KIO 838/20 POSTANOWIENIE dnia 29 kwietnia 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 838/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -    w składzie: 

Przewodniczący:     Małgorzata Rakowska 

wobec  cofnięcia  w  dniu  28  kwietnia  2020  r.  przed  otwarciem  rozprawy  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  20  kwietnia  2020  r.  przez 

wykonawcę  Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Robót  Inżynieryjnych  Sp.  z  o.o.,  ul.  Poli 

Gojawiczyńskiej  3c/7,  81-587  Gdynia  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Gminę 

Skomlin, ul. Trojanowskiego 1, 98-346 Skomlin 

postanawia:  

1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2.nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz   

wykonawcy 

Wielobranżowego  Przedsiębiorstwa  Robót  Inżynieryjnych  Sp.  z  o.o., 

ul.  Poli  Gojawiczyńskiej  3c/7,  81-587  Gdynia    kwoty  9  000  zł  00  gr  (słownie:  dziewięć 

tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198  a  i  198  b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (

tj.:  Dz.  U.  z  27  września  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Sieradzu. 

Przewodniczący:      ………............…… 


Sygn. akt: KIO 838/20 

U z a s a d n i e n i e 

Odwołujący,  tj.  wykonawca  Wielobranżowe  Przedsiębiorstwo  Robót  Inżynieryjnych 

Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni w dniu 28 kwietnia 2020 r., tj. przed rozprawą, cofnął odwołanie 

wniesione  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  20  kwietnia  2020  r.,  wobec 

czynności  zamawiającego,  polegającej  na  dokonaniu  czynności  wyboru  jako 

najkorzystniejszej oferty wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlane „M. W.” M. W. z siedzibą 

w  Ostrzeszowie, 

w  postępowaniu 

o  udzielenie  zamówienia  na  „

B

udowę  sieci  kanalizacji 

sanita

rnej  grawitacyjnej  wraz  z  przyłączami  i  przepompownią  ścieków  w  miejscowościach 

Wróblew i Bojanów”. 

Ze  wz

ględu  na  fakt,  że  odwołanie  można  cofnąć  w  każdym  czasie  do  zamknięcia 

rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień  publicznych  (tj.:  Dz.  U.  z  27  września  2019  r.,  poz.  1843),  oznacza,  że 

postępowanie odwoławcze podlega umorzeniu.  

Dlatego też postanowiono jak w sentencji. 

Uwzględniając art. 187 ust. 8 zdanie 2 ustawy Pzp skład orzekający Izby postanowił zwrócić 

na  rzecz  odwołującego  90  %  kwoty  uiszczonego  wpisu,  tj.  jest  kwotę    9  000  zł  00  gr 

(słownie: dziewięć tysięcy złotych zero groszy). 

Przewodniczący:      ………............… 


wiper-pixel