KIO 837/20 POSTANOWIENIE dnia 29 kwietnia 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 837/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -    w składzie: 

Przewodniczący:     Małgorzata Rakowska 

wobec  cofnięcia  w  dniu  27  kwietnia  2020  r.  przed  otwarciem  rozprawy  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  19  kwietnia  2020  r.  przez 

wykonawcę Spire Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Królewska 65A, 30-081 Kraków 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Ministerstwo  Sprawiedliwości,  Al.  Ujazdowskie  11, 

00-950 Warszawa 

przy  udziale  wykonawcy 

GALAXY  Systemy  Informatyczne  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Zielonej Górze, ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra, zgłaszającego przystąpienie do 

post

ępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia:  

1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2.nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz   

wykonawcy 

Spire Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Królewska 65A, 30-081 Kraków 

kwoty 

6  750  zł  00  gr  (słownie:  sześć  tysięcy  siedemset  pięćdziesiąt  złotych  zero  groszy), 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198  a  i  198  b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (

tj.:  Dz.  U.  z  27  września  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie 

Przewodniczący:      ………............…… 


Sygn. akt: KIO 837/20 

U z a s a d n i e n i e 

Odwołujący,  tj.  wykonawca  Spire  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Krakowie  w  dniu  

27 kwietnia 2020 r., tj. przed rozprawą, cofnął odwołanie wniesione do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej  w  dniu  19  kwietnia  2020  r.,  wobec  czynności  zmiany  opisu  przedmiotu 

zamówienia    wskutek  wyjaśnienia  (zmiany)  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 

poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie nr 2 z dnia 15 kwietnia 2020 r., w postępowaniu o 

udzielenie  zamówienia  na  „Dostawę  100  szt.  komputerów  przenośnych  wraz  ze  stacjami 

dokującymi”. 

Ze  względu  na  fakt,  że  odwołanie  można  cofnąć  w  każdym  czasie  do  zamknięcia 

rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień  publicznych  (tj.:  Dz.  U.  z  27  września  2019  r.,  poz.  1843),  oznacza,  że 

postępowanie odwoławcze podlega umorzeniu.  

Dlatego też postanowiono jak w sentencji. 

Uwzględniając art. 187 ust. 8 zdanie 2 ustawy Pzp skład orzekający Izby postanowił zwrócić 

na  rzecz  odwołującego  90  %  kwoty  uiszczonego  wpisu,  tj.  jest  kwotę    6  750  zł  00  gr 

(słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy). 

Przewodniczący:      ………............… 


wiper-pixel