KIO 851/20 POSTANOWIENIE dnia 1 lipca 2020 r.

Data: 20 sierpnia 2020

POSTANOWIENIE 

z dnia 1 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Monika Kawa-Ogorzałek 

Protokolant:   

Mikołaj Kraska 

po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2020 r. w Warszawie, 

na posiedzeniu niejawnym z udziałem 

stron  i  uczestników  postępowania  odwoławczego,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  20  kwietnia  2020  r.  przez  wykonawcę  w  postępowaniu 

prowadzonym przez 

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-

Łódź 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  Larkbud  Sp.  z  o.o.

,  z  siedzibą  w  Łodzi  kwoty  20  000  zł  00  gr  (słownie: 

dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi. 

Przewodniczący:      ……………………..… 


UZASADNIENIE 

Zamawiający  –  Miasto  Łódź  -  Zarząd  Inwestycji  Miejskich  w  Łodzi  prowadzi  na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2019 r., poz. 

1843 ze zm.; dalej: „ustawa Pzp”) postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pn. 

„Budowa  ul.  Lotnej  na  odcinku  od  ul. 

Kurc

zaki do ul. Bałtyckiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Bałtycką w Łodzi”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii w dniu 

10 kwietnia 2020r. pod numerem 2020/S 072-170173. 

W dniu 20 kwietnia 2020r. wykonawca Larkbud Sp. z o.o

., z siedzibą w Łodzi (dalej: 

„Odwołujący”)  wniósł  odwołanie  wobec  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia.  

Wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym miało miejsce w dniu 21 

kwietnia 2020r.  

Następnie  Izba  ustaliła,  że  do  niniejszego  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego  nie  zgłosił  przystąpienia  -  w  terminie  przewidzianym  w  ustawie  -  żaden 

wykonawca.  

Na posiedzeniu niejawnym w dniu 1 lipca 2020 

r. Zamawiający złożył odpowiedź na 

odwołanie, w której oświadczył, że uwzględnia w części zarzuty przedstawione w odwołaniu. 

Odwołujący natomiast na posiedzeniu niejawnym oświadczył, że cofa odwołanie w pozostałym 

zakresie.  

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniając powyższe zważyła, co następuje.  

Zgodnie  z  art.  186  ust.  3a  ustawy  Pzp  w 

przypadku  uwzględnienia  przez 

zamawiającego  części  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  i  wycofania  pozostałych 

zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym 

bez  obecności  stron  oraz  uczestników  postępowania  odwoławczego,  którzy  przystąpili  do 

postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po 

stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden  wykonawca  albo  wykonawca,  który 

przystąpił  po  stronie  zamawiającego  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  części 

zarzutów. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie 

uwzględnionych zarzutów.  

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła  wystąpienie  przesłanek  umorzenia 

postępowania  odwoławczego  opisanych  w  dyspozycji  art.  186  ust.  3a  ustawy  Pzp  - 

Z

amawiający  uwzględnił  odwołanie  w  części,  Odwołujący  wycofał  odwołanie  w  pozostałym 

zakresie, a 

do postępowania po stronie Zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca.  


W związku z powyższym na podstawie art. 192 ust. 1 w zw. z art. 186 ust. 3a ustawy 

Pzp orzeczono, jak w sentencji.  

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 z zastrzeżeniem 

art. 186 ust. 6 pkt 1 Pzp, tj. znosząc je wzajemnie. 

Przewodniczący:…………………………………… 


wiper-pixel