KIO 850/20 POSTANOWIENIE dnia 3 lipca 2020 r.

Data: 20 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 850/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 3 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodnicząca: 

Ewa Sikorska  

Protokolant:   

Aldona Karpińska 

wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 2 lipca 2020 r. odwołania wniesionego do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 kwietnia 2020 roku przez P.M. w postępowaniu 

prowadzonym przez 

Gminę Miejską Tczew – Zakład Usług Komunalnych w Tczewie 

przy udziale wykonawc

ów:  

1)  S. R.,  

2)  P.S.,  

3)  G.L.,  

zgłaszających przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia:  

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  P.  M. 

kwoty 6 75

0 zł 00 gr (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy), 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie do art. 198a ust. 1, 198b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo 

zam

ówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843), na niniejsze postanowienie, w terminie 

dni od dnia jego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Gdańsku. 


Sygn. akt: KIO 850/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający – Gmina Miejska w Tczewie – Zakład Usług Komunalnych w Tczewie – 

prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  jest 

pełnienie  funkcji  Inżyniera  Kontraktu  dla  zadania  „Rozbudowa  węzła  integracyjnego  – 

przebudowa 

ul. Gdańskiej w Tczewie (etap IV), budowa systemu tras rowerowych”. 

W dniu 20 kwietnia 2020 roku Pan P. M.

, wniósł odwołanie wobec: 

wyboru, jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez ATR S. R. z siedzibą w 

Tczewie, 

zaniechanie 

odrzucenia oferty złożonej przez ATR S. R. z siedzibą w Tczewie, 

pomimo iż oferta ta jest niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (s.i.w.z.) 

oraz cena zaoferowana przez tego wykonawcę jest ceną rażąco niską; 

zaniechania  odrzucenia  ofert

y  złożonej  przez  DROMAX  P.  S.  z  siedzibą  w 

Knybawie, 

pomimo  iż  oferta  ta  jest  niezgodna  z  s.i.w.z.,  a  cena  zaoferowana  przez  tego 

wykonawcę jest ceną rażąco niską; 

zaniechania odrzucenia oferty NADZORY - GL G.L. 

z siedzibą w Starogardzie 

Gdańskim,  pomimo  iż  oferta  ta  jest  niezgodna  z  s.i.w.z.,  a  cena  zaoferowana  przez  tego 

w

ykonawcę jest ceną rażąco niską. 

W  dniu  2  lipca  2020  roku,  przed  otwarciem  rozprawy,  Pan  P.  M.  cofn

ął  odwołanie 

wniesione w dniu 20 kwietnia 2020 roku. 

Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 187 

ust. 8 zd. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 

r., poz. 1843

), umorzyła postępowanie odwoławcze. 

Zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Izba postanowiła 

zwrócić na rzecz odwołującej 90% kwoty uiszczonego wpisu.  

……………………………… 


wiper-pixel