KIO 852/20 POSTANOWIENIE dnia 28 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 852/20 

POSTANOWIENIE 

   z dnia 28 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Ewa Kisiel 

Protokolant:   

Piotr Kur 

po  rozpoznan

iu  na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  stron  w  dniu  28  maja  2020  r. 

odwołania  wniesionego do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu 20 kwietnia 2020  r. 

przez  wykonawcę  LUG  Light  Factory  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Zielonej  Górze  przy  

ul.  Gorzowskiej  11  prowadzonym  przez 

zamawiającego  Gmina  Suchy  Las  z  siedzibą  w 

Suchym Lesie przy ul. Szkolnej 13 

postanawia: 

umarza postępowania odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  LUG  Light  Factory  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Zielonej  Górze  przy  

ul. Gorzowska 11 kwoty 9 000 z

ł 00 gr (słownie: dziewięć tysięcy złotych zero groszy), 

s

tanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  j.t.)  na  niniejsze  postanowienie  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jeg

o  doręczenia  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu. 

Przewodniczący:      ……………………..… 


Sygn. akt: KIO 852/20 

U z a s a d n i e n i e 

Gmina  Suchy  Las  z  siedzibą  w  Suchym  Lesie  przy  ul.  Szkolnej  13  (dalej: 

„Zamawiający”)  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  j.t.)

,  zwanej  dalej  „ustawą”  lub  „Pzp”,  którego 

przedmiotem  jest: 

„Modernizacja  oświetlenia  ulicznego  na  terenie  gminy  suchy  wraz  z 

zapewnieniem finansowania

”. 

W

artość  zamówienia  nie  przekracza  kwoty,  określonej  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  dniu  14  kwietnia  2020  r.  w 

Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 531162-N-2020. 

W  dniu  w  dniu  20  kwietnia  2020  r.  wykonawca  LUG  Light  Factory  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą  w  Zielonej  Górze  przy  ul.  Gorzowskiej 11  (dalej: „Odwołujący”)  wniósł  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie od treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(dalej „siwz”) oraz ogłoszenia o zamówieniu. 

W  dniu  28  maja  2020  r. 

w  toku  niejawnego  posiedzenia  Izby  z  udziałem  stron 

Odwołującego złożył oświadczenie o cofnięciu odwołania.  

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Zgodnie  z  art.  187  ust. 8  ustawy  Pzp, 

odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu 

zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Zgodnie 

zaś z art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka 

w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie

Odwołujący  złożył  skuteczne  oświadczenie  o  cofnięciu  wniesionego  przez  siebie 

odwołania, co nastąpiło przed otwarciem rozprawy. Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba 

Odwoławcza,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8,  art.  192  ust.  1  zdanie  2  Pzp, 

postanowiła, w drodze postanowienia, umorzyć postępowania odwoławcze w sprawie. 


Stosownie  do  art.  187  ust.  8  zd.  2  Pzp, 

jeżeli  cofnięcie  odwołania  nastąpiło  przed 

otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. Analogiczne brzmienie posiada 

przepis 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15 marca 2010 r. w 

sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). 

Ponieważ  Odwołujący  cofnął  odwołanie  przed  otwarciem  rozprawy,  Izba  na 

podstawie art. 187 ust. 8 zdanie 2 Pzp oraz 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a powołanego rozporządzenia 

postanowiła  o  dokonaniu  zwrotu  Odwołującym  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień 

Publicznych 

łącznej kwoty 9 000 zł, stanowiących 90% uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący:      ……………………..…… 


wiper-pixel