KIO 841/20 POSTANOWIENIE dnia 20 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 841/20 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 20 maja 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Chudzik 

po rozpoznaniu na posiedzeniu  niejawnym  w dniu 20 maja 2020 r. w 

Warszawie odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  I

zby  Odwoławczej  w  dniu  20  kwietnia  2020  r.  przez 

wykonawcę  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno  Handlowo  Usługowe  PIOMAR  Sp.  z  o.o. 

siedzibą w Pisarzowicach

postępowaniu  prowadzonym  przez  Wojskową  Akademię  Techniczną  im.  Jarosława 

Dąbrowskiego w Warszawie

przy  udziale  wykonawcy 

K3  System  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie,  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, 

orzeka: 

1. umarza postępowanie odwoławcze; 

nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego kwoty 

zł  00    gr (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych zero  groszy)  stanowiącej  uiszczony 

wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  za

mówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący:      ……………… 


Sygn. akt: KIO 841/20 

U z a s a d n i e n i e 

Z

amawiający 

Wojskowa  Akademia  Techniczna  im.  Jarosława  Dąbrowskiego 

w Warszawie 

  prowadzi  w 

trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  pn.  Dostawa  zestawów  komputerowych  wraz  z  akcesoriami. 

Wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art.  11  ust.  8  ustawy  Pzp.  Ogłoszenie  o zamówieniu  zostało  opublikowane  w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej 26 lutego 2020 r. pod numerem 2020/S 040-094157. 

W  dniu  20  kwietnia  2020  r.  wykon

awca  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno  Handlowo 

Usługowe  PIOMAR  Sp.  z  o.o.  wniósł  odwołanie  wobec  czynności  wobec  wyboru  jako 

najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy  K3  System  Sp.  z  o.o.  oraz  zaniechania  odrzucenia  tej 

oferty. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów: art. 7 ust. 1 w zw. z art. 

89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

W  dniu  11  maja  2020  r.  do  Prezesa  Izby 

wpłynęło  oświadczenie  Zamawiającego 

uwzględnieniu w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu.  

Wykonawca  K3  System  Sp.  z  o.o.

, który  przystąpił  do  postępowania odwoławczego 

po  stronie  Zamawiającego,  w  dniu  13  maja  2020  r.  został  wezwany  do  złożenia 

oświadczenia  w  przedmiocie  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  przez  Zamawiającego 

zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu.  Oświadczenie  należało  złożyć  w terminie  3  dni  od 

doręczenia wezwania, pod rygorem umorzenia postępowania. W terminie tym, który upłynął 

maja  2020  r.,  do  akt  sprawy  nie  wpłynęło  oświadczenie  Przystępującego  o  wniesieniu 

sprzeciwu. 

Wobec  powyższego  postępowanie  odwoławcze  należało  umorzyć,  stosownie  do 

dyspozycji art. 186 ust. 3 ustawy Pzp. 

O kosztach postępowania Izba orzekła na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. b ustawy 

Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 

r.  w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      ……………… 


wiper-pixel