KIO 849/20 POSTANOWIENIE dnia 23 czerwca 2020 r.

Data: 20 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 849/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 23 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:  Dagmara Gałczewska - Romek 

wobec  cofnięcia  w  dniu  22  czerwca  2020  roku,  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  20  kwietnia  2020  r.  przez                

Pentacomp  Systemy  Informatyczne  S.A. 

z  siedzibą  w  Warszawie  postępowaniu 

prowadzonym przez 

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 

przy udziale wykonawców przystępujących po stronie Zamawiającego: 

Decsoft S.A. z siedzibą w Warszawie 

Eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze. 

2.  nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz            

Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. 

z siedzibą w Warszawie kwoty 13 500zł 00 

gr 

(słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. ) na niniejsze postanowienie - w terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………….. 


Sygn. akt: KIO 849/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  -  Urząd  Patentowy  Rzeczypospolitej  Polskiej  -    prowadzi  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  na  usługi  utrzymania                   

i  rozwoju  systemów  BackOffice,  Soprano,  Phoenix  z  aplikacją  Madras  oraz  Modułu 

Publikacji.  Numer  referencyjny:  BG-II.211.24.2019

.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

opublikowane  w 

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  z  dnia  27.11.2019r.,  pod  poz. 

2019/S 229-562397. 

W dniu 22 czerwca 2020r. Odw

ołujący - Pentacomp Systemy Informatyczne S.A - złożył do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oświadczenie o wycofaniu odwołania z dnia 20 kwietnia 

2020r

.  Oświadczenie  o  wycofaniu  zostało  złożone  przez  osobę  upoważnioną  do 

reprezentowania  Odwołującego  i  skutkuje  koniecznością  umorzenia  postępowania 

odwoławczego.  

W  związku  z  cofnięciem  odwołania  przed  otwarciem  rozprawy,  Izba  postanowiła  o  zwrocie 

na rzecz odwołującego 90% wpisu, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp. 

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  -  Prawo 

zamówień publicznych. 

Przewodniczący      …………………..…… 


wiper-pixel