KIO 833/20 POSTANOWIENIE dnia 7 lipca 2020 r.

Data: 20 sierpnia 2020

KIO 833/20 

Sygn. akt: KIO 833/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 7 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Klaudia Szczytowska-Maziarz 

Protokolant:   

Aldona Karpińska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z 

udziałem  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego w dniu 7 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej w dniu 17 kwietnia 2020 r. przez wykonawcę Siemens Healthcare Sp. z o.o., 

ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 57-65, 21-500 Biała Podlaska 

przy  udziale  wykonawcy  GE  Medical  Systems  Polska  Sp.  z  o.o.,  ul. 

Wołoska  9,                              

02-583  Warszawa

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie 

zamawiającego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze,  

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa kwoty 

00 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% 

uiszczonego wpisu, 

zasądza  od  wykonawcy  Siemens  Healthcare  Sp.  z  o.o.,  ul.  Żupnicza  11,                               

03-821  Warszawa  na  rzecz 

Wojewódzkiego  Szpitala  Specjalistycznego  w  Białej 

Podlaskiej, ul. Terebelska 57-65, 21-

500 Biała Podlaska kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: 

trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  uzasadnione  koszty  strony 

poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 


KIO 833/20 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) na niniejsze postanowienie w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu 

Okręgowego w Lublinie. 

Przewodniczący: 

……..…....……………………… 


KIO 833/20 

U z a s a d n i e n i e 

W odniesieniu do 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 

w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  „Dostawę  do  WSzS  w  Białej  Podlaskiej  rezonansu 

magnetycznego 3T z wyposażeniem oraz wykonaniem budowlanych robót adaptacyjnych" przez 

Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  w  Białej  Podlaskiej,  ul.  Terebelska  57-65,  21-500  Biała 

Podlaska  (dalej  „zamawiający”)  wykonawca  Siemens  Healthcare  Sp.  z  o.  o.,  ul.  Żupnicza  11,                        

821 Warszawa (dalej „odwołujący”) złożył odwołanie wobec:  

sporządzenia  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (dalej  „SIWZ”)  w  zakresie 

opisu  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  naruszający  zasady  uczciwej  konkurencji                              

i  równego  traktowania  wykonawców,  poprzez  dobór  parametrów  granicznych 

charak

terystycznych  dla  konkretnego  rozwiązania  proponowanego  przez  konkretnego 

producenta  (rezonansu  magnetycznego  firmy  GE  Healthcare  typ  SIGNA  Architect),  co 

uniemożliwia odwołującemu złożenie ważnej oferty, która nie podlegałaby odrzuceniu, 

określenia  sposobu  oceny  ofert  w  sposób  sprzeczny  z  zasadą  równego  traktowania                           

i  uczciwej  konkurencji,  poprzez  preferowanie  rozwiązań  określonego  producenta,  a  nie 

obiektywnych walorów użytkowych i funkcjonalnych przedmiotu zamówienia. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1, 3 oraz art. 29 ust. 1-3 

ustawy  z  dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843)  

[dalej  „ustawa  Pzp”]  oraz  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości,  a  także  dokonanie 

modyfikacji SIWZ, tj. o: 

usunięcie parametrów z pkt. 49, 59 i 77 Załącznika nr 4 do SIWZ, a w przypadku pkt. 23 

Załącznika  nr  4  do  SIWZ  usunięcie  wymaganego  parametru  i  wprowadzenie 

następującego brzmienia tego punktu: „Maksymalna liczba kanałów (elementów cewek, 

które  można  podłączyć  jednocześnie  do  aparatu)  wykorzystywanych  w  pojedynczym 

skanie i pojedynczym FoV, z których każdy generuje niezależny obraz cząstkowy > 64", 

usunięcie punktu ocenianego – 7, 8, 80, 118, 119, 122, 135 Załącznika nr 4 do SIWZ oraz 

wprowadzenie punktacji za parametry z pkt. 2 Załącznika nr 4 do SIWZ – „Natężenie pola 

> 2,89 T. Tak, podać" oraz z pkt. 82 Załącznika nr 4 do SIWZ – „Szybkość rekonstrukcji 


KIO 833/20 

obrazu w matrycy min. 256x256 przy pełnym FOV > 40 000 obrazów/s.”, 

obniżenie punktacji za parametry z pkt. 40, 42, 51, 136, 139, 150, 188, 240 Załącznika                  

nr 4 do SIWZ, proponując przyznanie punktów wg podanego przez siebie brzmienia, 

4.  wprowadzenia  dodatkowej  punktacji 

–  pkt  18,  22,  48,  53,  57,  58,    69,  109,  114,  115 

Załącznika  nr  4  do  SIWZ,  proponując  przyznanie  punktów  wg  podanego  przez  siebie 

brzmienia. 

Pismem z dnia 6 lipca 

2020 r., tj. w przeddzień wyznaczonego na 7 lipca 2020 r. terminu 

posiedzenia  

odwołujący oświadczył, że wycofuje odwołanie. 

Ze względu na fakt, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy, 

jego  cofnięcie,  zgodnie  z  art.  187  ust.  8    ustawy  Pzp  oznacza,  że  postępowanie  odwoławcze 

podlega umorzeniu.  

Dlatego też postanowiono jak w sentencji. 


KIO 833/20 

O kosztach orzeczono na podstawie art. 187 ust. 8 zdanie 2 ustawy Pzp 

oraz § 5 ust. 1 

pkt 3) lit. b) 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości 

i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym 

i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący: 

……..…....……………………… 


wiper-pixel