KIO 853/20 POSTANOWIENIE dnia 15 czerwca 2020 r.

Data: 20 sierpnia 2020

Sygn. akt KIO 853/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 15 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:   Ernest Klauziński  

wobec  cofnięcia  11  czerwca  2020  r.  przed  otwarciem  rozprawy  odwołania  wniesionego  

do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  20  kwietnia  2020  r.  przez  Odwołującego: 

Svantek  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

Zamawiającego:  Główny  Inspektorat  Ochrony  Środowiska  z  siedzibą  w  Warszawie,  

przy  udziale  wykonawcy  Systemy  Pomiarowe  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Krakowie 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

postanawia: 

1)   umarza 

postępowanie odwoławcze;  

2)   nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy Svan

tek Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: 

trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na niniejsze  postanowienie 

– w terminie 7 dni  

od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:   ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 853/20 

Uzasadnienie 

Główny  Inspektorat  Ochrony  Środowiska  z  siedzibą  w  Warszawie  (dalej:  Zamawiający) 

prowadzi 

postępowanie  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  zakup  wyrobów 

medycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i dostawa aparatury pomiarowej 

do  monitoringu  hałasu,  część  1  -  zakup  aparatury  pomiarowej  do  monitoringu  hałasu”,  

nr  referencyjny  ZP/220-4/20/AO 

(dalej:  Postępowanie).  Postępowanie  jest  prowadzone 

zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień  publicznych  

(t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843) 

zwanej  dalej  w  skrócie  Pzp.  Ogłoszenie  o  zamówieniu 

zostało opublikowane w dniu 31 stycznia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

pod numerem 2020/S 022-047631. 

Izba ustaliła, że 20 kwietnia 2020 r. wykonawca Svantek Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

(dalej:  O

dwołujący)  złożył  odwołanie  w  postępowaniu  wobec  czynności  podjętych  przez 

Zamawiającego w sposób sprzeczny z przepisami Pzp.  

Odwołujący  skutecznie  wycofał  odwołanie  przed  otwarciem  rozprawy,  w  dniu  11  czerwca 

2020  r.  W  tej  sytuacji 

Izba  stwierdziła,  że  zachodzą  przesłanki  umożliwiające  umorzenie 

postępowania,  zgodnie  z  unormowaniem  art.  187  ust.  8  zdanie  drugie  Pzp,  wobec  czego 

odwołującemu  zwraca  się  90%  wpisu  uiszczonego  na  rachunek  Urzędu  Zamówień 

Publicznych,  czyli  wycofującemu  odwołanie  zwraca  się  kwotę  13  500  zł  00  gr  (słownie: 

trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy). 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  

w zw. z art. 187 ust. 8 zdanie drugie Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa 

Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  

ich rozliczania (t.j.

Dz.U. 2018 poz. 972).  

Przewodniczący:   ………………………………  


wiper-pixel