KIO 836/20 POSTANOWIENIE dnia 1 czerwca 2020 r.

Data: 27 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 836/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 1 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:     Agnieszka Trojanowska 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w Warszawie w dniu 1 czerwca 

r.  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  17  kwietnia 

2020r. 

przez 

wykonawc

ę  Control  Process  Silesia  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, al. Walentego Roździeńskiego 188/302 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Międzyrzeckie  Przedsiębiorstwo 

Wodociągów  i  Kanalizacji  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w 

Międzyrzeczu, ul. Św. Wojciecha 46 

postanawia : 

Umorzyć postępowanie odwoławcze 

Nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 18 000zł. 00 

gr.  (słownie:  osiemnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczonej  przez  wykonawcę 

Control  Process  Silesia  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w 

Katowicach,  al.  Walentego  Roździeńskiego  188/302  tytułem  zwrotu  90%  wpisu  od 

odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim

Przewodniczący: ……………………… 


Sygn. akt KIO 836/20 

Uzasadnienie 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

uporządkowanie  gospodarki  wodno-ściekowej  na  terenie  aglomeracji  Międzyrzecz  z 

zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu wodno-ściekowego oraz jego 

adaptacyjności do zmian klimatu zostało wszczęte ogłoszeniem opublikowanym w Dzienniku 

Urz

ędowym Unii Europejskiej z dnia 7 kwietnia 2020r. za numerem 2020/S 069-165258.  

W  dniu  17  kwietnia  2020r.  odwołanie  wniósł  wykonawca  Control  Process  Silesia  Spółka  z 

ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Katowicach,  al.  Walentego  Roździeńskiego 

302,  zwany  dalej  odwołującym.  Odwołanie  zostało  wniesione  przez  pełnomocnika 

działającego  na  podstawie  pełnomocnictwa  z  dnia  17  kwietnia  2020r.  udzielonego  przez 

prezesa zarządu ujawnionego w KRS i upoważnionego do samodzielnej reprezentacji. Kopia 

odwołania została przekazana w dniu 17 kwietnia 2020r.  

Odwołujący wniósł odwołanie od: 

czynności  zamawiającego,  podjętej  w  przedmiotowym  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  polegającej  na  sporządzeniu:  ogłoszenia  o  zamówieniu, 

Specyfikacji 

Istotnych  Warunków  Zamówienia  (SIWZ)  wraz  z  załącznikami,  w  tym  Opisem 

Przedmiotu Zamówienia, wzorem umowy, w sposób niezgodny z przepisami ustawy. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy: 

1. art. 22 ust. la ustawy w zw. z art. 7 ustawy przez 

określenie warunków udziału w zakresie: 

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

b) 

zdolności technicznej lub zawodowej 

w  sposób  nadmiernie  wygórowany,  nieproporcjonalny  do  przedmiotu  zamówienia,  a  co  za 

tym idzie naruszający  zasady  uczciwej konkurencji, jak również  w sposób niejednoznaczny 

uniemożliwiający  równe  traktowanie 

wykonawców  oraz  zgodnie  z 

zasadami 

proporcjonalności i przejrzystości. 

2. art. 29 ust. 1, 3a ustawy w zw. z art. 140 ustawy, art. 139 ust. 1 ustawy w zw. z art. 3531 

k.c. oraz art. 33 ustawy - Prawo budowlane przez 

a) 

zawarcie we wzorze umowy rażąco wysokiej kary umownej w pkt 5A.7 

b) 

określenie  zbyt  szerokiego  i  nieprecyzyjnego  zakresu  wymagania  zatrudnienia  na 

podstawie umowy o pracę, 

c) 

nieprawidłowe  określenie  momentu  płatności  i  przejścia  praw  do  dokumentacji 

projektowej,  uniemożliwiające  dokonanie  prawidłowego  złożenie  wniosku  o  pozwolenie  na 

budowę, 


3. art. 43 ust  1 ustawy - przez 

wyznaczenie terminu składania ofert formalnie jako niewiele 

dłuższego  niż  minimalny  dopuszczalnego  przez  przepisy  ustawy,  zaś  faktycznie  z 

naruszeniem przepisów ustawy bez uwzględnienia okoliczności, że: 

ogłoszenie  w  TED  zostało  opublikowane  w  dniu  7.04.,  zatem  faktyczny  termin  składania 

ofert  to  38  dni  kalendarzowych,  przy  czym  w 

trakcie  tego  okresu  przypadają  święta 

wielkanocne,  jak  również  święta  1  i  3  maja  -  zatem  faktyczna  ilość  dni  roboczych  jest 

znacznie mniejsza, 

w  Polsce  został  wprowadzony  stan  epidemii  -  rozporządzenie  Ministra Zdrowia  z  dnia 20 

marca 2020 r. w sprawie o

głoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, a 

w kolejnych dniach wprowadzane są dalsze zakazy, w tym zakaz przemieszczania się, co w 

znacznym stopniu utrudnia i spowalnia prace nad ofertą, 

zadanie  jest  złożone  i  wymaga  dokonania  wyceny  wielu  elementów  z  różnych  branż  i 

dziedzin, co w aktualnej sytuacji jest znacznie utrudnione przez 

ograniczoną działalność firm 

w Polsce i za granicą. 

Wniósł o uwzględnienie odwołania i: 

• o nakazanie zamawiającemu modyfikację treści SIWZ przez: 

Zmianę warunków udziału w postępowaniu 

a) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej na poniższe: 

„Zamawiający  uzna  warunek  za  spełniony,  jeżeli  Wykonawca  składający  ofertę  na  część  I 

wykaże, iż: 

a) osiągnął za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

za ten okres, minimalny roczny obrót w każdym roku obrotowym równy co najmniej wartości 

30 000 000,00 PLN brutto 

b) 

jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 PLN brutto 

c) 

posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5 000 000,00 

PLN brutto 

Zamawiający  uzna  warunek  za  spełniony,  jeżeli  Wykonawca  składający  ofertę  na  część  II 

wykaże, iż: 

a) 

osiągnął za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

za ten okres, minimalny roczny obrót w każdym roku obrotowym równy co najmniej wartości 

5 000 000,00 PLN brutto 

b)  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzial

ności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN brutto 

c) 

posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000,00 

PLN brutto 

b) w zakresie zdolno

ści technicznej lub zawodowej: 


dokona  w  zakresie  pkt  4.2.3.1.1  doprecyzowania  pojęcia  „powinno  być  wykonane  w 

systemie zaprojektuj i wybuduj,”  przez uzupełnienie - „przy czym za wykonanie w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj” uważa się wykonanie roboty budowlanej w ramach której Wykonawca 

wykonał co najmniej część projektów wykonawczych”, 

dokona  w  zakresie  pkt  4.2.3.1.2  zmiany  zapisu  „...w  tym  okresie,  co  najmniej  dwie 

dokumentacje  projektowe  budowy,  przebudowy  lub  modernizacji  oczyszczalni  ścieków 

komunalnych ... " na „ ... w tym okresie, co najmniej jedną dokumentację projektową budowy, 

przebudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych ... ” oraz określi, że za taką 

dokumentację uznaje się co najmniej dokumentację wymaganą do uzyskania pozwolenia na 

budowę,  lub  kompletną  dokumentację  wykonawczą  wykonaną  na  podstawie  projektu 

budowlanego. 

Odwołujący nie wniósł o dokonanie zmian w zakresie dysponowania osobami. 

Modyfikację zapisów wzoru umowy, przez: 

a) 

Zmianę w klauzuli 5A.7 Kary umowne w pkt 1. wartości 1% na 0,1% 

b) 

Zmianę w klauzuli 6.9 pkt 2 przez dodanie zapisu określającego, że wymaganie dotyczy 

wyłącznie  osób  wykonujących  pracę  w  rozumieniu  art.  22  kodeksu  pracy  oraz  nie  dotyczy 

osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 

Zmianę  terminu  składania  ofert  w  sposób  uwzględniający  czas  niezbędny  do 

przygotowania i  złożenia oferty  - tj. nie krótszy niż 35 dni od daty  wykonania orzeczenia  w 

sprawie. 

Zamawiający w dniu 20 maja 2020r. poinformował o wniesieniu odwołania. Do postępowania 

odwoławczego nikt nie przystąpił.  

W dniu 29 maja 2020r. odwołujący złożył oświadczenie o cofnięciu odwołania.  

Termin posiedzenia z udziałem stron był wyznaczony na dzień 3 czerwca 2020r.  

Izba zważyła, co następuje: 

Izba  ustaliła,  że  nie  zachodzą  przesłanki  do  odrzucenia  odwołania,  o  których  mowa  w  art. 

189 ust. 2 ustawy.  

Izba  oceniła,  że  odwołujący  wykazał,  iż  posiada  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  i  może 

ponieść  szkodę  w  związku  z  potencjalnym  naruszeniem  przez  zamawiającego  przepisów 

ustawy, czym została wypełniona przesłanka materialnoprawna z art. 179 ust. 1 ustawy.  

Przepis  art.  187  ust.  8  ustawy  stanowi,  i

ż  odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze,  przy 


czym, jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % 

wpisu.  

Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 187 ust. 8 

zdanie pierwsze ustawy, na posiedzeniu umorzyła postępowanie odwoławcze.  

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  zdanie  drugie  ustawy,  orzeczono  o  zwrocie  o

dwołującemu  90% 

kwoty uiszczonego wpisu.  

Izba postanowiła nie zasądzić na rzecz zamawiającego zwrot kosztów postępowania odwoławczego z 

tego względu, że brak jest takiego wniosku zamawiającego, a nadto wycofanie odwołania nastąpiło na 

więcej niż jeden dzień niż wyznaczony termin posiedzenia.  

Przewodniczący: ……………………….. 


wiper-pixel