20 i 27 marca 2020 r. dotyczą zupełnie innych dokumentów. Wskazać należy, 

że  sam  fakt,  że  podmiot  trzeci  podlega  wykluczeniu  nie  powoduje  automatyzmu  co  do 

wykluczenia  wykonawcy,  który  powołuje  się  na  jego  zasoby,  o  czym  świadczy  w  sposób 

bezsprzeczny dyspozycja art. 22a ust. 6 Pzp, która wskazuje, że w przypadku gdy podmiot 

trzeci  podlega  wykluczeniu  zamawiający  jest  obowiązany  wezwać  wykonawcę  do 

samodzielnego  wykazania  spełnienia  warunku  udziału  w  postepowaniu  lub  zastąpienia 

wykluczonego podmiotu trzeciego innym podmiotem. 

Zaniechanie 

–  zgodnie  z  żądaniem  Odwołującego  –  wezwania  Wykonawcy  P  do 

uzupełnienia Wykazu usług w trybie art. 26 ust. 3 Pzp pozbawiłoby go możliwości skorzystania 

z  procedury  uzupełnienia  dokumentów  przewidzianej  bezpośrednio  w  przepisach  Pzp. 

świetle  powyższego,  w  ocenie  Zamawiającego,  nie  sposób  doszukać  się  w  zaskarżonej 

czynności  działań,  które  stałoby  w  sprzeczności  z  obowiązującymi  regulacjami  – 

wręcz przeciwnie  to  wykładania  literalna  ww.  przepisów  stanowiła  podstawę  do 

podejmowanych działań. 

Zamawiający  nie  podziela  również  stanowiska  jakoby  dał Wykonawcy  P  dodatkową 

„szansę”  na  wykazanie braku  przesłanek wykluczenia. Wskazać należy, że w  analizowanej 

sprawie przesłanka wykluczenia stanowiąca przedmiot rozważań została określona w art. 24 

ust.  1  pkt  12  Pzp 

–  „Zamawiający  wyklucza  wykonawcę,  który  nie  potwierdził  spełniania 

warunków udziału w postępowaniu”. Zatem oczywistym wydaje się, że przed stwierdzeniem 

zaistnienia pr

zesłanki Zamawiający musi mieć pewność, że wykonawca faktycznie nie spełnia 

warunków  udziału  w  postępowaniu  określonych  w  SIWZ,  a  takowe  stwierdzenie  nie  jest 

możliwe  bez  uprzedniej  procedury  związanej  ze  zbadaniem  i  oceną  dokumentów 

podmiotowych Wykonawcy 

(tu: Wykazu usług), w tym skierowania wezwań do ewentualnego 

uzupełnienia  dokumentów  zgodnie  z  treścią  art.  26  ust.  1,  ust.  2f,  czy  ust.  3  Pzp. 

Przyjęcie twierdzeń Odwołującego jako zasadnych prowadziłoby do ominięcia ww. procedury, 

a  tym  samym  rzetelne  u

stalenie okoliczności faktycznych składających się na  stan  sprawy, 

to z kolei stanowiłoby naruszenie zasady uczciwej konkurencji. 

Na gruncie przepisów Pzp, które weszły w życie w 2016 r. ustawodawca odróżnia etap 

badania i oceny ofert od czynności badania dokumentów podmiotowych wykonawcy, którego 


oferta  została  najwyżej  oceniona.  W  świetle  powyższego,  w  ocenie  Zamawiającego, 

zrozumiałym wydaje się, że uzupełnienie różnych dokumentów, ale na potwierdzenie tej samej 

okoliczności  (tu:  spełnienie  warunku  udziału  w  Postępowaniu)  wymaganych  na  kolejno 

przypadających  po  sobie  etapach  Postępowania  będzie  odbywać  się  w  innych  terminach. 

Powyższe nie oznacza jednocześnie, że dochodzi do wielokrotnego wezwania do uzupełnienia 

tego  samego  dokumentu,  gdyż  wezwania  dotyczą  faktycznie  innych  dokumentów. 

Przyjęcie innego założenia przeczyłoby założeniom znowelizowanych regulacji ustawowych. 

Zamawiający  wskazał  także,  że  nie  podziela  stanowiska  Odwołującego, 

jakoby 

przepisy  Pzp  nie  pozwalały  na  zastąpienie  podmiotu  trzeciego  innym  podmiotem 

trzecim w przypadku gdy pierwotnie wskazywany podmiot podlega wykluczeniu. Z art. 22a ust. 

6 Pzp wynika bowiem literalnie, że:  

„Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  lub  sytuacja  ekonomiczna  lub  finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w ust, 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków 

udziału  w  postępowaniu  lub  zachodzą  wobec  tych  podmiotów  podstawy  wykluczenia, 

zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności  techniczne  lub  zawodowe  lub  sytuację  finansową  lub  ekonomiczną,  o  których 

mowa w ust. 1.” 

Z  dyspozycji  ww.  przepisu  wynika  wprost  możliwość  zmiany  podmiotu  trzeciego 

zgłoszonego  na  etapie  składania  oferty,  w  trakcie  prowadzonej  przez  Zamawiającego 

procedury weryfikującej posiadanie przez wykonawcę odpowiednich zdolności. W przypadku 

zmiany  przez  wykonawcę  podmiotu  trzeciego  w  ww.  trybie,  udostępnienie  wykonawcom 

odpowiednich  zasobów  następuje  po  upływie  terminu  składania  ofert  oraz  wstępnej  ocenie 

ofert. Z samej istoty zacytowanego powyżej przepisu Pzp, który dopuszcza możliwość zmiany 

podmiotu trzeciego w toku postępowania wynika, że udostępnienie wykonawcy odpowiednich 

zasobów  następuje,  gdy  zasoby  podmiotu,  o  którym  mowa  w  ww.  przepisie  pierwotnie 

wskazanego  w  ofercie  nie  potwierdzają  spełnienia  przez  wykonawcę  warunków  udziału 

postępowaniu,  czy  też  gdy  wobec  podmiotu  trzeciego  zachodzą  podstawy  wykluczenia. 

Tym 

samym  twierdzenie,  jakoby  Wykonawca  P  nie  miał  możliwości  powoływania  się  na 

zasoby innego podmiotu 

– jak wywodzi Odwołujący – sprowadza wykładnię art. 22a ust. 6 Pzp 

do  absurdu,  ponieważ  oznaczałoby,  że  wykonawca  już  w  dacie  składania  ofert  musiałby 

dysponować (i złożyć wraz z ofertą) kilkoma „rezerwowymi” potencjałami trzecimi, na wypadek 

gdyby zasoby pierwotnie udzielone wykonawcy nie potwierdzały spełniania warunków udziału 

w postępowaniu lub wobec podmiotu trzeciego zachodziły podstawy wykluczenia. 


Po  przeprowadzeniu  rozprawy  Izba

,  uwzględniając  zgromadzony  materiał 

dowodowy  omówiony  w  dalszej  części  uzasadnienia,  jak  również  biorąc  pod  uwagę 

zreferowane  powyżej  stanowiska  pisemne,  a  także  stanowiska  i  oświadczenia  wyrażone 

ustnie na rozprawie i odnotowane w protokole, 

ustaliła i zważyła, co następuje. 

Skład 

orzekający 

stwierdził, 

że 

Odwołujący 

jest 

legitymowany,  

zgodnie z przepisem art. 

179 ust. 1 Pzp, do wniesienia odwołania.  

Izba  dopuściła  i  przeprowadziła  dowody  z  treści  SIWZ,  oferty  Odwołującego 

(Wykonawcy P)

, zobowiązania Podmiotu załączonego do oferty Odwołującego, wezwań z 20, 

27  marca  oraz  10  kwietnia  br.  wraz  z  odpowiedziami  Odwołującego  i  załączonymi  do  nich 

dokumentami. 

Na ich podstawie skład orzekający stwierdził, że nie ma potrzeby ponownego 

przytaczania okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. 

W  ocenie  Izby  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniach  nie  potwierdziły  się 

następujących przyczyn. 

Sygn. akt KIO 856/20 

Nie ulega wątpliwości, że w odpowiedzi na pkt II wezwania do uzupełnienia oświadczeń 

i  dokumentów  z  20  marca  2020  r.  Odwołujący  przedstawił  JEDZ  dotyczący  Podmiotu, 

który zawierał oświadczenia złożone w języku angielskim, będące odpowiedziami na zawarte 

we  wzorze  formularza  JEDZ  pytania  przedstawi

one  również  w  języku  angielskim.  Ergo  – 

zasadniczo cała treść JEDZ (z wyjątkiem oznaczenia Zamawiającego i nazwy Postępowania) 

została sporządzona w języku obcym. 

Powyższe,  zdaniem  Izby,  zakwalifikować  należało  zarówno  jako  naruszenie  zasady 

prowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w języku polskim (art. 9 ust. 

2  Pzp),  jak  i  czytelnego  postanowienia  pkt  6.2  w  części  I  SIWZ  określającego  m.in.  język, 

jakim oświadczenie JEDZ należało złożyć. 

Jakkolwiek  skład  orzekający  stoi  na  stanowisku,  że  formalizm  postępowania 

udzielenie  zamówienia  publicznego nie jest  nadrzędną  wartością tej  procedury,  to  jednak 

działanie wprost sprzeczne z jedną z fundamentalnych zasad systemu zamówień publicznych, 

nie  zasługuje  na  ochronę  prawną.  Co  więcej,  przyznanie  racji  Odwołującemu  prowadziłoby 

de facto 

do  obejścia  przepisu  art.  9  ust.  3  Pzp.  W  świetle  tej  regulacji  składanie  w  toku 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  dokumentów  (oświadczeń)  w  języku 

obcym  wtedy  tylko  jest  dopuszczalne,  gdy  za

mawiający  tak  postanowi,  czemu  da  wyraz 

odpowiednich postanowieniach SIWZ. Sytuacja taka nie miała miejsca w Postępowaniu. 

Odnosząc się natomiast do dodatkowej argumentacji Odwołującego, zawartej w piśmie 

procesowym  z  8  czerwca  2020  r.,  należało  stwierdzić,  że  wyrażone  tam  stanowisko 

Odwołującego m.in. o automatycznym generowaniu w narzędziu ESPD oświadczenia JEDZ 


opisem  wszystkich  elementów  formularza  w  języku  angielskim,  nie  stało  jednak  na 

przeszkodzie złożeniu przez Odwołującego własnego oświadczenia JEDZ w całości w języku 

polskim i to pomimo anglojęzycznej nazwy pliku, w którym oświadczenie to zostało zawarte 

(zob. JEDZ Odwołującego uzupełniony w odpowiedzi na pkt III wezwania z 20 marca 2020 r.).  

Dodatkowo  i  jedynie  na  marginesie  Izba  wskazuje, 

że  podziela  stanowisko 

Zamawiającego o wadliwej konstrukcji zarzutów odwołania, opartych wyłącznie na ogólnych 

zasadach wynikających z przepisów art. 7 Pzp i art. 5 Kc.  

Reasumując,  Zamawiający  zasadnie  wezwał  Odwołującego,  w  dniu  10  kwietnia 

2020 r.,  do 

uzupełniania wykazu usług wobec nie złożenia przez niego JEDZ dla Podmiotu 

języku polskim. 

Sygn. akt KIO 930/20 

W  ocenie  składu  orzekającego  przedstawiona  przez  Zamawiającego  (niesporna) 

sekwencja  zdarzeń  przeczy  twierdzeniu  o  naruszeniu  przez  niego  ukształtowanej 

orzecznictwie  Izby  zasady  jednokrotności  wezwania  do  uzupełnienia  dokumentów. 

Faktem 

jest,  że  zarówno  wezwania  z  20  i  27  marca  oraz  10  kwietnia  2020  r.  obejmowały 

tożsamy  obszar  związany  z  udziałem  Wykonawcy  P  w  Postępowaniu,  a  to  jego  sytuacji 

podmiotowej.  Uszło  jednak  uwadze  Odwołującego,  że  wspomniane  wezwania  dotyczyły 

jednak  odmiennych  aspektów  wspomnianego  powyżej  obszaru.  Pierwsze  z  nich, 

wystosowane na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, koncentrowało się zasadniczo na 

uzupe

łnieniu  dokumentów,  których  Wykonawca  P  nie  załączył  do  oferty  (JEDZ  Podmiotu), 

bądź  załączył  w  nieprawidłowej  formie  (zobowiązanie  Podmiotu).  Drugie  wezwanie, 

dokonane 

w  trybie  art.  26  ust.  2f  Pzp,  dotyczyło  dokumentów  mających  potwierdzać, 

że Wykonawca  P,  powołując  się  na  zasoby  Podmiotu,  jest  w  stanie  wykazać  spełnianie 

warunków  udziału  w  Postępowaniu.  Wreszcie  ostatnie  z  wezwań  stanowiło  realizację 

dyspozycji przepisu art. 22a ust. 6 Pzp, będącą konsekwencją stwierdzenia, że powoływanie 

się przez Wykonawcę P na zasoby Podmiotu nie mogło odnieść skutku z uwagi na złożenie 

JEDZ dla Podmiotu w języku obcym. 

Chybiony  był  również  poparty  orzeczeniem  w  sprawie  Esaprojekt  wywód 

Odwołującego o konieczności zachowania tożsamości wykonawcy. W sprawie zakończonej 

wydaniem tego orzeczenia wykonawca 

pierwotnie deklarował bowiem samodzielne spełnianie 

warunków  udziału  w  postępowaniu  i  dopiero  po  wezwaniu  do  uzupełnienia  dokumentów 

odwołał się w tym zakresie do zasobów podmiotu trzeciego. Sytuacja taka nie miała miejsca 

w  przedmiotowej  sprawie,  w  której  zamiarem Wykonawcy  P  od  początku  było skorzystanie 

potencjału Podmiotu, a możliwość jego zastąpienia innym podmiotem została, jak wskazano 

powyżej, wprost przewidziana w przepisach Pzp. 


W konsekwencji orzeczono, jak w pkt 1 sentencji wyroku. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  (pkt  2  sentencji  wyroku)  orzeczono 

stosownie do jego wyniku, na 

podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp oraz § 5 ust. 6 w zw. z § 6 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15 marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018 r., poz. 972 j.t.).  

Przewodniczący:      ………………………………………. 

Członkowie:   

………………………………………. 

………………………………………. 


wiper-pixel