KIO 840/20 POSTANOWIENIE dnia 8 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 840/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 8 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:   Katarzyna Brzeska  

po rozpoznaniu na  posiedzeniu 

bez udziału stron oraz uczestników postępowania w dniu 8 

maja 2020 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 

dniu 20 kwietnia 2020 r. przez 

wykonawcę Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni 

postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Gminę Miasto Szczecin z siedzibą 

w Szczecinie  

przy  udziale  wykonaw

cy  Przedsiębiorstwa Usług  Specjalistycznych  MVB  S.  K.  Spółka 

Jawna z siedzibą w Szczecinie zgłaszającego przystąpienie po stronie Odwołującego  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

nakazać  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy  

Asseco  Data  Systems  S.A.  z  siedzibą  w  Gdyni  kwoty  15  000  zł  00  gr  (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843 

z  późn.  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  –  w 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Szczecinie.  

Przewodniczący:…………………..   

Sygn. akt: KIO 840/20 


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Gmina Miasto  Szczecin z  siedzibą  w  Szczecinie  -  prowadzi  w trybie 

przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn. 

Rozbudowa systemu monitoringu miasta Sz

czecin z dostawą analizy obrazu.   

W  dniu  20  kwietnia  2020  r.  wykonawca 

Asseco  Data  Systems  S.A.  z  siedzibą  w 

Gdyni  (zwany 

dalej:  „Odwołującym”)  wniósł  odwołanie  od  czynności  złożonych  przez 

Zamawiającego,  t.j.  wyjaśnień  treści  SIWZ,  zarzucając  Zamawiającemu  naruszenie  art.  38 

ustawy Pzp w związku z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp w 

zw. z naruszeniem art. 353¹ k.c., art. 354 § 2 k.c., wnosząc o udzielenie wyjaśnień w sposób 

wskazany  w  uzasadnieniu  odwołania  oraz  dokonanie  modyfikacji  treści  SIWZ  w  sposób 

wskazany w uzasadnieniu odwołania.  

Izba  ustaliła,  że  Zamawiający  w  dniu  20  kwietnia  2020  r.  wezwał  wykonawców  do 

wzięcia  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym  oraz  przekazał  im  kopię  wniesionego 

odwołania. Następnie Izba ustaliła, że do niniejszego postępowania po stronie Odwołującego 

w  dniu  21  kwietnia  2020  r.  zgłosił  przystąpienie  wykonawca  Przedsiębiorstwo  Usług 

Specjalistycznych  MVB  S.  K. 

Spółka  Jawna  z  siedzibą  w  Szczecinie.  Izba  postanowiła 

dopuścić do udziału w niniejszym postępowaniu odwoławczym wykonawcę Przedsiębiorstwo 

Usług  Specjalistycznych  MVB  S.  K.  Spółka  Jawna  z  siedzibą  w  Szczecinie  po  stronie 

Odwołującego.   

Pismem z dnia 6 maja 2020 

r. Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której 

oświadczył, że uwzględnia w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu.  

W  związku  z  faktem,  że  po  stronie  Zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden 

wykonawca,  a  Zamawiający  w  całości  uwzględnił  zarzuty  zawarte  w  odwołaniu, 

postępowanie odwoławcze – stosownie do dyspozycji art. 186 ust. 2 ustawy Pzp – należało 

umorzyć. 

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 

Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i 

sposobu  pobierani

a  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 


odwoławczym  i  sposobu ich rozliczania (Dz.  U. Nr  41,  poz.  238 z  późn.  zm.)  jednocześnie 

orzekając  w  tym  zakresie  o  konieczności  dokonania  zwrotu  Odwołującemu  z  rachunku 

bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  

Przewodniczący: …………… 


wiper-pixel