KIO 845/20 WYROK dnia 2 lipca 2020 r.

Data: 20 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 845/20 

WYROK 

z dnia 2 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Danuta Dziubińska 

Protokolant:              

Aldona Karpińska      

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  2  lipca 

2020  r.  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 kwietnia 2020 r. przez wykonawcę M. P. prowadzącego 

działalność gospodarczą pod nazwą: M. M. P. ABAPEST Zakład Deratyzacji Dezynsekcji i 

Dezynfekcji  w  Warszawie,  ul.  Ludwika  Rydygiera  nr  13  lok.  112,  01-793  Warszawa,  w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Politechnika  Warszawska,  Pl. 

Politechniki 1, 00-661 Warszawa, 

orzeka: 

Oddala odwołanie w zakresie części 1 zamówienia;  

Umarza postępowania w zakresie części 2 zamówienia,  

Kosztami postępowania obciąża Odwołującego, i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: 

siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego  tytułem 

wpisu od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w ter

minie 7 dni od dnia jego doręczenia - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 845/20 

U z a s a d n i e n i e 

Politechnika Warszawska 

(dalej: „Zamawiający”) prowadzi postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego na  podstawie ustawy  z  dnia 29 stycznia 2004  r.  Prawo zamówień 

publicznych  (tj.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  z  późn.zm.),  zwanej  dalej:  „ustawa  Pzp”  lub 

„ustawa”, w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług dezynsekcji i deratyzacji 

w Domach Studenckich Politechniki Warszawskiej cz

ęść 1 dezynsekcja, część 2 deratyzacja; 

znak  sprawy  ZP.U.SE.4.2020  L.dz.:  DZP.261.9.2020. 

Wartość  zamówienia  nie  przekracza 

kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Ogłoszenie 

o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  505520-N-2020  z 

dnia 13 lutego 2020 r. 

Zamawiający zamieścił Specyfikację istotnych warunków zamówienia 

(dalej: 

„SIWZ”) na stronie internetowej. 

W  dniu  17  kwietnia  2020  r. 

Zamawiający  powiadomił  wykonawców  o  wyborze 

najkorzystniejszej  oferty 

złożonej  przez  Pestokil  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Brzegu  (dalej: 

„Prestokil”).  W  dniu  20  kwietnia  2020  r.  wykonawca  M.  P.  prowadzacy  działalność 

gospodarczą  pod  nazwą  M.  M.  P.  ABAPEST  Zakład  Deratyzacji  Dezynsekcji  i  Dezynfekcji 

(dalej: „Odwołujący”) wniósł odwołanie, wskazując, że czyni to od niezgodnych z przepisami 

ustawy Pzp czynności oraz zaniechań Zamawiającego w części 1 i 2 postępowania, tj. od: 

zaniechania  odtajnienia  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny,  złożonych  przez  wykonawcę 

Pestokil; 

2)  dokonania  wyboru  oferty  wykonawcy  Pestokil  jako  najkorzystniejszej  oraz  zaniechania 

dokonania wyboru oferty złożonej przez Odwołującego jako najkorzystniejszej;  

z ostrożności procesowej od:  

zaniechania  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  Pestokil  z  uwagi  na  złożenie 

niewystarczających wyjaśnień rażąco niskiej ceny,  

zaniechania  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  Pestokil  z  uwagi  na  jej 

niezgodność z treścią SIWZ. 

Czynnościom i zaniechaniom Zamawiającego Odwołujący zarzucił naruszenie: 

art.  7  ust.  1  i  ust.  3  ustawy  Pzp  w  związku  z  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp  poprzez  brak 

wykonania  czynności  w  postępowaniu  zgodnie  z  żądaniami  zawartymi  w  odwołaniu, 

wniesionym przez Odwołującego 10 marca 2020 r. i uwzględnionym przez Zamawiającego 

w całości (w zakresie wszystkich zarzutów); 


2)  art.  7  ust.  1  i  ust.  3  ustawy  Pzp  w  z

wiązku z  art.  8 ust.  1,  ust.  2  i  ust.  3 ustawy  Pzp w 

związku  z  art.  11  ust.  2  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej 

konkurencji  (tj.  z  dnia  9 lutego  2018  r.,  Dz.U.  z  2018  r.  poz.  419  ze  zm.,  dalej:  „uznk") 

poprzez  błędne  przyjęcie,  że  wykonawca  Pestokil  wykazał,  iż  wszystkie  informacje  i 

dokumenty  zawarte  w  wyjaśnieniach  dotyczących  wyliczenia  ceny  a  zastrzeżone  jako 

tajemnica przedsiębiorstwa mają walor tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 

ust. 2 uznk, podczas gdy Zamawiający jest zobowiązany do krytycznego zweryfikowania 

czy wykonawca 

Pestokil wykazał wszystkie przesłanki z art. 11 ust. 2 uznk; 

z ostrożności procesowej: 

art. 7 ust. 1 i ust 3 ustawy Pzp w związku z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w związku z art. 

90 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, 

poprzez zaniechanie czynności odrzucenia oferty złożonej przez 

wykonawcę  Pestokil,  pomimo  że  wykonawca  ten  nie  złożył  wyjaśnień,  które  można  by 

uznać  za  wystarczające  w  rozumieniu  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp,  względnie  złożone 

wyjaśnienia  potwierdzają,  że  oferta  wykonawcy  Pestokil  zawiera  rażąco  niską  cenę  w 

stosunku do przedmiotu zamówienia, a wykonawca Pestokil nie wykazał, że jego oferta 

nie zawiera rażąco niskiej ceny; 

art.  7  ust.  1  i  ust.  3  w  związku  z  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie 

odrzucenia  oferty  złożonej  przez  Pestokil  w  sytuacji,  gdy  ww.  wykonawca  zaoferował 

realizację zamówienia w sposób niezgodny z SIWZ; 

5)  art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp oraz art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez dokonanie wyboru 

oferty  wykonawcy  Pestokil  jako  najkorzystniejszej  oraz  poprzez  zaniechanie  dokonania 

wyboru oferty złożonej przez Odwołującego jako najkorzystniejszej. 

Wskazując  na  powyższe  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie 

Zamawiającemu, aby: 

unieważnił czynność wyboru oferty wykonawcy Pestokil jako najkorzystniejszej; 

dokonał ponownego badania i oceny ofert; 

odtajnił  (ujawnił)  i  niezwłocznie  udostępnił  Odwołującemu  dokumenty  i  informacje 

zastrzeżone  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  przez  Pestokil  w  piśmie  stanowiącym 

odpowiedź na wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny; 

ewentualnie odrzucił ofertę wykonawcy Pestokil z uwagi na zaoferowanie rażąco niskiej 

ceny i niewykazanie, że oferta tego wykonawcy jest ofertą realną; 

ewentualnie odrzucił ofertę wykonawcy Pestokil z uwagi na jej niezgodność z treścią SIWZ 

w zakresie sposobu wykonania zamówienia. 

Uzasadniając zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp w związku z art. 186 ust. 

2 ustawy Pzp 

Odwołujący podał m.in., iż w dniu 10 marca 2020 r. Odwołujący wniósł odwołanie 


w  postępowaniu,  kwestionując  w  nim  szereg  czynności  i  zaniechań,  jakich  dopuścił  się 

Zamawiający  w  postępowaniu.  Odwołaniu  temu  została  nadana  sygn.  akt  KIO  510/20. 

Zamawiający, za pośrednictwem poczty e-mail w dniu 17 marca 2020 roku oraz pisemnie dnia 

24  marca  2020  roku,  przesłał  do  Izby  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  oświadczył,  iż 

uwzględnia odwołanie w całości. Odpowiednio do powyższego, na podstawie art. 186 ust. 2 

ustawy  Pzp,  Izba  postanowieniem  z  dnia  25  marca  2020  r. 

umorzyła  postępowanie 

odwoławcze.  Odwołujący  podkreślił,  że  zgodnie  z  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp  w  sytuacji 

opisanej powyżej zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. Tymczasem w niniejszej 

sprawie  Zamawiający,  mimo  uwzględnienia  odwołania  w  całości,  nie  wykonał  żądań 

odwołania.  W  poprzednim  odwołaniu  Odwołujący  domagał  się  jasno  i  wyraźnie,  aby 

Zamawiający  odtajnił  (ujawnił)  i  niezwłocznie  udostępnił  Odwołującemu  dokumenty  i 

informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa przez wykonawcę Pestokil w piśmie 

stanowiącym odpowiedź na wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Zatem Odwołujący 

domagał się odtajnienia (ujawnienia) i niezwłocznego udostępnienia wszystkich dokumentów 

wszystkich informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa, bez żadnych wyłączeń 

czy  ograniczeń.  Natomiast  jak  wynika  z  otrzymanego  w  dniu  15  kwietnia  2020  r. 

zawiadomienia  o  odtajnieniu  informacji,  które  nie  stanowią  tajemnicy  przedsiębiorstwa  w 

rozumieniu przepisów  o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji  w  zakresie treści  wyjaśnień  na 

podstawie  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp  złożonych  przez  wykonawcę  Pestokil,  Zamawiający, 

wbrew  oświadczeniu  o  uwzględnieniu  odwołania  w  całości  i  niezgodnie  z  ww.  żądaniem 

odwołania, dokonał jedynie częściowego, a wręcz minimalnego odtajnienia treści dokumentów 

i  informacji  zastrzeżonych  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  przez  wykonawcę  Pestokil. 

Zdaniem  Odwołującego  praktycznie  wszystkie  istotne  informacje  i  dokumenty, 

przedstawiające sposób kalkulacji ceny przez wykonawcę Pestokil, pozostały nieujawnione, 

gdyż  Zamawiający  je  zaczernił,  skutecznie  uniemożliwiając  Odwołującemu  jakiekolwiek 

zapoznanie się z nimi. Takiego postępowania Zamawiającego nie sposób zaakceptować, gdyż 

stanowi ono oczywiste i rażące naruszenie art. 186 ust. 2 ustawy Pzp.  

Uzasadniając zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp w związku z art. 8 ust. 1, 

ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp w związku z art. 11 ust. 2 uznk Odwołujący podał, że, jak wynika z 

otrzymanego  w  dniu  15  kwietnia  2020  r.  zawiadomienia  o  odtajnieniu  informacji,  które  nie 

stanowią  tajemnicy  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej 

konkurencji  w  zakresie  treści  wyjaśnień  na  podstawie  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp  złożonych 

przez wykonawcę Pestokil, Zamawiający, wbrew oświadczeniu o uwzględnieniu odwołania w 

całości  i  niezgodnie  z  ww.  żądaniem  odwołania,  dokonał  jedynie  częściowego,  a  wręcz 

minimalnego  odtajnienia  treści  dokumentów  i  informacji  zastrzeżonych  jako  tajemnica 


przedsiębiorstwa  przez  Pestokil.  Odwołujący  powtórzył  wyżej  przedstawiona  ocenę  co  do 

zakresu nieujawnionych informacji. O

dwołujący podkreślił, że bez zapoznania się z całością 

wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny nie jest w stanie sprawdzić, czy wykonawca Pestokil 

faktycznie wykazał w nich, że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, bez zapoznania się 

z  całością wyjaśnień  dotyczących wyliczenia ceny,  nie ma  realnej możliwości  sprawdzenia, 

czy Zamawiający dokonał prawidłowego badania oferty wykonawcy Pestokil, w szczególności 

czy  nie  zaniechał  jej  odrzucenia  z  powodu  rażąco  niskiej  ceny  lub  nieudzielenia  wyjaśnień 

dotyczących wyliczenia ceny. Odwołujący przywołał art. 8 ust. 3 ustawy Pzp i stwierdził, że z 

literalnego brzmienia tego 

przepisu wynika w sposób niebudzący wątpliwości, że zastrzeżenie 

tajemnicy  przedsiębiorstwa  musi  nastąpić  jednocześnie  z  wykazaniem,  że  zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Brak ww. wykazania powoduje natomiast, że 

zastrzeżenie  jest  bezskuteczne,  a  informacje  powinny  zostać  ujawnione  przez 

Zamawiającego.  Dotyczy  to  także  zastrzegania  dokumentów  składanych  na  późniejszym 

etapie postępowania, np. wyjaśnień ceny. Odwołujący przywołał wyroki KIO z dnia 02 marca 

2015 r., sygn. akt KIO 279/15, z dnia 21 grudnia 2016 r., sygn. akt: KIO 2322/16, z dnia 25 

stycznia 2016 r., sy

gn. akt KIO 2861/15, KIO 31/16. Odwołujący podkreślił, że przepis art. 8 

ust 3 ustawy Pzp wymaga wykazania przez wykonawcę, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa, a nie tylko uzasadnienia. W tym zakresie Odwołujący przywołał 

wyroki 

KIO z dnia 30 września 2016 r., sygn. akt: KIO 1743/16, z dnia 4 sierpnia 2015 r., sygn. 

akt KIO 1538/15, KIO 1548/15, KIO 1549/15, z dnia 4 lutego 2016 r., sygn. akt KIO 84/16. 

Odwołujący stwierdził, że w piśmie datowanym na 29 lutego 2020 r., wykonawca Pestokil 

zawarł zdawkowe, wręcz symboliczne uzasadnienie dokonanego zastrzeżenia o następującej 

treści: Informacje zawarte w dalszej części pisma i dołączonych załącznikach zawierają dane 

podlegające  ochronie  i  nie  mogą  być  udostępniane  do  wiadomości  publicznej,  będąc 

informacjami zawierającymi tajemnicę Przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 z dnia 16 

kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 Nr 153 poz. 

1503 ze zmianą). W powyższym uzasadnieniu zastrzeżenia wykonawca Pestokil generalnie 

ograniczył  się  do  nic  nie  wnoszących  do  sprawy  ogólników,  wręcz  frazesów.  Wykonawca 

Pestokil przede wszystkim jednak w żaden sposób nie uzasadnił, nie mówiąc już o wykazaniu, 

dlaczego: „informacje zawarte w dalszej części pisma i dołączonych załącznikach zawierają 

dane  podlegające  ochronie  i  nie  mogą  być  udostępniane  do  wiadomości  publicznej,  będąc 

informacjami zawierającymi tajemnicę Przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 z dnia 16 

kwietnia  1993  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji”.  Powyższe  uzasadnienie  nie  zawiera 

żadnych konkretnych informacji i niczego nie wyjaśnia, równie dobrze mogło by go w ogóle nie 

być.  Wykonawca  Pestokil  nie  wyjaśnił  nawet,  czy  zastrzeżone  przez  niego  informacje  to 

informacje  techniczne,  technologiczne  czy  organizacyjne  lub  posiadające  wartość 


gospodarczą. Odwołujący przywołał wyroki KIO z dnia 21.12.2016 sygn. akt: KIO 2322/16; z 

dnia 24.02.2017, sygn. akt: KIO 242/17, z dnia 10 maja 2018 r., sygn. akt 783/18). 

Następnie  Odwołujący  stwierdził,  że  jeżeli  nawet  przyjąć,  że  pisząc,  że:  „Informacje 

zawarte  w  dalszej  części  pisma  i  dołączonych  załącznikach  zawierają  dane  podlegające 

ochronie i nie mogą być udostępniane do wiadomości publicznej,” wykonawca Pestokil miał 

na myśli, że informacje te jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów 

nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie 

są łatwo dostępne dla takich osób, względnie że uprawniony do korzystania z informacji lub 

rozporządzania  nimi  podjął,  przy  zachowaniu  należytej  staranności,  działania  w  celu 

utrzymania  ich  w  poufności,  to  w  żaden  sposób  tego  nie  uzasadnił,  nie  mówiąc  już  o 

wykazaniu. 

Odwołujący  przywołał  wyrok KIO z dnia 4 lutego 2016 r., sygn. akt KIO 84/16 i 

podał,  że  wykonawca  Pestokil  nie  przedstawił  Zamawiającemu  żadnych  dowodów 

potwierdzających zasadność zastrzeżenia ww. dokumentów i informacji. Wykonawca Pestokil 

ograniczył  się wyłącznie  do  zdawkowych i gołosłownych twierdzeń  i  zapewnień  składanych 

Zamawiającemu, mimo że przynajmniej część okoliczności mających uzasadniać dokonane 

zastrzeżenie  można  było  bez  trudu  wykazać  przedstawiając  odpowiednie  dowody,  np. 

istnienie  odpowiednich  klauzu

l umownych,. Skoro tak, to umowy zawierające te klauzule, a 

przynajmniej  wyciągi  z  nich,  powinny  zostać  przedstawione  Zamawiającemu.  Elementem 

konstytuującym  tajemnicę przedsiębiorstwa jest podjęcie przez  przedsiębiorcę  niezbędnych 

działań w celu zachowania określonych informacji w poufności. Wykonawca Pestokil podjęcia 

takich działań w żaden sposób nie wykazał. Niezależnie od tego, że wykonawca Pestokil nie 

wykazał  powyższych  okoliczności,  podkreślenia  zdaniem  Odwołującego  wymaga,  że  samo 

zawarcie umowy o 

zachowaniu poufności (jeżeli w ogóle miało miejsce) nie dowodzi istnienia 

przesłanki  posiadania  wartości  gospodarczej  przez  informacje  zastrzeżone  jako  tajemnica 

przedsiębiorstwa. Innymi słowy zawarcie umowy o zachowaniu poufności nie kreuje jeszcze 

tajemn

icy przedsiębiorstwa, gdyż trzeba wykazać istnienie wszystkich pozostałych elementów 

wyliczonych  w  art.  11  ust.  4  uznk. 

Odwołujący  stwierdził,  że  Zamawiający  winien  odtajnić 

(ujawnić)  całość  dokumentów  i  informacji  składających  się  na  wyjaśnienia  dotyczące 

wyliczenia ceny, bez żadnych wyłączeń ani ograniczeń. Wykonawca Pestokil zastrzegając ww. 

dokumenty  i  informacje  nie  wywiązał  się  z  obowiązku  jednoczesnego  wykazania,  że 

zastrzegane dokumenty i informacje faktycznie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.   

Ni

ezależnie od powyższego w ocenie Odwołującego zachodzą co najmniej uzasadnione 

podejrzenia, że ww. dokumenty i informacje zastrzeżone przez wykonawcę Pestokil nie mogą 

być uznane za tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji.  Tym  samym  ich  zastrzeżenie  było  i  jest  bezpodstawne.  Definicja  tajemnicy 

przedsiębiorstwa  zawarta  została  w  art.  11  ust.  2  uznk  zgodnie  z  którym  przez  tajemnicę 


przedsiębiorstw  rozumie  się  informacje  techniczne,  technologiczne,  organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub 

w  szczególnym  zestawieniu  i  zbiorze  ich  elementów  nie  są  powszechnie  znane  osobom 

zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o 

ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu 

należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. W ocenie Odwołującego 

dokumenty  i  informacje  zastrzeżone  przez  wykonawcę  Pestokil  nie  stanowią  tajemnicy 

przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  uznk,  dlatego  też  zgodnie  z  dyspozycją  zawartą  w  wyroku 

Sądu  Najwyższego  z  21  października  2005  roku  (sygn.  akt  111  CZP  74/05)  Zamawiający 

winien je odtajnić. Zaniechanie Zamawiającego w tym zakresie w jaskrawy sposób naruszy 

obowiązujące  przepisy,  w  szczególności  zasadę  jawności  postępowania  oraz  zasadę 

prowadzenia  postępowania  z  zachowaniem  uczciwej  konkurencji.  Powszechną  praktyką 

wykonawców  jest  zastrzeganie  wyjaśnień  składanych  w  trybie  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp. 

Tymczasem  w  świetle  orzecznictwa  KIO  w  znakomitej  większości  wypadków  brak  jest 

jakichkolwiek podstaw do dokonywania takiego zastrzeżenia, gdyż informacje zawarte w ww. 

wyjaśnieniach  nie  stanowią  tajemnicy  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  ustawy  o  zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, względnie wykonawcy dokonując ich zastrzeżenia nie wykazali, że 

zastrzegane 

informacje 

to 

informacje 

techniczne, 

technologiczne, 

organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą. Odwołujący zwrócił 

uwagę na stanowisko KIO wyrażone w wyrokach: z dnia 26 listopada 2014 r., sygn. akt: KIO 

2360/14, z dnia z dnia 7 listopada 2014 r., sygn. akt: KIO 2184/14, KIO 2185/14,  z dnia 14 

sierpnia 2013 r., sygn. akt: KIO 1866/13, z dnia 7 czerwca 2011 r., sygn. akt KIO 1072/11, z 

dnia 1 sierpnia 2008 r., sygn. akt: KIO/UZP 745/08, 

z dnia 27 października 2008 r., sygn. akt: 

KIO/UZP  1110/08,  w  wyroku  z  dnia  29  grudnia  2008  r.,  sygn.  akt:  KIO/UZP  1455/08  oraz 

podkreślił,  że  ciężar  udowodnienia,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę 

przedsiębiorstwa,  spoczywa  na  wykonawcy,  który  takiego  zastrzeżenia  dokonał  i  przywołał 

wyrok KIO: 

z dnia 14 października 2014 r., sygn. akt KIO 1833/14. 

W  podsumowaniu  Odwołujący  stwierdził,  że  zaniechanie  przez  Zamawiającego 

zweryfikowania  podstaw  zastrzeżenia  przez  wykonawcę  Pestokil  wyjaśnień  dotyczących 

wyliczenia  ceny,  stanowi  poważne  naruszenie  przepisów  ustawy  Pzp.  Jest  bowiem  bardzo 

prawdopodobne,  że  zastrzeżone  dokumenty  i  informacje  nie  zawierają  żadnych  informacji, 

które  zasługiwałby  na  ochronę  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa,  a  respektowanie  ich 

zastrzeżenia ma uniemożliwić Odwołującemu złożenie odwołania rzeczowo kwestionującego 

zaniechanie  odrzucenia  oferty  z  uwagi  na  zaoferowanie  rażąco  niskiej  ceny  lub  oferty 

niezgodnej  z  SI

WZ.  I  tylko  taki  cel  przyświeca  Zamawiającemu.  W  ocenie  Odwołującego 

faktycznym powodem zastrzeżenia przez wykonawcę Pestokil ww. dokumentów i informacji 


nie  była  chęć  i  potrzeba  ochrony  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  ale 

dążenie  do  maksymalnego  utrudnienia  konkurencji,  w  tym  Odwołującemu,  weryfikacji 

złożonych wyjaśnień  jak  i  samej  oferty  pod kątem rażąco  niskiej  ceny. Poprzez  bezprawne 

zastrzeżenie wykonawca Pestokil  chce  uniemożliwić  innym  wykonawcom  sprawdzenie,  czy 

faktycznie uczynił zadość obowiązkowi wykazania, że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej 

ceny. 

Odwołujący przywołał wyrok KIO z dnia 28 lipca 2015 r., sygn. akt KIO 1483/15. 

Uzasadniając zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp w związku z art. 89 ust. 1 

pkt 4 ustawy Pzp 

w związku z art. 90 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Odwołujący podkreślił, że powyższy 

zarzut postawił wyłącznie z ostrożności procesowej, tj. na wypadek nieuwzględnienia przez 

Izbę zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp w związku z art. 8 ust. 1, ust. 2 i ust. 

3 ustawy Pzp w związku z art. 11 ust. 2 uznk poprzez błędne przyjęcie, że Pestokil wykazał, 

iż wszystkie informacje i dokumenty zawarte w wyjaśnieniach dotyczących wyliczenia ceny a 

zastrzeżone  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  mają  walor  tajemnicy  przedsiębiorstwa  w 

rozumieniu art. 11 ust. 2 uznk, podczas gdy Zamawiający jest zobowiązany do krytycznego 

zweryfikowania  czy  Pestokil  wykazał  wszystkie  przesłanki  z  art.  11  ust.  2  uznk. 

Dopuszczalność formułowania takiego rodzaju zarzutów (tj. zarzutów ewentualnych) nie budzi 

wątpliwości w orzecznictwie KIO, co potwierdza m.in. wyrok z dnia 22 lutego 2018 r., sygn. akt 

KIO 272/18, oraz z dnia 10 maja 2018 r., sygn. akt KIO 783/18. 

Odwołujący  zauważył,  że  wystosowanie  wezwania  w  trybie  art.  90  ust.  1a  ustawy  Pzp 

oznacza dla wykonawcy obowiązek wykazania, że zaproponowana przez niego cena nie ma 

charakteru  rażąco  niskiej.  Stosownie  do  przepisu  art.  90  ust.  2  ustawy  Pzp  obowiązek 

wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. Odwołujący 

przywołał  wyrok  KIO  z  dnia  27  czerwca  2018  r.,  sygn.  akt  KIO  1148/18  oraz  wyrok  Sądu 

Okręgowego w Warszawie z dnia 5 stycznia 2007 r., sygn. akt V Ca 2214/06.  Dla obalenia 

powstałego  domniemania  nie  wystarczy  złożenie  jakichkolwiek  wyjaśnień,  lecz  wyjaśnień 

odpowiednio umotywowanych (zob. np. wyrok KIO z dnia 17 października 2016 sygn. akt KIO 

1851/16, wyrok KIO z dnia 10 listopada 2016 r., sygn. akt KIO 2017/16). Wyjaśnienia powinny 

być jak najbardziej szczegółowe i winny zawierać wszystkie aspekty mające wpływ na cenę 

tak, aby nie pozostawiały wątpliwości co do prawidłowego jej wyliczenia, a jednocześnie nie 

mogą opierać się na samych oświadczeniach wykonawcy, gdyż art. 90 ust. 3 ustawy Pzp mówi 

o  dowodach  na  ich  potwierdzenie.  W  przypadku,  kiedy  wezwanie  dotyczy  ceny  oferty, 

wykonawca powinien odnieść się kompleksowo do zaoferowanej ceny, bowiem to wykonawca 

wszelkimi niezbędnymi środkami dostępnymi w danej sprawie i uzasadnionymi w konkretnym 

stanie  faktyczny

m  powinien  wykazać  zamawiającemu,  że  jego  cena  nie  jest  rażąco  niska. 

Istotne  jest,  aby  składane  wyjaśnienia  nie  miały  charakteru  ogólnego.  Celem  składanych 

wyjaśnień jest bowiem stworzenie u zamawiającego podstaw do stwierdzenia, że podejrzenie 


dotyczące  rażąco  niskiej  oferty  było  nieuzasadnione.  Na  konieczność  przedstawienia 

szczegółowych wyjaśnień dodatkowo wskazuje fakt, iż wykonawca zobowiązany jest nie tylko 

do sformułowania twierdzeń dotyczących ceny, ale również do przedstawienia dowodów na 

ich popa

rcie tak, aby na ich podstawie zamawiający mógł zweryfikować złożone wyjaśnienia. 

Prawo zamówień publicznych nie określa katalogu dowodów, które wykonawca zobowiązany 

jest złożyć zamawiającemu w celu uzasadnienia racjonalności i rynkowej wyceny swojej oferty. 

Każdy  wykonawca  ma  obowiązek  złożyć  profesjonalne  i  kompletne  wyjaśnienia  sposobu 

kalkulacji  ceny  oraz  załączyć  dowody  dotyczące  elementów  ceny  mających  wpływ  na  jej 

wysokość w terminie wskazanym w wezwaniu. W ocenie Odwołującego w pełni uzasadnione 

jest  podejrzenie, 

że  przedstawione  przez  Pestokil  wyjaśnienia  zawierają  niekompletne 

informacje  w  zakresie  kalkulacji  ceny  i  jej  składowych,  poddanych  weryfikacji  przez 

Zamawiającego.  Dodatkowo  w  pełni  uzasadnione  jest  podejrzenie,  że  Przystępujący  nie 

załączył  wiarygodnych  dowodów  lub  w  ogóle  pominął  dowody  potwierdzające  jego 

wyjaśnienia. 

Odwołujący stwierdził, że dokonując oceny wyjaśnień dotyczących ceny uznać należy, że 

Zamawiający  naruszył  art.  89  ust.  1  pkt  4  w  zw.  z  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp  przez  jego 

niezastosowanie i nieodrzucenie oferty Pestokil mimo tego, że wykonawca ten nie udowodnił, 

że cena przez niego zaoferowana nie jest ceną rażąco niską. 

W uzasadnieniu postawionego 

z ostrożności procesowej zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 

ustawy Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty 

wykonawcy Pestokil w sytuacji gdy oferta ww. wykonawcy nie odpowiada SIWZ

, Odwołujący 

podał,  że  mając  na  uwadze  zarzuty  i  żądania  oraz  argumentację  przedstawioną  powyżej,  

odwołanie zasługuje na uwzględnienie. 

Odwołujący zauważył również, że uwzględnienie przez Zamawiającego całości zarzutów 

niniejszego odwołania, stosownie do art. 186 ust. 2 ustawy Pzp przed otwarciem rozprawy, 

umożliwi usunięcie występującej wady postępowania, a KIO będzie uprawniona do umorzenia 

postępowania odwoławczego. Zamawiający, zgodnie z art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. b) ustawy Pzp, 

nie  będzie  zaś  obciążony  kosztami  postępowania  odwoławczego.  Zasadne  byłoby  więc 

uwzględnienie zarzutów niniejszego odwołania przez Zamawiającego w całości w odpowiedzi 

na odwołanie, jeszcze zanim KIO merytorycznie rozpatrzy sprawę na rozprawie. 

Pismem  z  dnia  26  czerwca  2020  r.

, które wpłynęło do Prezesa Izby w dniu 29 czerwca 

2020 r., 

Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie w której uwzględnił odwołanie w zakresie 

części  2,  stwierdzając,  że  po  szczegółowej  analizie  złożonych  wyjaśnień  uznał,  że  w 

wyjaśnieniach  z  dnia  29.02.2020  r.  faktycznie,  wykonawca  Pestokil  nie  złożył  wyjaśnień  w 

zakresie deratyzacji skupiając się na wyliczeniach dotyczących dezynsekcji. Tym samym, o ile 


nie  zostanie  wniesiony  sprzeciw  w  zakresie  uwzględnienia  w  tym  zakresie  odwołania, 

Zamawiający na podstawie art. 186 ust. 4 a ustawy Pzp wniósł o nierozpatrywanie zarzutów 

dotyczących  części  2  przedmiotu  zamówienia.  W  przypadku  wniesienia  sprzeciwu 

Zamawiający  wniósł  o  obciążenie  przystępującego  kosztami  postępowania,  o  ile  odwołanie 

zostanie  uwzględnione  z  uwagi  na  potwierdzenie  się  zarzutów  w  stosunku  do  części  2 

przedmiotu zamówienia.  

Jednocześnie Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania w zakresie części 1 ze względu 

na  bezzasadność  postawionych  zarzutów.  W  uzasadnieniu  swojego  stanowiska  w  tym 

zakresie, 

Zamawiający podał m.in., że w dniu 10 marca 2020 r. otrzymał kopię odwołania na 

czynność zaniechania ujawnienia pytań jakie zamawiający wystosował do wykonawcy Pestokil 

Sp.  z  o.o., 

zaniechanie  odtajnienia  uzasadnienia  zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa, 

zaniechanie odtajnienia wyjaśnień  w  zakresie rażąco  niskiej ceny  oraz  trzech  identycznych 

zarzutów  jak  w  niniejszym  odwołaniu,  złożonych  z  ostrożności  procesowej  dotyczących 

odrzucenia oferty. 

Zamawiający uznał za słuszne stanowisko, że brak przekazania zapytania 

jakie  wystosował  do  wykonawcy  oraz  brak  przekazania  wyjaśnień  w  zakresie,  w  jakim  nie 

zawierają  one  informacji  stanowiących  informacje  handlowe  i  organizacyjne  był 

nieuzasadniony.   

Tym  samym  uwzględnił  odwołanie w  całości. W  wyniku ponownej  analizy 

złożonych wyjaśnień, w tym mając na uwadze zasadę równego traktowania wykonawców oraz 

stanowisko  obu  wy

konawców,  w  tym  stanowisko  Odwołującego  co  do  tego  jaki  zakres 

informacji  stanowi  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  zaciemniając  wartości  jakie  nie  są  znane 

powszechnie  i  stanowią  element  indywidulanych  kalkulacji  wykonawców  przekazał  złożone 

wyjaśnienia. Zamawiający chcąc również zachować zasadę równego traktowania wszystkich 

wykonawców unieważnił pierwotną czynność wyboru i dokonał jej ponownie po przekazaniu 

złożonych wyjaśnień. W wyniku ponownej czynności wyboru Odwołujący pismem z dnia 20 

kwietnia 2020 wniósł kolejne odwołanie, zarzucając Zamawiającemu zarzuty wskazujące, że 

zasada równego traktowania wykonawców jest również przez Odwołującego traktowana jako 

naczelna  zasada  udzielania  zamówień  publicznych.  Zamawiający  stwierdził,  że  dokonując 

oceny stanu fak

tycznego, w tym złożonych w postępowaniu wyjaśnień przez podmiot, który 

złożył  ofertę  najkorzystniejszą  oraz  przez  Odwołującego,  który  był  również  wezwany  do 

złożenia  wyjaśnień  uznał,  że  złożone  wyjaśnienia  w  pełni  wyjaśniają  i  udowadniają,  że 

wykonawca  Pe

stokil  gwarantuje  należyte  wykonanie  przedmiotu  zamówienia.  W 

postępowaniu zostały złożone dwie oferty, których wartości do porównania były zbliżone do 

siebie. Wartość oferty wynikała z formularza cenowego, gdzie należało dokonać przeliczenia 

matematyczneg

o  ceny  netto  za  1  m2  świadczonej  usługi  przez  szacunkową  powierzchnię 

wskazaną przez  Zamawiającego. Tak  więc jedyną  podstawą do  ewentualnego podważania 


ceny  ofertowej  winno  być  zakwestionowanie  wartości  ceny  wykonywania  usługi  za  1  m2 

świadczonej usługi. 

Z

amawiający  podniósł,  że  odwołanie  w  żaden  sposób  nie  uzasadnia  podniesionych 

zarzutów,  oparte  zostało  tylko  i  wyłącznie  na  ogólnikach,  a  wręcz  sprowadza  się  do 

przeklejenia  wyrwany

ch  z.  kontekstu  części  orzeczeń  wydanych  w  innych  sprawach,  które 

odnoszą się do kwestii utajania, uzasadniania utajniania itp., jednakże cytowane, orzeczenia 

nie 

odnoszą się do stanu faktycznego, który za każdym razem i również w tym przypadku jest 

stanem  indywidulanym. 

Indywidualność  stanu  faktycznego  sprowadza  się  do  tego  z  jakim 

przedmiotem zamówienia mamy do czynienia i jakie elementy są konieczne i niezbędne do 

tego,  aby  przedmiot  zamówienia  wykonać  należycie.  Przedmiotem  zamówienia  jest 

wykonywanie  usługi  dezynsekcji  realizowanych  w  ilości  i  częstotliwości  wg  rzeczywistych 

potrzeb  Zamawiającego,  z  zaznaczeniem  minimalnej  ilości  w  roku  (§  1  ust.  1  istotnych  dla 

stron  postanowień  jakie  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej  umów.  Z  dalszych   

postanowie

ń przyszłej umowy wynika, że ilości podane w formularzu cenowym są ilościami 

szacunkowymi  i 

służyły  zamawiającemu  jedynie  dla  celów  porównania  złożonych  ofert.  W 

tabeli  stanowiącej formularz  cenowy  zostały  podane powierzchnie budynków  wraz  z  ilością 

wykonywania  usługi,  które  są  wartościami  dla  celów  zbudowania  ceny  niezbędnej  do 

porównania ofert. Zgodnie z § 4 ust. 1 wykonawca zobowiązał się do wykonywania usług w 

pomieszczeniach każdorazowo wskazanych przez Zamawiającego oraz na powierzchni przez 

niego  wyznaczonej. 

Mając  na  uwadze  powyższe  wartością  najistotniejszą,  znaną 

Odwołującemu  od  dnia  otwarcia  ofert  jest  cena  usługi  na  1  m2  wykonywanej  usługi, 

szacowana powierzchnia  - 

wartość znana, szacowana krotność — wartość znana, preparat 

jakim  wykonawca  zmierza  realizować  usługę  -  informacja  znana,  bowiem  ujęta  w  ofercie  i 

nieutajniona. Wszystkie te informacje, najważniejsze dla ewentualnego podważenia ceny czy 

treści  oferty  wynikają  z  treści  oferty.  Tym  samym,  gdyby  Odwołujący  posiadał  faktycznie 

jakiekolwiek argumenty czy to w kwestii istnienia rażąco niskiej ceny, czy odrzucenia oferty na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp to już z treści samej oferty powinien był dokonać 

stosownych  wyliczeń  i  wykazać,  że  w  ogóle  mamy  do  czynienia  z  ceną  rażąco  niską. 

Natomiast 

Odwołujący  zbudował  swoje  odwołanie  na  ogólnikach,  wyrwanych  z  kontekstu 

ogólnych  sformułowaniach  dotyczących  definiowania  rażąco  niskiej  ceny,  jej  wyjaśniania  i 

przeprowadzania  dowodów,  etc.  Odwołujący  wszystkie  swoje  zarzuty  opiera  na  zasadzie 

równego  traktowania  wykonawców.  Mając  na  uwadze  tę  zasadę  Zamawiający  równio 

potraktował  wszystkich  wykonawców,  w  pierwszej  kolejności  nie  ujawniając  złożonych 

wyjaśnień,  a  następnie  odtajniając  jedynie  treści  bez  szczegółowych  wartości  liczbowych 

dotyczących wynagrodzenia miesięcznego pracowników, szacowanych kosztów dojazdu, diet 

pracowników  czy  kosztów  ich  noclegów,  opierając  się  bezwzględnie  na  zasadzie  równego 


traktowania  wykonawców,  uznając  bowiem,  że  szczegółowe  dane  liczbowe  nie  muszą,  a 

wręcz nie mogą być ujawniane i to nie jest kwestia podmiotu, które je utajnia tylko uznania, że 

w  obu  przypadkach  są  to  informacje  gospodarcze  i  organizacyjne  każdego  z  podmiotów. 

Zam

awiający  zauważył,  że  Odwołujący  twierdzi,  że  wyjaśnienia  i  dowody  załączane  do 

składanych wyjaśnień są tajemnicą handlową przedsiębiorstwa w jego przypadku, natomiast 

kwestionuje  utajnienie  takich  samych  informacji  u  innego  wykonawcy. 

Nie  jest  tak,  że 

Odwołujący  posiada  jakieś  szczególnie  uwarunkowania  organizacyjne,  logistyczne  czy 

jakiekolwiek  know 

how  na  świadczenie  usługi  dezynsekcji,  która  to  usługa  polega  na 

„opryskiwaniu” pomieszczeń w których znajdują się pluskwy czy inne insekty. Nie jest również 

tak,  jak  twierdzi  O

dwołujący,  że  ilość  stron  uzasadnienia  w  zakresie  tajemnicy 

przedsiębiorstwa  powoduje,  że  dana  informacja  staje  się  tajemnicą.  To  nie  obszerność 

złożonych  wyjaśnień  tylko  wartość  merytoryczna  stanowi  podstawy  do  stwierdzenia,  czy 

Z

amawiający  może mieć pewność  jakości  wykonanej  usługi. W tym konkretnym  przypadku 

jakość wykonanej usługi jest równa preparatom stosownym do dezynsekcji. To że Odwołujący 

zawarł wyjaśnienia na 15 stronach, z czego 2,5 strony to wyliczenia, z czego jeszcze 1 strona 

to powtórzenie tego co już jest w ofercie (ilość metrów i cena jednostkowa), a pozostałych 12,5 

stron to ogólne twierdzenia lub przepisane fragmenty orzeczeń, zacytowany przepis art. 11 

uznk, nie 

powoduje, że zawartość merytoryczna złożonych wyjaśnień staje się tajemnicą, a 

dokładnie ta  sama  zawartość  merytoryczna  w  innym  przypadku  tajemnicą  nie  jest.  Prawdą 

jest, że wykonawca wybrany napisał swoje uzasadnienie na jedną stronę, ale Zamawiający po 

zapoznaniu  się  z  treścią  złożonych  wyjaśnień  w  sferze  merytorycznej,  tj.,  w  zakresie 

dokonanych wyliczeń i wskazania konkretnych kwot np. kosztu wynagrodzenia pracowników, 

kosztu zakupu środków do dezynsekcji uznał, że zarówno w jednym jak i w drugim przypadku 

żaden  z  podmiotów  konkurencyjnych  nie  posiada  dostępu  do  tej  wiedzy,  a  więc  obaj  mieli 

prawo  do  utajnienia  tych  informacji. 

Koszt  wynagrodzenia  pracowników  bez  wątpienia  jest 

informacją niejawną nie tylko w oparciu o przepisy ustawy o zachowaniu uczciwej konkurencji, 

ale również w oparciu o przepisy kodeksu pracy. Nie ujawnia się takich informacji publicznie, 

a  pracodawca  ma  obowiązek  do  udzielenia  wszystkich  informacji  (w  tym  o  zarobkach)  w 

przypadku  postępowania  sądowego.  Dzieje  się  tak  na  żądanie  organów  ścigania,  wymiaru 

sprawiedliwości,  organów  podatkowych,  PIP-u  i  ZUS-u.  Tak  więc  nie  treść  uzasadnienia 

zawarta w piśmie a przepisy prawa stanowią o tajemnicy.  Bez wątpienia informacja ta stanowi 

tajemnicę  i  nie  jest  konieczne  pisanie  uzasadnienia  w  tej  kwestii,  bowiem  okoliczności 

niesporne  nie  wymagają  przeprowadzania  dowodu.  Podkreślić  należy,  że  porównując 

wyjaśnienia obu podmiotów są one niemalże identyczne, skoro zatem Odwołujący składając 

wyjaśnienia uznaje, że wynagrodzenie pracowników, koszty eksploatacji samochodu czy cena 

środków  niezbędnych  do  świadczenia  usługi  stanowią  tajemnicę,  to  dokładnie  te  same 

informacje  stanowią  tajemnicę  dla  innych  podmiotów.  Zamawiający  podkreślił,  że  złożenie 


odwołania ogólnego, bez nawet próby postawienia zarzutu rażąco niskiej ceny podczas, gdy 

znana jest wartość 1 m2 wykonywanej usługi, a jedynie podpieranie się ogólnikami, w zakresie 

tego,  że  wyjaśnienia  powinny  być  odtajnione  nie  może  podlegać  ochronie  prawnej.  Gdyby 

Odwołujący  posiadał  jakiekolwiek  zarzuty  merytoryczne  w  stosunku  do  wybranej  oferty 

zawarłby  w  odwołaniu  konkretne  zarzuty  w  stosunku  do  treści  oferty,  czego  zdaniem 

Zamawiającego  nie  uczynił.  Nie  postawiono  żadnych  zarzutów  odnoszących  się  do  art.  89 

ustawy  Pzp, 

a  to  właśnie  ten  artykuł  odpowiada,  za  zakwestionowanie  prawidłowości 

dokonanego wyboru oferty najkorzystniejszej w świetle art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp. 

Następnie Zamawiający podniósł, że zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z 

naruszeniem art. 8 ust.1, 2 i 3 ustawy Pzp 

nie podlega prawu do zaskarżenia. Tym bardziej, 

że  poprzez  czynność  faktyczną  tj.  utajnienie  własnych  wyjaśnień  Odwołujący  potwierdza 

prawo dla innych wykonawców do utajnienia wyjaśnień oraz prawo dla Zamawiającego do ich 

nieodtajniania.  Skoro  zdaniem  samego  O

dwołującego  informacje  te  stanowią  tajemnicę,  to 

zarzut  ten  jest  całkowicie  bezzasadny.  Brak  ujawnienia  konkretnych  wartości  nie  stanowi 

naruszenia  zasady  jawności,  w  tym  w  szczególności,  gdy  Odwołujący  nie  podważa,  że 

możliwe  jest  prawidłowe  wykonanie  usługi  za  cenę  wskazaną  w  treści  oferty.  W  żadnym 

miejscu odwołania nie ma bowiem stwierdzenia, że cena 0,38 zł za 1 m2 dokonywania oprysku 

jest ceną nierynkową nieadekwatną do przedmiotu zamówienia, czy, że za tę cenę nie da się 

wykonać należycie przedmiotu zamówienia. Tym bardziej, że jak pokazuje rynek, usługi te nie 

drożeją, sam bowiem Odwołujący w roku 2019 zaoferował świadczenie usługi za kwotę 0,66 

zł za 1 m2 (tym samym preparatem), a obecnie tę samą usługę zaoferował za 0,46 zł. Mając 

na uwadze powyższe nie jest uzasadnieniem do uwzględnienia odwołania samo stwierdzenie, 

że  Wykonawca  nie  wykazał  wszystkich  przesłanek  do  uznania,  iż  informacje  mają  walor 

tajemnicy  przedsiębiorstwa,  tym  bardziej,  że  nie  podlega  to  zaskarżeniu.  Odwołujący  nie 

zgłaszał  zastrzeżeń  co  do  gospodarczej  wartości  informacji,  wskazując  jedynie,  iż  istotą 

zarzutu jest niedostateczne uzasadnienie utajnienia wyjaśnień RNC. Odwołujący nie odnosił 

się zatem do samych informacji jako takich (w znacznej części ujawnionych. Nie odnosi, że 

także do tego, że sam zastrzegł, jako tajemnicę przedsiębiorstwa własne wyjaśnienia złożone 

w  trybie  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp

,  co  zdaniem  Zamawiającego  ma  istotny  wpływ  dla 

stawianych  za

rzutów.  Zamawiający  oświadczył,  że  dokonał  wszystkich  czynności  w 

postępowaniu w sposób nienaruszający zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania 

wykonawców  decydując  o  odtajnieniu  jedynie  w  części  wyjaśnień.  Mniej  obszerne 

uzasadnienie nie oznacz

a, jego braku czy też tego, że badanie zasadności uznania informacji 

za tajemnicę przedsiębiorstwa ogranicza się wyłącznie do weryfikacji tej części wyjaśnień, z 

pominięciem merytorycznej wartości informacji. Zamawiający bowiem oceniał wyjaśnienia jako 

całość. 


Zamawiający nie zgodził się z koniecznością składania dowodów na podjęcie działań, czy 

wdrożenie  jakiś  szczególnych  procedur  co  do  prawa  utajnienia,  stwierdzając,  że  to  nie 

procedury,  a  przepisy  o  tym  d

ecydują. Tym  bardziej,  że Odwołujący  w  piśmie wskazuje  na 

umowy  o  zachowaniu  poufności,  a  sam  takich  dokumentów  również  nie  przedstawia,  jego 

uzasadnienie w zakresie rzekomych procedur sprowadza się do tego, że pisze o zahasłowaniu 

komputerów  w  firmie,  co  jest  absolutnie  bez  znaczenia,  bowiem  usługi  nie  wykonuje  się  z 

wykorzystaniem 

sprzętu  komputerowego.  Wyjaśnienia  składane  przez  Odwołującego  są 

zdaniem Z

amawiającego ogólnikami składanymi w każdym postępowaniu, o czym świadczą, 

pomyłki w tekście w zakresie publikatorów przepisów (str. 8) co oznacza, że Odwołujący robi 

„kopiuj -wklej” w każdym postępowaniu. Jedynym elementem indywidualnym jest ilość metrów 

wykonywanej usługi. Tak też Zamawiający ocenił obydwa wyjaśnienia skupiając się na treści 

merytorycznej, 

a nie czytaniu orzeczeń. 

Następnie  Zamawiający  zauważył,  że  Odwołujący  pomimo  otrzymania  wyjaśnień  poza 

wartościami liczbowymi, które w zasadniczej części znał, bo wynikały one z treści oferty, w 

ogóle nie odniósł się do rażąco niskiej ceny, nie dlatego, że jak twierdzi nie zna ich treści, ale 

jedynie 

dlatego,  że  zdaniem  Zamawiającego  niniejsze  odwołanie  miało  na  celu  jednie 

uniemożliwianie zawarcia umowy z uwagi na brak takiej możliwości do czasu ostatecznego 

rozstrzygnięcia  odwołania.  Zdaniem  Zamawiającego  ograniczanie  odwołania  wyłącznie  do 

strony  f

ormalnej  skuteczności  zastrzeżenia  informacji,  bez  odniesienia  się  do  zakresu 

wyjaśnień  (z którymi Odwołujący  mógł się w  zasadniczej  części  zapoznać), które  dotyczyły 

wyłącznie założeń przyjętych do kalkulacji ceny ofertowej, jest działaniem nieprawidłowym i 

służy  jedynie  obstrukcji  postępowania.  Ponadto,  aby  twierdzić,  że  Zamawiający  był 

zobowiązany  do  odtajnienia  wyjaśnień  w  szerszym  zakresie  niż  to  uczynił,  Odwołujący 

powinien był wykazać, że część wyjaśnień z jaką zapoznał się pozwalała przyjąć, iż pozostałe 

dane  również  nie  miały  wartości  gospodarczej.  Brak  wniosków  w  tym  zakresie  oznacza 

zdaniem  Zamawiającego,  że  Odwołujący  faktycznie  nie  miał  podstaw  do  podważenia 

zasadności utrzymania klauzuli tajności.   

Również zarzut podniesiony z ostrożności przez Odwołującego tj. naruszenie art. 89 ust. 

1 pkt 4 ustawy Pzp w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp 

poprzez nieprawidłową ocenę złożonych 

wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny,  zdaniem  Zamawiającego  jest  bezzasadny.  Odwołujący 

zasadniczo oparł ten zarzut na wytknięciu braku załączenia do wyjaśnień dowodów, co miało 

decydować  o  niedostatecznej  treści  wyjaśnień,  podczas  gdy  w  jego  wyjaśnieniach  jako 

dowody  załączono  referencje  i  certyfikaty,  które  świadczą  o  posiadanym  doświadczaniu  i 

kompetencjach a nie kalkulacji ceny i 

nie były brane pod uwagę. W żadnym miejscu złożonego 

odwołania  nie  wskazano,  że  stawka  świadczenia  usługi  jest  niewystarczająca,  chociaż 

Odwołujący posiadał w tym zakresie wszelkie dane, którymi są minimalne wynagrodzenie za 


pracę,  wielkość  koniecznych  do  wykonania  usługi  powierzchni  krotność,  oraz  preparat. 

Odnosząc  się  do  braku  dowodów  Zamawiający  stwierdził,  że  podziela  stanowisko  Sądów 

Powszechnych  o  braku  bezwzględnego  obowiązku  załączania  dowodów  i  konieczności 

indywidualnej oceny złożonych wyjaśnień. Jak już zostało wskazane zamawiający wezwał do 

złożenia wyjaśnień jedynie ze względu na rozbieżność od szacunkowej wartości zamówienia, 

która to wartość z uwagi na odmienną praktykę udzielania zamówień publicznych przez domy 

studenckie,  a  nie  w  ramach  za

mówienia  realizowanego  w  ramach  budżetu  administracji 

Centralnej PW było wartością wyższą, niż - jak się okazało - realna wartość wynikająca z cen 

rynkowych. 

Adekwatnym  dla  takiej  konstrukcji  zarzutu  rażąco  niskiej  ceny  jest  wyrok  Sądu 

Okręgowego w Szczecinie z 3 lipca 2015 r. (sygn. VIII Ga 184/15), gdzie Sąd uznał, że KIO 

nie  podała  z  jakich  konkretnie  przyczyn  cena  oferty  najkorzystniejszej  jest  rażąco  niska, 

skupiając się na brakach w wyjaśnieniach. Sąd wskazał, iż ocena wysokości ceny, jej rażącego 

zan

iżenia  nie  może  być  dokonywana  w  oderwaniu  od  cen  innych  oferentów.  Zamawiający 

może odrzucić ofertę, jeżeli wykonawca nie złoży wyjaśnień, a jeżeli zostaną złożone to może 

je ocenić. Dopiero w razie stwierdzenia, że wyjaśnienia są niespójne, nierzetelne, aktualizuje 

się  po  stronie  zamawiającego  uprawnienie  do  odrzucenia  oferty.  Samo  wskazanie,  że 

zamawiający  dokonuje  oceny  wyjaśnień  wraz  z  dowodami  nie  oznacza,  że  oferent  ma 

obowiązek w każdym przypadku złożyć dowody. Oferent ma obowiązek jedynie wyjaśnienia, 

a to zamawiający ma dokonać oceny czy wyjaśnienia wykazują, czy zaoferowana cena jest 

rażąco niska. Wyjaśnienia mogą opierać się chociażby o przedstawienie wyliczeń, powołanie 

się na  źródła  danych.  Dalej  w  ocenie Sądu,  nieprawidłowym  było rozumowanie Izby,  skoro 

wniosek o tym, że zamawiający powinien odrzucić ofertę wywiedziono stąd, że zaniechanie 

przedstawienia dowodów skutkuje automatycznie uznaniem, że wykonawca nie wykazał, aby 

jego  oferta  nie  zawierała  rażąco  niskiej  ceny.  Poleganie  na  literalnym  brzmieniu  przepisu, 

interpretowanie go w sposób dosłowny, oderwany od jego celu sprzeciwia się celowi ustawy. 

Przenosząc powyższe na stan sprawy wynikający z zakresu zarzutu ograniczonego przez do 

zakwestionowania  wyjaśnień  wyłącznie  z  uwagi  na  brak  dowodów  należało  wskazać,  iż 

formułowany  wniosek  prowadziłby  do  wypaczenia  celu,  dla  którego  prowadzone  jest 

postępowanie  wyjaśniające,  czyli  ustalenia,  czy  zaoferowana  cena  pozwala  na  wykonanie 

przedmiotu  zamówienia  w  sposób  prawidłowy.  W  reasumpcji  dokonanych  wywodów  Sąd 

stwierdził:  Skoro  Odwołujący  w  ogóle  nie  kwestionował  wysokości  ceny  skupiając  się 

wyłącznie  na  brakach  dowodowych,  argumentacja  ta  nie  mogła  prowadzić  z  automatu  do 

uznania, iż cena oferty jest rażąco niską. 

Następnie  Zamawiający  stwierdził,  że  całkowicie  bezzasadny  jest  zarzut  zaniechania 

odrzucenia oferty na podstawi art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy. Ewentualnie jedynym zarzutem w 

tym zakresie mogłoby być stwierdzenie, że zaoferowane preparaty nie spełniają oczekiwań 


Z

amawiającego. Takich zarzutów  nie ma,  w  związku z  czym  zarzut  ten nie został  w  żaden 

sposób prawidłowo postawiony i uzasadniony. 

Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania złożonej przez Zamawiającego. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  rozpoznając  na  rozprawie  złożone  odwołanie,                                             

uwzględniając dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

stanowiska Stron, a także zgromadzone dowody, ustaliła i zważyła co następuje: 

W pierwszej kolejności Izba ustaliła, że odwołanie nie zawiera braków formalnych. Wpis w 

prawidłowej wysokości został wniesiony w ustawowym terminie.  

Odwołanie w części 2, z uwagi na jego uwzględnienie w tej części przez Zamawiającego, 

podlega  umorzeniu  wobec  uwzględnienia  odwołania  w  odniesieniu  do  tej  części  i  braku 

zgłoszenia przystąpienia po stronie Zamawiającego. W związku z tym w pkt 2 sentencji wyroku 

postanowiono o umorzeniu postępowania w tym zakresie. 

Odwołujący  wskazał,  że  zgodnie  z  aktualnym  orzecznictwem  KIO  jak  i  uchwałą  Sądu 

Najwyższego  z  dnia  17  listopada  2017  r.  sygn.  akt  III  CZP  58/17,  dotyczącą  problematyki 

wykładni art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp, odwołanie uznać należy za dopuszczalne. W ww. 

uchwale w odpowiedzi na 

zapytanie prawne: „Czy w pojęciu "wybór najkorzystniejszej oferty" 

z art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późń. zm.) mieści się prawo wniesienia odwołania od 

wybo

ru najkorzystniejszej oferty, którego wadliwość polega na zaniechaniu odrzucenia oferty 

podlegającej  odrzuceniu?"  Sąd  Najwyższy  udzielił  następującej  odpowiedzi:  ,.Zarzuty 

odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy 

PZP mogą obejmować także zaniechanie wykluczenia wykonawcy, któn/ złożył ofertę wybrana 

przez zamawiającego lub zaniechanie odrzucenia oferty, która powinna podlegać odrzuceniu." 

Identyczne stanowisko Sąd Najwyższy wyraził w uchwale z dnia 17 listopada 2017 r. sygn. akt 

III  CZP  56/17.  Ponadto,  za  wyrokiem  Izby  z  dnia  10  maja  2018  r.,  sygn.  akt:  KIO  783/18, 

Odwołujący wskazał, że: „w świetle obecnej linii orzeczniczej Izby uwzględniającej stanowisko 

sadów  okręgowych  oraz  Sądu  Najwyższego,  w  postępowaniach  o  wartości  zamówienia 

poniżej tzw. progów unijnych należy dopuścić możliwość wnoszenia odwołań na zaniechanie 

ujawnienia informacji niezasadnie zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Zgodnie ze 

stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w uchwale z 17 listopada 2017 r. sygn. akt III 

CZP 58/17, wybór najkorzystniejszej oferty nie może być utożsamiany z ostatnią czynnością 

w  sekwencji  następujących  po  sobie  działań  zamawiającego,  lecz  winien  uwzględniać 

czynności badania i oceny ofert złożonych przez wszystkich wykonawców ubiegających się o 

udzielenie  zamówienia  publicznego.  Jak  stwierdził  Sąd  Najwyższy,  wyliczenie  przez 

ustawodawcę  w  art.  180  ust  2  p.z.p.  czynności  zamawiającego  podlegających 


zakwestionowaniu  odwołaniem  nie  musi  oznaczać  istotnego  ograniczenia  dostępności 

odwołania  jako  środka  prawnego  w  sprawach  o  udzielenie  zamówień  podprogowych, 

niewątpliwie  natomiast  porządkuje  przebieg  tych  postępowań  i  przez  to usprawnia  je,  gdyż 

osoby  zamierzające  zakwestionować  działania  zamawiającego  korzystają  z  uprawnień  do 

wniesienia odwołania w odniesieniu do czynności finalizujących pewne etapy postępowania. 

Ocena  czynności  zamykających  takie  etapy  postępowania  przed  zamawiającym  jako 

legalnych  bądź  nielegalnych  wymaga  jednak  uwzględniania  działań  i  zaniechań 

zamawiającego, które zadecydowały o ostatecznym kształcie czynności będącej w świetle art. 

180 ust. 2 p.z.p. samodzielnym przedmiotem zaskarżenia w odwołaniu. Przyjmując powyższe 

stanowisko  Sądu  Najwyższego  należy  dojść  do  wniosku,  że  uzyskanie  dostępu  do 

dokumentów,  informacji,  wyjaśnień,  przedstawionych  zamawiającemu  przez  innych 

wykonawców,  bywa  jedyną  możliwością  zakwestionowania  prawidłowości  wyboru  oferty 

konkurencyjnego  wykonawcy,  a  odmowa  ujawnienia  niezasadnie  zastrzeżonych  informacji 

może  w  konsekwencji  prowadzić  do  utrzymania  się  wadliwego  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej." Identyczne stanowisko Izba wyraziła m.in. w wyroku z 22 lutego 2018 r., 

sygn. akt KIO 272/18.  

N

ie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek  skutkujących  odrzuceniem  odwołania  w 

zakresie części 1, o których stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, w tym odwołanie nie podlega 

odrzuceniu  na  podstawie  art.  189  ust.  2  pkt  5  ustawy  Pzp,  zgodnie  z  którym  Izba  odrzuca 

odwołanie,  jeżeli  stwierdzi,  że  odwołanie  dotyczy  czynności,  którą  zamawiający  wykonał 

zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów w odwołaniu, 

które  wykonał  zgodnie  z  żądaniem  zawartym  w  odwołaniu.  Zostało  wykazane,  że  w 

analizowanej  sprawie kwestionowane  czynności  Zamawiającego  w  odniesieniu  do  części  1 

zamówienia  nie  zostały  w  pełnym  zakresie  wykonane  zgodnie  z  żądaniem  zawartym  w 

odwołaniu.  

W  związku  z  tym  wniesienie  odwołania  należy  uznać  za  dopuszczalne  i  podlegające 

merytorycznemu rozpatrzeniu. 

Uzasadniając swoje uprawnienie do skorzystania ze środków ochrony prawnej Odwołujący 

wskazał m.in., że złożył ofertę, którą Zamawiający winien byt ocenić jako najkorzystniejszą. W 

wyniku naruszenia przez Zamawiającego  przepisów  ustawy  Pzp Odwołujący  może ponieść 

szkodę,  bowiem  w  świetle  przyjętych  przez  Zamawiającego  kryteriów  oceny  ofert  oferta 

Odwołującego znajduje się na drugim miejscu w rankingu ofert, za ofertą wykonawcy Pestokil. 

Gdyby  Zamawiający  postąpił  zgodnie  z  przepisami  ustawy  Pzp,  to  dokonałby  wszystkich 

wskazanych powyżej zaniechanych czynności, natomiast nie dokonałby wskazanych powyżej 

czynności  niezgodnych  z  przepisami  ustawy  Pzp.  W  konsekwencji  Odwołujący  mógłby  się 

zapoznać  z  wyjaśnieniami  dotyczącymi  wyliczenia  ceny  złożonymi  Zamawiającemu  i  m.in. 


sprawdzić,  czy  wykonawca  Pestokil  faktycznie  wykazał  w  nich,  że  jego  oferta  nie  zawiera 

rażąco  niskiej  ceny.  Odwołujący  zyskałby  zatem  realną  możliwość  sprawdzenia,  czy 

Zamawiający dokonał prawidłowego badania oferty wykonawcy Pestokil, w szczególności czy 

nie  zaniechał  jej  odrzucenia  z  powodu  rażąco  niskiej  ceny  lub  nieudzielenia  wyjaśnień 

dotyczących  wyliczenia  ceny.  W  tym  celu  niezbędne  jest  jednak  zapoznanie  się  przez 

Odwołującego  z  pełną  treścią  wyjaśnień  dotyczących  wyliczenia  ceny  złożonych 

Zamawiającemu. Dzięki temu Odwołujący będzie rzeczywiście mógł zakwestionować wybór 

oferty  wykonawcy  Pestokii  jako  najkorzystniejszej  oferty.  Poprzez  zaniechanie  powyższych 

czynności oraz dokonanie wskazanych powyżej czynności niezgodnych z przepisami ustawy 

Pzp  Zamawiający  doprowadził  zatem  do  sytuacji,  w  której  Odwołujący  utracił  szansę  na 

uzyskanie  zamówienia  oraz  na  osiągnięcie  zysku,  który  Odwołujący  planował  osiągnąć  w 

wyniku jego realizacji (lucrum cessans).  

W ocenie Izby Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do skorzystania w przedmiotowym 

postępowaniu  ze  środków  ochrony  prawnej.  Została  wypełniona  materialnoprawna 

przesłanka,  o  której  mowa  w  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp.  Odwołujący  jest  zainteresowany 

pozyska

niem zamówienia i w tym celu złożył ofertę. W przypadku potwierdzenia się zarzutów 

odwołania,  które  miałoby  wpływ  na  wynik  postępowania,  mógłby  liczyć  na  udzielenie 

zamówienia. 

Następnie Izba ustaliła: 

Przedmiotem  zamówienia  w  części  1  jest  świadczenie  usług  dezynsekcji  w  Domach 

Studenckich Politechniki Warszawskiej. 

W  dniu  20  marca  2020  r.  Odwołujący  wniósł  odwołanie  wobec  zaniechania  ujawnienia 

pytań jakie Zamawiający wystosował do wykonawcy Pestokil w wezwaniu do wyjaśnień RNC, 

zaniechania  odtajnienia 

uzasadnienia  zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa  przez 

wykonawcę Pestokil, zaniechanie odtajnienia wyjaśnień rażąco niskiej ceny tego wykonawcy, 

oraz  z  ostrożności:  zaniechanie  odrzucenia  oferty  tego  wykonawcy  z  uwagi  na 

niewystarczające wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, na niezgodność z SIWZ i na zaniechanie 

wyboru  oferty  Odwołującego.  Zarzuty  podniesione  w  tym  odwołaniu  zostały  uwzględnione 

przez  Zamawiającego  w  całości,  w  związku  z  czym  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

postanowieniem z 5 marca 2018 r. w sprawie sygn. akt KIO 510/20 

umorzyła postępowanie 

odwoławcze.  

W  dniu  15  kwietnia  2020  r.  Odwołujący  otrzymał  od  Zamawiającego  zawiadomienie  o 

odtajnieniu informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zakresie treści wyjaśnień na podstawie art. 90 ust. 1 


ustawy  Pzp  złożonych  przez  wykonawcę  Pestokil.  Z  pisma  datowanego 9  kwietnia  2020  r. 

wynika, że Zamawiający odtajnił i przekazał Odwołującemu: 

1)   tr

eść  wezwania  wykonawcy  Pestokil,  ze  wskazaniem  na  art.  90  ust.  1  jako  podstawę 

wystąpienia o wyjaśnienia i przytoczeniem tego przepisu z jednoczesnym zaznaczeniem, 

że następuje to z uwagi na to, że cena oferty wykonawcy Pestokil jest o ponad 30% niższa 

od wartości zamówienia brutto ustalonej przez Zamawiającego; 

treść wyjaśnień wykonawcy Pestokil po odtajnieniu informacji, które nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czyniąc 

to w ten sposób, że została ujawniona: 

a)   

treść  uzasadnienia  zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa  sporządzona  przez 

wyko

nawcę Pestokil,   

b) 

treść kalkulacji kosztów, z tym, że treść przedstawiająca opisowo elementy kalkulacji 

oraz  kwota  zysku  została  przedstawiona  w  pełnym  zakresie,  natomiast  wielkości 

liczbowe  zostały  zaczernione,  nadto  zostały  przekazane  informacje  wskazujące,  że 

wyjaśnienia dotyczą:  

kosztów osobowych, z wyspecyfikowaniem poszczególnych kosztów pracodawcy, 

zakładanego  kosztu  roboczogodzin/dni  do  wykonania  zabiegów  planowanych  oraz 

interwencyjnych, w tym m.in. całkowity koszt wynagrodzeń w trakcie trwania umowy, 

zakładanego kosztu preparatów do dezynsekcji planowych i interwencyjnych, w tym m.in. 

całkowity koszt preparatów do dezynsekcji planowych i interwencyjnych, 

-  k

osztów dojazdu, ze wskazaniem m.in. ponad 40 obiektów na terenie Warszawy, gdzie 

są świadczone usługi przez techników Pestokil, przy czym w części odnoszącej się do 

obiektów publicznych - ujawnionych, a w pozostałym zakresie - zaciemnionych, wraz z 

informacjami 

m.in.,  że  w  związku  z  dużą  ilością  serwisowanych  obiektów  koszty 

dojazdu rozkładają się na wszystkie obiekty, które są serwisowane w danym miesiącu, 

ilością i kosztem dojazdów, 

-   amortyzacji 

pojazdów, 

-   koszt

ów zakwaterowania, 

-   diet. 

Zostały  także  ujawnione  pozostałe  informacje  przedstawione  w  wyjaśnieniach  przez 

wykonawcę Pestokil, w tym odnoszące się do preferencyjnych cen zakupu środków oraz 

akcesoriów do dezynsekcji, informacja, że oferta zakłada wynagrodzenie dla pracowników 

zgodn

ie z ustawą Pzp w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę wraz 


z kosztami pracy oraz koszty delegacji, dowozu pracowników, a także dowody, przy czym  

referencj

e zostały ujawnione, natomiast certyfikaty i faktury zostały zaczernione.   

Jak wynika z informacji z dnia 17 kwietnia 2020 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Zamawiający  dokonał  wyboru  oferty  wykonawcy  Pestokil  jako  najkorzystniejszej  w  obu 

częściach zamówienia. 

Pismem  z  dnia  27  lutego  2020  r.,  w  odpowiedzi  na  wystąpienie  Odwołującego, 

Zamawiający  przekazał  Odwołującemu  kopie  dokumentów  z  oferty  Pestokil,  w  tym 

Formularz cenowy 

– Załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający dane: 

Ilość  planowanych  dezynsekcji  w  skali  12  miesięcy  dla  podanych  lokalizacji 

(poszczególnych Domów Studenckich), 

Szacunkową powierzchnię do dezynsekcji,  

Nazwę zastosowanego preparatu,  

Cenę za 1 m2, 

Wartość netto, 

Stawkę VAT, 

Kwotę VAT, 

Wartość brutto dezynsekcji w obiektach w skali 12 miesięcy 

Łączną cenę oferty.  

Izba zważyła, co następuje: 

Odwołanie w części 1 nie zasługuje na uwzględnienie. 

Zgodnie z art. 192 ust. 7 ustawy Pzp 

Izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były 

zawarte w odwołaniu. Zgodnie z art. 192 ust. 2 ustawy Pzp Izba może uwzględnić odwołanie, 

jeśli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ 

na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.  

Odwołanie zostało wniesione w postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy 

Pzp j

eżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8, 

odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) wyboru trybu 

negocjacji  bez  ogłoszenia,  zamówienia  z  wolnej  ręki  lub  zapytania  o  cenę;  2)określenia 

warunków udziału w postępowaniu; 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie 

zamówienia; 4) odrzucenia oferty odwołującego; 5) opisu przedmiotu zamówienia; 6)wyboru 

najkorzystniejszej  oferty.  Zgodnie  z  ust.  3  ww.  przepisu 

odwołanie  powinno  wskazywać 

czynność  lub  zaniechanie  czynności  zamawiającego,  której  zarzuca  się  niezgodność  z 

przepisami  ustawy,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie  zarzutów,  określać  żądanie  oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  


Jak słusznie zauważył Odwołujący zarzuty odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty, 

o  którym  mowa  w  art.  180  ust.  2  pkt  6  ustawy  Pzp  mogą  obejmować  także  zaniechanie 

wykluczenia wykonawcy,  który  złożył  ofertę  wybraną przez  zamawiającego  lub  zaniechanie 

odrzucenia oferty, która powinna podlegać odrzuceniu (por. m.in. uchwała Sądu Najwyższego 

z dnia 17 listopada 2017 r. sygn. akt III CZP 56/17). 

W związku z powyższym w sytuacji, gdy w analizowanej sprawie zastosowanie znajduje 

art.  180  ust.  2  ustawy  Pzp,  zarzut

y  odwołania  winny  być  poddane  kontroli  przez  Izbę  z 

uwzględnieniem prawidłowości wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Na wstępie zauważenia wymaga, że zarzuty odwołania zostały postawione w taki sposób, 

że każdy z nich dotyczy naruszenia art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp, a więc podstawowych 

zasad udzielania zamówień publicznych, z podaniem w każdym z zarzutów innych przepisów, 

w związku z którymi to naruszenie jest podnoszone.  

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp

zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie 

o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe 

traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności  i  przejrzystości.  Ust.  3 

natomiast  stanowi: 

Zamówienia  udziela  się  wyłącznie  wykonawcy  wybranemu  zgodnie  z 

przepisami ustawy.

Obaj wykonawcy tj. wykonawca Pestokil oraz Odwołujący zastrzegli poufność złożonych 

na  wezwanie  Zamawiającego  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny.  Jak  zauważył  Zamawiający  w 

warstwie  merytorycznej  uzasadnienie  zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa  w 

wyjaśnieniach przedstawionych przez tych wykonawców było zbliżone. Zamawiający, czemu 

Odwołujący nie zaprzeczył, na równych zasadach udostępnił wykonawcom informacje zawarte 

w  ich  wyjaśnieniach  rażąco  niskiej  ceny,  uznając,  że  w  części  podlegają  one  ujawnieniu, 

natomiast  w  części,  która  może  stanowić  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  nie  podlegają 

ujawnieniu. 

Z  tych  względów  nie  można  przyjąć,  że  zostały  naruszone  w  szczególności  zasady 

równego  traktowania  wykonawców  i  uczciwej  konkurencji.  Każdy  z  wykonawców  na  takich 

samych  zasadach  mógł  się  zapoznać  z  wyjaśnieniami  drugiego  wykonawcy  i  mógł 

skontrolować ofertę konkurenta.  

W sprawie nie zostało w prawidłowy sposób podniesione i wykazane przez Odwołującego 

aby  zamówienie  zostało  udzielone  wykonawcy,  którego  oferta  podlegała  odrzuceniu. 

Odwołujący  wprawdzie  wskazuje  na  wstępie,  że  odwołanie  jest  wnoszone  od  dokonania 

wyboru oferty wykonawcy Petrokil

, jednakże precyzując zarzuty oraz uzasadnienie odwołania 

Odwołujący  nie  przedstawił  okoliczności  faktycznych,  wskazujących  na  to,  że  wybór  oferty 

tego 

wykonawcy naruszał podane przez niego przepisy ustawy.  


Izba podziela stanowisko Zamawiającego, że posiadane przez Odwołującego informacje, 

były  wystarczające  to  tego,  aby  -  jeśli  uważał,  że  oferta  wykonawcy  Pestokil  podlega 

odrzuceniu z uwagi na to, że zawiera rażąco niską cenę lub jest niezgodna z SIWZ – podnieść 

taki zarzut. Zauważenia wymaga, że przez zarzut nie rozumie się jedynie podania podstawy 

prawnej, lecz przede wszystkim podanie okoliczności faktycznych, które miałyby wskazywać 

na naruszenie danego przepisu ustawy.   

Z

akres  odtajnionych  przez  Zamawiającego  i  udostępnionych  Odwołującemu  informacji 

pozwalał na postawienie już w rozpatrywanym przez Izbę odwołaniu zarzutów wskazujących 

jego  zdanie

m  na  to,  że  Zamawiający  wadliwie  dokonał  wyboru  najkorzystniejszej  oferty, 

złożonej  przez  wykonawcę  Pestokil,  co  oznacza,  że  nieujawnienie  wszystkich  informacji,  w 

szczególności  wielkości  liczbowych  zawartych  w  wyjaśnieniach  rażąco  niskiej  ceny,  nie 

zamyka

ło  Odwołującemu  drogi  do  kwestionowania  np.  zaniechania  Zamawiającego 

odrzucenia oferty tego wykonawcy. 

Zostało wykazane, że Odwołujący dysponował istotnymi 

informacjami dotyc

zącymi sposobu kalkulacji ceny wykonawcy Pestokil, znał elementy, które 

składały  się  na  kalkulację  ceny  oferty  tego  wykonawcy,  bowiem  te  informacje  zostały 

odtajnione przez Zamawiającego. Nie znał poszczególnych wielkości liczbowych podanych w 

wyjaśnieniach,  czy  faktur  zakupu,  ale  znając  wielkości  składające  się  na  cenę  oferty 

wykonawcy  Pestolik  podane  w  Formularzu  cenowym  tego  wykonawcy  oraz  zna

jąc 

zastosowany  preparat 

oraz  specyfikę  realizacji  zamówienia,  dysponował  niezbędnymi 

informacjami,  które,  pozwalały  na  postawienie,  i  co  najmniej  uprawdopodobnienie,  takich 

zarzutów.  

Skład orzekający Izby podziela stanowisko Zamawiającego, że dysponując informacjami 

dotyczącymi: ceny jednostkowej usługi za m2, powierzchni dezynsekcji, krotności usług oraz 

elementów,  jakie  wykonawca  Pestokil  uwzględnił  w  swojej  kalkulacji  ceny,  w  tym  w 

szczególności informacji, że zatrudnia na umowę o pracę 2 techników, a także znając kwotę 

minimalnego  wynagrodzenia  pracowników,  bez  znajomości  danych  liczbowych 

przedstawionych w wyjaśnieniach tj. konkretnego wynagrodzenia, jakie otrzymują pracownicy 

(którzy zostali wymienieni z imienia i nazwiska w wykazie osób złożonym przez wykonawcę 

Pestokil),  znając  realia  wykonywania  zamówienia  i  jego  specyfikę,  znając  treść  wyjaśnień 

rażąco niskiej ceny co do ich zakresu, wiedząc, jaki zysk na danym zamówieniu przewidział 

ten  wykonawca,  mógł  i  powinien,  jeśli  uważał,  że  cena  zaoferowana  przez  wykonawcę 

Pestokil, jest nierealistyczna, 

oderwana od warunków rynkowych, podnieść ten zarzut.  

Tymczasem  Odwołujący  mając  wystarczające  dane  nie  zakwestionował  oferty  tego 

wykonawcy,  jako  oferty  nie

wiarygodnej  dla  wykonania  przedmiotu  zamówienia, 

niepozwalającej  wykonawcy  na  należyte  wykonanie  zamówienia  bez  straty,  nie  podjął  się 


podważenia  możliwości  osiągnięcia  na  zamówieniu  znanego  mu  zysku  założonego  przez 

wykonawcę Petrokil  

W odwołaniu Odwołujący przywołał wprawdzie z ostrożności procesowej art. 89 ust. 1 pkt 

4 ustawy Pzp

, który stanowi, że zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli 

zawiera rażąco niską cenę 

lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia

w związku z art. 90 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, 

które stanowią: 2.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu 

spoczywa  na  wykonawcy.  3.  Zamawiający  odrzuca  ofertę  wykonawcy,  który  nie  udzielił 

wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że 

oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu  zamówienia

jednakże 

nie wykazał okoliczności faktycznych, które miałyby budować taki zarzut. Odwołujący podniósł 

wprawdzie  argument  złożenia  przez  wykonawcę  Petrokil  niewystarczających  wyjaśnień 

rażąco  niskiej  ceny,  jednakże  nie  wskazał  w  jakim  zakresie  są  one  w  jego  ocenie 

niewystarczające, tj. jakich niezbędnych elementów w tej kalkulacji brakuje, chociaż znany był 

mu zakres wyjaśnień tj. znał wszystkie czynniki, jakie wykonawca Petrokil uwzględnił w swojej 

kalkulacji  ceny.  To,  że  nie  znał  wielkości  liczbowych  przypisanych  znaczącej  liczbie  tych 

elementów,  nie  mogło  przeszkadzać  w  wykazywaniu  ewentualnych  braków  w  zawartości 

wyjaśnień,  nie  stało  bowiem  na  przeszkodzie  wykazaniu  dlaczego  te  wyjaśnienia  w  jego 

ocenie nie są wyczerpujące, jakich koniecznych elementów nie zawierają.    

Odwołujący także z ostrożności wskazał na art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp i zaniechanie 

odrzucenia  oferty  złożonej  przez  Pestokil  z  uwagi  na  jej  niezgodność  z  SIWZ,  jednakże 

odwołanie  nie  zawiera  merytorycznych  argumentów  w  tym  zakresie.  Odwołujący  nie 

przedstawi

ł  uzasadnienia  na  tę  okoliczność.  W  tym  zakresie  zauważenia  wymaga,  że 

Odwołujący  nie zakwestionował  użytego przez  wykonawcę Petrokil  znanego mu  preparatu, 

który  z  uwagi  na  specyfikę  zamówienia  ma  kluczowe  znaczenie  dla  oceny  wykonania 

zamówienia zgodnie z SIWZ, podnosząc jedynie na rozprawie kwestię, iż nie jest wiadomo, w 

jakim  stos

unku  będzie  rozcieńczany,  podczas  gdy,  jak  stwierdził  Zamawiający,  czemu 

Odwołujący nie zaprzeczył, sposób rozcieńczania tego preparatu, określa producent w karcie 

produktu,  a  nie  wykonawca. 

Odwołujący  nie  wykazał,  ani  nie  uprawdopodobnił,  aby  dla 

skuteczn

ego zakwestionowania oferty wykonawcy Petrokil niezbędne były również wszystkie 

nieujawnione  mu  dane  liczbowe  zawarte  w  wyjaśnieniach  rażąco  niskiej  ceny  tego 

wykonawcy.  

Odwołujący  wskazał  także  na  naruszenie  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp,  który  stanowi: 

Z

ama

wiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia

jednakże  również  w  tym  zakresie  nie  podał 

okoliczności  faktycznych  koniecznych  dla  skonstruowania  zarzutu.  Nie  jest  kwestionowane 

przez Odwołującego, że oferta Petrokil zajmuje pierwszą pozycję w rankingu ofert. 


Treść  odwołania  wskazuje,  że  podstawowym  zarzutem  stawianym  przez  Odwołującego 

jest to, że mimo uwzględnienia jego poprzedniego odwołania, Zamawiający nie udostępnił mu 

całej  treści  wyjaśnień  złożonych  przez  wykonawcę,  zaczerniając  większość  liczb 

przedstawionych  w  tych  wyjaśnieniach  i  w  związku  z  tym  koncentruje  się  na  wykazaniu 

wadliwego uzasadnienia tajemnicy przedsiębiorstwa przez wykonawcę Petrokil. 

Zgodzić  się  należy  z  Odwołującym,  że  uzasadnienie  zastrzeżenia  tajemnicy 

przedsiębiorstwa  w  zakresie  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny  wykonawcy  Petrokil  jest 

ogólnikowe.  Zauważyć  także  należy,  że  zasadą  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego jest jego jawn

ość, a zatem wyłączenie tej jawności, jako wyjątek od zasady, winno 

następować  w  szczególnie  uzasadnionych  sytuacjach  i  przy  wykazaniu  tajemnicy 

przedsiębiorstwa przez wykonawcę. Skutkiem braku wykazania przez wykonawcę tajemnicy 

przedsiębiorstwa jest bowiem odtajnienie informacji. 

W  analizowanym  postępowaniu  wykonawca  Petrokil  w  całości  objął  tajemnicą 

przedsiębiorstwa  składane  wyjaśnienia  rażąco  niskiej  ceny,  a  zatem  przejawił  wolę 

zachowania w poufności tych wyjaśnień, wskazał, że zgodnie z art. 11 ust. 4 uznk stanowią 

one tajemnicę przedsiębiorstwa, jednakże nie wykazał wszystkich przesłanek określonych w 

tym przepisie, chociaż powinien to uczynić. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp: N

ie 

ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert 

lub  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  zastrzegł,  że  nie  mogą  być  one 

udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.(…)

Jak  zostało  wykazane  w  postępowaniu,  Zamawiający  ocenił  skuteczność  poczynionego 

zastrzeżenia otrzymanych wyjaśnień opierając się na własnej ocenie, które z treści wyjaśnień 

mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawców i podjął decyzję o ich częściowym 

utrzymaniu 

w  poufności,  a  w  pozostałym  zakresie  o  ich  odtajnieniu.  Zamawiający  w  części 

pozwalającej na kwestionowanie wyboru najkorzystniejszej oferty ujawnił treść wyjaśnień, przy 

czym  ucz

ynił  to  na  takich  samych  zasadach  w  odniesieniu  do  obydwu  wykonawców. 

Odwołujący nie skorzystał jednak z tej możliwości i nie wniósł zarzutów, na które winno się 

składać  nie  tylko  samo  podanie  przepisu  ustawy  Pzp  (niezależnie  od  ww.  formy  takiego 

przedstawienia), 

ale  przede  wszystkim  podanie  okoliczności  faktycznych,  które  mogłyby 

wskazywać  na  wypełnienie  się  przesłanek  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  wykonawcę 

Petrokil. 

Odwołujący,  mając  ww.  udostępnione  mu  informacje  niezbędne  dla  oceny  w  zakresie 

chara

kteru ceny oferty, tj. czy wypełnia ona kryteria uznania jej za rażąco niską, oraz wiedzę 

w przedmiocie zamówienia, nie zakwestionował tej ceny, jako rażąco niskiej. Należy  zatem 

uznać, iż nie budziła ona jego zastrzeżeń, że nie uznawał, że cena oferty tego wykonawcy jest 


nierealistyczna.  Skoro  cena  oferty 

za  przedmiot  zamówienia  nie  została  wskazana  przez 

Odwołującego jako rażąco niska, i skoro w kalkulacji kosztów zostały uwzględnione wszystkie 

elementy, na co wskazuje brak przedstawienia argumentacji w o

dwołaniu odnośnie tego jakich 

informacji  wyjaśnienia  nie  zawierają,  chociaż  powinny  zawierać,  to  wielkości  liczbowe 

przypisane  do  tych  elementów  kalkulacji,  same  w  sobie,  nie  mogą  wpływać  na  zmianę  tej 

oceny.  Poziom  zysku  założonego  przez  wykonawcę  Petrokil  jest  Odwołującemu  znany. 

Odwołujący  nie  podjął  nawet  próby  wykazania  (chociaż  w  okolicznościach  sprawy  było  to 

możliwe),  że  przy  znanej  mu  ilości  i  powierzchni  dezynsekcji  w  trakcie  trwania  umowy  i 

znanemu mu faktowi zatrudnienia dwóch techników na umowę o pracę oraz wiedzy w zakresie 

zastosowanego, znanego mu preparatu, nie jest możliwe wykonanie zamówienia za cenę, jaką 

zawiera oferta Petrokil.  Nadto O

dwołujący nie tylko nie podniósł zarzutów wskazujących na 

istnienie jego zdaniem podstaw do odrzucenia oferty wykonawcy Petrokil, ale też nie wykazał 

lub 

nie  uprawdopodobnił,  że  dopiero  w  razie  udostępnienia  mu  danych  liczbowych 

odnoszących się do ujawnionych mu poszczególnych pozycji wyjaśnień rażąco niskiej ceny 

oferty wykonawcy Pestokil mogłoby nastąpić wykazanie, że zaoferowana cena nie pozwala na 

należyte  wykonanie  zamówienia  bez  straty,  bądź  wykazanie  przez  niego,  że  oferta  tego 

wykonawcy podlega odrzuceniu z uwag

i na jej sprzeczność z SIWZ. 

Zauważenia  wymaga,  iż  wbrew  stanowisku  Odwołującego,  informacje  np.  dotyczące 

nazwy  dostawcy  czy  kwot  zakupu, 

wynagrodzenia  i  jego  pochodnych  dwóch  techników, 

sposób organizacji pracy, nazwy partnerów handlowych i oferowane przez nich ceny, umowy 

z  podmiotami  prywatnymi, 

nieodtajnione  przez  Zamawiającego  w  wyniku  uwzględnienia 

odwołania i powtórzenia czynności badania i oceny ofert, w myśl art. 186 ust. 2 ustawy Pzp, 

obiektywnie mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. Dokonanie częściowego odtajnienia 

wyjaśnień jest nową czynnością Zamawiającego, a jak zostało to podniesione powyżej, dla jej 

skutecznego 

podważenia z uwagi na brak pełnego uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przez 

wykonawcę,  konieczne  było  wykazanie  przez  Odwołującego  braku  możliwości  postawienia 

prawidłowych  zarzutów  dotyczących  podstaw  odrzucenia  oferty  wykonawcy  Pestokil.  To 

jednak nie nastąpiło.  

W podsumowaniu, należy ponownie stwierdzić, iż udostępnione Odwołującemu informacje 

dotyczące oferty wykonawcy Pestokil i wyjaśnienia rażąco niskiej ceny są wystarczające dla 

prawidłowego  postawienia  zarzutów  podważających  wybór  oferty  tego  wykonawcy  jako 

najkorzystniejszej. 

Brak  ujawnienia  pozostałych  informacji  zawartych  w  wyjaśnieniach 

(zaczernionych  pr

zez  Zamawiającego)  nie  pozbawiał  zatem  Odwołującego  możliwości 

zakwestionowania tej czynności Zamawiającego, co ma szczególne znaczenie z uwagi na to, 

że postępowanie jest o wartości podprogowej i w związku z tym ma do niego zastosowanie 

art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.  


W  związku  z  tym,  w  okolicznościach  rozpatrywanej  sprawy,  brak  sformułowania 

prawidłowych  zarzutów,  pomimo  istnienia  takich  możliwości,  w  ocenie  Izby  nie  może 

skutkować daniem wykonawcy kolejnej szansy na podważanie czynności Zamawiającego w 

postaci wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie winno być bowiem wnoszone w terminie 

określonym w ustawie Pzp i spełniać wymogi przewidziane w ustawie.  

Z tych względów na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, Izba orzekła jak w sentencji. 

O  kosztach  p

ostępowania  odwoławczego  orzeczono  na podstawie  art.  192  ust.  9  i  10 

ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:  …………………………………. 


wiper-pixel